Новости

СПРИЙНЯТТЯ ПРОСТОРУ

Работа добавлена:


СПРИЙНЯТТЯ ПРОСТОРУ на http://mirrorref.ru

Лекція 12: СПРИЙНЯТТЯ ПРОСТОРУ

ПЛАН

  1. Сприйняття простору: визначення. Зоровий простір.
  2. Слуховий простір.
  3. Кінестетичний простір.
  4. Координація даних різної сенсорної модальності

1. СПРИЙНЯТТЯ ПРОСТОРУ: ВИЗНАЧЕННЯ. ЗОРОВИЙ ПРОСТІР.

Сприйняття простору включає сприйняття відстані або віддалення, в якому предмети розташовані від нас і один від одного, напрямку, в якому вони знаходяться, розміру і форми предметів. Слід додати, що зорове сприйняття дозволяє також відрізняти плоскі зображення від трьохмірних предметів, тобто розпізнавати об’ємність предметів.

У сприйнятті просторових властивостей речей відому роль грають різні відчуття, зокрема дотикові і кінестетичні. Але людина орієнтується в просторі головним чином на основі зорових даних; сприйняття простору є у неї переважно функцією зору, а останні органи відчуття доповнюють отриману картину. Тому мі почнемо розмову про сприйняття простору саме з так званогозорового простору, тобто відображення навколишнього світу за допомогою зорового аналізатору. Тут слід обговорити два питання: сприйняттяоб’єму («глибини») завдяки властивостям бінокулярного зору і сприйняття віддаленості (відстані) предметів.

Нагадаємо деякі дані, що стосуються  Мал.. 1 Схема будови зорового аналізатору.                                         будови і фізіології зорового аналізатора. Йогопериферичною частиноює очне яблуко. Первинна інформація про оптичні характеристики предметів поступає у фоторецептори сітківки ока – так звані колбочки і палички. Квант світла, потрапляючи на фоторецептори, викликає ланцюг фотохімічних і фото-фізичних процесів, які приводять до виникнення і передачі зорових нервових імпульсів.Провідні шляхизорового аналізатора включають: зорові нерви, їх частковий перехрест і зорові тракти.Підкірковими центрами,де одержана інформація проходить первинну обробку, є зовнішнє колінчасте тіло і передні горбики чотиригорбикового тіла. Від цих утворень нервові імпульси, після подальшої обробки в ядрах таламуса, поступають взоровий центр кориголовного мозку, що знаходиться в потиличній долі. Схема на малюнку 1 показує, що права половина поля зору відображається кірковим зоровим центром лівої півкулі, а ліва – відповідним центром правої півкулі.

Характеристики бінокулярного зору і сприйняття глибини простору.

У звичайних умовах людина, що нормально бачить, користується одночасно обома очима, як однимбінокулярним апаратом.

Дивлячись двома очима на предмет, людина на сітчастій оболонці кожного ока одержує окремі зображення цього предмету. При обробці одержаної інформації в ЦНС ці зображення зливаються в один зоровий образ, який і сприймається свідомістю. Але для того, щоб відбулося злиття, необхідно, щоб одержані на сітківці зображення відповідали одне одному за розміром і формою і падали на строго ідентичні ділянки сітчастої оболонки. Ці точки або ділянки сітчастої оболонки називаються кореспондуючими. Кожна точка поверхні однієї сітківки має в іншій сітківці свою кореспондуючу точку. Кореспондуючі точки сітківок — це перш за все центральні ямки, потім точки, розташовані в обох очах на однаковій відстані від центральних ямок. Злиття зображень відбувається лише в тому випадку, якщо вони знаходяться в цих кореспондуючих точках сітківки.

Мал.. 2 Фізіологічна диспаратність Неідентичні точки — це безліч пар асиметричних, неоднаково розташованих точок, видалених на різні відстані від центральних ямок. Вони називаютьсядиспаратнимі. Якщо зображення предмету потрапляє на диспаратні точки сітківки, то вони не зливаються в нашій свідомості в єдиний образ, предмет сприйматиметься подвійним, виникає двоїння.

Бінокулярний зір дає можливість стереоскопічного зору, тобто можливість бачити навколишній світ в трьох вимірюваннях, визначати відстань між предметами, сприймати глибину. тілесність навколишнього світу.

