Новости

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДІТЕЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Работа добавлена:


КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДІТЕЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ на http://mirrorref.ru

У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

IN CRIMINAL LAW OF UKRAINE

Плужнік О.І.,

кандидат юридичних наук,доцент,професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ

Корнієнко М.В.,

кандидат юридичнихнаук,доцент,професор кафедри адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ

У статті надано загальне поняття класифікації,розглянуто класифікацію злочинів проти дітей у кримінальному законодавстві України за різними ознаками.Зроблено висновки та надано пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства України стосовно злочинів проти дітей.

Ключові слова:класифікація злочинів,неповнолітня особа,діти,дитина,новонароджена дитина,малолітня дитина,малолітня особа,потерпіла особа.

Встатьеданообщее понятие классификации,рассмотрена классификация преступлений против детей в уголовном законодательстве Украины по различным признакам.Сделаны выводы и даны предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства Украины в отношении преступлений против детей.

Ключевые слова:классификация преступлений,несовершеннолетний,дети,ребенок,новорожденный,малолетний,потерпевший.

In the article the general concept of classification,the classification of crimes against minors in the criminal law of Ukraine on various grounds.Conclusions and proposals on improving the existing criminal legislation of Ukraineof crimes against minors.

Key words:classification of crimes,juveniles,children,child,newborn,young child,juvenile person,injured person.

Постановкапроблеми.Аналіз норм кримінального законодавства України свідчить,що у нормах статей щодо злочинів,де потерпілими є діти,відсутнє єдине тлумачення таких понять,як «неповнолітня особа», «діти», «дитина», «новонароджена дитина», «малолітня дитина», «малолітня особа», «потерпіла особа».У зв’язку з цим надається класифікація злочинів,де потерпілою особою є дитина,і пропонується усунення вищевказаних розбіжностей та узгодження норм кримінального законодавства України.

Стан опрацювання.Теоретичним питанням злочинів проти дітей (неповнолітніх)у кримінальному законодавстві присвячені роботи такихнауковців:Г.А.Алієва,І.П.Васильківської,В.В.Вітвіцької,Б.М.Ворника,О.М.Джужи,П.С.Матишевського,В.П.Мироненко,О.Є.Михайлова,О.Є.Мойсеєвої,В.Ф.Мороза,В.М.Оржеховської,Л.І.Романової,В.Я.Рибальської,К.К.Сперанського,В.О.Тулякова,

І.К.Туркевич,Т.М.Чебикіної та ін.

Виклад основного матеріалу.Класифікація-це такий вид поділу,який ґрунтується на найбільш істотній ознаці,при якому кожен утворений член поділу має щодо інших членів точно визначену і закріплену позицію [1,с.59;2,с.59-60].Говорячи про загальну методологію поділу потерпілих (у нашому випадку-неповнолітніх потерпілих)від злочину,слід зазначити,що він,як і будь-який інший поділ предметів (явищ,суб’єктів),є відносним.Розвиток суспільних відносин,наукикримінального права,соціології,поглиблення знань про потерпілих здатні призвести до змін у поділі потерпілих від злочинів (появі нових членів поділу,виключення інших,звуження або розширення обсягу їх видів).Це є наслідком того,що всі ознаки потерпілого від злочину досить мінливі.

Норми,які спрямовані на забезпечення охорони нормального фізичного і психічного розвитку дітей (неповнолітніх),поміщені у низці статей Загальної частини та Особливої частини Кримінального кодексу України.

Відповідно до цього нами надаєтьсякласифікація злочинів проти дітей (неповнолітніх)у кримінальному законодавстві України.

Загальна частина Кримінального кодексу України також містить низку норм щодо захисту дитини.Так,

ч.2ст.57КК України «Виправні роботи» визначає,що виправні роботи не застосовуються до вагітних жінок та жінок,які перебувають у відпустці по догляду задитиною,до непрацездатних,до осіб,що не досягли шістнадцяти років,та тих,що досягли пенсійного віку,а також до військовослужбовців,осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,працівників правоохоронних органів,нотаріусів,суддів,прокурорів,адвокатів,державних службовців,посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Ч.3ст.60КК України:арешт не застосовується до осіб віком до шістнадцяти років,вагітних жінок та до жінок,які маютьдітей віком до семи років.

Ч.3ст.61КК України:обмеження волі не застосовується до неповнолітніх,вагітних жінок і жінок,що маютьдітей віком до чотирнадцяти років,до осіб,що досягли пенсійного віку,військовослужбовців строкової служби та до інвалідів першої і другої групи.

Ч.1ст.67КК України:під час призначення покарання обставинами,які його обтяжують,визнаються: (п.6)вчинення злочину щодомалолітнього,особи похилого віку або особи,що перебуває у безпорадному стані; (п.9)вчинення злочину з використанняммалолітнього або особи,що страждає психічним захворюванням чи недоумством;

Ст.79КК України.Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок,які маютьдітей віком до семи років.У разі призначення покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі вагітним жінкам або жінкам,які маютьдітей віком до семи років,крім засуджених до позбавлення волі на строк більше п’яти років за тяжкі й особливо тяжкі злочини,суд може звільнити таких засуджених від відбування як основного,так і додаткового покарання з встановленням іспитового строку у межах строку,на який згідно з законом жінку можебути звільнено від роботи у зв’язку з вагітністю,пологами і до досягнення дитиною семирічного віку.

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок,які маютьдітей віком до семи років,суд може покласти на засуджену обов’язки,передбачені у ст.76КК України.Після закінчення випробувального терміну суд залежно від поведінки засудженої звільняє її від покарання або направляє для відбування покарання,призначеного вироком.У разі,коли звільнена від відбування покаранняз випробуванням жінка відмовилася віддитини,передала її в дитячий будинок,зникла з місця проживання,ухиляється від виховання дитини,догляду за нею,не виконує покладених на неї судом обов’язків або систематично вчинює правопорушення,що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення,суд за поданням контролюючого органу направляє засуджену для відбування покарання згідно з вироком суду.

Ст.83КК України.Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок,які маютьдітейвіком до трьох років.Засуджених до обмеження волі або до позбавлення волі жінок,які стали вагітними або народилидітей під час відбування покарання,крім засуджених до позбавлення волі на строк більше п’яти років за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини,суд може звільнити від відбування покарання у межах строку,на який згідно із законом жінку може бути звільнено від роботи у зв’язку з вагітністю,пологами і до досягнення дитиною трирічного віку.Звільнення від відбування покарання застосовується до засудженої,яка має сім’ю або родичів,