Новости

Особливості сенсорного розвитку дитини-дошкільника

Работа добавлена:


Особливості сенсорного розвитку дитини-дошкільника на http://mirrorref.ru

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Інститут педагогіки, психології і мистецтв

Кафедра дошкільної та початкової освіти

КУРСОВА  РОБОТА

з психології

на тему:Особливості сенсорного розвитку  дитини-дошкільника.

Студентки 3 курсу ОДП групи

Галузі знань : 0101 Педагогічна освіта

Напряму підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта

Малої Ірини Василівни

Керівник:Сердюкова І.М.

Національна шкала _______________________________

Кількість балів: __________ Оцінка:ECTS ___________

Члени комісії  _________________                        ___________________________

                                    (підпис)                                                 (прізвище та ініціали)

                            _________________                        ___________________________

                                    (підпис)                                                 (прізвище та ініціали)

                            _________________                        ___________________________

                                    (підпис)                                                 (прізвище та ініціали)

м. Вінниця – 2015 р.

Зміст

Вступ………………………………………………………………………….……3

Розділ 1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми сенсорно-перцептивного розвитку дітей дошкільного віку………………………….……6

1.1. Висвітлення стану вивчення проблеми розвитку сенсорно-перцептивної сфери дитини дошкільного віку………………….………………………………6

1.2. Особливості сенсорного розвитку  дитини-дошкільника……...............….9

1.3. Розвиток різних видів сприймання дитини дошкільного віку………..….13

Розділ 2. Формування перцептивних дій у дітей старшого дошкільного віку………………………………………………………………………………….19

2.1. Виявлення рівня розвитку сприймання у дітей старшого дошкільного віку………………………………………………………………………………….19

2.2. Методичні рекомендації……………………………………………………21

Загальні висновки……………………………………………………………..24

Список літератури……………………………………………………………….26

Додатки

Вступ

Сенсорний розвиток дитини – це розвиток її відчуттів і сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів:їх форму, колір, розмір, положення у просторі тощо. Він становить фундамент її розумового розвитку. Чуттєве пізнання має дуже важливе значення у дошкільному дитинстві, яке є найбільш сприятливим періодом формування та вдосконалення діяльності органів чуттів, нагромадження уявлень про оточуючий світ.

Актуальність даної теми полягає в тому, що сенсорний розвиток, з одного боку, є фундаментом загального розумового розвитку дитини, з другого боку, має самостійне значення, оскільки повноцінне сприймання необхідне і для успішного навчання дитини у дитячому садку, у школі, і для багатьох видів праці.Зі сприймання предметів і явищ оточуючого світу починається пізнання. Всі інші форми пізнання – запамятовування, мислення, уява – будуються на основі образів сприймання, є результатом їх переробки. Тому нормальний розумовий розвиток неможливий без опору на повноцінне сприймання. В дитячому садку дитина навчається малюванню, ліпленню, конструюванню, знайомиться з явищами природи, починає засвоювати основи математики і грамоти. Оволодіння знаннями і вміннями з усіх областей вимагає постійної уваги до зовнішніх якостей предметів, їх обліку та використання. Так, для того щоб отримати схожість в малюнку з зображеним предметом, дитина повинна досить точно вловити особливості його форми, кольору. Конструювання вимагає дослідження форми предмета (зразка), його будови. Дитина виясняє взаємовідношення частин у просторі і співвідносить якості зразка з якостями наявного матеріалу. Без постійної орієнтації у зовнішніх якостях предметів неможливо отриматичітке уявлення про явища живої та неживої природи, а саме про їх сезонні зміни. Формування елементарних математичних уявлень включає знайомство з геометричними формами та їх різновидами, порівняння обєктів за величиною. При засвоєнні грамоти дуже велику роль відіграє фонематичний слух – точне диференціювання мовних звуків – і зорове сприймання окреслення букв. Таких прикладів є дуже багато.                                                                                                                                            Готовність дитини до шкільного навчання в значній мірі залежить від її сенсорного розвитку. Дослідження показали, що значна частина труднощів, що виникають перед дітьми у ході навчального процесу (особливо в першому класі), звязана з недостатньою точністю та гнучкістю сприймання. В результаті виникають спотворення у написанні букв, у побудові малюнка, неточності у виготовленні поробок на уроках ручної праці. Бувають випадки, що дитина не може відтворювати зразки рухів на заняттях фізичної культури.Але справа не тільки в тім, що низький рівень сенсорного розвитку різко знижує можливість успішного навчання дитини. Не менш важливо мати на увазі значення високого рівня такого розвитку для людської діяльності в цілому, особливо для творчої діяльності. Дуже важливе місце серед здібностей, що забезпечують успіх музиканта, художника, архітектора, письменника, конструктора, займають сенсорні здібності, які дозволяють з особливою глибиною, ясністю і точністю вловлювати та передавати найтонші нюанси форми, кольору, звучання та інших зовнішіх якостей предметів і явищ. А витоки сенсорних здібностей лежать у загальному рівні сенсорного розвитку, досягнутому в ранні періоди дитинства.

Значення сенсорного розвитку дитини для її майбутнього життя ставить перед теорією та практикою дошкільного виховання завдання розробки та використання найбільш ефективних засобів та методів сенсорного виховання в дошкільному навчальному закладі. Головний напрямок сенсорного виховання повинен полягати в озброєнні дитини сенсорною культурою. Дитина в житті стикається з різноманітністю форм, кольорів та інших якостей предметів, а саме іграшок і предметів домашнього вжитку. Знайомиться вона і з витворами мистецтва – музикою, живописом, скульптурою. І звісно, кожна дитина, навіть без цілеспрямованого виховання, так чи інакше сприймає все це. Але якщо засвоєння проходить стихійно, без розумного педагогічного керування дорослих, воно нерідко виявляється поверховим, неповноцінним. Ось тут на дпомогу і приходить сенсорне виховання - послідовне планомірне ознайомлення дитини з сенсорною культурою людства. Велике значення у сенсорному вихованні має формування у дітей уявлень про сесорні еталони – загальноприйняті зразки зовнішніх якостей предметів.

Обєктом даної курсової роботи є процес сенсорного розвитку дітей дошкільного віку.

Предмет курсової роботи – особливості сенсорного розвитку дітей дошкільного віку.

Мета: виявити й обгрунтувати, експериментально перевірити особливості сенсорного розвитку дітей старшого дошкільного віку.

Завданнями курсової роботи є:

-висвітлити теоретичні аспекти сенсорного розвитку дітей дошкільного віку;

-виявити ступінь сформованості перцептивних дій, здатність сприймати предмети за формою у дітей старшого дошкільного віку.

Методи– аналіз, синтез, узагальнення, експеримент(констатувальний).

Розділ 1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми сенсорно-перцептивного розвитку дітей дошкільного віку.

1.1.Висвітлення стану вивчення проблеми розвитку сенсорно -перцептивної сфери дитини дошкільного віку.

Важко переоцінити значення розвитку сенсорно-перцептивної сфери дошкільника. Сенсорний розвиток є фундаментом розумового розвитку дитини. Вивченням проблеми сенсорного розвитку та сенсорного виховання займалися багато видатних вітчизняних та зарубіжних педагогів і психологів.

Сенсорне виховання – це система педагогічних впливів, спрямованих на формування способів чуттєвого пізнання та вдосконалення відчуттів та спиймань. Сенсорне виховання має дуже важливе значення для всебічного розвитку дитини. Так  В.А. Крутецкий пише, що відчуття дозволяють людині сприймати сигнали і відображати властивості і ознаки речей зовнішнього світу і станів організму. Вони пов'язують людини із зовнішнім світом і є як основним джерелом пізнання, так і основною умовою його психічного розвитку(27) . За своїм походженням відчуття з самого початку були пов'язані з діяльністю організму, з необхідністю задоволення його біологічних потреб [24]. Життєва роль відчуттів у тому, щоб вчасно і швидко доводити до ЦНС, як головного органууправління діяльністю, відомості про стан зовнішнього і внутрішнього середовища [15]. Виділяючи найбільш великі й істотні групи відчуттів, Є.І. Рогов виділяє три основні типи: интероцептивні, проприоцептивні, екстероцептивні відчуття [42]. Перші об'єднують сигнали, які доходять до нас із внутрішнього середовища організму. Другі забезпечують інформацію про положення тіла в просторі, і про стан опорно-рухового апарату, забезпечують регуляцію наших рухів. Нарешті, треті забезпечують отримання сигналів із зовнішнього світу і створюють основу для нашого свідомого поведінки. Интероцептивні відчуття, що сигналізують про стан внутрішніх процесів організму, доводять до мозку роздратування від стінок шлунку і кишечника, серця і кровоносної системи й інших внутрішніх органів.Це найбільш древня і найбільш елементарна група відчуттів [45]. Интероцептивні відчуття відносяться до числа найменш усвідомлюваних і найбільш дифузних форм відчуттів і завжди зберігають свою близькість до емоційних станів [27].Проприоцептивні відчуття забезпечують сигнали про положення тіла в просторі і складають афферентную основу руху людини, граючи вирішальну роль в їх регуляції. Периферичні рецептори пропріоцептивної чутливості знаходяться в м'язах і суглобах (сухожиллях, зв'язках) і мають форми особливих нервових тілець (тільця Паччини). Збудження, що виникають у цих тільцях, відображають відчуття, що відбуваються при розтягуванні і зміні положення м'язів і зміна положення суглоба. У сучасній фізіології та психофізіології роль пропріоріцепціі, як афферентной основи рухів і тварин була детально вивчена А.А. Орбелі, П.К. Анохіним, а у людини - Н.А. Берштейн [42]. Описувана група відчуттів включає специфічний вид чутливості, званий відчуттям рівноваги або статичним відчуттям. Їх периферичні рецептори розташовані в напівкружних каналах внутрішнього вуха.Л.Д. Столяренко пише, що третьою і найбільшою групою відчуттів є екстероцептивні відчуття. Вони доводять до людини інформацію із зовнішнього світу і є основною групою відчуттів, що зв'язують людину з зовнішнім середовищем. Всю групу екстероцептивні відчуттів прийнято умовно поділяти на 2 підгрупи: контактні і дистантних відчуття [45].Контактні відчуття викликаються впливом безпосередньо прикладеним до поверхні тіла і відповідного сприйманого органу. Прикладами є смак і дотик.Дистантних викликаються подразниками, що діють на органи почуттів на деякій відстані.

