Новости

Розроблення системи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації

Работа добавлена:


Розроблення системи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації на http://mirrorref.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

з дисципліни  «Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації»

для студентів напрямів підготовки

6.030503 “Міжнародна економіка” та 6.030601“Менеджмент”

усіх форм навчання

Затверджено

на засіданні кафедри

зовнішньоекономічної та митної діяльності

Протокол № 1 від 30.08.2013 р.

Львів 2013

Розроблення системи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації:Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації» для студентів напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» та 6.030601 “Менеджмент” усіх форм навчання / Укл. О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, В.В. Овчарук, В.Й. Жежуха. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2013. –  32 с.

Укладачі:

Кузьмін О.Є.,д.е.н., проф., директор ІНЕМ

Мельник О.Г.,д.е.н., проф., зав. каф. ЗМД

Петришин Н.Я.,к.е.н, доц., доц. каф. ЗМД

Овчарук В.В., к.е.н, доц. каф. ЗМД

Жежуха В.Й., к.е.н, доц., доц. каф. ЗМД

Відповідальна за випуск:

Мукан О.В., к.е.н., доц., доцент                                            кафедри зовнішньоекономічної                                                                 та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»

Рецензенти:

Алєксєєв І.В.,д.е.н, проф., завідувач кафедри фінансів Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

Мукан О.В., к.е.н., доц., доцент                                            кафедри зовнішньоекономічної                                                                 та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…..………………………………………….............

4

2. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ……………………………………….

5

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ………………………..

6

4. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ………………...………………....

25

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………………

28

Додаток А. Зразок титульної сторінки……………………………………………

30

Додаток Б.Зразок бланку завдання для виконання курсового проекту….……………………………………………….…………………………….

31

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисциплін “Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації” для студентів напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» та 6.030601 “Менеджмент” усіх форм навчання побудовані та структуровані таким чином, щоб студенти отримали змогу якнайкраще закріпити лекційний матеріал, набути практичних вмінь та навичок зі здійснення комплексної діагностики діяльності підприємств, які є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Виконання курсового проекту базується на економічному та фінансовому обґрунтуванні діяльності підприємства, яке є активним учасником зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). При цьому базою для виконання курсового проекту є фінансова, статистична звітність підприємства, дані бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, первинна документація, дані спеціально-проведеного дослідження.

У курсовому проекті передбачено здійснення діагностики розвитку підприємства та діагностики інвестиційної привабливості, що надалі дає змогу прийняти обґрунтовані управлінські рішення щодо подальшого функціонування та перспектив розвитку підприємства.

Курсовий проект повинен чітко відповідати усім пунктам виданого завдання, містити розгорнуту прогнозну соціально-економічну характеристику діяльності підприємства в умовах ЗЕД. Усі таблиці та показники у курсовому проекті характеризується причинно-наслідковими взаємозв’язками.

2. Структура курсового проекту

Курсовий проект повинен бути побудований у такій послідовності:

Титульна сторінка (Додаток А).

Завдання(Додаток Б).

Анотація(українською та іноземною мовами).

Зміст.

Вступ(актуальність теми, мета, об’єкт, предмет, та завдання роботи, методи досліджень, практична значущість).

Інформаційна база діагностики.

Розділ 1. Діагностика розвитку підприємства.

Розділ 2. Діагностика інвестиційної привабливості підприємства.

Висновки.

Список використаної літератури(не менше 10 джерел, 5 з яких – за останні два календарні роки).

Додатки (фінансова звітність підприємства за останніх 4 роки (Форма №1 та Форма №2)).

3. Порядок виконання курсового проекту

Анотація

В анотації подається короткий зміст виконаної роботи. У роботі наводять на одній сторінці дві анотації, ідентичні за змістом. Одну анотацію виконують українською мовою, а другу однією із іноземних мов (англійською, німецькою, французькою, іспанською тощо).

Зміст

У змісті роботи вказують назви та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів. Зміст повинен містити усі заголовки, які є у роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

Вступ

У вступі відображається актуальність теми, мета, об’єкт, предмет, та завдання роботи, методи досліджень, практична значущість, сутність та призначення соціально-економічної діагностики, характеризується підприємство, яке є об’єктом дослідження, обґрунтовується інформаційна база діагностики.

Інформаційна база діагностики

Таблиця 3.1

Показники, необхідні для проведення подальших діагностичних розрахунків

Групи індикаторів

Коди

Індикатори

Інформаційні джерела отримання даних

1

2

3

4

1. Виробничі індикатори

В1

Обсяг товарної продукції

Звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг), Форма №1-П

В2

Обсяг валової продукції

В3

Обсяг незавершеного виробництва

В4

Собівартість одиниці виготовленої продукції

Калькуляції

В5

Обсяг браку

Акти про виявлення браку

В6

Норми часу на виконання операцій, виготовлення продукції

Дані нормувальників, технологів

В7

Кількість змін роботи обладнання на добу

Специфікація, план роботи обладнання

В8

Середньодобовий випуск товарної продукції

Звіт з виробництва за нарядами

В9

Максимально можливий обсяг виготовленої товарної продукції відповідно до виробничих потужностей

Виробничі норми

Продовження табл. 3.1

1

2

3

4

2.Технологічно-майнові

Т1

Залишкова вартість основних засобів

Звіт по основних засобах (дані з «1С-Бухгалтерія»); Баланс, Форма №1, р. 030

Т2

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

Звіт по основних засобах (дані з «1С-Бухгалтерія»)

Т3

Амортизаційні відрахування

Звіт по основних засобах (дані з «1С-Бухгалтерія»); Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.260

Т4

Термін експлуатації основних фондів

Специфікації, висновки БТІ

Т5

Введення основних фондів

Звіт по основних засобах (дані з «1С-Бухгалтерія»)

Т6

Вибуття основних засобів

Звіт по основних засобах (дані з «1С-Бухгалтерія»)

Т7

Знос основних засобів

Баланс, Форма №1, р. 032

Т8

Первісна  вартість основних засобів

Звіт по основних засобах (дані з «1С-Бухгалтерія»); Баланс, Форма №1, р. 031

3. Кадрові індикатори

К1

Штатна чисельність працівників

Звіт з праці, Форма №1-ПВ

К2

Середньоспискова чисельність працівників

Звіт з праці, Форма №1-ПВ; Звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, Форма №1-ПЕ

К3

Явкова чисельність працівників

Табель робочого часу

К4

Облікова чисельність керівників

Штатний розпис

К5

Облікова чисельність фахівців

Штатний розпис

К6

Облікова чисельність службовців

Штатний розпис

К7

Облікова чисельність основних робітників

Штатний розпис

К8

Облікова чисельність допоміжних робітників

Штатний розпис

К9

Кількість звільнених працівників

Накази на звільнення; Звіт з праці, Форма №1-ПВ; Звіт про фактичне вивільнення працівників, Форма №4-ПН

