Новости

Крос-культурний менеджмент

Работа добавлена:


Крос-культурний менеджмент на http://mirrorref.ru

1.1 Мета і задачі дисципліни :Мета дисципліни «Крос-культурний менеджмент» - формування крос-культурного підходу до ведення бізнесу в сучасних умовах глобалізації з метою підвищення ефективності управлінської діяльності та застосування отриманих знань на практиці.

Задачі: -ознайомлення з основними концепціями крос-культурного менеджменту; -формування у слухачів розуміння основних причин крос-культурних бар’єрів та шляхи їх подолання, - вивчення специфіки національних стилів управління та міжкультурних особливостей комунікації.

1.2 Виникнення та еволюція крос-культурного менеджменту:

Структура розвитку міжнародного бізнесу (особливості мотивації та взаємовідносин політики та бізнесу) за Робінсоном (1964 р.): ера комерції (1500-1850):великі географічні відкриття викликали міжнародний обмін товарами; головний мотив – особисте збагачення та належний йому особистий комерційний ризик; ера експансії (1850-1914): інтенсивне формування та структурне оформлення світових колоніальних імперій; розвиток в колоніях промисловості; керівники підприємств – кваліфіковані спеціалісти з європейських країн;концесійна ера (1915-1945):використання підприємств, ресурсів країнами-колоніаторами; розвиток технологій, інфраструкутри; підвищення освіченості населення;ера національних держав (1945-1970): перетворення колишніх колоніальних територій в самостійні незалежні держави (більше 150 нових країн); монопродуктові економіки; попередній досвід управління; взаємодія країн, що розвиваються з розвинутими країнами; виникнення та бурхливий розвиток траннаціональних корпорацій;

ера глобалізації (1970 і дотепер) виникнення та розвиток світової бізнес-системи; розвиток світових комунікаційних мереж транспорту та зв'язку; світова фінансова інфраструктура; глобалізація світової системи використання трудових ресурсів, система освіти, соціальна та політична взаємодія.

1.3 Сутність та визначення крос-культурного менеджменту

Крос-культурний менеджмент є частиною загальної теорії менеджменту, в рамках якої формується уявлення та вивчаються закономірності взаємодії представників різних культур у системах управління діловими підприємствами, на основі яких розроблені практичні рекомендації по управлінню мультинаціональними колективами.

Головна мета крос-культурного менеджменту як дисципліни – підвищення ефективності управління бізнесом за рахунок ефективного використання менеджерами різних рівнів знань про національно-культурні особливості поведінки підлеглих, партнерів тощо.

Крос-культурний менеджмент – це створення та застосування технологій управління культурним різноманіттям в умовах економічної глобалізації.

Від англ. to cross – перетинати, переходити.

Міжкультурний менеджмент – взаємодія між двома культурами.

Крос-культурний менеджмент – взаємодія між декількома культурами.

Тема 2. Концепції культури в крос-культурному менеджменті

2.1 Теорії культури

Під культурою (в широкому сенсі) слід розумітиспосіб життя і систему світосприйняття, притаманні тому чи іншому народу (групі людей).Це визначення охоплює всі сторони життя людей, по суті відбувається ототожнення конкретної культури з даною країною.

У другому випадку дається вужче і конкретне визначення: культура -це сукупність цінностей і норм даного суспільства.В цьому випадку матеріальні об'єкти цікаві вже тільки як знаки або як оточення тієї чи іншої культури.

Функції культури:

• адаптивна (адаптація до навколишнього середовища); • комунікативна (створення умов і засобів спілкування); • інтеграптивна (люди однієї культури складають одну соціальну групу); • соціалізація (процес включення людини в певну соціальну групу).

Феномен культури має характерні риси:• передається з покоління в покоління; • постійно розвивається; • формує всередині себе особливі феномени, звані субкультурами, які характеризуються певними культурними особливостями, що властиві локальним віковим, професійним, статевим й іншим групам всередині даної культури; • незважаючи на приналежність до однієї і тієї ж культури, люди можуть по-разному сприймати її і оцінювати, бути більшою чи меншою мірою відданими їй, не приймати її окремі елементи або навіть культуру в цілому.