До таких відчуттів належать нюх і, особливо слух і зір. Всі види відчуттів виникають в результаті впливу відповідних стимулів - подразників на органи чуття. Однак відчуття виникає не відразу як тільки потрібний стимул почав діяти. Між початком дії подразника і появою відчуття проходить певний час. Воно називається латентним періодом [27]. Під час латентного періоду відбувається перетворення енергії впливають стимулів в нервові імпульси, їх проходження по специфічним і неспецифічним структурам нервової системи, переключення з одного рівня нервової системи на інший. За тривалістю латентного періоду можна судити про аферентних структурах ЦНС, через які, перш ніж потрапити в кору головного мозку, проходять нервові імпульси. За визначенням Л.Д. Столяренко, сприйняття - безпосереднє відображення предметів і явищ у цілісному вигляді у результаті усвідомлення їх розпізнавальних ознак [45]. Сприйняття, як і відчуття, є рефлекторним процесом [24].

Павлов показав, що в основі сприйняття лежать умовні рефлекси, тимчасові нервові зв'язки, що утворюються в корі великих півкуль головного мозку при дії на рецептори предметів чи явищ навколишнього світу. Останні при цьому виступають в якості комплексних подразників. І.П. Павлов пише: "У гармонії з безперервно і різноманітне коливається природою, агенти в якості умовних подразників то виділялися півкулями для організму у вигляді вкрай дрібних елементів (аналізувалися), то зливалися в різноманітні комплекси (синтезувалися)". Аналіз забезпечує виділення об'єкта сприйняття з фону, на його основі всі властивості об'єкта сприйняття об'єднуються в цілісний образ [42]. У результаті сприйняття складається образ, що включає комплекс різних взаємопов'язаних відчуттів, приписуваних людською свідомістю предмету, явища, процесу. Людина живе не у світі ізольованих світлових або кольорових плям, звуків або дотиків, він живе у світі речей, предметів і форм, у світі складних ситуацій, тобто щоб людина не сприймав, він незмінно має справ не з окремими відчуттями, а з цілими образами [15]. Лише в результаті такого об'єднання ізольовані відчуття перетворюються на цілісне сприйняття, переходять від відображення окремих ознак до відбиття цілих предметів або ситуацій. При сприйнятті знайомих предметів (стакан, стіл) впізнавання їх відбувається дуже швидко - людині досить об'єднати 2-3 сприймаються ознаки, щоб прийти до потрібного рішення. При сприйнятті нових або незнайомих предметів впізнавання їх набагато складніше і протікає в набагато більш розгорнутих формах [42]. Сприйняття є дуже складним і активним процесом, що вимагає значної аналітико-синтетичної роботи. У процес сприйняття завжди включені рухові компоненти (обмацування предметів і рух очей, що виділяють найбільш інформаційні точки; пропевание або промовляння відповідних звуків, що грають істотну роль у визначенні найбільш суттєвих особливостей звукового потоку). Тому сприйняття найправильніше позначити як сприймаючу (перцептивну) діяльність суб'єкта [27]. Для того щоб певний предмет був сприйнятий, необхідно зробити щодо його якусь зустрічну активність, спрямовану на його дослідження, побудову і уточнення образу.

На думку Є.І. Рогова, сприймає діяльність майже ніколи не обмежується межами однієї модальності, але складається у спільній роботі декількох органів почуттів (аналізаторів) [42]. У залежності від того який з них працює активніше, переробляє більше інформації про властивості сприйманого об'єкта, розрізняють види сприйняття. Відповідно Нємов виділяє зорове, слухове, дотикальне сприйняття [27]. Розрізняють також складні види сприйняття: сприйняття простору і часу [15]. Основними властивостями сприймання є предметність, цілісність, константність і категориальность. Під предметністю розуміється отнесенность всіх даних про навколишній світ, одержуваних за допомогою органів почуттів, до самих предметів, а не до рецепторів чи учасникам мозку, що здійснюють обробку сенсорної інформації. Цілісність полягає в тому, що будь-який об'єкт сприймається як сталий системне ціле, категориальность, що він належить до певної категорії, групи об'єктів на основі яких-небудь істотних ознак.

Константность - це відносне сталість деяких сприйманих властивостей предметів при зміні умов сприймання. Наприклад, константність кольору, форми, величини [45].

Процеси сприйняття опосередковує мова, створюючи можливість узагальнення та абстрагування властивостей предмета шляхом їх словесного позначення. Сприйняття залежить від минулого досвіду і знань, від завдань, цілей, мотивів діяльності, від індивідуальних особливостей особистості [24].Отже, сприйняття - це наочно-образне відображення діють в даний момент на органи почуттів предметів і явищ дійсності в сукупності їх різних властивостей і частин.

Дослідження Н.Л. Фігурін, Н.М. Денисової, Н.М. Щелованова, Н.М. Аксаріна, Л.Г. Голубєвої, М.Ю. Кістяківський та інших дозволяють простежити, як відбувається сенсорний розвиток у перші роки життя дитини. Так, О.В. Баженова вказує на те, що шлях розвитку сприйняття дитини складний. Багато цікавих, великих змін відбувається в цей період, в першу чергу вони відносяться до розвитку основних видів чутливості. Як зазначила Г.А. Урунтаева, органи чуття новонародженого починають функціонувати з моменту народження [50]. Але розвиток сенсорне і моторної активності немовляти відбувається не одночасно. Найважливіша особливість розвитку в цьому віці полягає в тому, що вищі аналізатори - зір, слух - випереджають розвиток руки, як органу дотику і органу руху, що забезпечує формування всіх основних форм поведінки дитини, а значить, визначає провідне значення умов життя і виховання в цьому процесі [2].

Як показують спостереження В.С. Мухіної, до 3-4 місяців, тобто до оволодіння повзанням, хапанням і маніпулюванням, вдосконалюється зорове і слухове зосередження. Зір і слух, на думку Мухіної, об'єднуються між собою: дитина повертає голову в ту сторону, звідки лунає звук, шукає очима його джерело [26]. Дитина не тільки бачить і чує, він прагне до зорових і слухових вражень. Експерименти, описані Мухіної, що проводилися з тримісячними дітьми, показали, що немовлята добре розрізняють кольори, форми об'ємних і площинних геометричних фігур. Вдалося встановити, що різні кольори привертають немовляти в різному ступені, причому, як правило, кращими виявляються яскраві і світлі. Виявилося також, що діти цього віку дуже чутливі до новизни: якщо поряд з предметами, на які дитина часто дивиться помістити новий, що відрізняється від них за кольором або формі, дитина, помітивши його цілком, перемикається на новий предмет, надовго зосереджує на ньому погляд [26]. З освоєнням хапання в 4 місяці, як зазначає Г.А. Урунтаева, починається розвиток руки немовля, як аналізатора. Всі предмети немовля схоплює однаково, притискаючи пальцями до долоні. У 4-5 місяців у дитини виникає нова потреба дістати і взяти іграшку, яка привернула його увагу. З 4-6 місяців малюк вчиться точно направляти руку до іграшки, діставати або брати предмети лежачи на боці, животі [49]. Більш точне рух руки до предмета складається до 8 міс. Схоплювання і утримання предмета пальцями формується на 7-8 місяці і вдосконалюється до кінця року. Дитина починає розташовувати пальці на предметі у відповідності з його формою і величиною (круглий, квадратний або довгастий) [35]. Як пише Т. Бауер, до 10-11 місяців дитина, перш ніж взяти який-небудь предмет заздалегідь складає пальці у відповідності з його формою і величиною [3]. Значить зорове сприйняття дитиною цих ознак в об'єктах тепер направляє його практична дія. У процесі розглядання та маніпулювання з предметами складаються зорово-рухові координації [50]. Новим, на думку Л.М. Павлової, в сенсорному розвитку 10-11 місячної дитини є вміння співвідносити між собою частини предметів при зніманні кілець із стержня піраміди і надягання їх, відкривати і закривати дверці шафи, висувати і засувати ящики столу [28]. До кінця першого року на основі зорового сприйняття виникає розуміння дитиною мови. Зоровий пошук об'єктів управляється словом. Розвиток предметної діяльності в ранньому віці ставить дитину перед необхідністю виділяти і враховувати в діях саме ті сенсорні ознаки предметів, які мають практичну значимість для виконання дій [41]. Малюк легко відрізнить свою маленьку ложку від великої, якою користуються дорослі. Форма і величина предметів, за твердженням Башаевой, при необхідності виконати практична дія виділяється правильно. Колір дитиною сприймається важче, оскільки, на відміну від форми і величини, не надає великого впливу на виконання дій [4]. На 3-му році життя, як встановив Л.А. Венгер, Е.І. Пілюгіна, деякі добре знайомі малюкові предмети стають постійними зразками, з якими дитина порівнює властивості будь-яких об'єктів, наприклад трикутні об'єкти з "дахом", червоні з помідором [29]. Дитина переходить до зорового співвіднесення властивостей предметів з міркою, якою виступає не тільки конкретний предмет, а й уявлення про нього [6].

