Новости

ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПРАВОВОМУ КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Работа добавлена:


ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПРАВОВОМУ КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ на http://mirrorref.ru

У ПРАВОВОМУ КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

IN THE LEGAL COMPETITIVE ENVIRONMENT

Смирнова К.В.,

докторюридичних наук,доцент,доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена дослідженню принципів та норм надання державної допомоги в Євросоюзі.Доведено,що наявний у міжнародному праві механізм регулювання державного субсидування,відповідно до УгодиСОТпро субсидії та компенсаційні заходи,має специфічні інструменти й цілі,що полягають в основному у відновленні порушеного права,а правові інструменти регулювання державної допомоги в ЄС мають на меті запобігання можливому викривленню конкуренції на ринку.Доведено,що добросовісній конкуренції на ринку загрожують не тільки дії суб'єктів господарювання,а й також дії держави у формі надання нею державної допомоги.Зазначено,що в законодавстві України цей аспект конкуренційного права представлений фрагментарно й цю прогалину заповнює проаналізований у статті проект відповідного спеціального закону.

Ключові слова:антимонопольне право,державна допомога,СОТ,Євросоюз,Україна,угодапро асоціацію.

Статья посвящена исследованию принципов и норм предоставления государственной помощи в Евросоюзе.Доказано,что имеющийся в международном праве механизм регулирования государственного субсидирования в соответствии с Соглашением ВТО по субсидиям и компенсационным мерам имеет специфические инструменты и цели,состоящие в основном в восстановлении нарушенного права,а правовые инструменты регулирования государственной помощи в ЕС имеют целью предотвращения возможного искривления конкуренции нарынке.Доказано,что добросовестная конкуренция на рынке может подрываться не только действиями субъектов хозяйствования,но и также действиями государства в форме предоставления ею государственной помощи.Отмечено,что в законодательстве Украины данный аспект конкуренционного права представлен фрагментарно и этот пробел заполняет проанализированный в статье проект соответствующего закона.

Ключевые слова:антимонопольное право,государственная помощь,Евросоюз,ВТО,Украина,соглашение об ассоциации.

The article investigates the principles and rules of state aid in the European Union.It is proved that the existing international legal mechanisms regulating government subsidies under the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures has specific tools and targets,consisting mainly of redress and legal instruments regulating state aid in the EU are intended to prevent possible distortion of competition market.It is proved that fair competition in the market may be threatened not only by enterprisesbut also by the state in the form of its state aid.It is noted that the legislation of Ukraine this aspect of competition law is presented in fragments and the draft of the law fills the gap described in the article in details.

Key words:competition law,state aid,European Union,WTO,Ukraine,association agreement.

Постановка проблеми.Необхідною умовою функціонування ринкової економіки є її ефективне правове регулювання.Правове регулювання відносин конкуренції з метою встановлення добросовісних невикривлених відносин суб’єктів на ринку є одним із фундаментальних принципів вільної ринкової економіки.Хибною вважається думка,що дії тільки суб’єктів господарювання на ринку можуть негативно впливати на ринок.Дії держави в особі державних органів чиорганів місцевого самоврядування також можуть стати суб’єктамиантимонопольного регулювання,якщо їх дії обмежують чи спотворюють конкурентний режим на ринку.Таким чином,об’єктом дослідження стають саме такі дії держави,які можуть обмежувати конкуренцію на ринку.У зв’язку із запровадженням в Україні нового інституту державної допомоги,що пов’язано із набуттям чинності спеціальним Законом [1],норми якого були запозичені зі спеціального законодавства ЄС,проведення ґрунтовного дослідження даногоявища є вкрай необхідним.На особливу актуальність також вказує той факт,що нині в Україні в доктрині практично простежується прогалина у дослідженні даного питання.У західноєвропейській науці питанням аналізу державної допомоги присвячені роботи таких авторів,як А.Біонді,П.Еекхаут,К.Квіглей,

К.Бейкон,М.Хайденхейн,Е.Шищчак,М.Хоноре,Л.Ханчер тощо.

Стан опрацювання.За своєю суттю питання регулювання державного втручання та надання форм субсидування належить до національної юрисдикції.Однак,якщо мова йде про торговельні відносини,які виходять за межі державного регулювання,або зачіпають інтереси нерезидентів,можна припустити,що правила державної допомоги стають першочерговими й для транснаціонального регулювання.В умовах загострення конкуренції в міжнародній торгівлі державні субсидії стають важливим інструментом політики в галузі сприяння розвитку бізнесу і вирішення соціальних питань і підтримання ринку.Субсидії можуть бути потужним інструментом політики,який може бути використаний із метою подолання питань,які ринок не у змозі вирішити,або для досягнення соціальних цілей.Дійсно,виключно держава,користуючись своїм суверенітетом,визначає,де і коли надавати субсидії.Тим не менш,важливо,щоб прагматично визнавалися та попереджалися можливі негативні наслідки від такого роду діяльності держави у зв’язку з можливим спотворенням конкуренції на ринку та звести такі витрати до мінімуму.