Модель Т. Н. Гледвін і В. Терпстра

Системний підхід до опису культури використовується також в моделі Т. Н. Гледвіна і В. Терпстра для опису середовища, в якій функціонує міжнародний бізнес. У розглянутій моделі культура являє собою вісім взаємодіючих і взаємозалежних блоків: мова, релігійні та філософські погляди, цінності та установки, право, освіта, політика, технологія і матеріальна культура, соціальна організація.

Теорія базових та інструментальних цінностей Дж. Рокича

Національна культура прищеплює людині певну систему цінностей і відповідно до цієї системою формується поведінка. Він ділить всі цінності на так звані базові та інструментальні. При цьому підбазовими розуміються ті цінності, які складають основу життя, головні устремління заради яких власне живе і діє людина.Інструментальні ж цінності мають значення лише як певні можливості, засоби забезпечення базових цінностей. Добазовихцінностям Рокич відніс такі як, наприклад,життєвий комфорт, мир, красу, рівність, сім'ю, дружбу, безпекуі т.д. Доінструментальних: прагнення до кар'єри, ефективність, чесність, незалежність, любов, відповідальність і т.д.

РИСУНОК

ПідхідМердока (1945 г.), який запропонував близько 80 так званихкультурних універсалій, які на думку цього автора достатньо повно охоплюють феномен національної культури. Серед них відзначимо такі як етика, мораль, релігія, сімейні характеристики, міфологія, фольклор, музика, особливості невербального спілкування, ігри, танці, спорт і т.д. Підхід Мердока цінний тим, щоорієнтує менеджера на досить широкий діапазон знань про місцеву культуру, одночасно він пред'являє практично нереальні вимоги з точки зору витрат часу менеджера на такого роду вивчення. Мабуть, використання культурних універсалій доцільно і раціонально в умовах багаторічної роботи менеджера в одній і тій же зарубіжної країні.

Теорія внутрішнього змісту особистості.Була запропонована американськими дослідниками в середині 70-х років і будується на положенні про те, що розрізняються між собою за цінностями не культура як такі, а індивідууми, "усередині яких" особливі культурні цінності, що сповідуються цими людьми і задають головні характеристики їх поведінки.

Було виділено 6 основних типів людей:

1.Теоретичний людина, для якої головними цінностями є відкриття істини, знання, раціональність, досвід. 2.Економічна людина, вищою цінністю для якого є корисності, практичну справу, бізнес, реальні, економічно відчутні досягнення.

3.Естетичний людина, для якої головним є краса і гармонія цінностей мистецтва і т.д.

4.Соціальний людина- він бачить головні цінності в безкорисливому служінні суспільству, принесенні користі іншим, загальної взаємодопомоги, принесенні себе в жертву громадським цілям.

5.Політичний людина, головною цінністю для якого є сила і вплив, лідерство, насолода змаганням і боротьбою.

6.Релігійний людина, для якої головна цінність виникає з цінностей релігії і який черпає сили в релігійному порядку, в уявленнях про цілісність світобудови, що визначається тими ж релігійними істинами.

2.2 Кластеризація культур

Теорії культури, що аналізують вплив культурних особливостей. 1. "Універсальна" теорія: люди незалежно від національної та страновой приналежності в загальному досить однакові і відповідно до них можуть бути застосовані досить однакові інструменти управління.

2. "Економіко-кластерна" теорія, яка виходить з визнання істотних відмінностей у поведінці окремих людей і колективів, що належать до різних етнічних спільнот, проте, стверджує, що ці відмінності визначаються в основний мете саме відмінностями в економічному відмінностях і рівнях добробуту різних народів і країн. Країни географічно близькі зі схожим історичним розвитком, дійсно, часто демонструють вельми схожі елементи економічного розвитку. 3. "Культурно-кластерна" теорія, на позиціях якої, власне, і варто порівняльний менеджмент, і яка по суті визнає первинну роль національно-культурних особливостей в розумінні поведінки особистості і колективу.