Г.А. Урунтаева [50] виділилаособливості сенсорного розвитку в ранньому дитинстві:

- Складається новий тип зовнішніх орієнтованих дій;

- Прімеріваніе, а пізніше зорове співвіднесення предметів за їх ознаками;

- Виникають уявлення про властивості предметів;

- Освоєння властивостей предметів визначається їх значимістю у практичній діяльності.

А.В. Запорожець вказував, що в дошкільному віці сприйняття перетворюється в особливу пізнавальну діяльність [31]. Л.А. Венгер звертає увагу на те, що головними лініями розвитку сприйняття дошкільника виступають освоєння нових за змістом, структурою і характером обследовательских дій і освоєння сенсорних еталонів [37].Дослідження З.М. Богуславської показало, що протягом дошкільного віку ігрове маніпулювання змінюється власне обследовательских діями з предметами і перетворюється на цілеспрямоване його випробування для з'ясування призначення його частин, їх рухливості і зв'язку один з одним. До старшого дошкільного віку обстеження набуває характеру експериментування [35]. Найважливішою відмінною особливістю сприйняття дітей 3-7 років виступає той факт, що поєднуючи в собі досвід інших видів орієнтовною діяльності, зорове сприйняття стає одним з ведучих. Співвідношення дотику і зору в процесі обстеження предметів неоднозначні і залежать від новизни об'єкта і що стоїть перед дитиною завдання. Так, при пред'явленні нових предметів, за описом В.С. Мухіної, виникає тривалий процес ознайомлення, складна орієнтовно-дослідницька діяльність [26]. Діти беруть предмет у руки, обмацують, пробують на смак, згинають, розтягують, стукають об стіл і ін Таким чином, вони спочатку знайомляться з предметів в цілому, а потім виділяють в ньому окремі властивості. У ході виконання різних видів діяльності при відповідному педагогічному керівництві середні дошкільнята вчаться спостерігати, розглядати об'єкти для виділення різних його сторін. М.М. Подд 'яков виявив наступну послідовність дій дитини при обстеженні предметів. Спочатку предмет сприймається в цілому. Потім вичленяються його головні частини і визначаються їх властивості (форма, величина та ін.) На наступному етапі виділяються просторові взаємини частин відносно один одного (вище, нижче, праворуч, ліворуч). Надалі вичленуванні більш дрібних деталей встановлюється їх просторове розташування по відношенню до їх основних частин. Завершується обстеження повторним сприйняттям предметів [39]. У ході обслідувальний діяльності відбувається як би переклад властивостей сприйманого об'єкта на знайомий дитині мову, яким є системи сенсорних еталонів [40]. Ознайомлення з ними і способами їх використання (починаючи з 3-х років) займає основне місце в сенсорному розвитку дитини.

Освоєння сенсорних еталонів не тільки значно розширює сферу пізнаваних дитиною властивостей, але і дозволяє відображати взаємозв'язок між ними.Сенсорні еталони - це уявлення про чуттєво сприймаються властивості об'єктів. Ці уявлення характеризуються узагальненістю, так як в них закріплені найбільш суттєві головні якості. Осмисленість еталонів виражається у відповідному назві - слові. Еталони не існують окремо один від одного, а утворюють певні системи. Наприклад, спектр кольорів, шкала музичних звуків, система геометричних форм та ін, що складає їх системність. Дослідження під керівництвом Л.А. Венгера дозволили простежити етапи засвоєння еталонів.

Підводячи підсумок розвитку сенсорних здібностей дошкільника можна виділити наступне:

- Зорове сприйняття стає провідним при ознайомленні з навколишнім;

- Освоюються сенсорні еталони;

- Зростає цілеспрямованість, планомірність, керованість, усвідомленість сприйняття;

- З встановленням взаємозв'язків з мовою і мисленням сприйняття інтеллектуалізіруются.

1.2. Особливості сенсорного розвиткудитини-дошкільника.

Ще в ранньому віці у дитини накопичилося певне коло уявлень про ті чи інші властивості предметів, і деякі з таких уявлень виконували роль зразків, з якими порівнювалися нові предмети у процесі їх сприймання. Тепер же починається перехід від предметних зразків, що базуються на узагальненні індивідуального досвіду дитини, до використання загальноприйнятих сенсорних еталонів, тобто вироблених людством уявлень про основні різновиди властивостей і відношень (кольору, форми, розмірів предметів, їх розташування у просторі, висоти звуків, тривалості проміжків часу тощо). Поступове ознайомлення дітей з різними видами сенсорних еталонів та їх систематизація одне з найважливіших завдань сенсорного виховання в дошкільному віці. Його основою має бути організація дорослими дій дітей з обстеження та запам'ятовування основних різновидів кожної властивості, що здійснюється передусім у процесі їх навчання малюванню, конструюванню, ліпленню та ін. У дошкільному віці відбувається зниження порогів чутливості (зорової, слухової та ін.). Зростає гострота зору, спроможність розрізняти відтінки кольорів, розвивається звуковисотний та фонематичний слух, відчуття дотику тощо. Усі ці зміни є наслідком того, що дитина оволодіває новими способами сприймання, які мають забезпечити обстеження предметів та явищ дійсності, їх різноманітних властивостей та взаємозв'язків.

У психологічній літературі вказується, що органи почуттів новонародженого починають функціонувати з моменти народження. Вже у місячної дитини можна зафіксувати стежать руху очей [3]. Зорове зосередження, тобто здатність фіксувати погляд на предметі, з'являється на другому місяці життя.Перші дні і тижні - надзвичайно сприятливий період для початку цілеспрямованого виховання і навчання. Своєчасний початок діяльності всіх органів почуттів дозволяє маляті успішно розвиватися надалі. Сучасні психолого-педагогічні дослідження свідчать про великі можливості малюка [20]. При цілеспрямованому навчанні двотижневий дитина стежить за переміщаються предметами, в три тижні уважно розглядає предмети навколишнього оточення, розрізняє не тільки контрастні, але і близькі колірні тони: червоний і жовтогарячий, помаранчевий і жовтий і т.д.Новонароджена дитина вже багато чує, бачить, сприймає шляхом дотику. Його органи чуття готові до дії і їм потрібна своєрідна їжа для подальшого розвитку [40]. Малюки у віці одного місяця по-різному реагують на звуки веселою і сумною мелодії: затихає при сумної і жваво рухає руками і ногами при веселою. При слуханні сумної мелодії у малюка може змінитися вираз обличчя: куточки рота опускаються вниз, обличчя стає сумним [34]. На другому місяці життя немовля особливим чином реагує на людей, виділяючи і відрізняючи їх від предметів [49]. Його реакції на людину є специфічним і майже завжди яскраво емоційно забарвленими. На посмішку матері у віці 2-3 місяців немовля реагує так само посмішкою і загальною активізацією рухів. Це називається комплексом пожвавлення.На відміну від новонародженої дитина 1,5 - 3 місяців виявляє пильний інтерес до того, що відбувається навколо [3]. Відмітною ознакою є поява соціальної посмішки. Іншою ознакою є зорове виявлення немовлям своєї руки. До 3 місяців рухи рук малюка стають плавними, вільними. Він часто випрямляє руки над грудьми, випадково захоплює і обмацує однією рукою іншу, потім пелюшки і ковдру, а потім всі предмети, які трапляються під руку [39].Малюк випадково натикається на висять іграшки і радіє новим відчуттям. Отримавши задоволення, він намагається повторити рух і тягнеться до предмета знову. З усіх змін, що грають вирішальну роль у психічному розвитку дитини, на перше місце за об'єктивним значенням повинно бути поставлено основне відношення: сприйняття - рух [10]. У 3-4 місяці дитина довго й зосереджено займається іграшками, що висять біля нього: наштовхується на них руками і стежить як вони розгойдуються, намагається їх захопити і утримати. А. Біне відзначає, що з 4-5 місяців руху загарбання стають більш точними. Таким чином, з освоєнням хапання в 4 місяці починається розвиток руки немовляти як аналізатора [5].Візуально-тактильно-кінестетичні зв'язки утворюються в момент направлення рук до предмета і заволодіння ним. У дитини виникають певні відчуття при дотику долонь, пальців до предмета. Після утворення цих зв'язків вигляд предмета стає стимулом цілеспрямованих рухів рук. Оволодіння відносно тонкими діями рук відбувається в процесі розвитку зору, дотику та кінестетичного почуття (положення і переміщення тіла в просторі), а потім руху руки починають здійснюватися в основному під контролем зору, тобто зорові аналізатор виконує провідну роль у розвитку рухів руки [28]. Обмацуючи предмет, рука відтворює, слідуючи за обрисами, його величину, контур, потім за допомогою сигналів, що йдуть від неї рухових рецепторів, формує їх "зліпок" в мозку. Така роль і участь руху у виникненні відчуттів і сприйнять. Виникаючі асоціації несформованого зорового досвіду з досвідом тактильно-руховим І.П. Павлов висловив простими словами: "Око" вчить "руку, рука -" вчить "око".