В основі стереоскопічності і визначення відстані між предметами лежитьфізіологічне двоїння. При нім зображення знаходяться в неідентичних, диспаратних точках, симетрично розташованих щодо жовтої плями, що дає фізіологічне двоїння (диспаратність). Нейтралізація цього двоїння здійснюється в корі головного мозку. Фізіологічне двоїння не заважає зору, але дає в кору сигнали про розташування предметів, ближчих або віддаленіших від точки фіксації. Тому воно називається фізіологічним. Першим вченим, який висказав припущення, що сприйняття глибини зумовлене диспаратністю зображень на сітківках був Евклід.

На малюнку 2 наведено схему, що демонструє виникнення фізіологічної диспаратності. Відрізок АВ розташований так, що його кінець В знаходиться ближче до очей, ніж А. Обидва ока сприймають відрізок під різними кутами (u1 і u2). Диспаратність виникає завдяки різниці між цими кутами. Поріг сприйняття цієї різниці називаютьстереоскопічною гостротою  зору, в нормі вона складає 5 секунд.

Слід зауважити, що сприйняття простору – положення предмету в просторі, його розміру, контурів, рельєфу, так само як його спокою і руху, – здійснюється звично рухомим оком, і м'язове відчуття – у поєднанні з власне зоровими відчуттями – грає в діяльності самого ока істотну роль. Завдяки ньому око може на зразок руки «обмацувати» предмет. Воно функціонує як вимірювальний прилад. «Просторове бачення є бачення-вимірник з самого початку свого розвитку», — пише І.М.Сєченов. «Вимірниками» служать відчуття, що виникають на основі руху. Вони допомагають отримати розчленовану і оформлену інформацію, якої сприйняття нерухомого ока не могло б отримати.

Нормальний бінокулярний зір можливий, якщо тонус всіх зовнішніх м'язів обох очей є нормальним. При м'язовій рівновазі зорові осі очей розташовані паралельно. Бінокулярний зір розвивається, удосконалюється і змінюється протягом всього життя. Розвиток бінокулярного зору починається з рефлексу бінокулярної фіксації, який виникає приблизно на 3-му місяці життя, а формування його закінчується до 12 років.

Існує багато способівекспериментальної оцінки бінокулярного зору. Частіше всього наведені нижче методи використовуються в медицині. Найпростішою є проба з появою двоїння в результаті зсуву ока пальцем (на око натискають пальцем через віко).

Експеримент Соколова з «отвором в долоні» проводиться так. До ока досліджуваного приставлена трубка, через яку він дивиться удалину. З боку розкритого ока до кінця трубки досліджуваний приставляє свою долоню. У разі нормального бінокулярного зору випробовуваний побачить в центрі долоні отвір, через який видно те, що бачить око, яке дивиться через трубку.

За способом Кальфа (проба з промахуванням) досліджують бінокулярну функцію за допомогою двох олівців. Досліджуваний тримає олівець горизонтально у витягнутій руці і намагається потрапити ним в кінчик другого олівця на відстані декількох сантиметрів, який у вертикальному положенні тримає дослідник.

За допомогою приставляння олівця на відстані декількох сантиметрів перед носом досліджуваного, що читає, можна вирішити питання, який зір він використовує — монокулярний чи бінокулярний. Олівець закриває частину букв, тому читати, не повертаючи голови, можна тільки за наявності бінокулярного зору. Якщо ж зір монокулярний, то приставлений олівець робить читання неможливим.

Точніше визначення бінокулярного зору проводиться за допомогою спеціальних приладів: чотирьохточкового колірного тесту, синоптофора. В основі дії всіх приладів лежить принцип розділення полів зору правого і лівого ока, яке досягається механічним способом або за допомогою поляроїдів, колірних та інших пристроїв. Для дослідження бінокулярного зору у дітей 3-4 років колірним тестам надана форма предметів, добре знайомих дітям (ялинка, зірка, автомашина, гриб).

Сприйняття віддаленості  предметів (відстані).