К10

Кількість прийнятих на роботу працівників

Накази на зарахування; Звіт з праці, Форма №1-ПВ; Звіт про прийнятих працівників, Форма №5-ПН

К11

Тарифні ставки для працівників різних категорій

Єдина тарифна сітка

Продовження табл. 3.1

1

2

3

4

4. Соціальні індикатори

С1

Фонд основної заробітної плати працівників

Звіт з праці, Форма №1-ПВ

С2

Фонд додаткової заробітної плати працівників

Звіт з праці, Форма №1-ПВ

С3

Середня заробітна плата на підприємстві

Звіт з праці, Форма №1-ПВ

С4

Витрати на оплату праці

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.250

С5

Відрахування на соціальні заходи

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.240

5. Фінансові індикатори

Ф1

Чистий дохід від реалізації продукції

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.035

Ф2

Повна собівартість підприємства

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.040 + р.060 + р.070 + р.090 + р.140 + р.150 + р.205

Ф3

Чистий прибуток / збиток

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.220/225

Ф4

Активи

Баланс, Форма №1, р.080

Ф5

Довгострокова дебіторська заборгованість

Баланс, Форма №1, р.050

Ф6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Баланс, Форма №1, р.160 + р.162

Ф7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

Баланс, Форма №1, р.170

Ф8

Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті

Баланс, Форма №1, р.230

Ф9

Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті

Баланс, Форма №1, р.240

Ф10

Оборотні активи

Баланс, Форма №1, р.260

Ф11

Власний капітал

Баланс, Форма №1, р.380

Ф12

Статутний капітал

Баланс, Форма №1, р.300

Ф13

Резервний капітал

Баланс, Форма №1, р.340

Ф14

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Баланс, Форма №1, р.350

Ф15

Довгострокові кредити банків

Баланс, Форма №1, р.440

Ф16

Довгострокові зобов’язання

Баланс, Форма №1, р.480

Ф17

Короткострокові кредити банків

Баланс, Форма №1, р.500

Ф18

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Баланс, Форма №1, р.530

Ф19

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, з оплати праці, зі страхування та ін.

Баланс, Форма №1, р.540 + р.550 + р.560 + р.570 + р.580 + р.590 + р.600

Продовження табл. 3.1

1

2

3

4

Ф20

Поточні зобов’язання

Баланс, Форма №1, р.620

Ф21

Робочий капітал

Баланс, Форма №1, р. 260 – р.620

Ф22

Прибуток від операційної діяльності

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р. 100

Ф23

Поточні фінансові інвестиції

Баланс, Форма №1, р.220

Ф24

Пасиви

Баланс, Форма №1, р.640

Ф25

Виробничі запаси

Баланс, Форма №1, р.100

Ф26

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р. 040

Ф27

Необоротні активи

Баланс, Форма №1, р.080

Ф28

Протермінована дебіторська заборгованість

Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість, Форма №1-Б, Розділ ІІ, с. 3, р. 010

Ф29

Обсяг очікуваного кредиту

Бізнес-план, заявка на кредит

Ф30

Очікувані або нараховані відсоткові платежі за кредит

Бізнес-план, заявка на кредит, кредитний договір

Ф31

Середньомісячні надходження на рахунки підприємства

Банківська виписка

Ф32

Протермінована кредиторська заборгованість

Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість, Форма №1-Б, Розділ ІІ, с. 6, р. 010

Ф33

Протермінована кредиторська заборгованість за кредитами

Аналітична інформація

Ф34

Собівартість реалізованої продукції

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.040

Ф35

Адміністративні витрати

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.070

Ф36

Витрати на збут

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.080

Ф37

Інші операційні витрати

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.090

6. Матеріально-постачаль-ницькі індикатори

Л1

Обсяг запасів матеріалів на складах

Звіт по товарно-матеріальних цінностях (дані з «1С-Бухгалтерія»)

Л2

Обсяг запасів готової продукції на складах

Звіт по товарно-матеріальних цінностях (дані з «1С-Бухгалтерія»)

Л3

Матеріальні витрати

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.230

Продовження табл. 3.1

1

2

3

4

Л4

Часові норми запасів матеріалів у днях

Дані економічних служб підприємства

Л5

Часові норми запасів готової продукції у днях

Дані економічних служб підприємства

Л6

Вартість придбаної продукції на внутрішньому ринку

Накладні, договори

Л7

Фактичне завантаження транспортної бази

Звіти

Л8

Нормативне забезпечення транспортної бази

Економічні норми

Л9

Фактичне завантаження складських приміщень

Звіти

Л10

Нормативне забезпечення складських приміщень

Економічні норми

Л11

Логістичні витрати

Кошторис

Л12

Норма витрат на утримання запасів готової продукції на складі

Економічні норми

7. Маркетингові індикатори

М1

Обсяг реалізованої продукції

Договори, Звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, Форма №1-ПЕ

М2

Витрати на маркетингові комунікації

Дані з рахунків по оплаті

М3

Витрати на маркетингові дослідження ринку

Дані з рахунків по оплаті

М4

Місткість ринку

Офіційні дані статистичних установ

М5

Витрати на гарантійний ремонт

Акти гарантійного обслуговування за рекламаціями

М6

Плановий обсяг реалізації

План збуту

М7

Кількість рекламацій

Книга (журнал) обліку рекламацій

М8

Витрати на рекламу

Дані з рахунків по оплаті

М9

Витрати на стимулювання збуту

Дані з рахунків по оплаті

М10

Витрати на паблік-рілейшнз

Дані з рахунків по оплаті

М11

Витрати на персональний продаж (дірект-маркетинг)

Дані з рахунків по оплаті

М12

Кількість замовлень

Реєстр замовлень

М13

Кількість замовлень, виконаних вчасно

Реєстр виконаних замовлень

М14

Кількість замовлень, реалізованих зі складу

Складські накладні

Продовження табл. 3.1

1

2

3

4

8. Індикатори зовнішньо-економічної діяльності

З1

Обсяг експорту

Зовнішньоекономічні договори

З2

Обсяг імпорту

Зовнішньоекономічні договори

З3

Митна вартість продукції

Вантажно-митні декларації

З4

Собівартість продукції, призначеної на експорт

Калькуляція

9. Індикатори продукції

П1

Відпускна ціна одиниці продукції підприємства

Прайси; калькуляції; Звіт про ціни виробників промислової продукції, Форма №1-ціни (пром)