Отже, до 6 місяців в дитини розвинена зорово-рухова координація, і рука пристосована до величини і формі схоплює предмета. За допомогою сприйняття різних предметів збагатилися його зорові відчуття. У 6 місяців малюк зазвичай починає утримувати в кожній руці по іграшці, може перекладати їх з однієї руки в іншу [23]. Коли дитина починає сідати, то видимий світ предметів постає перед ним по-новому. Збільшення сфери огляду сприяє активізації пізнавальної діяльності, спонукаючи до дієвого освоєння світу. У дитини першого року життя інтерес до предмету обумовлений, перш за все, можливостями практичної дії з ними: він отримує задоволення і від самої дії (відкривати, закривати, знімати і т.д.) і від різних змін предмета, які виникають завдяки його діям, що й підтримує активність дитини і сприяє виникненню більш стійкого інтересу до предмета і його властивостей. У діях дитини проявляються перші пізнавальні реакції [28]. Інтерес дитини до оточуючих речей і предметів зростає в міру того, як розвиваються його руху, вдосконалюється зір [37]. У ході предметних дій дитина дізнається властивості та якості предметів, встановлює перші прості зв'язки між ними. На першому році життя завдяки предметним діям дитина накопичує власний практичний досвід, який не можуть замінити ніякі розмови, опису або розповіді дорослого [32]. В кінці першого року життя на основі зорового сприйняття з'являються перші слова дитини, які відносяться до предмета.

Г.А. Урунтаева виділилаособливості сенсорного розвитку в дитячому віці:

- Складається акт розглядання предметів;

- Формується хапання, приводячи до розвитку руки як органу дотику і органу руху;

- Встановлюються зорово-рухові координації, що сприяє переходу до маніпулювання, в якому зір керує рухом руки;

- Встановлюються диференційовані взаємозв'язку між зоровим сприйняттям предмета, дією з ним і його назвою дорослим [50].

На другому році життя, якщо створені всі необхідні умови, у дитини спостерігається інтенсивний розвиток сенсорних здібностей, що визначають рівень розвитку сприйняття. Домінуючим у сенсорному розвитку є сприйняття предметів [38]. Малюк все частіше встановлює взаємозв'язок величини, форми, а потім кольору з конкретним предметом. Перехід до предметного сприйняття є результатом оволодіння найпростішими діями - хапання і утримуванням предметів, маніпулювання ними, пересуванням у просторі [2]. Дієве знайомство з предметами, їх властивостями призводить до виникнення образів сприйняття. На початку другого року життя точність і осмисленість сприйняття невеликі. Т.М. Фонарьов вказує, що дитина, діючи з предметами, часто орієнтується на окремі, впадають в очі ознаки, а не на поєднання сенсорних характеристик (так, і пухнастий комір, і хутряну шапку він називає "кицею" тощо) [9] .

Розвиток предметної діяльності в ранньому віці ставить дитину перед необхідністю виділяти і враховувати в діях саме ті сенсорні ознаки предметів, які мають практичну значимість для виконання дій. Наприклад, малюк легко відрізняє маленьку ложку, якою їсть сам, від великої, якою користується дорослий. Форма і величина предметів при необхідності виконати практична дія виділяється правильно [28]. В інших ситуаціях сприйняття залишається розпливчастим і неточним. У зв'язку з тим, що на першому році життя сенсорне розвиток значною мірою здійснювалося в процесі хапання предметів і маніпулювання ними, то найбільш інтенсивно формувалося сприйняття їх величини і форми. На думку О.А. Шаграевой, багаторазові уподібнення положення руки величиною і формою предметів при їх схоплюванні, утриманні або маніпулюванні ними дозволяють дитині все більш точно враховувати властивості предметів, сприяють вдосконаленню сприйняття. Інакше кажучи, дитина мислить діючи. Природно, що розумове виховання починається з практичного ознайомлення з речами [53]. Дитина повинна більше стикатися з предметами, активно досліджувати їх властивості. Спочатку у нього накопичуються конкретні уявлення про окремі предмети і явища і лише поступово утворюються загальні уявлення та поняття. Ось що писав Ушинський про дитячу діяльності: "Дитя мислить формами, звуками, відчуттями взагалі, і той марно і шкідливо насилував би дитячу природу, хто захотів би змусити мислити інакше. Дитя вимагає діяльності безперестанку і стомлюється не діяльність, а її одноманітністю і однобічністю" . Що ж стосується кольору, то, незважаючи на свою емоційну привабливість, його сприйняття найбільш складно з точки зору здійснення практичних дій [29]. Колір дитиною сприймається важче, оскільки на відміну від форми і величини не робить великого впливу на виконання дій [53]. Тільки з 1,6-1,8 міс. дітям стають доступні елементарні дії по угрупованню однакових предметів за кольором. Вибір предметів може здійснюватися з предметів 2-х кольорів (червоний - жовтий, оранжевий - зелений, жовтий - синій, білий - фіолетовий, жовтий - чорний). Угруповання предметів за величиною, за формою і співвіднесення предметів за цими ознаками доступні дітям другого року життя на початку при виборі одного з двох, а з 1,8-1,9 - з чотирьох. До двох років сприйняття стає більш точним і осмисленим у зв'язку з оволодінням такими функціями як порівняння, зіставлення. Рівень сенсорного розвитку такий, що у дитини виявляється сформованим вміння правильно виділяти властивості предметів і впізнавати предмети за поєднанням властивостей [28]. Характерною рисою сенсорного розвитку, особливо в період від 1,5 до 2-х років, є визначеність сприйняття. Так, дитина орієнтується у формі предметів, коли в якості зразка виступають "опредмеченное" слова - назви. Предмети круглої форми - це і м'ячик, і кулька, і колесо від машини; трикутної - дах; овальної - огірок, яйце; прямокутної - цегла; квадратної - кубик і т.д. [6]. Впізнавання різних форм дається дітям мабуть легко. Відомо, що Песталоцці вважав найпростішої за доступністю для дітей формою чотирикутник, а Гербарт визнавав такою формою трикутник. Новітні дослідження говорять про те, що найпростішими формами є коло і кулю, потім - чотирикутник, а потім лише трикутник [28]. Дуже цікавий матеріал для судження про сприйняття форм у дітей дає вивчення того, як вони сприймають картини [19]. Власне кажучи, для дітей дуже довго картини є такими ж реальними предметами, як і те, що вони зображують. Саме впізнавання картини, як з'ясував Штерн, грунтується на сприйнятті контуру, і це кидає цікавий світло на питання і розвитку у дітей почуття форми. Вельми цікавою особливістю дитячих сприйнять форми є "незалежність впізнавання від положення картини в просторі", як висловлюється Штерн. Справа в тому, що для дітей є досить байдужим, чи сприймають вони картину в правильному положенні або "вверх ногами". Це пов'язано з тим, що сприйняття форми і сприйняття положення є двома різними функціями.

Як вказує М.М. Подд'якова, найбільш характерні для дитини цього віку способи сприйняття, що дозволяють порівнювати властивості предметів при виконанні дій з ними [43]. Практичний результат дитина отримує в результаті багаторазових порівнянь величини форми, кольору в процесі підбору однакових або відповідних один до одного предметів або їх частин. Особливо яскраво це проявляється при діях дитини зі збірно-розбірними іграшками - пірамідками, матрьошками, грибочками. Саме багаторазове порівняння дозволяє дитині досягти практичних результатів верб побуті (бере свою чашку, взуття і т.д.). Пілюгіна вказує, що первісне порівняння є приблизними: дитина примеривается, пробує і через помилки і їх виправлення досягає результату [29]. Однак після півтора років, у віці 1,9-1,10 число мірок швидко скорочується і відбувається перехід до зорового сприйняття. Це новий етап сенсорного розвитку, який свідчить про перехід зовнішніх дій у внутрішній психічний план. Дитина може простягнути руки в бік предметів, які йому в даний момент не потрібні, але вже їх не бере, а повільно переводить погляд, порівнюючи їх з іншими предметами - це і є сенсорні дії в зоровому плані. Таким чином, йде інтенсивний розвиток (розвиток органів почуттів, накопичення сенсорного досвіду: знання кольорів, форм, величин тощо); сприйняття є провідним пізнавальним процесом [23]. На другому році життя інтенсивно розвивається не тільки зорове, але і слухове сприйняття. Особливо важливе значення має розвиток мовного фонематичного слуху, здійснюваного у процесі мовного спілкування з оточуючими. Сенсорний розвиток дитини посилюється під впливом спілкування з дорослими, у мові яких позначаються ці ознаки і властивості. На основі сенсорного і мовного розвитку відбувається розумовий розвиток малюка [8]. Так в процесі дій з предметами виділяють їх окремі ознаки (колір, форма, величина), предмети порівнюють між собою і узагальнюють за цією ознакою наочно-дієвим способом.