Різноманіття культурних відмінностей привело дослідників до ідеї побудовикластерів - сукупності країн (культур), що володіють схожими властивостями. Одну з таких класифікацій запропонувалиРонен іШенкар. Вони виділили:

скандинавський кластер: Фінляндія, Норвегія, Швеція, Данія;

німецький кластер: Німеччина, Австрія, Швейцарія;

англомовний кластер: США, Великобританія, Австралія, Південна Африка, Канада, Нова Зеландія, Ірландія;

романський кластер: Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Бельгія;

латиноамериканський кластер: Аргентина, Венесуела, Мексика, Чилі, Колумбія, Перу;

далекосхідний кластер: Таїланд, Індонезія, Тайвань, Філіппіни, Сінгапур, Гонконг, В'єтнам;

арабська кластер: Бахрейн, Кувейт, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія;

близькосхідний кластер: Туреччина, Греція, Іран.

2.3. Дослідження Г. Хофстеде

Дослідження, проведені в 1967-1969 і 1971 -1973 рр. голландським ученим Г. Хофстеде. Дане дослідження стало класичним. Його опис включається не тільки в підручники з порівняльного і міжнародному менеджменту, а й в підручники та хрестоматії з загального менеджменту. Значущість цього дослідження пояснюється як вражаючою емпіричної базою (було зібрано понад 116 тис. Анкет, розданих співробітникам компанії IBM в 40 країнах, причому кожна анкета містила більш 150 питань), так і ретельністю опрацювання теоретичного і методичного підходів.

Індекс «дистанція влади» (PD) відображає ступінь нерівномірності влади в організації. Мірою цієї нерівномірності виступають централізація влади і автократичність керівництва. Згідно Г. Хофстеде, високе значення індексу PD означає велику централізацію влади, велика кількість рівнів ієрархії, значну частку управлінського персоналу, більшу диференціацію заробітної плати, більшу повагу до розумової праці, ніж фізичному, і низьку кваліфікацію нізькостатусних працівників.

Уникнення невизначеності (UA).Цей індекс вимірює ступінь, до якої суспільство розглядає себе відданих під загрозою через невизначену або двозначній ситуації. Чим більше цей індекс, тим більше прагнення уникнути подібної ситуації за рахунок більшої стабільності у професійній кар'єрі, створення формальних правил, нетерпимості до інакомислення, вірі в наявність абсолютних істин.

Індивідуалізм (IN)представлено у Г.Хофстеде шкалою, одною з крайніх точок якої є індивідуалізм, а другий - коллектівізм. Ця шкала відображає ставлення індивіда та суспільства як цілого. Рух у бік індивідуалізму означає тенденцію індивіда дбати в першу чергу про себе самого і родину. Колективізм припускає приналежність до групи як основну цінність і відповідно взаємну турботу членів групи (колективу) в обмін на лояльність. Г.Хофстеде показав, що найбільш розвинені країни (з великим ВНП на душу населення) мають і більш високі значення індексу IN. Також було відмічено, що індивідуалізм зростає при розпаді в суспільстві складних сімей та переході до простих, т. Е. В процесі модернізації.

Маскулінізм - домінування в суспільстві традиційних чоловічих цінностей, таких як успіх, гроші, матеріальні цінності. Власне, дане вимір, напевно, краще було б назвати «фемінізм - маскулінізм», бо вона відбиває перехід від домінування традиційно жіночих цінностей (турбота про інших, якість життя) до панування чоловічих уявлень.

Тема 3. Комунікації в крос-культурному менеджменті

Комунікація є ключовим елементом крос-культурного менеджменту.Культура передається і відтворюється через комунікацію в тій чи іншій формі взаємодії.Будь-який акт комунікації визначається культурними відмінностями його учасників.

Комунікація у формі письмових повідомлень, бесіди або за допомогою Інтернету займає значну частину робочого часу менеджерів, по деяким оцінками – від 50 до 90%.

Неефективне управління комунікацією є головною проблемою на шляху досягнення організаційних цілей.

