Новости

РИНКИ З ПРОДАЖУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Работа добавлена:


РИНКИ З ПРОДАЖУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ на http://mirrorref.ru

РИНКИ З ПРОДАЖУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ:РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ,ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

MARKETSSELLING CONSUMER GOODS IN UKRAINE:RETROSPECTIVE ANALYSIS,TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Кавун О.О.

кандидат економічних наук,доцент,Київський національний торговельно-економічний університет

АНОТАЩЯ

У статті проведено ретроспективний аналіз функціонування ринків з продажу споживчих товарів в Україні1990-2015рр.Визначено основні етапи еволюції та тенденції розвитку ринків в Україні.Досліджено основні показники розвитку ринків.Виявлено структурні зміни,які відбулися у мережі ринків України протягом досліджуваного періоду.Визначено перспективи подальшого розвитку ринків в Україні.

Ключові слова:ринок з продажу споживчих товарів,торговельне місце,площа ринку,спеціалізація ринків,продовольчий ринок,непродовольчий ринок,змішаний ринок.

АННОТАЦИЯ

Встатье проведен ретроспективный анализ функционирования рынков по продаже потребительских товаров в Украине1990-2015гг.Определены основные этапы эволюции и тенденции развития рынков в Украине.Исследованы основные показатели развития рынков.Выявлены структурные изменения,которые произошли в сети рынков Украины в течение исследуемого периода.Определены перспективы дальнейшего развития рынков в Украине.

Ключевые слова:рынок по продаже потребительских товаров,торговое место,площадь рынка,специализация рынков,продовольственный рынок,непродовольственный рынок,смешанный рынок.

ANNOTATION

In article provides retrospective analysis of the functioning of markets selling consumer goods in Ukraine for1990-2015years.The main stages of the evolution and trends of the development of markets selling consumer goods in Ukraine were determined.The basic indicators of markets development were researched.The structural changes that have occurred in the composition of the network of markets of Ukraine throughout the study period were revealed.The prospects for further development of markets in Ukraine were determined.

Keywords:market selling consumer goods,trade place,space of market,specialization markets,food market,non-food market,mixed market.

Постановкапроблеми.Важливою та невід’ємною складовою частиною національної економіки країни,завдяки якій відбувається обіг споживчих товарів,послуг та грошей,є роздрібна торгівля.

Сучасний етап розвитку роздрібної торгівлі України починаючи з2000рр.відрізняється кардинальними структурними змінами в роздрібній торговельній мережі,серед яких необхідно відзначити появу нових торговельних об’єктів— сучасних типів магазинів (супермаркети,гіпермаркети,дискаунтери,Cash&Carry,стоки тощо),торговельних і торговельно-розважальних центрів,формування торговельних мереж на корпоративних та франчайзингових засадах,розвиток різних форм позамагазинноїторгівлі— продажу товарів через торговельні автомати(vending),електронної торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Дослідженню трансформацій,що відбуваються у роздрібній торгівлі України в умовах формування ринкового середовища,та вивченню тенденцій її розвитку присвячені праці таких вітчизняних науковців,як В.В.Апопій,М.Ю.Барна,О.П.Бегларашвілі,Н.Ю.Возі-янова,Н.О.Голошубова,Л.І.Дідківська,Л.О.Лігоненко,О.О.Тараненко.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.При цьому належне місце у складі роздрібної торговельної мережі країни продовжують займати ринки з продажу споживчих товарів,задовольняючи потреби населення товарами та послугами.Разом з тим вивченню характеру,тенденцій розвитку та структури їх мережі приділяється недостатньо уваги,що і зумовило вибір мети дослідження.

Мета статті— провести ретроспективний аналіз функціонування ринків з продажу споживчих товарів в Україні19902015рр.,виявити структурні зміни,які відбулися у їх складі,визначити основні тенденції й перспективи розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Однією зі складників роздрібної торговельної мережі України є ринки з продажу споживчих товарів,функціональними обов’язками яких відповідно до Правил торгівлі на ринках є «надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами,що складаються залежно від попиту і пропозицій» [1]

Роки

Рис.1.Динаміка кількості ринків з продажу споживчих товарів в Україні за19901999рр. [2]

Таблиця1

Показники розвитку ринків з продажу споживчих товарів в Україні за2000-2014рр. (на кінець року)

Роки

Кількість

ринків

(усього)

Кількість торговельних місць на ринках

Спеціалізація ринків

Площа ринків,тис.м2

Загальна кількість працівників ринків,осіб

Продовольчі

Непродовольчі

Змішані

Загальна

Торговельна

2000

2514

664108

634

511

1369

17679

13354

37778

2001

2715

831583

772

608

1335

18862

13962

37898

2002

2863

900791

666

725

1472

19816

14126

38223

2003

2891

925311

597

708

1586

20326

14405

37590

2004

2869

921822

544

688

1637

20378

14333

35937

2005

2886

931379

502

719

1665

21058

14553

36063

2006

2890

927016

498

736

1656

21150

14698

35247

2007

2834

909498

477

712

1645

21204

14757

34146

2008

2785

904917

425

705

1655

21164

14554

32776

2009

2761

893572

398

689

1674

21674

14262

31088

2010

2758

886299

407

699

1652

21471

13764

31748

2011

2698

878987

390

667

1641

21318

13546

30355

2012

2647

867080

368

643

1636

21251

13146

29024

2013

2609

849735

355

634

1620

21100

13036

27375

2014

2177

732750

274

525

1378

18531

11368

22593

2015

2134

716600

275

509

1350

18330

11289

нд

Відповідно до даних рис.1і табл.1виділимо основні етапи розвитку ринків в Україні.