Предметний світ - одна зі сфер, яку так само освоює людина, починаючи від пустушки, брязкальця, ложки і закінчуючи найскладнішими машинами, космічними апаратами і т.п. Без їх освоєння він не може нормально жити і розвиватися. Саме у віці до 3-х років дитина починає засвоювати існуючі в суспільстві способи вживання різних предметів [23]. Знайомлячись з предметами і освоюючи їх, малюк виділяє різні їх ознаки, властивості, а отже, розвивається і його сприйняття. Удосконалення дотикального сприйняття здійснюється разом із зоровим сприйняттям і розвитком рухів руки, а також таких психічних функцій, як увага, пам'ять, мислення. Основним завданням сенсорного розвитку є створення умов для формування сприйняття, як початковій ступені пізнання навколишньої дійсності [28]. Спеціально створені умови - в процесі проведення занять і в повсякденному житті - дозволяють забезпечити накопичення різноманітних зорових, слухових, дотикових вражень, формувати елементарні уявлення про основні різновиди величини (великий - маленький), форми (круглий, квадратний, овальний і т.п.) , кольори (червоний, жовтий, оранжевий і ін.) У результаті стає можливим формування вміння виділяти різноманітні властивості предметів, орієнтуючись на колір, форму, величину, звуки, фактуру і т.п. Дорослій необхідно розвивати вміння порівнювати, зіставляти предмети по одному з названих ознак (колір, форма, величина) [29]. На думку Л.А. Венгера, своєчасне сенсорне виховання на даному віковому етапі - головна умова пізнавального розвитку, правильною і швидкої орієнтування в нескінченно мінливому оточенні, емоційної чуйності, здатності сприймати красу і гармонію світу. А швидке включення сенсорних систем є однією з ключових здібностей людини, основ його повноцінного розвитку [6]. При ознайомленні дитини другого року життя з формою предметів встановлюється зв'язок між формою конкретних предметів і її узагальненим вираженням: дерев'яний або намальований гурток називають те кулькою, то м'ячиком, то коліщатком для машини і т.д. Використання "опредмечених" слів-назв допомагає поглибленню сприйняття форми [29]. Марно говорити дітям про прямокутнику, квадраті, овалі, колі і трикутнику, хоча вони їх розрізняють вже в перші 2-3 місяці. На другому році життя діти засвоюють форму як ознака предметів: вони легко вибирають необхідні деталі з будівельного набору для "даху" і т.д. Словниковий запас обмежений і дуже сильно відстає від розвитку сприйняття, тому поряд з "опредмечених" словами-назвами форм, діти легко засвоюють слова, що сприяють розвитку сприйняття, типу "такий", "різні", "не такий". Л.М. Павлова вказує на те, що до 2 років дитина здатна співвідносити різнорідні предмети за кольором, формою, величиною у відповідності зі зразком при виборі з 2-4 різновидів. Має елементарні уявлення про основні різновиди (предеталонах) величини, форми, кольору [28]. Предмет круглої форми або намальований гурток він називає м'ячик, кулька і т.п. У різних колірних плямах або елементах мозаїки дізнається характерні предмети: помаранчеву мозаїку співвідносить з морквою або апельсином; білим кольором позначає сніг, зайця і т.д. На третьому році життя пізнання світу предметів триває. Діти можуть більш цілеспрямовано "вивчати" їх зовнішні властивості і призначення. Однак, в цей період, сприймаючи предмет, дитина, як правило, виділяє лише окремі ознаки, ті, які відразу впадають в очі [52]. На третьому році життя деякі добре знайомі малюкові предмети стають постійними зразками, з якими дитина порівнює властивості будь-яких об'єктів, наприклад, трикутні об'єкти з дахом, червоні - з помідором [13]. Таким чином, змінюється дію з міркою і її зміст. Дитина переходить до зорового співвіднесення властивостей предметів з міркою, якою виступає не тільки конкретний предмет, а й уявлення про нього.

Освоєння нових орієнтовних дій призводить до того, що сприйняття стає більш детальним, повним і точним. Предмет сприймається дитиною з точки зору різних притаманних йому властивостей [47]. Більш досконалою стає координація рухів руки під контролем ока, що дозволяє дітям даного віку справлятися з такими завданнями, як гра з мозаїкою, будівельними наборами, малювання пензлем та олівцями (розміщувати елементи мозаїки в отворах панелі, акуратно накладати деталі будівельного набору одні на інші, наносити плями або лінії пензлем, олівцями і т.д.). На 3-му році життя завдання сенсорного розвитку істотно ускладнюються, що пов'язано із загальним психофізичним розвиток, перш за все початком формування нових видів діяльності (ігрової, елементарної продуктивної та ін) [4]. У зв'язку з цим необхідно створити умови для інтенсивного нагромадження різноманітних уявлень про колір, форму, величину, фактурі як у процесі спеціально організованих ігор-занять, так і в повсякденному житті. У процесі вдосконалення сприйняття (порівняння і зіставлення) дитина починає пізнавати предмети і явища за найбільш характерними ознаками і властивостями [28]. Отже, до трирічного віку завершується підготовчий етап сенсорного розвитку дитини.

Гострота зору в дошкільному віці росте безперервно  (див.Табл.1).  Дані дослідження показали, що гострота зору значно зростає в такій діяльності, для здійснення якої вона є необхідною умовою її виконання, безпосередньо пов’язана з метою та мотивами цієї діяльності (див.Табл.2). Аналогічні явища мають місце і в розвитку інших видів відчуттів та сприймань: в развитии фонематичного слуху, в розвитку розрізнення кольоьрів в зв’язку з малюванням і т.д.

Таблиця 1

Середня дистанція, з якої діти дошкільного віку бачать розрив у кільці Ландольта1(за даними Т. В. Єндовицької)

Вік дітей

Середня дистанція (в см)

4 – 5 років

207,5

5 – 6 років

270,0

1 Кільце Ландольта – зображення чорного кільця з розривом, яке слугує для визначення гостроти зору.(Додаток 1а)

Таблиця 2

Гострота зору (в см дистанції) у звичайній ситуації та у грі

(за даними Т. В. Єндовицької)

Вік дітей

Звичайна ситуація

Гра

Приріст (в%)

4 – 5 років

283

331,4

17,2

5 -6 років

287

372

29,8

Ефективність розрізнення кольору і форми та його рівень у дітей дошкільного віку залежать від того, яке значення мають ці ознаки в діяльності дитини. Якщо вони є суттєвою умовою дії і безпосередньо зв’язані зі змістом завдання, що виконується, то діти дошкільного віку однаково легко виділяють у предметах колір і форму (табл.3).

Таблиця 3

Орієнтація на різні ознаки об’єктів в залежності від змісту завдання (в % до загальної кількості випадків)

(за даними З. М. Богуславської)

       Завдання

Орієнтовна ознака

Вік дітей

3 – 4 роки

4 – 5 років

5 – 6 років

Розкладання фігур на кольоровому фоні

Колір

50

70

100

Викладання на однобарвному кресленні

Форма

80

100

100

Викладання на різнобарвному кресленні

Форма та колір

70

100

100

В ранньому дитинстві сприймання завжди включене в предметну діяльність. Рідко можна побачити дитину молодшу 2,5 – 3 років, яка довго б роздивлялася предмети, не діючи з ними. В дошкільному віці процеси сприймання поступово виокремлюються і починають формуватися як відносно самостійні, цілеспрямовані процеси зі своїми специфічними завданнями та способами.

Зорове сприймання, вбираючи в себе досвід інших видів орієнтовно-дослідницької діяльності, стає в дошкільному віці одним із основних засобів безпосереднього пізнання предметів і явищ навколишньої дійсності.

Уміння роздивлятися предмети, спостерігати за ними зявляється з середини дошкільного віку. Ця якість сприймання – керованість – виникає у процесі спеціальної педагогічної роботи з дітьми. Н. П. Сакуліна виявила, що при такій роботі вміння дітей вести цілеспрямоване спостереження може розвиватися до досить високого рівня. На початку дошкільного віку процес зорового сприймання здійснюється на основі вказівних жестів дитини. Вона показує послідовно всі предмети і таким чином знаходить той, який шукає. Потім необхідність у такій опорі відпадає, її замінює слово, яким дитина констатує та закріплює результати своїх пошуків. І лише до кінця дошкільного віку сприймання стає своєрідною дією, яка внутрішньо регулюється. У розвитку сприймань дошкільників провідне значення набуває мовлення дітей. Називаючи ті чи інши якості або ознаки предметів, дитина тим самим виділяє іх; називаючи предмети, вона відділяє їх один від одного; визначаючи в мовленні їх стан або дію, дитина осмислює реальні відношення між предметами. Збагачення дитячого мовлення словами – назвами якостей, ознак, станів предметів та відношень між ними – є важливим фактором розвитку цілеспрямованого, осмисленого сприймання. Таким чином, найбільш суттєвою зміною процесів сприймань на протязі дошкільного віку є те, що вони виокремлюються в самостійні мимовільні дії, всередині яких починають формуватися особливі способи спостереження, роздивляння, пошуку, виконання перших перцептивних завдань.

Перцептивні дії – структурні одиниці процесу сприймання у людини, які забезпечують свідоме перетворення сенсорної інформації, що забезпечує побудову образу, адекватного предметномусвіту.

Перцептивні дії, адекватні об'єкту, починають формуватися у дітей 5 – 6 років, їх характерною ознакою є розгорненість, включення до свого складу великої кількості рухів рецепторних апаратів, що здійснюються рукою чи оком.

1.3. Розвитокрізних видів сприймання дитини дошкільного віку.