Сприйняття фронтальної площини. Можна визначити експериментально місце точок, які здаються випробовуваному однаково віддаленими від нього. Еталоном служить вертикальна нитка, на якій випробовуваний фіксує погляд протягом всього експерименту, в ході якого потрібно розташувати ряд інших ниток, що з'являються в бічному зорі, так, щоб вони здавалися видаленими так само, як еталон, на відстань d (див. мал. 3). Експеримент можна провести при різних значеннях d. При невеликій відстані d удавана фронтальна площина є вертикально розташованим циліндром. У міру збільшення d угнутість (щодо випробовуваного) фронтальної площини поступово зменшується, поки фронтальна площина не співпаде з реальною фронтальною площиною: відповідна величина (d1) називаєтьсяабатичною відстанню. Коли d перевищує абатичну величину, фронтальна площина стає опуклою по відношенню до суб'єкта (d2). Експериментальні вимірювання показують, що абатична відстань варіює від 40 до 185 см і в середньому дорівнює 100 см.

Мал. 3 Сприйняття фронтальної площини

Абсолютні оцінки відстані

Існують дві кількісні характеристики сприйманої відстані: відносні і абсолютні оцінки. У першому випадку випробовуваним пропонують порівняти дві одночасно пред'явлених відстані, в другому вони оцінюють величину окремої відстані. Проте ця оцінка абсолютна лише по назві, тому що її величина виражається в певних одиницяхвимірювання,тобто щодо іншої відстані, яка є еталоном. Оцінити відстань – значить зіставити її із певною шкалою, вибраною яксистема відліку.

Невеликі відстані оцінюються з чималою точністю. Наприклад, Дженкин і Хаймен (1959) питали у випробовуваних, яка відстань відокремлює їх від стіни (вона знаходилася на відстані 9 м). В середньому помилка не перевищувала 1% (на 60 випробовуваних), але варіативність була досить великою. При зоровому вимірюванні великих відстаней на місцевості виявляється тенденція до загальної недооцінки. Слід уточнити, що при зростанні відстані абсолютна помилка, що допускається випробовуваним, збільшується, але відносна помилка, зміряна у відсотках, залишається незмінною незалежно від величини оцінюваної відстані.

Вплив системи відліку (критерії, використовувані при оцінці відстаней)

При оцінці відстані до об'єкту або між двома об'єктами ми враховуємо не тільки їх ознаки, ми поміщаємо їх всистему відліку, якою є зорове поле в цілому. Визначаючи відстань до предметів, ми користуємося певними критеріями.

А. Відноснавеличина предметів.В ході наших переміщень у фізичному світі ми навчилися встановлювати залежність між величиною відображення знайомого предмету на сітківці і величиною переміщення, яке потрібно зробити, щоб його досягти. Таким чином, видима величина об'єкту є важливим критерієм при оцінці його віддаленості.

Б. Наявністьпроміжних предметів.Предмет, що частково приховує інший, розташований попереду нього. Ця ознака, зрозуміло, грає роль тільки в тому разі, якщо випробовуваний здатний достатньо чітко відокремити предмети один від одного.

В.Перспектива.Паралельні лінії здаються пересічними в нескінченності, і отже здається, що на великій відстані від суб'єкта вони ближче розташовані одна до одної, ніж на малій. Це лінійна перспектива. Крім того, чим далі знаходиться предмет, тим менш детальним буде сприйняття нерівностей його контуру і поверхні. Контраст між освітленими і тіньовими сторонами буде тим сильнішим, чим ближче даний предмет до спостерігача. Із збільшенням відстані бліднуть кольори і починають домінувати блакитні складові (повітряна перспектива).

Г.Тіні.Розподіл світла і тіні дозволяє судити про відносну глибину різних елементів зорового поля. Освітлена сторона предметів розташована ближче до джерела світла, ніж тіньова; по тінях можна уточнити розташування предметів щодо цього джерела. В умовах розсіяного освітлення, наприклад в туманну погоду, тіні відсутні і навіть при оцінці невеликих відстаней ми можемо сильно помилятися.

Д.Відноснийрух предметів.Ознакою розташування предметів може служити реальне переміщення предметів відносно нерухомого суб'єкта або удаваний зсув елементів поля при рухах голови. Коли два рухомі предмети мають однакову швидкість, більш видалений рухається набагато повільніше, ніж ближній.

2. СЛУХОВИЙ ПРОСТІР.