П2

Ціна споживання продукції

Прайси, калькуляції, рахунки по оплаті експлуатаційних та інших супутніх витрат

П3

Термін експлуатації продукції

Специфікація

П4

Гарантійний термін

Специфікація

П5

Потужність продукції

Специфікація

П6

Енергоспоживання

Специфікація

10. Часові індикатори

Ч1

Календарний фонд робочого часу

Календар

Ч2

Номінальний фонд робочого часу

Табель робочого часу

Ч3

Ефективний фонд робочого часу

Табель робочого часу

Ч4

Фонд робочого часу у зміні

Табель робочого часу

Ч5

Кількість календарних днів у році

Календар

Ч6

Кількість місяців у році

Календар

Ч7

Період кредитування діяльності підприємства

Заявка на кредит, Кредитний договір

Ч8

Фактичний час роботи обладнання

Результати хронометражу

Ч9

Календарний час роботи обладнання

Технологічні норми

11. Індикатори капіталізації

Ц1

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.320

Ц2

Дивіденди на одну просту акцію

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.340

Ц3

Середньорічна кількість простих акцій

Звіт про фінансові результати, Форма №2, р.300

12. Загально-економічні індикатори

Е1

Рівень інфляції

ЗМІ

Е2

Рівень кредитної ставки у національній валюті

Банківські установи

Е3

Рівень кредитної ставки у іноземній валюті

Банківські установи

Е4

Рівень мінімальної заробітної плати

Законодавство

Продовження табл. 3.1

1

2

3

4

Е5

Валютний курс

ЗМІ, банківські установи

Е6

Сукупний обсяг продажу певної продукції на відповідному ринку

Статистичні збірники регіонального рівня, аналітична інформація

13. Специфічні індикатори

У1

Термін реалізації інвестиційного проекту

Бізнес-план

У2

Витрати на НДДКР

Кошториси, бюджети

У3

Витрати на капітальний ремонт

Проектна документація

У4

Витрати на підвищення кваліфікації працівників

Кошториси, бюджети

3.2. Розділ 1. Діагностика розвитку підприємства

1) Обґрунтування переліку ключових індикаторів, що найбільш репрезентативно свідчать про перетворення, які відбуваються на підприємстві. Найбільш інформаційно насиченими з позиції характеристики функціонування підприємства є такі абсолютні індикатори:

 • чистий прибуток/збиток підприємства;
 • чистий дохід від реалізації продукції;
 • собівартість підприємства;
 • середньорічна вартість активів;
 • середньорічна вартість основних засобів;
 • середньорічна вартість оборотних засобів;
 • середньоспискова чисельність працівників.

2) Обґрунтування динамічного критерію – тобто еталонного рейтингу темпів приросту означених індикаторів. На цьому етапі виникає необхідність у визначенні еталонного рейтингу зміни показників. Згідно із «золотим правилом економіки» зміна вказаних показників повинна відбуватись у такій послідовності:

Тп Тоа То Та Тоз  Тс  Тч 1,                              (3.1)

деТп –темп зростання (зменшення) прибутку; Тоа –темп зростання (зменшення) оборотних активів;То –темп зростання (зменшення) доходу від реалізації; Та– темп зростання (зменшення) вартості активів; Тоз –темп зростання (зменшення) основних засобів; Тс– темп зростання (зменшення) собівартості;Тч– темп зростання (зменшення) чисельності працівників.

3) Формування інформаційного масиву даних стосовно значень за роками обраних індикаторів.

Таблиця 3.2

Основні індикатори, що характеризують функціонування підприємства

за 2008-2012 рр.

Показники

Коди

показників

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

1

2

3

4

5

6

7

Чистий прибуток/збиток, тис. грн.

Ф3

Чистий дохід від реалізації, тис. грн.

Ф1

Собівартість, тис. грн.

1 -  Ф3)

Середньорічна вартість активів, тис. грн.

Ф4

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

Т1

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

Ф10

Середньоспискова чисельність працівників, ос.

К2

4) Обчислення ланцюгових темпів приросту за відповідними показниками впродовж аналізованого періоду.

Таблиця 3.3

Темпи зростання основних індикаторів, що характеризують функціонування підприємства за 2008-2012 рр.

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

1

2

3

4

5

6

Чистий прибуток/збиток, тис. грн.

*

Чистий дохід від реалізації, тис. грн.

*

Собівартість, тис. грн.

*

Середньорічна вартість активів, тис. грн.

*

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

*

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

*

Середньоспискова чисельність працівників, ос.

*

5) Рейтингування фактичної зміни аналізованих показників у відповідних часових періодах.

Таблиця 3.4

Рейтингова оцінка темпів зростання показників підприємства за 2009-2012 рр.

Показники

Динамічний

критерій

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

1

2

3

4

5

6

Чистий прибуток/збиток, тис. грн.

1

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

2

Чистий дохід від реалізації, тис. грн.

3

Середньорічна вартість активів, тис. грн.

4

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

5

Собівартість, тис. грн.

6

Середньоспискова чисельність працівників, ос.

7

6) Зіставлення фактичної варіації темпів зміни показників із динамічним критерієм на засадах обчислення коефіцієнта рангової кореляції Спірмана та коефіцієнта збігів Фехнера.

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмана () відображає відхилення між еталонними та фактичними рангами у динамічних рядах показників за відповідний період часу та перебуває у діапазоні [-1; 1]:

                                             (3.2)

деn – кількість показників, які відображають динамічний критерій (у нашому випадку 7);і – відповідний показник динамічного нормативу;Ei– еталонні ранги відповідних показників динамічного критерію;Fi– фактичні ранги відповідних показників динамічного критерію.

Коефіцієнт збігів Фехнера () відображає на підставі послідовного попарного порівняння рангів показників динамічного критерію відповідність фактичних рангових темпів зростання еталонним та перебуває у діапазоні [-1; 1]:

                                                          (3.3)

деF – сума позитивних і негативних співвідношень між рангами;А – максимальна кількість попарних порівнянь між рангами (у нашому випадкуА=21).

Таблиця 3.5

Суми квадратів рангових відхилень та коефіцієнти рангової кореляції Спірмана за показниками підприємства за 2009-2012 рр.

Показники

Динамічний

критерій

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

1

2

3

4

5

6

Чистий прибуток/збиток, тис. грн.

1

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

2

Чистий дохід від реалізації, тис. грн.

3

Середньорічна вартість активів, тис. грн.

4

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

5

Собівартість, тис. грн.

6

Середньоспискова чисельність працівників, ос.