Cприймання – це відображення людиною предмета або явища в цілому, коли вони безпосередньо впливають на органи чуттів. Сприймання, як і відчуття, пов’язане насамперед з тим аналізаторним апаратом, через який світ впливає на нервову систему людини. Сприймання – сукупність відчуттів. Так, сприймаючи свіже, рум’яне, кругле, запашне яблуко, людина відображає у відчуттях його колір, запах, відчуває вагу, пружність, гладеньку поверхню.

Механізм процесу сприймання значно складніший, ніж відчуття. Зрозуміло, що й розвивається цей пізнавальний процес у дитини зовсім інакше, ніж чутливість і моторика. Сучасна психологія розглядає сприймання не як процес одномоментного відбитка предмета, що його сприймає людина, на сітківці ока або в корі мозку. Сприймання – це процес, пов'язаний за своїм походженням із зовнішньою практичною дією (О. В. Запорожець). Причому ця практична дія не зводиться лише до сприймання предмета очима або рухами пальців. Людина виконує різні орієнтувальні дослідницькі дії, що є формою практичної перевірки зорового (чи іншого) образу, який виникає на основі безпосереднього впливу предмета на відповідний орган чуття. Дитина починає бачити світ після того, як вона прожила цілу смугу  свого життя як «органічне створіння», відірване, від світу і занурене в свої органічні переживання. Повністю ізольоване від зовнішніх стимулів створіння – такою є дитина до народження (дитина внутрішньоутробного періоду), майже така ж сама дитина перших тижнів життя. Саме тому, коли очі дитини починають бачити, то вони бачать не так як очі дорослого. Сприймання дитини, починаючи зі сприймання часу та простору, ще примітивне та своєрідне, і повинно пройти багато часу, перед тим як воно виллється у звичайні для сприймання дорослих форми. Почнемо з простого. Дитина, у якої на початку життя переважали, лише органічні відчуття (спокою або неспокою, напруги, болю, дотику, тепла і перш за все подразнення найбільш чутливих зон), звісно, позбавлена такого сприймання простору, яке маємо ми. Кожному доводилося бачити як дитина тягнеться руками, щоб взяти місяць, упіймати пташку, яка летить у небі і т.д. Перспективи для дитини 2 – 4 років не існує, зорове сприймання працює за іншими, значно примітивнішими принципами, зовнішній світ сприймається ще примітивно, і притому сприймається звичайно як дещо близьке, досяжне для дитини та її дотику, хапання, обмацування, для всіх цих примітивних форм оволодіння. Дитина спочатку пізнає світ ротом, потім – руками і вже тоді зір закладає основні цеглини тієї споруди сприймань, яка повністю розгортається лише в значно старшому віці. Спостерігаючи за розвитком сприймання у дітей дошкільного віку, вчені виявляють ще чіткіше, ніж у дітей ранньго віку, складність цієї форми чуттєвого пізнання дійсності. Радянські дослідники не тільки показали провідну роль форми предмета навіть у сприйманні дошкільника, а й розкрили деякі умови, що дають змогу зрозуміти складність співвідношення форми і кольору предмета. Так, вивчаючи сприймання дітей-дошкільників, вчені встановили, що колір предмета є для них розпізнавальною ознакою лише тоді, коли інша, звичайно більш вагома ознака (форма), чомусь не набула сигнального значення (наприклад, під час складання килимка з кольорової мозаїки). Орієнтуватися у відстані на основі зорового сприймання дитина може лише після 5-6 років. У цьому виразно виявляється практика пересування і маніпулювання предметами. Діти з порушенням опорно-рухового апарата нерідко помилково оцінюють відстань. Рано діти починають розрізняти предмети за їх величиною і формою.  Проте здатність розрізняти предмети за величиною і формою, доступна й тваринам, ще не свідчить про те, що дитина виділяє ці ознаки, відокремлює їх від самого предмета. Крім того, маленькі дошкільники не здатні до тривалого зосередження. Тому, почавши, наприклад, правильно вибирати на вимогу експериментатора трикутники з купки деревянихфігурок, 3 – 4-річна дитина легко «зісковзує» із завдання й починає складати в одну групу і квадрати, і круги. Водночас, якщо 4 – 5-річні діти мають змогу використати й інші однорідні предмети і спиратися на порівняння схожих і відмінних, то вони успішно розкладають навіть 10 різних фігурок у відповідні вирізи дошки. Засобом виділення форми є насамперед зіставлення і порівняння однорідних, але різних за формою предметів. Засобом диференціювання форми є і слово. Велика роль слова і в засвоєнні величини предметів, а також відстані (далеко, близько), напряму (вертикально, горизонтально, навскіс) і просторових відношень (праворуч, ліворуч, позаду, між тощо).  Іншим важливим видом сприймання, що вирізняється за формами існування матерії, є спримання часу. Цей вид сприймання важко дається дитині через відсутність безпосередніх наочних виявлень часу. Хід часу позначається за допомогою годинника та виявляється як процес виконання діяльності, як набуття предметом певних змін, як зміни, що виникають у зовнішності живих організмів (зростання, старіння). Відностість у фіксації проміжків часу ще більше виражена, ніж у просторовому сприйманні: незабаром, завтра, вчора, наступного дня мають сенс тільки стосовно певного моменту часу. Точність сприймання часу залежить від змісту і характеру діяльності, стану людини на даний момент. Тривалість проміжків часу може переоцінюватись (пройшло 5 хвилин, а людині здається, що 8), або недооцінюватись. Тривалість приємних подій, періоду виконання цікавої роботи недооцінюється. Діти довго не розуміють логіки часових відношень, плутаються у їх розрізненні, не сприймають дуже тривалі часові періоди (рік, століття).

Дитина дошкільного віку навчається орієнтуватись за годинником, який часто вважає причиною плину часу. Внаслідок такого уявлення дитина іноді переводить стрілки годинника, щоб подія настала швидше, або щоб відкласти її. Вона добре орієнтується на ті часові проміжки, що їх відлічує годинник: хвилина, година, доба. Знайомство дитини з календарем формує її уявлення про тиждень, місяць, рік. Головна роль у розвитку сприймання належить дорослому, який виділяє часові відрізки, встановлює їх звязок з діяльністю малюка і позначає словом. Сприймання дошкільниками живопису залежить від рівня їхнього естатичного розвитку. На першому рівні (3 – 4 роки) дитина емоційно радіє зображенню знайомих предметів, які вона впізнавала на картинці. Ставлення до них має предметний або життєвий характер (вибрав листівку тому, що «вдома такої немає», «тому, що тут човен, можна покататися», тому, що яблуко, воно смачне»). На другому рівні (до 5-ти років) дитина починає бачити й усвідомлювати елементарні естетичні якості, які роблять для неї картину привабливою, може отримувати елементарну естетичну насолоду, оцінюючи колір, їх поєднання, рідше – форму і композиційні прийоми. На третьому (6 – 7 років) – діти сприймають більше, ніж закладено у зовнішніх ознаках зображувальних явищ, вловлюють внутрішню усвідомленість художнього образу. Діти молодшого дошкільного віку можуть помітити на одному малюнку не більше 4-х предметів; середнього – 5-ти; старшого дошкільного віку – до 10-ти предметів. Більша їх кількість опиняється поза полем зору дитини, яка, зосереджуючись на деталях, пропускає головне. Тому, добираючи картинки для розгляду дітьми, слід враховувати, що багатопредметність гальмує процес сприймання зображеного. Тривалість розглядання картинки залежить від віку дитини: 3 – 4-річна зосереджується на ній 6 хв, 5 – 7-річна – до 12 хв. У цих часових межах доцільно демонструвати картинки дошкільникам, оскільки триваліший показ знижуватиме гостроту сприймання і послаблюватиме розвивальний ефект. Помилки у сприйманні дошкільнятами малюнків зумовлені недостатньо розвиненими розумовими здібностями, знаннями просторових відношень та ознак предметів. Для подолання цього потрібні різноманітні вправи під час проведення дидактичних ігор, констуювання, малювання. Під час сприймання картинок їх приваблює насамперед святковість, барвистість – те, що подобається у декоративно оформлених іграшках і предметах. Це загострює естетичну сприйнятливість дошкільнят, робить їх чутливими до кольору і колориту, дає простір творчій уяві. 5 – 7-річні діти, вибираючи найкрасивішу художню листівку, вже керуються не випадковими, а стійкими естетичними враженнями. Так, у процесі сприймання дитина набуває власного досвіду, засвоюючи одночасно досвід суспільний. Розвиток сприймання характеризується, таким чином, не тільки зміною його точності, обсягу, осмисленості, а й перебудовою самого способу сприймання.

Розділ 2. Формування перцептивних дій у дітей старшого дошкільного віку.

2.1. Виявлення рівня розвитку сприймання у дітей старшого дошкільного віку.

З метою виявлення ступеня сформованості перцептивних дій, здатності сприймати предмет за його формою та виявлення вікових особливостей у дітей старшого дошкільного віку, ми провели тест за методикою «Які предмети заховані в малюнках?». Експеримент проводили в дошкільному навчальному закладі № 30 м. Вінниця, у старшій групі № 11 (вихователь Ягодіна Валентина Євгенівна)

Ми підготували контурні малюнки із зображенням 14 предметів (див. додаток А).Перед початком дослідження дитина одержувала інструкцію:"Зараз  я покажу тобі контурні малюнки, в яких ніби "ховаються" знайомі тобі предмети. Ти повинен послідовно назвати предмети, силуети яких "заховано" в трьох малюнках. Якщо все зрозуміло, починаємо".  Час виконання обмежувався однією хвилиною. Якщо за цей час дитина не встигала повністю виконати завдання, її спиняли. Якщо дитина справлялася із завданням швидше ніж за одну хвилину, фіксувався час, затрачений на виконання завдання.Якщо дитина поспішала і завчасно, не знайшовши всіх предметів, переходила від одного малюнка до іншого, її зупиняли і просили ще пошукати предмети на попередньому малюнку. До наступного малюнка можна було переходити лише тоді, коли були знайдені всі премети на попередньому малюнку. Загальна кількість усіх предметів, «захованих» у малюнках 1, 2, 3, складала 14. Слід зазначити, що деякі діти, під час експерименту, впізнавали предмет, але не могли його назвати.