У період з1990до1996рр.спостерігалося щорічне скорочення кількості ринків,яке в цілому становило345одиниць,або21,9%.З1997до2003рр.відбулося суттєве збільшення їх мережі— на1340об’єктів,або у1,86раза.З2007до2015рр.скорочення кількості ринків набуло стабільного характеру,і цей показник дорівнював700од. (475з яких припадало на20142015рр.,що частково пояснюється територіальними змінами України внаслідок анексії РосієюКриму та загостренням військової ситуації у Донецькій та Луганській областях),або24,7%.При цьому тенденції розвитку мережі ринків прямо залежали від змін,які відбувалися в економіці України.

19901995рр.— період економічної кризи в Україні,який супроводжувався шаленим підвищенням цін,гіперінфляцією,зростанням безробіття,катастрофічним зниженням виробництва,банкрутством підприємств.

19951999рр.— період поступової санації,скорочення інтенсивності падіння і накопичення передумов виведення економіки з кризи.У1995р.скорочення ВВП вперше не перевищило рівень попереднього року.Така сама тенденція була й у1996р.А вже в1997р.темпи зниження ВВП ще більше сповільнилися— 3,2%проти10,1%у1996р.Середньомісячна інфляція у1997р.не перевищувала1% [3].

Період з1999до2013рр.,крім кризового2009р.,характеризувався «зростанням основних показників розвитку економіки України <...>перевищенням темпів зростанняВВПнад темпами інфляції,збільшенням доходів і накопичень населення тапідвищенням його купівельної спроможності,переорієнтацією споживачів з цінового на фактор якості підчасздійснення купівлі товарів» [4,с.38].У цей період «темпи зростання роздрібного й оптового товарообігу перевищували темпи зростання реальногоВВПУкраїни» [4,с.38].Конкурентне середовище роздрібної торгівлі набувалохарактеристик,притаманних розвиненим країнам світу,завдяки урізноманітненню форм торгівлі (активізації електронної торгівлі),появі нових для вітчизняного ринку типів магазинів (насамперед супермаркетів,гіпермаркетів)та формуванню їх об’єднань у вигляді торговельних мереж,а також торговельних і торговельно-розважальних центрів.

Таблиця2

Динаміка показників розвитку ринків з продажу споживчих товарів в Україні за20002014рр.

Роки

Темп зростання,%

Питома вага торговельної площі в загальній площі ринків,%

Питома вага ринків,%

Кількості ринків

Кількості торговельних місць на ринках

Загальної площі

Торговельної

площі

Продовольчих

Непродовольчих

Змішаних

2000

108,4

-

-

-

75,5

25,2

20,4

54,4

2001

108

125,2

106,7

104,5

74

58,4

22,4

49,2

2002

105,4

108,3

105

101,2

71,3

23,3

25,3

51,4

2003

101

102,7

102,6

102

70,9

20,6

24,5

54,9

2004

99,2

99,6

100,2

99,5

70,3

19

24

57

2005

100,6

101

103,3

101,5

69,1

17,4

24,9

57,7

2006

100,1

99,5

100,4

101

69,5

17,2

25,5

57,3

2007

98

98,1

100,2

100,4

69,6

16,8

25,1

58,1

2008

98,3

99,5

99,8

98,6

68,7

15,3

25,3

59,4

2009

99,1

98,7

102,4

98

65,8

14,4

24,9

60,7

2010

99,9

99,2

99

96,5

64,1

14,7

25,3

60

2011

97,8

99,2

99,3

98,4

63,5

14,4

24,7

60,9

2012

98,1

98,6

99,7

97

61,8

13,9

24,3

61,8

2013

98,5

98

99,3

99,2

61,8

13,6

24,3

62,1

2014

83,4

86,2

87,8

87,2

61,3

12,6

24,1

63,3

2015

98

97,8

99

99,3

61,6

12,9

23,8

63,3

Джерело:побудовано автором на основі даних табл.1

Відповідно до даних табл.2динаміка зміни кількості торгових місць на ринках повністю відповідала тенденціям зміни кількості ринків.У період з2000до2005рр.зростання кількості ринків та торгових місць на них у ціломустановило14,8%та40,2%відповідно.У2006р.щеспостерігалося незначне зростання (на0,1%)кількості ринків порівняно з2005р.,алепри цьому вже почалося скорочення на0,5%кількості торгових місць на них.З2007до2015рр.зберігалася негативна динаміка зміни показників розвитку ринків.Відповідно за період

20002015рр.кількість ринків зменшилася на380об’єктів,або15,1%,при цьому кількість торгових місць на них зросла на52492одиниці,або7,9%.