7

Сума квадратів рангових відхилень

*

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмана

*

Таблиця 3.6

Коефіцієнти збігів Фехнера за показниками підприємства у 2009-2012 рр. (приклад)

Показники

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

1

2

3

4

5

Чистий прибуток // Середньорічна вартість оборотних активів

+1

+1

-1

-1

Чистий прибуток // Чистий дохід від реалізації

+1

+1

+1

-1

Чистий прибуток // Середньорічна вартість активів

+1

+1

-1

-1

Чистий прибуток // Середньорічна вартість основних засобів

+1

+1

-1

-1

Чистий прибуток // Собівартість

+1

+1

+1

-1

Чистий прибуток // Середньоспискова чисельність працівників

+1

+1

-1

-1

Середньорічна вартість оборотних активів // Чистий дохід від реалізації

-1

-1

+1

-1

Середньорічна вартість оборотних активів // Середньорічна вартість активів

-1

+1

+1

-1

Середньорічна вартість оборотних активів // Середньорічна вартість основних засобів

-1

+1

+1

-1

Середньорічна вартість оборотних активів // Собівартість

-1

-1

+1

-1

Середньорічна вартість оборотних активів // Середньоспискова чисельність працівників

+1

+1

+1

-1

Чистий дохід від реалізації // Середньорічна вартість активів

-1

+1

-1

-1

Чистий дохід від реалізації // Середньорічна вартість основних засобів

+1

+1

-1

-1

Чистий дохід від реалізації // Собівартість

-1

+1

+1

-1

Чистий дохід від реалізації // Середньоспискова чисельність працівників

+1

+1

-1

-1

Середньорічна вартість активів // Середньорічна вартість основних засобів

+1

+1

+1

+1

Середньорічна вартість активів // Собівартість

+1

-1

+1

-1

Середньорічна вартість активів // Середньоспискова чисельність працівників

+1

+1

+1

-1

Середньорічна вартість основних засобів // Собівартість

-1

-1

+1

-1

Середньорічна вартість основних засобів // Середньоспискова чисельність працівників

+1

-1

+1

-1

Собівартість // Середньоспискова чисельність працівників

+1

+1

-1

+1

Сума позитивних і негативних співвідношень між рангами

7

11

5

-19

Коефіцієнт збігів Фехнера

0,33

0,52

0,24

-0,9

7) Визначення рівня масштабності розвитку () на підставі інтеграції коефіцієнтів рангової кореляції Спірмана та збігів Фехнера за формулою:

                                                (3.4)

деj– кількість індикаторів, що інтегруються (у нашому випадкуj= 2).

Рівень масштабності розвитку дозволяє синтезувати два показники: коефіцієнт рангової кореляції Спірмана та коефіцієнт збігів Фехнера. Таким чином ми отримуємо єдиний інтегральний показник, який змінюється в діапазоні  [0; 1] та свідчить про рівень масштабності розвитку підприємства, тобто кількісний аспект розвитку. Результати розрахунків коефіцієнтів розвитку для підприємства заносимо  у табл. 3.7.

Таблиця 3.7

Рівні масштабності розвитку підприємства

Аналізовані періоди, роки

1

2

3

4

2009 р.

0,46

0,33

0,49

2010 р.

0,64

0,52

0,62

2011 р.

0,21

0,24

0,38

2012 р.

-0,75

-0,9

0,01

На наступному етапі після оцінювання масштабності розвитку для визначення рівня розвитку підприємства здійснюється діагностика якості такого розвитку. Ключовими показниками, які дозволяють діагностуватиякість розвитку підприємства, є бездефектність та ритмічність виробництва.

Коефіцієнт бездефектності виробництва продукції (КБ) відображає частку якісної продукції, яка відповідає усім стандартам якості, у обсязі товарної продукції. він набуває значень в діапазоні [0; 1] і обчислюється за формулою:

                                                       (3.5)

деВ1 – обсяг товарної продукції;В5 – частка бракованої продукції у товарній продукції.

Коефіцієнт ритмічності виробництва (КР) свідчить про систематичність виробничо-господарської діяльності, тобто виготовлення продукції за встановленим графіком і асортиментом. Коефіцієнт ритмічності виробництва розраховується у помісячному або у поквартальному розрізі на засадах порівняння планового та фактичного завантаження виробничих потужностей і набуває значень у діапазоні [0; 1]. Коефіцієнт ритмічності виробництва рекомендується розраховувати за формулою:

                                                          (3.6)

деі=1…t– кількість періодів у році, за якими відбувається порівняння планових та фактичних обсягів виробництва; - мінімальна частка товарної продукції у порівнянні з річним еквівалентом між плановою та фактичною виробничою програмою, %.

Використовуючи формулу середньої геометричної ми можемо розрахувати рівень якості розвитку (Rq), який інтегрує коефіцієнти бездефектності та ритмічності виробництва та перебуває у діапазоні [0; 1], а саме:

                                                       (3.7)

Результати розрахунків коефіцієнтів бездефектності та ритмічності виробництва, а також рівнів якості розвитку для підприємства заносимо у табл. 3.8.

Таблиця 3.8

Рівні якості розвитку підприємства

Аналізовані періоди, роки

2009 р.

0,78

0,88

0,83

2010 р.

0,85

0,91

0,88

2011 р.

0,83

0,71

0,77

2012 р.

0,87

0,56

0,70

На підставі значень рівня масштабності та рівня якості розвитку підприємства визначаємо інтегральний рівень розвитку підприємства, який аналогічно перебуватиме у діапазоні [0; 1]. Відповідно, з наближенням показника до одиниці можна стверджувати про високий рівень розвитку підприємства, до нуля – низький  рівень розвитку. Показник доцільно розраховувати на підставі середньої арифметичної зваженої вхідних рівнів масштабності та якості розвитку за формулою:

                                                    (3.8)

деg – вагомість рівня масштабності розвитку для підприємства, %;h – вагомість рівня якості розвитку для підприємства, % (h = 1 –g).

Інтегральні рівні розвитку для підприємства наводимо у табл. 3.9.

Таблиця 3.9

Інтегральні рівні розвитку підприємства

Аналізовані періоди, роки

g

h

2009 р.

0,49

45

0,83

55

0,78

2010 р.

0,62

55

0,88

45

0,80

2011 р.

0,38

60

0,77

40

0,64

2012 р.

0,01

60

0,70

40

0,41

На підставі розрахунків виникає необхідність у побудові траєкторії рівня розвитку підприємства.

3.3. Розділ 2. Діагностика інвестиційної привабливості підприємства

Таблиця 3.10

Характеристика станів складових інвестиційної привабливості

підприємства

з/п

Складові інвестиційної привабли-вості

Змістова характеристика станів відповідних складових інвестиційної привабливості

Інтерва-ли шкали Харрінг-тона,Іi

Лінгвістичні оцінки для діагностики станів  складових інвестиційної привабливості

1

2

3

4

5

1.

Фінансово-економічна привабли-вість (І1)

Демонструє позитивні характеристики та динаміку ключових фінансових індикаторів, свідчить про фінансову результативність, ліквідність, фінансову незалежність та достатній у відповідних умовах функціонування рівень ділової активності

(0,8-1]

Висока привабливість

Відображає позитивні параметри у прибутковості, ліквідності, фінансовій незалежності підприємства. Можливі певні відхилення у сфері ділової активності та цільового використання довгострокових позик, які на даному етапі негативно не впливають на фінансові параметри функціонування підприємства в цілому та його фінансову стабільність.

(0,63-0,8]

Достатня привабливість

Демонструє певні негативні, але не загрозливі тенденції в окремих сферах фінансового стану, зокрема, мова йде або про фінансову нерезультативність, або про зниження ділової активності, або про виявлення певних ознак зниження фінансової незалежності

(0,37-0,63]

Задовільна привабливість

Відображає існування загрозливих характеристик одночасно у ключових параметрах фінансового стану підприємства. Мова йде про падіння або відсутність фінансової результативності, погіршення ліквідності, формування фінансової залежності та невідповідну ділову активність.