Перш, ніж обговорювати сприйняття простору за допомогою слуху, пригадаємо анатомо-фізіологічні дані, що стосуються будови слухового аналізатора (відомі з курсу анатомії і фізіології ЦНС). Рецептори, що сприймають звукові стимули, знаходяться вспіральному органі завитки внутрішнього вуха. Коливання повітря (звукові хвилі) передаються у внутрішнє вухо через систему слухових кісточок. Коливання рідини внутрішнього вуха, що виникають в результаті дії звукових хвиль, приводять в рух мембрану, на якій знаходяться чутливі клітки, і їх волоски стикаються з покривною мембраною, що викликає збудження рецепторних кліток. Виниклий нервовий імпульс передається в ЦНС через слухову частинупередденно-завиткового нерва (провідні шляхи слухових імпульсів).Підкірковимивузламислухового аналізатора є внутрішнє (медіальне)колінчасте тіло і задні горбики чотиригорбикового тіла, а також таламус.Кірковий центрслуху розташований в скроневій долі (верхній скроневій звивині) кори головного мозку. Будова слухового аналізатора дозволяє розрізняти інтенсивність (гучність) звуків і їх тембр (висоту).

Слухові просторові сприйняття не такі багаті і різноманітні, як зорові. Навряд чи можна говорити про вимірювання слухового простору. По слуху можливо визначити тільки напрям і віддаленість джерела звуку.

Визначення напряму звуку.

Коли звук досягає нашого вуха, ми повертаємо голову в його напрямі і тим самим переводимо джерело звуку в нашу медіанну площину і, якщо це можливо, фіксуємо на нім погляд. Це орієнтовний рух дає нам дві ознаки. Збіг лінії погляду з джерелом звуку дозволяє помістити його в зорову систему відліку. З іншого боку, пропріорецептивні відчуття дають нам інформацію про те, на який кут повернена голова.

Результати експериментальних досліджень показують, що точність локалізації короткого звуку, сприйнятого з різних напрямів по відношенню до випробовуваного, не однакова: верх і низ розрізняються дуже погано і загалом спостерігається тенденція локалізувати високі звуки у верхній частині простору, а низькі – в нижній (звідси і назви цих звуків). Розрізнення попереду–позаду здійснюється не краще, а найгірше розрізнення спостерігається тоді, коли джерело звуку локалізовано в медіанній площині (тобто серединній, тій, що ділить тіло на праву і ліву половини). Слух дає точну просторову інформацію тільки тоді, коли джерело розташовано справа або зліва від медіанної площини. Це пояснюється різним розташуванням вух по відношенню до джерела звуку. За якими ознаками людина орієнтується, визначаючи напрям звуку?

Якщо джерело звуку знаходиться в медіанній площині, відстань від нього до обох вух однакова і можна вважати, що обидва вуха одержують однакову пряму стимуляцію. Це вірно тільки в тому випадку, якщо звук не відбивається від перегородок і інших предметів, які звично знаходяться в кімнаті. Якщо джерело звуку знаходиться справа або зліва від медіанної площини, то звукова хвиля повинна пройти більший шлях до одного вуха, ніж до іншого, а це призводить до відмінностейв часі, інтенсивності і фазі звукової хвилі. Для з'ясування ролі кожного з цих чинників у визначенні напряму звуку застосовують експерименти здихотичною стимуляцією.

Незалежну стимуляцію двох вух (дихотичну стимуляцію) можна реалізувати за допомогою двох видів апаратів: приладів з трубками або з телефонами. Установка з трубками дуже схожа на медичний стетоскоп (див. мал. 4). Дві сполучені між собою трубки вставляються у вуха або прикладаються до них. Одна з трубок містить пристрій, що дозволяє регулювати її довжину і, отже, час проходження звуку по ній. Затискуючи трубку, можна регулювати інтенсивність звуку. Звуки, що направляються в обидва вуха, сприймаються як єдиний звук, що виходить з однієї точки. Якнайповніше вивчені ефекти бінауральних відмінностей по інтенсивності і часу.

Мал.. 4. Найпростіший прилад для

             дихотичної стимуляції.

