Новости

РИНКИ З ПРОДАЖУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Работа добавлена:


РИНКИ З ПРОДАЖУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ на http://mirrorref.ru

РИНКИ З ПРОДАЖУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ:РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ,ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

MARKETSSELLING CONSUMER GOODS IN UKRAINE:RETROSPECTIVE ANALYSIS,TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Кавун О.О.

кандидат економічних наук,доцент,Київський національний торговельно-економічний університет

АНОТАЩЯ

У статті проведено ретроспективний аналіз функціонування ринків з продажу споживчих товарів в Україні1990-2015рр.Визначено основні етапи еволюції та тенденції розвитку ринків в Україні.Досліджено основні показники розвитку ринків.Виявлено структурні зміни,які відбулися у мережі ринків України протягом досліджуваного періоду.Визначено перспективи подальшого розвитку ринків в Україні.

Ключові слова:ринок з продажу споживчих товарів,торговельне місце,площа ринку,спеціалізація ринків,продовольчий ринок,непродовольчий ринок,змішаний ринок.

АННОТАЦИЯ

Встатье проведен ретроспективный анализ функционирования рынков по продаже потребительских товаров в Украине1990-2015гг.Определены основные этапы эволюции и тенденции развития рынков в Украине.Исследованы основные показатели развития рынков.Выявлены структурные изменения,которые произошли в сети рынков Украины в течение исследуемого периода.Определены перспективы дальнейшего развития рынков в Украине.

Ключевые слова:рынок по продаже потребительских товаров,торговое место,площадь рынка,специализация рынков,продовольственный рынок,непродовольственный рынок,смешанный рынок.

ANNOTATION

In article provides retrospective analysis of the functioning of markets selling consumer goods in Ukraine for1990-2015years.The main stages of the evolution and trends of the development of markets selling consumer goods in Ukraine were determined.The basic indicators of markets development were researched.The structural changes that have occurred in the composition of the network of markets of Ukraine throughout the study period were revealed.The prospects for further development of markets in Ukraine were determined.

Keywords:market selling consumer goods,trade place,space of market,specialization markets,food market,non-food market,mixed market.

Постановкапроблеми.Важливою та невід’ємною складовою частиною національної економіки країни,завдяки якій відбувається обіг споживчих товарів,послуг та грошей,є роздрібна торгівля.

Сучасний етап розвитку роздрібної торгівлі України починаючи з2000рр.відрізняється кардинальними структурними змінами в роздрібній торговельній мережі,серед яких необхідно відзначити появу нових торговельних об’єктів— сучасних типів магазинів (супермаркети,гіпермаркети,дискаунтери,Cash&Carry,стоки тощо),торговельних і торговельно-розважальних центрів,формування торговельних мереж на корпоративних та франчайзингових засадах,розвиток різних форм позамагазинноїторгівлі— продажу товарів через торговельні автомати(vending),електронної торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Дослідженню трансформацій,що відбуваються у роздрібній торгівлі України в умовах формування ринкового середовища,та вивченню тенденцій її розвитку присвячені праці таких вітчизняних науковців,як В.В.Апопій,М.Ю.Барна,О.П.Бегларашвілі,Н.Ю.Возі-янова,Н.О.Голошубова,Л.І.Дідківська,Л.О.Лігоненко,О.О.Тараненко.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.При цьому належне місце у складі роздрібної торговельної мережі країни продовжують займати ринки з продажу споживчих товарів,задовольняючи потреби населення товарами та послугами.Разом з тим вивченню характеру,тенденцій розвитку та структури їх мережі приділяється недостатньо уваги,що і зумовило вибір мети дослідження.

Мета статті— провести ретроспективний аналіз функціонування ринків з продажу споживчих товарів в Україні19902015рр.,виявити структурні зміни,які відбулися у їх складі,визначити основні тенденції й перспективи розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Однією зі складників роздрібної торговельної мережі України є ринки з продажу споживчих товарів,функціональними обов’язками яких відповідно до Правил торгівлі на ринках є «надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами,що складаються залежно від попиту і пропозицій» [1]

Роки

Рис.1.Динаміка кількості ринків з продажу споживчих товарів в Україні за19901999рр. [2]

Таблиця1

Показники розвитку ринків з продажу споживчих товарів в Україні за2000-2014рр. (на кінець року)

Роки

Кількість

ринків

(усього)

Кількість торговельних місць на ринках

Спеціалізація ринків

Площа ринків,тис.м2

Загальна кількість працівників ринків,осіб

Продовольчі

Непродовольчі

Змішані

Загальна

Торговельна

2000

2514

664108

634

511

1369

17679

13354

37778

2001

2715

831583

772

608

1335

18862

13962

37898

2002

2863

900791

666

725

1472

19816

14126

38223

2003

2891

925311

597

708

1586

20326

14405

37590

2004

2869

921822

544

688

1637

20378

14333

35937

2005

2886

931379

502

719

1665

21058

14553

36