(0,2-0,37]

Низька привабливість

Свідчить про фактичне (не обов’язково юридичне) банкрутство підприємства, оскільки воно характеризується неплатоспроможністю, порушеною структурою капіталу, відсутністю або недостатнім рівнем фінансової результативності, економічною неактивністю

[0-0,2]

Непривабли-вість

Продовження табл. 3.10

1

2

3

4

5

2.

Техноло-гічно-майнова привабли-вість (І2)

У власності підприємства перебувають значні земельно-майнові комплекси, будівлі, споруди у відмінному стані, унікальне сучасне обладнання, сучасні ресурсоекономні технології

(0,8-1]

Висока привабливість

У власності підприємства перебувають вагомі земельно-майнові комплекси у прийнятному стані, унікальне обладнання, хоча і не достатньо сучасне, традиційні технології, які характеризуються не достатньою ресурсоекономністю

(0,63-0,8]

Достатня привабливість

Підприємство володіє земельно-майновими комплексами, які перебувають у незадовільному стані, обладнання та технології переважною мірою застарілі

(0,37-0,63]

Задовільна привабливість

Підприємство частково володіє земельно-майновими комплексами та обладнанням, частково використовує орендоване чи взяте у лізинг майно, технології застарілі та ресурсонеекономні

(0,2-0,37]

Низька привабливість

Підприємство практично не має у власності земельно-майнових комплексів, використовує орендоване майно та обладнання, технології застарілі, обладнання та устаткування ресурсонеекономне.

[0-0,2]

Непривабли-вість

3.

Соціальна привабли-вість (І3)

Підприємство пропонує працівникам достатньо високий рівень основної та додаткової заробітної плати, яку виплачує вчасно, соціальні пакети, розвиває розгалужену соціальну інфраструктуру, створює сприятливі умови праці для усіх категорій персоналу

(0,8-1]

Висока привабливість

Підприємство пропонує достатньо високий рівень основної і заробітної плати, певні елементи соціальних пакетів, сприятливі умови праці, частково розвинену соціальну інфраструктуру

(0,63-0,8]

Достатня привабливість

Підприємство пропонує середній рівень заробітної плати без затримок у виплатах, окремі додаткові виплати, задовільні умови праці, відсутність соціальної інфраструктури

(0,37-0,63]

Задовільна привабливість

Підприємство пропонує середній рівень заробітної плати практично без додаткових виплат з періодичними затримками у виплаті, несприятливі умови праці, відсутність соціальної інфраструктури

(0,2-0,37]

Низька привабливість

Підприємство пропонує рівень основної заробітної плати, нижчий за середній у галузі, жодних додаткових виплат практично немає, спостерігається постійна затримка у виплаті заробітної плати, умови праці не відповідають чинним стандартам, жодної соціальної інфраструктури немає

[0-0,2]

Непривабли-вість

Продовження табл. 3.10

1

2

3

4

5

4.

Логістично-територіальна привабли-вість (І4)

Вигідне місцерозташування підприємства стосовно усіх шляхів сполучень (автотранспортних, залізничних тощо), які використовує підприємство, географічна наближеність до ресурсів, місць проживання персоналу, обслуговуючих організацій тощо

(0,8-1]

Висока привабливість

Сприятливе місцерозташування підприємства стосовно магістральних шляхів сполучень, основних постачальників ресурсів, територіальна наближеність до місць проживання основного персоналу, територіальна віддаленість окремих обслуговуючих організацій

(0,63-0,8]

Достатня привабливість

Недостатньо сприятливе територіальне місцерозташування з позиції доступу до основних транспортних сполучень, наближеність до ключових постачальників ресурсів, наближеність територій проживання персоналу, територіальна віддаленість обслуговуючих організацій

(0,37-0,63]

Задовільна привабливість

Невигідне територіальне розміщення, віддаленість від магістральних шляхів сполучень, наближеність до окремих сировинних баз, віддаленість від обслуговуючих організацій

(0,2-0,37]

Низька привабливість

Вкрай невигідне територіальне розміщення підприємства, віддаленість від магістральних шляхів сполучень необхідного виду транспорту, віддаленість ресурсних баз, місць проживання персоналу, обслуговуючих організацій тощо

[0-0,2]

Непривабли-вість

5.

Партнерська привабли-вість (І5)

Сформована диверсифікована мережа надійних постачальників, посередників та споживачів, хороша кредитна історія при взаємовідносинах із фінансово-кредитними установами, безпроблемні стосунки із державними органами влади, тривала успішна співпраця з транспортними та страховими організаціями

(0,8-1]

Висока привабливість

Наявність надійних постачальників, посередників та споживачів, існування фактів затримки у поверненні кредитів фінансово-кредитним установам, сприятливі стосунки із державними органами влади, відсутність стабільних контактів з обслуговуючими організаціями

(0,63-0,8]

Достатня привабливість

Продовження табл. 3.10

1

2

3

4

5

Високий рівень залежності від постачальників та споживачів, хоча співпраця є достатньо стабільною, не достатньо позитивна кредитна історія при співпраці з фінансово-кредитними установами, наявність окремих неприємних фактів взаємодії із державними органами влади та обслуговуючими організаціями

(0,37-0,63]

Задовільна привабливість

Негативна кредитна історія при взаємовідносинах із фінансово-кредитними установами, часте невиконання зобов’язань перед постачальниками, споживачами та обслуговуючими організаціями, виникнення періодичних проблем у стосунках із державними органами влади

(0,2-0,37]

Низька привабливість

Негативна кредитна історія при взаємовідносинах із фінансово-кредитними установами, хронічне невиконання зобов’язань щодо постачальників, споживачів, транспортних та страхових організацій, проблемні взаємовідносини із органами державної влади, накладання податкових арештів, штрафів тощо

[0-0,2]

Непривабли-вість

6.

Іміджево-брендова привабли-вість (І6)

Наявність у підприємства широко відомого бренду на ринку, товарної марки, знаку, позитивного іміджу

(0,8-1]

Висока привабливість

Наявність у підприємства відомого бренду у спеціалізованих колах, товарної марки, знаку, достатньо позитивного іміджу

(0,63-0,8]

Достатня привабливість

Наявність знаного у спеціалізованих колах бренду підприємства, прийнятний імідж товарної марки, але з існуванням тенденцій до його погіршення

(0,37-0,63]

Задовільна привабливість

Несприятливий імідж підприємства на ринку, наявність значного переліку рекламацій за продукцією підприємства, падіння іміджу товарної марки, знаку та бренду

(0,2-0,37]

Низька привабливість

Негативний імідж підприємства на ринку, негативні наслідки використання бренду, товарного знаку, марки тощо

[0-0,2]

Непривабли-вість

7.