а)Відмінності інтенсивності.У нормальних умовах звук, що досягає дальнього по відношенню до джерела вуха, слабкіше за звук, який потрапляє в найближче вухо. Це припущення засновано на двох причинах різного ступеня важливості. Звичайно, в першому випадку звук проходить більшу відстань, але впливом цієї відстані можна нехтувати. Сприйняття звуку віддаленим вухом погіршуєакустична тінь, що відкидається головою. Огинаючи голову, довгі хвилі дуже мало втрачають в інтенсивності, а  короткі хвилі значно слабішають.

б)Різниця за часом.Перо (1921) в своїй роботі скористався простій методикою вимірювання порогу локалізації звуку. Вона була розроблена Лабрустом: у вуха вставляються кінці гумової трубки, середня частина якої закріплена на дошці з діленнями (мал. 4). Якщо ударити по середині трубки, то випробовуваний локалізує звук в медіанній площині. Якщо злегка стукнути по трубці справа чи зліва від середини, то виникає невелика відмінність в часі проходження звукових хвиль (різницею в інтенсивності можна нехтувати). За допомогою лінійки можна визначити мінімальну відмінність, при якій звук починає сприйматися справа або зліва; просторовий проміжок можна без зусиль перетворити в часовий, враховуючи, що швидкість звуку у вузькій трубці складає близько 300 м/с.

в)Різниця фаз.Нарешті, звукові хвилі можуть потрапляти в ліве і праве вухо в різних фазах; різниця фаз не залишається постійною і може служити ознакою відстані тільки в тому випадку, якщо висота звуку залишається незмінною і положення голови не міняється.

Експериментальні дані показують, що хоча локалізація джерела звуку справа або зліва проводиться на основі трьох названих вище чинників, найбільш важливою з них єрізниця в часі.

Оцінка відстані до джерела звуку.

За відсутності якої-небудь додаткової інформації відстань до джерела звуку оцінити дуже важко, виключанням є складні і знайомі звуки: шум автомобільного мотора, свисток потягу, людський голос. У повсякденному житті ми звикли пов'язувати їх віддаленість з певною інтенсивністю. Проте, ослаблення звуку не є єдиною його зміною. Із збільшенням віддаленості складний звук обідняється і його тембр змінюється. Низькі ноти найменше поглинаються перешкодами і з віддаленістю переважають. Близькі звуки здаються щільнішими, менш розсіяними, чим видалені. Таким чином, віддаленість джерела знайомого звуку визначається по змінах в його гучності, ясності і тембру (багатства обертонів).

ТАКТИЛЬНО - КІНЕСТЕТИЧНИЙ АБО  ПРОПРІОРЕЦЕПТИВНИЙ  ПРОСТІР

Тактильно - кінестетичнідані поступають відрецепторів, що знаходяться в шкірі, м'язах, сухожиллях, суглобах і у внутрішньому вусі (лабіринт внутрішнього вуха – вестибулярний апарат). Зі всіх тактильно – кінестетичнихданих, що інформують нас про наше положення у фізичному просторі, найбільш важливими є кінестетичні («м’язово-суглобове відчуття») і лабіринтові дані; серед тактильних найбільш важливими є дані про тиск. М'язові рецептори повідомляють про те, наскільки скорочені або розслаблені м'язи: тонус дозволяє зберігати наше тіло і його частини в певному положенні. Скорочення м'язів – синергістів і антагоністів дозволяють дуже точно управляти рухами. Рецептори суглобів несуть інформацію про взаємне розташування різних елементів скелета. Розташований у внутрішньому вусі лабіринт забезпечує рівновагу тіла, іншими словами, не дозволяє нам впасти. Пропріорецепція забезпечує узгодження скорочень м'язів з дією земного тяжіння. Оскільки названі вище рецептори знаходяться в різних частинах тіла, то іпровіднихшляхівтактильно-кінестетичних імпульсів в організмі чимало. Від шкіри, м'язів і сухожиль імпульси потрапляють в ЦНС по чутливих гілках спинномозкових нервів, а потім у складі висхідних шляхів спинного мозку проходять до головного мозку. Від лабіринту імпульси йдуть до підкіркових ядер і мозочка по передденній частиніпередденно-завиткового нерва.Підкірковими ядрами, в яких обробляється пропріорецептивна інформація, є: вестибулярне ядро, мозочок, таламус та ін.Кірковий центр загального відчуття розташований в перед-центральній звивині тім'яної долі великих півкуль головного мозку.