Ефективність комунікації в міжнародних компаніях багато в чому залежить від крос-культурної компетентності менеджерів, їх навичок та вмінь з подолання культурних бар'єрів.

Комунікація являє собою обмін значеннями (інформацією) шляхом передачі повідомлень через різні засоби (слова, знаки, поведінка).

Базова модель комунікаціївідома у виглядікласичної формулиГ. Лассвелла(Harold Lassweli):«Хто, що говорить, по якому каналу, кому, з яким ефектом?»

відправник (хто є відправником / джерелом повідомлення;

повідомлення (що є змістом повідомлення і в якій формі або різновидності здійснюється комунікація);

канал (по якому каналу передається і приймається повідомлення);

одержувач (кому направлено повідомлення, хто є адресатом);

наслідки (які цілі і функції комунікації в даному випадку; чиї і які потреби вона обслуговує).

Модель комунікації К. Шенона та У. Уівера

Міжкультурна комунікація– адекватне взаєморозуміння учасників комунікативного акту, що належать до різних національних культур.

Яка інформація необхідна, яким чином вона циркулює, від кого виходить інформація і кому вона призначається тощо – все це відображає культурні переваги щодо ієрархії, формалізації і співпраці.

Вплив культурних відмінностей в процесі комунікації

Англія

Франція

Швеція

Цінується усна комунікація

Перевага надається міжособистісним відносинам

Комунікація — прагматична та дидактична

Письмова комунікація є найбільш переважною

Вербальна комунікація часто є формальною.

Комунікація — абстрактна та дидактична

Комунікативні традиції посилюють владні відносини

Комунікація — вербальна, неформальна та дуже чітка

Нормою є доступність и відкритість

Комунікація — лаконічна и сфокусована на діловій стороні

Стиль комунікації

На інформаційні потоки впливає контекст, причому для одних культур він є дуже важливим, а для інших - його значення невелике.

Культури країн Південно-Східної Азії та арабського регіону вважаютьсявисококонтекстуальними, так як більша частина інформації передається не за допомогою слів, а такими невербальними знаками комунікації, як зовнішній вигляд, марка автомобіля, манера поведінки, розташування і оснащення офісу тощо.

У західних культурах, що відносяться донизькоконтекстуальних, більша частина інформації в усних і письмових повідомленнях передається словами. Більше уваги звертають на зміст повідомлення, на те, що сказано, а не на те, як сказано. Подібна манера висловлювання своєї позиції малозрозуміла представникам висококонтекстуальних культур, вона сприймається ними як надто прямолінійна і груба.

Прямий і непрямий стилі комунікації.

Ввисококонтекстуальних культурах перевага віддаєтьсянепрямій, двозначній комунікації. Одна з причин полягає в тому, що учасники комутаційного процесу – члени сім'ї, друзі, колеги, клієнти – прагнуть встановити близькі міжособистісні стосунки і сформувати великі інформаційні мережі.

Внизкоконтекстуальних культурах використовуєтьсяпрямий стиль спілкування. Люди часто вступають у контакт для виконання будь-яких завдань. Оскільки вони не знають один одного досить добре, вони намагаються бути прямими і фокусуються на самій комунікації.

Майстерний, точний і стиснений стилі комунікації.

Використаннявправного, абовигадливого, стилю характерно для арабських країн, де люди надають великого значення спілкуванню, описи подій і речей супроводжуються детальністю.

Точний стиль(прийнятий в Німеччині, Англії, Швеції) припускає використання необхідного і достатнього мінімуму слів і висловів для передачі повідомлень.

Розповсюджений в Азіїстиснений стиль, будучи лаконічним і стриманим, характеризується ухильністю, використанням пауз і мовчання.

Ситуаційний і особистісний стилі комунікації.

Ситуаційний стильробить акцент на ролі та взаємовідносинах учасників комунікаційного процесу і характерний для колективістських культур.

Для індивідуалістських культур більш характернийособистісний стиль комунікації, в якому акцент робиться на особистості.

Інструментальний і афективний стилі комунікації.