Адміністра-тивно-правова привабли-вість (І7)

Адекватна організаційно-правова форма, юридична реєстрація у спеціальній економічній зоні, сприятлива система оподаткування, наявність певних пільг, відсутність жодних судових проваджень проти підприємства, кваліфіковані та досвідчені керівники різних рівнів управління, високий рівень розвитку менеджменту

(0,8-1]

Висока привабливість

Продовження табл. 3.10

1

2

3

4

5

Адекватна організаційно-правова форма, юридична реєстрація на загальних засадах, відсутність пільг, відсутність жодних судових проваджень проти підприємства, кваліфіковані та досвідчені керівники інституційного рівня управління, достатній рівень розвитку менеджменту

(0,63-0,8]

Достатня привабливість

Адекватна організаційно-правова форма, юридична реєстрація на загальних засадах, відсутність пільг, наявність судових проваджень проти підприємства, недостатньо кваліфіковані та досвідчені керівники різних рівнів управління, недостатньо ефективний менеджмент

(0,37-0,63]

Задовільна привабливість

Адекватна організаційно-правова форма, юридична реєстрація на загальних засадах, відсутність пільг, наявність судових проваджень проти підприємства, недостатньо кваліфіковані та досвідчені керівники різних рівнів управління, низький рівень розвитку менеджменту

(0,2-0,37]

Низька привабливість

Дороговартісна організаційно-правова форма, юридична реєстрація на загальних засадах, некваліковані менеджери, низький рівень розвитку менеджменту, наявність судових справ щодо підприємства

[0-0,2]

Непривабли-вість

8.

Товарна привабли-вість (І8)

Продукція підприємства унікальна,  конкурентоспроможна та користується високим попитом на конкретному ринку

(0,8-1]

Висока привабливість

Продукція підприємства не унікальна, але висококонкурентоспроможна, користується стабільним попитом на ринку

(0,63-0,8]

Достатня привабливість

Продукція підприємства не унікальна, конкурентоспроможна лише за певними параметрами, не користується стабільним попитом на ринку

(0,37-0,63]

Задовільна привабливість

Продукція підприємства неконкурентоспроможна, не унікальна, хоча має мінімально стабільне коло споживачів

(0,2-0,37]

Низька привабливість

Продукція підприємства неконкурентоспроможна, не користується попитом на ринку

[0-0,2]

Непривабли-вість

Таблиця 3.11

Матриця вагомості складових інвестиційної привабливості підприємства

Складові інвестиційної привабливості

І1

І2

І3

І4

І5

І6

І7

І8

Сукупна частота переваг за стрічками

Сукупна частота переваг за стовпцями

Сукупна частота переваг

Вагомість складових

Рейтинг складових

Фінансово-економічна привабливість (І1)

І2

І1

І4

І1

І6

І1

І8

3

-

3

0,11

4

Технологічно-майнова привабливість (І2)

-

І2

І2

І2

І2

І2

І2

6

1

7

0,25

1

Соціальна привабливість (І3)

-

-

І4

І5

І6

І3

І8

1

-

1

0,04

6

Логістично-територіальна привабливість (І4)

-

-

-

І4

І4

І4

І4

4

2

6

0,21

2

Партнерська привабливість (І5)

-

-

-

-

І6

І5

І8

1

1

2

0,07

5

Іміджево-брендова привабливість (І6)

-

-

-

-

-

І6

І8

1

3

4

0,14

3

Адміністративно-правова привабливість (І7)

-

-

-

-

-

-

І7

1

-

1

0,04

6

Товарна привабливість (І8)

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

0,14

3

Сума

17

11

28

1

-

* Примітка: сформовано за результатами експертного оцінювання

Комплексне оцінювання інтегрального рівня інвестиційної привабливості (І) машинобудівного підприємства пропонується здійснювати згідно узагальнювального показника за шкалою Харрінгтона за формулою:

                                                 (3.9)

де  - кількісна оцінка відповідної складової інвестиційної привабливості підприємства за шкалою Харрінгтона; - вагомість відповідної складової інвестиційної привабливості;і – кількість складових інвестиційної привабливості, за якими здійснюється її оцінка.

Висновки

У висновках проектант підсумовує результати діагностики діяльності підприємства за усіма сферами, надає узагальнені висновки та розробляє рекомендації щодо подальшого функціонування та розвитку підприємства.

4. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект повинен займати не більше 30 сторінок друкованого тексту. Робота виконується, за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А-4 (210297 мм). Розмір шрифта не регламентується, рекомендується при комп’ютерному наборі використовувати гарнітуру Times New Roman.  На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: ліворуч, зверху та знизу – не менше 20 мм, праворуч – не менше 10 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність тексту має бути однаковою.

Заголовки структурних частин роботи  “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, друкують великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину треба починати з нової сторінки.

Текст розділів може складатись з підрозділів. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка у кінці заголовка не ставиться. Якщо підрозділи містять пункти, то заголовки цих пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого у підбір до тексту, ставиться крапка.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною, причому першою сторінкою є титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не ставиться. Рисунки і таблиці включаються у загальну нумерацію. Сторінки з додатками і списком літератури включаються у наскрізну нумерацію. Номер сторінки проставляється у правому верхньому кутку сторінки без будь яких знаків (крапки у кінці, виділення рисками, дужками тощо).

Підрозділи нумеруються у межах розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу та свого порядкового номера, розділених крапкою. У кінці також ставиться крапка, наприклад ”2.1.”(перший підрозділ (параграф) другого розділу). Пункти нумеруються арабськими цифрами у межах кожного підрозділу. Номер пункту має складатися із номера розділу, підрозділу і пункту (свого порядкового номера), розділених крапками. У кінці номера пункту також ставиться крапка, наприклад, “2.1.3.” (третій пункт першого підрозділу другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Номери підрозділів і пунктів ставляться на їх початку, номер пункту – на початку першого рядка абзацу, яким розпочинається відповідний пункт. Цифра номера пункту не повинна виступати за межі абзацу.

Ілюстрації (фотографії, схеми, креслення, графіки тощо) називаються рисунками, які нумеруються наскрізно арабськими цифрами. При посиланні на рисунок перший раз необхідно вписувати його повний номер, наприклад, ”(рис. 12)”. Подальші посилання на рисунки виконуються разом із скороченим словом “дивись”, наприклад “(див. рис. 12)”. Рисунки мають розташовуватись одразу після посилання на них у тексті. Якщо на даній сторінці немає місця, то їх необхідно розташувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі тобто, щоб для вивчення цього рисунка сторінку можна було б повернути за годинниковою стрілкою. Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під рисунком.

Таблиці у роботі нумеруються наскрізно. У правому верхньому куті пишеться слово “Таблиця” із зазначенням її номера. При посиланні на таблицю вказують її повний номер, а слово “Таблиця” пишуть у скороченому вигляді, наприклад “(табл. 6)”. Під словом “Таблиця” розміщується заголовок таблиці симетрично до форми таблиці. Слово “Таблиця” і заголовок починаються з великої букви. Назва не підкреслюється.