На основі проведеного експерименту, ми отримали такі результати:

10 балів –  дитина назвала всі 14 предметів, витративши на пошук менше від 20 сек.

8-9 балів – дитина назвала всі 14 предметів, витративши на пошук від 21 до 30 сек.

6-7 балів – дитина назвала всі 14 предметів, витративши на пошук від 31 до 40 сек.

4-5 балів – дитина назвала всі 14 предметів, витративши на пошук від 41 до 50 сек.

2-3 бали – дитина назвала всі 14 предметів, витративши на пошук від 51 до 60 сек.

0-1 бал – за час, більший від 60 сек, дитина не змогла вирішити завдання з пошуку й назви усіх 14 предметів, "захованих" в трьох частинах малюнка.

 

Висновки про рівень розвитку

10 балів – дуже високий;

8-9 балів – високий;

4-7 балів – середній;

2-3 бали – низький;

0-1 бал – дуже низький.

Прізвище, імя дитини

Вік

дитини

Рівень

розвитку

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Божок Настя

Кирисюк Влад

Кошечкін Валера

Курносова Діана

Нешта Альбіна

Пастушенко Максим

Приходько Максим

Фазли Максим

6 р. 4 міс.

6 р.

6 р. 3 міс.

6 р. 2 міс.

6 р. 4 міс.

6 р. 7 міс.

6 р.

5 р. 9 міс

середній (6 балів)

середній (5 балів)

середній (6 балів)

середній (5 балів)

високий (8 балів)

середній (6 балів)

високий (9 балів)

дуже низький

(1 бал)

Отже, тест показав, що двоє з дітей мають високий ступінь сформованості перцептивних дій, добре сприймають предмет за його формою, п’ять – середній рівень і, відповідно, одна дитина має дуже низький рівень.

2.2. Методичні рекомендації.

Проаналізувавши результати експерименту, ми розробили методичні рекомендації для вихователів та батьків.  Необхідно врахувати те, що діти йдуть до школи і майбутнім школярам важко буде сприймати навчальну інформацію, якщо у них не будуть достатньо розвинені всі види сприймання (зокрема, зорове) та сформовані перцептивні дії.  Узагальнюючи результати психологічних досліджень, відомий український психолог Г. К. Костюк пише: «Процес сприймання відбувається ефективніше, коли перед дітьми ставляться спеціальні завдання, проводяться спостереження, які спонукають їх придивлятися чи прислухатися до нових об’єктів, виділяти їх характерні ознаки, об’єднувати в єдине ціле, означати певними словами. В таких ситуаціях у дітей швидше розвивається спостережливість, ніж тоді, коли сприймання наочних об’єктів є тільки ілюстрацією готових відомостей, які повідомляє вчитель. Показниками розвитку спостережливості є вдосконалення перцептивного аналізу й синтезу об’єктів, виділення й об’єднання в єдине ціле малопомітних їх ознак і властивостей, підвищення точності словесного їх опису, формування настанови на спостереження». Найважливішою умовою виразного зорового сприймання є уміння виділити предмет на загальному фоні на основі чіткого розпізнавання контуру. Цьому сприяють різні види завдань. Ми підібрали дидактичні ігри та вправи «Гостре спостережливе око».  Ми пропонуємо завдання для колективної та індивідуальної роботи на знаходження добре відомих предметів в умовах, що відволікають, наприклад «Скільки предметів зображено на малюнку?», на розпізнавання предмета за істотними ознаками контуру («Скільки вісімок на малюнку?»), на знаходження однакових предметів зоровим зіставленням їх форми - розташуванням, розміром, кольором («Скільки однакових фігур на малюнках?»). Також ми пропонуємо ряд ігор, які передбачають вибір маршруту на основі зорового зіставлення різних напрямів руху: «Яка дорога приведе ведмедика додому?», «Якою дорогою дівчинці найшвидше дібратися додому?», «Де живе зайчик, а де білочка? Якою дорогою вони побігли?». Дітям дуже подобаються ігри та вправи, завдання яких передбачає пошук виходу з лабіринтів – «Покажіть лінією шлях, яким хлопчик може вибратися злісу», «Через які ворота кицька знайде вихід?». Корисними є вправи на тренування обсягу й точності зорового сприймання групи обєктів.

Вихователь демонструє дітям картку чи малюнок на дошчі протягом кількох секунд:

а) зображено 8 листочків зеленого і жовтого кольорів;

Завдання. Не лічачи, скажіть, яких листочків більше – жовтих чи зелених. Усіх листочків більше чи менше пяти? (див. додаток Б-1)

б) зображено 12 кульок трьох кольорів, кульки однакові за розміром;

Завдання. Яких кольорів кульки? Яких найбільше? Яких найменше? (див. додаток Б-2)

Загальні висновки

Отже, сенсорний розвиток дитини – це розвиток її відчуттів і сприймань. Відчуття та сприймання у дітей дошкільного віку розвиваються досить інтенсивно, під впливом виховання, в процесі засвоєння дитиною знань і вмінь.  Сенсорні еталони – уявлення, які склалися в суспільстві про основні якості предметів (колір, форма, величина, висота звука і т.д.). Поступове ознайомлення дітей з різними видами сенсорних еталонів та їх систематизація одне з найважливіших завдань сенсорного виховання в дошкільному віці. Його основою має бути організація дорослими дій дітей з обстеження та запам’ятовування основних різновидів кожної властивості, що здійснюється передусім у процесі їх навчання малюванню, конструюванню, ліпленню та ін. Паралельно дитина засвоює слова, що означають основні різновиди властивостей предметів. Слово-назва закріплює сенсорний еталон, дає змогу точніше й усвідомленіше його застосовувати. Але це можливо за умови, що слова-назви вводяться на основі власних дій дитини з обстеження та використання відповідних еталонів. У дошкільному віці відбувається зниження порогів чутливості (зорової, слухової та ін.). Зростає гострота зору, спроможність розрізняти відтінки кольорів, розвивається звуковисотний та фонематичний слух, відчуття дотику тощо. Усі ці зміни є наслідком того, що дитина оволодіває новими способами сприймання, які мають забезпечити обстеження предметів та явищ дійсності, їх різноманітних властивостей та взаємозв’язків. Дії сприймання формуються залежно від оволодіння тими видами діяльності, що вимагають виявлення й урахування властивостей предметів та явищ. Розвиток зорового сприймання повязаний передусім із продуктивними видами діяльності (малюванням, аплікацією, конструюванням). Фонематичний слух розвивається у процесі мовного спілкування, а звуковисотний

слух — на музичних заняттях (з допомогою ігор-вправ, побудованих за принципом моделювання звуковисотних відношень). Поступово сприймання виділяються у відносно самостійні дії, спрямовані на пізнання предметів та явищ навколишнього світу, виконання перших перцептивних завдань. Перцептивні дії, адекватні об’єкту, починають формуватися у дітей п’яти – шести років, їх характерною ознакою є розгорненість, включення до свого складу великої кількості рухів рецепторних апаратів, що здійснюються рукою чи оком. Готуючи дитину до сприймання матеріалу, треба враховувати її попередні знання, йти від відомого до невідомого, від близького до далекого. Ці дидактичні вимоги мають значення вже при виділенні форми, величини, просторового розміщення предметів і сприяють більш успішному навчанню дітей – конструюванню, ліпленню, малюванню, лічбі, орієнтації в навколишньому середовищі. В курсовій роботі ми висвітлили теоретичні аспекти сенсорного розвитку дітей дошкільного віку. За допомогою констатувального експерименту виявили ступінь сформованості перцептивних дій, здатність сприймати предмети за формою у дітей старшого дошкільного віку, підібрали ігри та вправи, які сприяють розвитку зорового сприймання предметів.