У широкому розумінні,будь-яке втручання уряду (держави)стосовно надання допомоги підприємству або групі підприємств буде являти собою субсидію.Такі дослідники,як В.Фікентшер [2]та С.Квіглей [3],називають таке втручання інтервенцію,втручанням тощо.Така фінансова допомога може набувати різних форм:прямі трансферти підприємствам,позикипід низькі відсотки,продаж товарів за цінами нижче за ринкові,придбання товарів у підприємств за ціною вищою за ринкову або державних гарантій кредиту підприємств тощо.Фінансова допомога може також приймати форму скорочень податків,зокрема податковихвідстрочок,податкових кредитів або податкових канікул.

Тенденція до міжнародно-правового регулювання державної допомоги,що за своєю суттю є об’єктом внутрішньодержавного регулювання,бере початок від Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів,які мали наслідком створення СОТ та ухвалення Угоди про субсидії та компенсаційні заходи1994р. [4].Угода визнає,що субсидії можуть відігравати важливу роль у програмах економічного розвитку країн,що розвиваються,і в трансформації централізованої планованої економіки у ринкову економіку.В Угоді про субсидії та компенсаційні заходи не дається нормативне закріплення поняття «субсидії»,однак містяться основні її форми,а саме:а)фінансове сприяння,що надається на території держави-члена СОТ урядом абодержавним органом,зокрема,коли уряд практикує пряме переведення грошових коштів (наприклад дотацій,позик або вливань капіталу),потенційну пряму передачу грошових коштів або зобов’язань (наприклад гарантій за позиками);коли уряд відмовляється від доходів,що йому належать,або не стягує їх (наприклад такі фіскальні стимулюючі заходи,як податкові кредити); (б)ситуація,коли уряд надає товари та послуги,крім загальної інфраструктури,або закуповує товари чи послуги; (в)ситуація,коли уряд здійснюєплатежі в рамках певного механізму фінансування,або доручає,або наказує приватній установі виконувати одну чи більше функцій,які б за звичайних умов виконувалися урядом,причому практика їх застосування такою установою фактично не відрізняється від практики,яку здебільшого здійснював би уряд; (г)підтримка доходів чи цін у будь-якій формі у розумінні Статті XVI ГАТТ,а також вигода,що надається таким чином.При чому,як наголошує Д.Скринька

,варто мати на увазі,що,відповідно до положень Статті XVI ГАТТ,звільнення експортованого товару від мит або податків,якими обкладається аналогічний товар,коли він призначений для внутрішнього споживання,або зменшення таких мит чи податків в обсягах,що не перевищують нарахованої суми,не вважаються субсидією.Також вчений,досліджуючи регулювання субсидій у правіСОТ,визначає,що об’єктивні критерії та умови у тому значенні,в якому цей термін використовується в УгодіСОТпро субсидії та компенсаційнізаходи,означають критерії та умови,які є нейтральними,не надають переваги одним підприємствам над іншими,є економічними за характером і горизонтальними за застосуванням,як,наприклад,кількість працівників або обсяг підприємства [6].Як ми бачимо з нормативного закріплення та спеціального наукового дослідження питання субсидій у праві,СОТ дозволяє запроваджувати компенсаційні мита на імпорт,що субсидується,щоб компенсувати або нівелювати спотворюючий вплив субсидування на міжнародну торгівлю.Однак під час отриманняпроцедуррегулювання спорів тавизначення таких компенсаційних заходів на рівні СОТ питання щодо порушення торговельного балансу вирішується пост-фактум.Як показуєпрактика,не завжди такі механізми є ефективними,особливоколи вимагається оперативне втручання в системи державного управління.

Спеціальною науковою працею,присвяченою порівняльному аналізу механізмів регулювання субсидування в СОТ та механізмів державноїдопомогив ЄС,є дослідження Л.Рубіні2009р. [7].Це дослідження піднімає фундаментальні питанняпроцілі управління над субсидуванням у різних правових системах.Автор пропонує узагальнити поняття «субсидія» як форму суспільної діяльності,в результаті якої надається економічна вигода,що має подальший вплив на конкурентне середовище на ринку.При цьому дане дослідження зосереджене не тільки на аналізіправа,а на міждисциплінарних зв’язках з економікою та політикою.Погоджуючись з автором,можна дійти висновку,що система регулювання субсидування в СОТ має специфічні інструменти й цілі,що полягає в основному у відновленні порушеногоправа,а правові інструменти регулювання державної допомоги в ЄС мають на меті попередження можливого викривлення конкуренції на ринку.Таким чином,авторй доходить до думки,що ці дві системи мають взаємодоповнювати одна одну.

Викладосновного матеріалу.Узагальнено можна відзначити,що концепція субсидій у значенні СОТ та концепція заходів допомоги у значенні ЄС є схожими з огляду нате,що визначають за необхідне врегульовувати державне втручання.Але водночас між ними є значні відмінності.У принципі,в рамках режиму СОТ усі субсидії можуть призводити до певних дій та компенс