Таблиці потрібно розташовувати після першої згадки її у тексті так, щоб її зручно було розглядати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Якщо на даній сторінці немає місця, то їх необхідно розташувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі, тобто, щоб для вивчення таблиці сторінку можна було б повернути за годинниковою стрілкою.

При переносі таблиці на наступну сторінку нумерацію колонок необхідно повторити, а над нею розмістити слова “Продовження табл.” із зазначенням її номера, наприклад “Продовження табл. 6”.

Заголовки граф таблиці пишуться з великої букви, підзаголовки граф – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони мають самостійне значення. Якщо текст, який повторюється у графі таблиці і складається з одного слова, то його можна замінити лапками; якщо текст повторюється і складається з двох чи більше слів, то при першому повторенні його замінюють на слова “Те ж”, а далі - лапками. Замість цифр, марок, знаків, букв, математичних чи хімічних символів лапки не допускаються. Якщо цифрові дані у якомусь рядку таблиці не наводяться, то у ньому ставиться прочерк.

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують наскрізно. Номер формули пишеться біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули (якщо формула велика, то на рівні нижнього рядка формули до якої він відноситься) в круглих дужках, наприклад (1). Пояснення позначень символів чи числових коефіцієнтів наводиться безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони подані у формулі. Це пояснення подається з нового рядка, починаючи зі слова “де”, двокрапка після якого не ставиться. Значення кожного символу чи числового коефіцієнта подається з нового рядка. Розмірність одного і того ж параметра у межах роботи має бути однаковою. При посиланні у тексті на формулу, необхідно подати її повний номер у дужках, наприклад, ”У формулі (1)”.

Рівняння і формули виділяються з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

Якщо у тексті є необхідність у примітках, в яких вказують довідкові чи пояснювальні дані, то пишеться слово “Примітка” чи “Примітки”. Якщо приміток на одному аркуші в одному пункті чи підпункті декілька, то після слова “Примітки” ставиться двокрапку і примітки нумеруються. Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставиться крапка.

У роботі необхідно робити посилання на джерела, матеріали чи окремі результати, які використовуються при розробці проблеми, задачі, розгляді питання та ін. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо цього документа, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатись слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатись у тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання. Якщо використовуються відомості із джерел документальної інформації чи з великою кількістю сторінок, то у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дається посилання. Посилання у тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком їх у списку літератури, виділивши двома квадратними дужками, наприклад “ …у працях [2-5, 8]…” чи17, с. 20-25.

При посиланнях на ілюстрації, таблиці, формули, які розміщені у самій роботі автора, відповідно вказується: порядковий номер ілюстрації (наприклад, “рис. 5”; номер таблиці (наприклад, “…в табл. 12”); порядковий номер формули (наприклад, “…у формулі (2)”. При повторних посилання на ілюстрації та таблиці треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад, “див. рис. 4”.

До списку використаної літератури включаються усі використані джерела, які розташовуються за алфавітом або у порядку посилань на них у тексті. Інформація про видання (монографії, підручники, довідники тощо) має включати: прізвище та ініціали автора, назву книги, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг у сторінках. Ці дані друкуються у виданнях.

Прізвище автора подається у називному відмінку. Якщо є два, три чи чотири автори, то їх прізвища з ініціалами подають у тій послідовності, у якій вони надруковані у книзі; перед прізвищем наступного автора ставлять кому. При наявності більше чотирьох авторів, вказують прізвища з ініціалами тільки перших трьох, а далі пишуть слова ”та інші”. Назву місця видання необхідно подати повністю у називному відмінку; можна скорочувати назви тільки двох міст: Київ (К.), Москва (М.).

Дані про статтю із періодичного видання мають вказувати: прізвище та ініціали автора, заголовок статті, назву видання (журналу), назву серії (якщо така є), рік випуску, номер видання (журналу), сторінки, на яких розміщена стаття. Заголовок статті подається у тому вигляді, як вказано у періодичному виданні. Назву серії пишуть після скороченого слова “сер”. Номери сторінок, на яких розміщена стаття, розділяють рискою, наприклад, C.32-39.