Список літератури:

 1. Альтхауз Д. Колір, форма, кількість: досвід роботи з розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку / Укр. пер. з нім. підредакцією В.В. Юршайкіна. - М.: Просвещение, 1994 - 64 с.
 2. Бауер Т. Психічний розвиток немовляти. Пер. з англ. А.Б. Леонової. - 2-е вид. - М.: Прогрес, 1989. - 319 с.
 3. Башаевой Т.В. Розвиток сприйняття в дітей. Форма, колір, звук. Попул. посібник для батьків та педагогів. - Ярославль: Академія розвитку, 1997. - 237 с.
 4. Біне А. Вимірювання розумових здібностей / Пер. з франц. - СПб.: Дельта, 1999 - 431 с.
 5. Венгер Л.А. Виховання сенсорної культури дитини від народження до 6 років: Кн. для вихователя дит. саду / Л.А. Венегеров, Е.Г.Пілюгіна, Н.Б. Венгер. Під ред. Л.А. Венгера. - М.: Просвещение, 1995. - 144 с.
 6. Виховання дітей раннього віку: Посібник для вихователів дитячого саду і батьків / Є.О. Смирнова, М.М. Авдєєва, Л. Н. Галігузова и др. - М.: Просвщеніе, 1996. - 158 с.
 7. Виховання і навчання дітей раннього віку: Кн. для вихователя дит. саду / Т.М. Фонарьов, С.Л. Новосьолова, Л.І. Каплан та ін: Під ред.Л.М. Павлової. - М.: Просвещение, 1996 р. - 176 с.
 8. Виховання та розвиток дітей раннього віку: Посібник для вихователя дит. саду / В.В. Гербова, Р.Г. Казакова, І.М. Кононова та ін; / Под ред. Г.М. Ляміній. - М.: Просвещение, 2000. - 224 с.
 9. Виготський Л.С. Педагогічна психологія / За ред. В.В. Давидова. - М.: Педагогіка, 1991 - 480 с.
 10. Галанова Т.В. Розвиваючі ігри з малятами до 3-х років. Популярне посібник для батьків та педагогів. - Ярославль: Академія розвитку, 1996. - 240 с.
 11. Галігузова Л.М., Смірнова Є.О. Сходи спілкування: від року до семи років. - М.: Просвщеніе, 1992 - 142 с.
 12. Гальперін Л.Я. Навчання та розумовий розвиток у дошкільному віці / / Психологія як об'єктивна наука - М.: 1998. - С. 357-389.
 13. Дидактичні ігри і заняття з дітьми раннього віку: Посібник для вихователя дит. саду / Є.В. Зворигіна та ін; під ред. С.Н. Новосьолової. - М.: Просвещение, 1995. - 144 с.
 14. Дубровіна І.В. та ін Психологія: Підручник для студ. середовищ. пед. навч. закладів. - М.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 464 с.
 15. Дьяченко О. Дошкільний вік: психологічні підстави освітньої роботи з розвитку здібностей / / Дошкільне виховання - 1995 - № 1 - с. 46-50.
 16. Жічкіна А. Значущість гри в розвитку людини / / Дошкільне виховання. - 2002 № 4. з 2-6.
 17. Забрамная С.Д. Від діагностики до розвитку: матеріал для психолого-пед. вивчення дітей в дошкільному закладі і поч. класах шкіл. - М.: Нова школа, 1998 - 64 с.
 18. Ільїна М.Н. Розвиток дитини від першого дня життя до шести років: тести і розвиваючі вправи. - СПб.: Дельта, 2001 - 159 с.
 19. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкільна педагогіка: Учеб. посібник для студентів середовищ. пед. навч. закладів. - 3-е вид., Справність.і доп. - М.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 416 с.
 20. Котлевская В.В. Дошкільна педагогіка. Розвиток мови і інтелекту в іграх, тренінгах, тестах. Ростов-на-Дону.: Фенікс, 2002 - 247 с.
 21. Кроха: Посібник з виховання, навчання і розвитку дітей до трьох років / Г.Г. Григор'єва, Н.П. Кочетова та ін - 3-е изд., Перераб. - М.: Просвещение, 2000. - 256 с.
 22. Крутецкий В.А. Психологія: Навч. для учнів пед. училищ - вид. 2-е, перероб. і доп. М.: Просвещение, 1986. - 336 с.
 23. Хто він - цей малюк. Психічне життя немовляти / / Популярна психологія для батьків: 2-е вид. испр. / Под ред. А.С. Співаковського. - С.-Петербург, 1997. - С.67-87.
 24. Математика для навчання дітей у дитячому садку і будинку. "У-Факторія" Єкатеринбург, 1998, 135 с.
 25. Мухіна В.С. Іграшка як засіб психічного розвитку дитини / / Вікова психологія. Дитинство. Отроцтво. Юність. Хрестоматія: навчальний посібник для студентів пед. вузів / Упоряд. Мухіна В.С., А.А. Хвостов. - М.: Академія, 1999 - с. 211-218.
 26. Немов Р.С. Психологія: Учеб. для студ. вищ. пед. навч. закладів: У 3 кн. - 4-е вид. - М.: Гуманіст. вид. Центр ВЛАДОС, 2001. - Кн. 1: Загальні основи психології. - 688 с.
 27. Пере-Клерман О.М. Роль соціальних взаємодій в розвитку інтелекту дітей / Пер. з фр. А.Л. Шаталова - М.: Педагогіка, 1994 - 284 с.
 28. Пілюгіна В.А. Сенсорні здібності малюка: Ігри на розвиток сприйняття кольору, форми, величини у дітей раннього віку: Кн. для вихователів дит. саду і батьків. -М.: Просвіта: АТ "Учбов. Мет.", 1996. - 112 с.
 29. Плеханов А., Писарєв Д.І. Поважати людську особистість у своїй дитині / / Дошкільне виховання № 1, 1991, Москва, Просвещение с.54-57.
 30. Подд 'яков Н. Дитина-дошкільник: проблеми психічного розвитку і саморозвитку / / Дошкільне виховання - 1998 - № 12 - с. 68-74.
 31. Пізнавальні процеси і здібності в навчанні: Навч. посібник для студентів пед. ін-тів / За ред. В.Д. Шадрикова, Н.П. Анісімова та ін; М.: Просвещение, 1990 - 142 с.
 32. Попова С.В. Виховання та розвиток дітей раннього віку: Учеб. метод. посібник з дошкільної педагогіки для студентів-заочників фак.дошколят. виховання пед. інститутів. - М.: Просвещение, 1994. - 64 с.
 33. Психологія дошкільника. Хрестоматія для середовищ. пед.учеб.заведеній / Под ред. Урунтаева Р.А. - М.: Изд. Центр "Академія", 1997. - 337 с.
 34. Веселка: Програма та керівництво для вихователів 1-й молодшої групи дитячого саду. - М.: Просвещение, 1993. - 224 с.
 35. Розвиток сприйняття в ранньому дошкільному дитинстві / Під ред. А.В. Запорожця, М.І. Лісіна. - М.: Просвещение, 1996 - 302 с.
 36. Розвиток мислення та розумове виховання дошкільника / Под ред. М.М. Подд'якова. - М.: Педагогіка, 1993 - 200 с.
 37. Розвиток пізнавальних і вольових процесів у дошкільнят / Под ред. А.В. Запорожця, Л.З. Неверович. - М.: Просвещение, 1992 - 420 с.
 38. Розвиток пізнавальних здібностей у процесі дошкільного виховання / За ред. Л.А. Венгера. - М.: Педагогіка 1989 - 224 с.
 39. Ранній вік (від року до трьох) / / Смирнова Е.О. Психологія дитини від народження до семи років. - М.: Школа-прес, 1997 - с. 145-237.
 40. Рогов Є.І. Загальна психологія. - Москва.: Владос, 2002.
 41. Сенсорне виховання в дитячому садку: Посібник для вихователів / Под ред. М.М. Подд'якова, В.М. Аванесова. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Просвещение, 2001. - 192 с.
 42. Сенсорне виховання дітей раннього віку через сприйняття кольору / / Перші кроки: (Модель виховання дітей раннього віку). - М.: 2002 - с. 303-310.
 43. Столяренко Л.Д. Основи психології. Видання п'яте перероблене. Ростов-на-Дону.: Фенікс, 2002.
 44. Субботский Є.В. Дитина відкриває світ. Кн. для вихователя дит. саду - М.: Просвещение, 1991 - 207 с.
 45. Тихомирова Л.Ф. Розвиток пізнавальних здібностей дітей: Популярне посібник для батьків та педагогів. - Ярославль: Академія розвитку, 1996. - 192 с.
 46. Толлінгерова Д. та інших Психологія проектування розумового розвитку дітей. - М.: Прага, 1994. - 48 с.
 47. Уайт Б. Перші три роки життя. Перши. з англ. - М.: Педагогіка, 1993 - 176 с.
 48. Урунтаева Г.А. Дошкільна педагогіка: Навч. посібник для середн. пед. навч. закладів. 2-е вид. - М.: вид. центр "Академія", 1997 - 335 с.
 49. Формування сприйняття у дошкільника / Под ред. А.В. Запорожця, Л.А. Венгера. - М.: Просвещение, 1990 - 280 с.
 50. Чуприкова Н.І. Розумовий розвиток і навчання: Психологічні основи розвиваючого навчання - М.: АТ "Сторіччя", 1995 - 192 с.
 51. Шаграева О.А. Дитяча психологія: Теоретичний та практичний курс: навч. посібник для студентів вищ. навч. Зведений. - М.: Гуманит.вид. центр ВЛАДОС, 2001 - 368 с.
 52. Ельконін Д.Б. Психологія гри - 2 изд. М.: Владос, 1999 - 359 с.

Особливості сенсорного розвитку дитини-дошкільника на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ МЕТОДИ ЯК ЧИННИК ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

2. Реферат Особливості розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі особистості

3. Реферат Підприємництво та бізнес у сільському господарстві: проблеми та особливості розвитку

4. Реферат ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ЯК ФОРМИ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ

5. Реферат Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії у п’єсі Г. Ібсена Ляльковий дім (Нора)

6. Реферат Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, особливості розвитку в Україні

7. Реферат Ренесанс. Загальна характеристика епохи, особливості світосприйняття. Зміни напрямків розвитку музичної культури

8. Реферат Гра - провідна діяльність дошкільника. Сучасна класифікація дитячих ігор

9. Реферат Компенсация слабовидения в процессе сенсорного развития детей

10. Реферат СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