Афективний стильорієнтований на слухача (одержувача інформації) і сам процес комунікації. Від співрозмовників вимагається інтуїтивні навички у визначенні реального змісту слів, оскільки передані повідомлення часто є невербальними. Цей стиль характерний для колективістських, високо-контекстуальних культур Близького Сходу (наприклад, Єгипет і Саудівська Аравія), Латинської Америки та Азії (Японія, Корея).

Інструментальний стильзорієнтований на мовця і на ціль комунікації. Такий стиль більше властивий для індивідуалістських, низькоконтекстуальних культур (Швейцарія, Данія, Австралія, Канада, США та ін.).

Комунікація і мовні бар'єри

В світі говорять на 5 тис. мовах. При цьому на 100 найбільш поширених мовах говорить 95% всіх жителів планети.

Головною мовою міжнародної комунікації в даний час є англійська. 85% міжнародних організацій використовують англійську мову в якості одного з робочих мов, 49% - французьку і менш 10% - арабську, іспанську чи німецьку. Для 99% європейських організацій робочим язиком є англійська мова, для 63% - французьку і для 40% - німецька.

Англійська мова стає основним у багатьох сферах науки і техніки. Наприклад, в Німеччині так вважають 99% вчених у галузі фізики, 83 - хімії, 81 - біології та психології, але лише 8% - в юриспруденції.

Тема 4. Основні типології ділових культур

4.1 Модель ділової культури Е.Хола. Високий та низький контекст Е.Хола.

Одна з перших класифікацій в межах кроскультурного менеджменту, що полягала у поділі культур нависоко- танизькоконтексні. Виділені типи культур відрізняються прийнятим в них співвідношеннях інформаційної насиченості самого повідомлення та контексту.

У висококонтекстних культурах (наприклад, американська) більша увага приділяється індивідуалізму, свободі та мобільності людей, притаманно делегування повноважень.

У низькоконтекстних культурах (наприклад, японська) навпаки, людина сприймається як частина групи, тому і відповідальність за дії підлеглих несе керівник.

4.2 Класифікація ділових культур за Р. Льюісом

Класифікація культур на основі комплексної системи показників, що впливають на ділову поведінку, належить Р. Льюісу. Він виділив три типи культур:

1.Моноактивні культури. Їх представники орієнтовані на завдання. Вони активно займаються плануванням життя і не роблять кілька справ в один і той же час. У цю групу входять німці, англійці, американці, австралійці, новозеландці, скандинави.

2.Поліактивні культури. Представники даної культури орієнтовані на людей. Вони товариські, спонтанно активні, роблять кілька справ відразу, і не обов'язково ті, які заплановані. Вони можуть робити те, що подобається в даний момент, що здається важливим. Це іспанці, італійці, латиноамериканці, араби.

3.Реактивні культури.Характерна риса цього типу культури - надання великої значимості ввічливості, вмінню слухати. Її типові представники – японці, китайці, фіни.

4.3 Вимір культури Ф. Тромпенаарсом

Велику популярність здобули дослідження голландського вченого Фонса Тромпенаарса. Емпіричною базою стало десятирічне дослідження. Серед менеджерів з 28 країн було поширено більше 15 тис. анкет. У кожній країні було отримано принаймні 500 анкет, які були використані для аналізу. Ф. Тромпенаарс виділив5 культурних вимірів, які можуть розглядатися як аналоги індексів Г.Хофстеде.

1. Універсалізм – спеціалізація.Універсалізм – ідеї та практики можуть використовуватися де завгодно без всякої модифікації.Спеціалізація є результатом переконання, що обставини диктують те, як ідеї і практики повинні бути використані.

2. Індивідуалізм. Для Ф. Тромпенаарса поняття «індивідуалізм» вказує на тих людей, які відчувають себе унікальними особистостями. А термін «комунітаризм» (який він використовує замість «колективізму» Г.Хофстеде), відноситься до людей, які оцінюватимуть себе як частину групи.