Хоча поверхня, на якій знаходяться перераховані вище рецептори, дуже велика, вони дають значно менш точну інформацію про зовнішній світ в порівнянні із зором. Проте ця інформація має важливе значення; це було показано в експериментах з сенсорною депривацією, а також в експериментах, де створювалися умови, при яких різні органи чуття давали суперечливу інформацію.

Схема тіла– складний, узагальнений образ власного тіла, розташування його частин в тривимірному просторі і по відношенню одна до одної, розмірів, меж, відносного положення частин тіла, а також одягу, взуття і звичних предметів і засобів діяльності – наприклад, інструментів. Цей образ виникає в головному мозку людини на основі сприйняття кінестетичних, больових, тактильних, вестибулярних, зорових, слухових і інших аферентних подразнень в зіставленні із слідами минулого тілесного досвіду. Схема тіла є необхідною ланкою в здійсненні будь-якого руху, зміни пози, ходи, оскільки у всіх цих випадках необхідні відчуття початкового положення тіла і його частин і урахування потоку зворотних аферентних імпульсів при їх зміні (тобто, нервових імпульсів від м'язів і суглобів, що поступають в ЦНС після того, як рух здійснено). Схема тіла є пластичним уявленням, яке безперервно формується і перебудовується у людини протягом її життя. При розладах схеми тіла виникає спотворене сприйняття власного тіла і його частин.

Сприйняття рухів власного тіла

Кожен лабіринт містить три півкруглі канали, розташовані приблизно в трьох взаємно перпендикулярних площинах, що служить основою тривимірної системи відліку. Канали наповнені рідиною, яку називають ендолімфою. На кінці кожного каналу є потовщення, зване ампулою. Ампула містить желатиноподібну речовину – гребінець. В нього занурені довгі волоски, що йдуть від рецепторних кліток. При рухах голови ендолімфа приходить в рух, її тиск міняється, гребінець нахиляється і захоплює за собою волоски. В результаті виникає збудження. Така стимуляція виникає тільки при переміщенні ендолімфи, тобто при різких змінах положення голови. Якщо рух продовжується, залишаючись незмінним, ця стимуляція припиняється. Це легко показати експериментально: випробовуваному зав'язують очі і усаджують на стілець, який повільно обертається, про відчуття руху стільця випробовуваний повідомляє підняттям руки, про зупинку – опусканням руки, про напрям руху випробовуваний повідомляє вербально. На початку руху є прискорення: випробовуваний сприймає рух і точно указує його напрям. Якщо стілець рухається з незмінною швидкістю, то півкруглі канали і ендолімфа рухаються з однаковою швидкістю, в результатівипробовуванийне сприймає руху – йому здається, що стілець нерухомий. При раптовому уповільненні руху, унаслідок негативного прискорення ендолімфа починає рухатися за інерцією по відношенню до стінок каналу, і суб'єктові здається, що він рухається у зворотному напрямі. Таким чином, півкруглі канали чутливі до зміни напряму і до кутового прискорення.

За сприйняття лінійного прискорення і, отже, пересувань організму, так само як і за сприйняття тяжкості, відповідають інші частини лабіринту – мішечок і маточка. Нервовими закінченнями, що знаходяться в мішечку і маточці, є клітки, волоски яких занурені в желатиноподібну масу, в ній знаходяться маленькі кристали вуглекислого кальцію – отоліти. Під дією земного тяжіння вони чинять тиск на волоски. При переміщенні по прямій тиск отолітів згинає волоски в певному напрямі, що і приводить до виникнення збудження в пов'язаних з ними нервових клітинах.

Лабіринтові органи управляють статичною і динамічною рівновагою і дозволяють, таким чином, зберігати незмінне положення тіла за допомогою ретельного регулювання скорочень м'язів. З іншого боку, завдяки чутливості до лінійного і кутового прискорення ми можемо сприймати нерівномірний рух навіть за відсутності зорових ознак.