Рекомендована література

 1. Білошкурський М.В. Деякі особливості діагностики кризового стану підприємства / М.В. Білошкурський // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - №3(45). – С. 85-89.
 2. Бондаренко О.А. Диагностика банкротства на украинских предприятих / О.А. Бондаренко // БизнесИнформ. – 2005. - №3-4. – С. 81-84.
 3. Валеева Ю.С. Диагностика производственно-финансового потенциала промышленного предприятия / Ю.С. Валеева, Н.С. Исаева // Экономический анализ: теория и практика. – 2007. - №1 (82). – С. 38-43.
 4. Василенко В.А. Диагностика устойчивого развития предприятий / В.А. Василенко. – Киев: Центр учебной литературы, 2006. – 184 с.
 5. Василенко В.А. Система диагностики устойчивого развития предприятий / В.А. Василенко //  Культура народов Причерноморья. – 2005. - №66. – С. 134-142.
 6. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність: [монографія] / В.Г. Герасимчук. – К.: Вища школа, 1995. – 265 с.
 7. Гетьман О.О. Економічна діагностика: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – Київ, Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.
 8. Глазов М.М. Диагностика предприятий: новые решения / М.М. Глазов. – СПб: Изд-во С.-Петерб. Ун-та экономики и финансов, 1997. – 122 с.
 9. Диагностика производственных систем / под. ред. Ф.Ф. Ануапу. – Иркутск: ИЦНТИ, 1972. – 39 с.
 10. Діагностика стану підприємства: теорія і практика: [монографія] / за заг. ред. проф. А.Е Воронкової. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 448 с.
 11. Діагностика стану підприємства: теорія і практика: [монографія] / за заг. ред. проф. А.Е Воронкової. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. - [2-ге вид.]. – 520 с.
 12. Загорна Т.О. Економічна діагностика: [навчальний посібник] / Т.О. Загорна. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.
 13. Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів. Теоретико-методологічні та методичні засади: [монографія] / О.Г. Мельник, І.Б. Олексів, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр; за наук. ред. д.е.н., проф., заслуженого працівника народної освіти України О.Є. Кузьміна. – Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. –  212 с.
 14. Ковальов А.І. Діагностування підприємств виноробства при здійсненні їх реструктуризації / А.І. Ковальов, Г.В.Карпінська // Вісник економічної науки України. – 2007. - №1(11).- с.153-158.
 15. Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы: [монография] / [Л.С. Шевченко, В.И. Торкатюк, Н.А. Кизим, А.Л. Шутенко]. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2008. – 240 с.
 16. Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: [монографія] / Л.А. Костирко. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Х.: Фактор, 2008. – 336.
 17. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика підприємства: теорія, методологія і практика застосування / І.В. Кривов’язюк. - Луцьк: “Надстиря”, 2007.- 180c.
 18. Кузьмін О.Є. Індикатори діяльності підприємства: європейський вектор / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансово-економічні системи: трансформація та євроінтеграція (Збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень; [редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко]. – Львів, 2007. – Вип. 1 (63). – С. 475-483.
 19. Кузьмін О.Є. Методичні положення щодо контролювання та регулювання витрат підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Економіка і прогнозування. – 2005. - №1. – С. 134 – 144.
 20. Кузьмін О.Є. Методологічні засади побудови систем індикаторів на підприємствах / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – №576. - С. 150-154.
 21. Кузьмін О.Є. Чинники, які визначають побудову систем індикаторів на підприємствах / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць, 2007. – Випуск 12. – С. 105-113.
 22. Мельник О.Г. Бізнес-індикатори в системі полікритеріальної діагностики діяльності підприємства / О.Г. Мельник // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – №657. - С. 37-42.
 23. Мельник О.Г. Діагностика банкрутства машинобудівних підприємств на засадах систем індикаторів / О.Г. Мельник // Вісник Криворізького технічного університету. Збірник наукових праць. – 2008. - Випуск 20. – С. 268-273.
 24. Мельник О.Г. Діагностика діяльності машинобудівного підприємства на засадах системи економічних індикаторів: [монографія] / О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2009. – 188 с.
 25. Мельник О.Г. Етимологія та типологія систем діагностики діяльності підприємств / О.Г. Мельник // Регіональна економіка. – 2010. – №1 (55). – С. 78-85.
 26. Мельник О.Г. Інструментарій полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник  // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – 2010. – Випуск 21. – С. 27-33.
 27. Мельник О.Г. Інформаційне забезпечення полікритеріальної діагностики діяльності підприємств / О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – 2009. – Випуск 19. – С. 327-332.
 28. Мельник О.Г. Комплексная диагностика развития машиностроительных предприятий / О.Е. Кузьмин, О.Г. Мельник // Бизнес Информ. – 2010. - № 3 (2). – С.60-67
 29. Мельник О.Г. Концептуальні засади формування та використання полікритеріальних діагностичних систем на підприємствах машинобудування // Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. // Вісник економічної науки України. Науковий журнал. – 2010. - №1 (2010). – С. 56-60.
 30. Мельник О.Г. Критерії економічної діагностики діяльності машинобудівних підприємств / О.Г. Мельник // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2. – С. 241-245.
 31. Мельник О.Г. Матрична модель цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності машинобудівних підприємств / О.Г. Мельник // Регіональна економіка. – 2009. - №1(51). – С. 129-137.
 32. Мельник О.Г. Методи діагностики виробничо-господарської діяльності підприємства / О.Г. Мельник // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – №647. - С. 120-124.
 33. Мельник О.Г. Систематизація та розвиток принципів полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств   / О.Г. Мельник // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.13. – С. 306-310.
 34. Мельник О.Г. Системи діагностики діяльності підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: [монографія] / О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 344 с.
 35. Мельник О.Г. Системно-орієнтована діагностика діяльності підприємства / О.Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №1 (103). – С. 143-150.
 36. Мельник О.Г. Технологія полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств / О.Г. Мельник // Менеджер. – 2009. - №4 (50) – С. 216-220.
 37. Мельник О.Г. Уніфікована матрична модель діагностики діяльності підприємства / О.Г. Мельник // Фінанси України. – 2009. - №3. – С. 109-117.
 38. Мельник О.Г. Формування системи бюджетування та збалансованої системи індикаторів діяльності підприємства: теоретичні засади та методичні положення (на прикладі машинобудування): [монографія] / О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2008. – 240 с.
 39. Мельник О.Г. Функції полікритеріальної діагностики на машинобудівних підприємствах / О.Г. Мельник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.4. – С. 295-299.

Додаток А

Зразок титульної сторінки курсового проекту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації»

на тему:

«Розроблення системи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації»

Варіант №____

Виконав (ла): студент (ка) гр. СЕз – 4

№ залікової книги_________________

Перевірила________________________

Львів 2013

Додаток В

Зразок бланку завдання для виконання курсового проекту

МІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

ЗАВДАННЯ

для виконання курсового проекту

з дисципліни «Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації»

на тему «Розроблення системи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації»

Студенту (ці) групи ______________

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Підприємство, яке займається ЗЕД:_____________________________________________.

2. Інформаційна база діагностики_________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Здійснити діагностику:________________________________________________________.

3.1. Розвитку__________________________________________________________________.

Показники

Коди

показників

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

(прогнозоване значення)

Чистий прибуток/збиток, тис. грн.

Ф3

Чистий дохід від реалізації, тис. грн.

Ф1

Собівартість, тис. грн.

1 -  Ф3)

Середньорічна вартість активів, тис. грн.

Ф4

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

Т1

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

Ф10

Середньоспискова чисельність працівників, ос.

К2

3.2. Інвестиційної привабливості_________________________________________________.

Дата видачі завдання _______________

Термін виконання__________________

Підпис студента ___________________

Завдання видав (ла)_____________________________________________________________________

 (посада, прізвище, ініціали та підпис викладача)

Навчально-методичне видання

РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ

Соціально-економічнОЇ діагностикИ

в умовах глобалізації

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту для студентів напрямів підготовки

6.030503 «Міжнародна економіка»

та 6.030601“Менеджмент”  усіх форм навчання

Укладачі:

Кузьмін Олег Євгенович

Мельник Ольга Григорівна

Петришин Наталія Ярославівна

Овчарук Вадим Володимирович

Жежуха Володимир Йосипович

Редактор:

Мельник Ольга Григорівна

Петришин Наталія Ярославівна

Компютерне верстання:

Петришин Наталія Ярославівна

Жежуха Володимир Йосипович

Формат 60*84/16. Папір ксероксний. Друк на принтері.

Наклад 15 примірників.

Замовлення №______.

Видавничий центр кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Національного університету «Львівська політехніка»

ІНЕМ, кафедра ЗМД, 4 корпус, 529 ау.

79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5.

Розроблення системи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Розроблення системи соціально-економічної діагностики на підприємстві в умовах глобалізації

2. Реферат ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ТНК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

3. Реферат ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНОГО І ВНУТРІШНЬОГО ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

4. Реферат ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

5. Реферат ПРОБЛЕМА АМЕРИКАНСЬКОГО ВПЛИВУ НА КАНАДСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР: ДОСВІД ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

6. Реферат Комплекс паперових грошових знаків і бонів як важливого джерела соціально-економічної історії в боністиці

7. Реферат СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РУХОМОГО СКЛАДУ

8. Реферат Банк як елемент економічної системи

9. Реферат Процес структурних трансформацій економічної системи України

10. Реферат ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИМИ КОНФЛІКТАМИ У ТОВ НОВА БУДОВА-2012