3. Нейтральні і емоційні культури. Внейтральних культурахемоції прийнято контролювати. В цьому сенсі однаковими опиняються такі різні культури, як японська та англійська. Представники цих націй не показують своїх почуттів. Представникиемоційних культурвисловлюють свої почуття відкрито і природно. За Тромпенаарсом, до представників емоційних культур відносяться мексиканці, голландці, швейцарці.4. Спеціальні і дифузні культури.Спеціальна культурапередбачає жорстке розмежування публічного і приватного простору особистості. Представники спеціальної культури намагаються збільшити свій публічний простір, вони охоче ділять його з іншими, легко вступають в контакти. У той же час вони досить строго охороняють своє приватне життя, впускаючи в неї тільки близьких друзів і колег. Длядифузійної культурихарактерно суміщення публічного та приватного просторів. Представники даного типу культури суворіше дотримують свій публічний простір, так як доступ в нього означає і проникнення в приватну сферу індивіда.

5. Культура досягнень і культура приналежності до групи.Культура досягненьхарактеризується тим, що статус члена суспільства визначається успішністю виконання ним своїх функцій. Укультурі приналежностістатус визначається приналежністю людини до тієї чи іншої групи за кровно-родинною або професійною ознакою. В таких культурах статус часто залежить від віку, освіти, кола родичів та знайомих тощо. До культур досягнень Ф. Тромпенаарс відніс Австрію, США, Великобританію, Швейцарію, Мексику, Німеччину. Лідерами в низьких значеннях цього індексу є Венесуела, Індонезія, Чилі, країни СНД.

Окреме місце в дослідженнях Ф. Тромпенаарса займають категоріїчас танавколишнє середовище.

Час. Тромпенаарс визначає важливим фактором, що діфференціює культури, розуміння часу і ставлення до нього. Він відзначає наявність двох підходів:послідовного ісинхронного. Припослідовному підходічас тече від минулого до майбутнього, кожен момент часу унікальний і неповторний, потік часу однорідний.Синхронний підхідзаснований на концепції тимчасових циклів: всі рано чи пізно повторюється, завжди є шанс закінчити справу.

В культурах, в яких пануєпослідовний підхід, люди намагаються робити одну справу в кожен даний проміжок часу, точно дотримуються призначеного часу ділових зустрічей, воліють строго слідувати розробленому плану. Представники культур зсинхронним підходом, як правило, роблять декілька справ одночасно, час ділових зустрічей призначається приблизно і можливо буде змінено в залежності від обставин.

Навколишнє середовище.По відношенню до навколишнього середовища Ф. Тромпенаарс ділить культури навнутрішньо тазовні керовані. Представники першого типу культур вірять в можливість контролю одержуваних результатів і відповідно зосереджені на управлінні внутрішніми ресурсами. Люди, що належать до другого типу культур, вважають, що події йдуть своєю чергою і до цього можна тільки пристосовуватися.

Більшість американських менеджерів вважають, що вони господарі своєї долі, і це виражається в прагненні переробити навколишнє середовище, причому найчастіше вони діють в досить агресивній манері. Однак американський менеджер буде почувати себе досить незатишно, якщо події вихолостять з-під контролю. Більшість азіатських культур не поділяють подібних переконань. Їх представники ґрунтуються на тому, що розвиток йде зигзагоподібно і важливо «ухватиться за гребінь хвилі і плисти за течією». Звідси велика гнучкість і прагнення до гармонії з природою.

Крос-культурний менеджмент на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Етноцентризм і культурний релятивізм

2. Реферат Інтелектуальний і культурний внесок України в світову цивілізацію

3. Реферат Національно-культурний розвиток Західноукраїнських земель у міжвоєнний період (1921-1939)

4. Реферат ПРОБЛЕМА АМЕРИКАНСЬКОГО ВПЛИВУ НА КАНАДСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР: ДОСВІД ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

5. Реферат МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ)

6. Реферат Фінансовий менеджмент

7. Реферат Стратегический менеджмент

8. Реферат Риск-менеджмент

9. Реферат Менеджмент в ООО Оригинал

10. Реферат Производственный менеджмент