Цю чутливість до руху можна зміряти за допомогою платформ, що піднімаються і опускаються або стільців, що обертаються: для цього необхідно зав'язати випробовуваному очі і визначити, при якому мінімальному прискоренні у нього виникає відчуття руху. При русі вниз поріг рівний 2 см/сек, а при русі вгору - 3,2 см/сек.

КООРДИНАЦІЯ ДАНИХ РІЗНИХ СЕНСОРНИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ

Як було сказано вище, основною модальністю, яка дає людині інформацію про взаємне розташування елементів фізичного миру, є зір. Саме зорова модальність надає нам можливість сприймати структурований, видалений простір. У зв'язку з цим в буденному житті при нормально функціонуючих органах чуття людина понад усе покладається на зір. Разом з тим, саме в зоровій модальності найчастіше виникають фізіологічні ілюзії.

У ситуації експерименту можна створити умови, при яких зорові, слухові і пропріорецептивні дані суперечать одні одним. При цьому було показано, що незорова інформація грає важливу роль в побудові перцептивного простору. Наприклад, підтвердження цьому можна знайти в експериментальних дослідженняхсприйняття вертикальності.

Так, одне з відомих класичних досліджень в цій області було проведено Уіткином із співробітниками (1949). Основними частинами експериментальної установки були крісло і маленька кімната, які могли незалежно нахилятися під різними кутами. Випробовуваний міг, сидячи в кріслі, встановлювати по вертикалі або самого себе (крісло), або всю кімнату, або який-небудь її елемент. Таким чином, можна було зміряти дві форми вертикальності: вертикальність осі власного тіла і вертикальність якого-небудь елементу поля зору.

Випробовуваний знаходився в кріслі, в якому були численні опори для голови, рук і ніг, що забезпечували йому відчуття тиску, який мінявся залежно від нахилу крісла. Зорова інформація поступала від елементів кімнати (стін, стелі, картин). За допомогою важелів крісло і кімнату можна було нахиляти управо або вліво, це міг зробити експериментатор або сам випробовуваний. У першій серії експериментів випробовуваному пропонували повідомити про свої враження, зокрема сказати, що рухається: він сам або кімната, вказати напрям руху. У іншій серії експериментів крісло, кімната або те і інше встановлювалося в похилому положенні, а випробовуваному потрібно було повернути їх у вертикальне положення.

Конфлікт між різними сенсорними модальностямі, в даному випадку – зоровою і пропріорецептивною, звично вирішується компромісом. Оскільки орієнтування на зорову модальність дає більше помилок, випробовувані в даному експерименті частіше орієнтуються на пропріорецептивну. Людина здатна в ході проведення експериментів навчатися, в цьому випадку число здійснюваних випробовуваним помилок знижується.

Разом з тим, слід врахувати, що у кожного індивідуума є переважна перцептивна модальність. Серед людей є візуали (особи, у яких переважає зорова модальність), аудіали (переважаюча модальність – слухова) і кінестетики (особи з переважанням пропріорецептивно – кінестетичної модальності). Кожна людина схильна в різних ситуаціях віддавати перевагу переважаючій модальності.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Нормальна фізіологія. За ред. Проф. І. Філімонова. Київ, 1994
  2. С.Л.Рубинштейн. Основы общей психологии. СПб., 2000
  3. Экспериментальная психология. Фресс П., Пиаже Ж.(ред.) т. VI , М.1978
  4. Гиляровский В. А., Что такое "схема тела" в свете данных наших физиологов, "Вестник Академии медицинских наук СССР", 1958.

СПРИЙНЯТТЯ ПРОСТОРУ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат СПРИЙНЯТТЯ І ОЦІНКА ЧАСУ

2. Реферат Психофізіологія та патологія відчуття та сприйняття

3. Реферат Психологія музичного сприйняття і методи її розвитку

4. Реферат Дослідження явища метамеризму та сприйняття кольору за різних умов освітлення

5. Реферат Використання підземного простору в містах

6. Реферат Соціальна реальність є об’єктивною: вона виникає та існує незалежно від людського сприйняття

7. Реферат МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ МОНТАЖНО-КОМУТАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

8. Реферат Становлення медіа-освітнього простору як філософська проблема

9. Реферат Матриці. Лінійні дії з матрицями. Поняття лінійного простору

10. Реферат Особливості поєднання економічних реформ і політичної демократизації в країнах пострадянського простору