Динаміка загальної та торговельної площі в цілому прямо залежала від зміни кількості ринків і торгових місць на них.Винятком став2007р.,коли значення цих показників зросли одночасно зі скороченням кількості об’єктів та торгових місць на них.Також невідповідність негативної динаміки таких показників,як кількість ринків і торгових місць на них,а також позитивної зміни загальної площі ринків,спостерігалася в2009р.

У структурі ринків протягом20002015рр.переважали змішані ринки,при цьому їх частка збільшилася з54,4%у2000р.до63,3%у2015р.Суттєвих змін за цей період зазнала часткапродовольчих ринків унаслідок скорочення їх кількості у2,3раза.При цьому поступово змінювалося основне призначення ринків як об’єктів,що забезпечують задоволення потреб споживачів,у першу чергу,харчовими продуктами сільськогосподарського виробництва.Власники ринків надавали перевагу розширенню асортименту пропонованих товарів.

Протягом досліджуваного періоду спостерігалося поступове скорочення питомої ваги торговельної площі в загальній площі ринків— з75,5%у2000р.до61,6%у2015р.У структурі ринків за площею переважали об’єкти розміром від1до4,9тис.м2,частка яких перевищувала37%.Частка найбільших за розміром ринків у загальній їх кількості складала менше ніж0,5%.При цьому за кількістю торгових місць незмінні лідерські позиції займали ринки площею від10до49,9тис.м2,частка яких перевищувала51% (див.табл.3).

Таблиця3

Структура ринків України за площею у20142015рр. (у%до підсумку)

Площа ринків,тис.м2

Кількість ринків

Площа ринків

Кількість місць

2014

2015

2014

2015

2014

2015

від100до700

0,3

0,4

13,3

14,1

5,5

5,7

від50до99,9

1,0

1,0

7,5

7,6

5,8

5,9

від10до49,9

22,5

22,7

50,0

49,5

51,1

51,2

від5до9,9

19,7

19,7

16,7

16,4

18,8

18,7

від1до4,9

37,7

37,6

11,4

11,3

15,8

15,6

менше ніж1

18,8

18,6

1,1

1,1

3,0

2,9

Загальна площа

100

100

100

100

100

100

Середній розмір ринку за торговельною площею протягом20002015рр.не зазнав суттєвих

змін.При цьому якщо середній розмір ринку за цей період зменшився лише на0,02тис.м2,то середня кількість торгових місць на один ринок зросла на72од.,або на27,3%.Пряму залежність зі зміною кількості ринків продемонструвала кількість працівників,зменшившись за

20002014рр.на15185осіб в цілому.Скорочення з15до10осіб набула і середня кількість працівників ринку (див.табл.4).

Таблиця4Динаміка середніх показників розвитку ринків з продажу споживчих товарів в Україні за20002014рр.

Роки

Середня торговельна площа ринку,тис.м2

Середня кількість торгових місць на один ринок

Середня кількість працівників на один ринок,осіб

Забезпеченість населення торговельною площею ринків,м2/1000осіб

2000

5,31

264

15

273

2001

5,14

306

14

288

2002

4,93

315

13

294

2003

4,98

320

13

302

2004

4,99

321

13

303

2005

5,04

323

12

310

2006

5,08

321

12

315

2007

5,2

321

12

318

2008

5,22

325

11

315

2009

5,16

324

11

310

2010

4,99

321

11

301

2011

5,02

326

11

297

2012

4,96

327

11

289

2013

4,99

326

10

287

2014

5,22

337

10

265

2015

5,29

336

нд

264

Джерело:побудовано автором на основі табл.1

Динаміка забезпеченості населення торговельною площею ринків протягом2000 2015рр.змінила свій характер.Так,з2000до2007рр.значення показника щорічно зростало,а з2008р.спостерігалося його скорочення.При цьому зазначимо,що забезпеченість населення торговельною площею ринків у2013р.порівняно з1991р.зросла в1,7раза,що на81м2навіть перевищило забезпеченість торговельною площею магазинів,які належать юридичним особам [9,с.48].У20142015рр.значення показника дещо скоротилося.

Таблиця5Кількість юридичних і фізичних осіб-підприємців,які мають ринки в Україні на кінець2015р.

Суб’єкти

господарювання

Рік

Юридичні і фізичні особи

Усього

У тому числі які мають на балансі ринки,од.

1

2

3

4

5і більше

Кількість суб’єктів господарювання (усього)

2010

2470

2262

154

35

15

4

2011

2409

2198

159

35

13

4

2012

2366

2167

144

40

11

4

2013

2330

2133

143

37

13

4

2014

1954

1799

111

30

10

4

2015

1919

1769

110

26

10

4

Юридичні особи (підприємства),що мають ринки (структурні підрозділи)

2010

1966

1780

133

35

14

4

2011

1928

1741

136

35

12

4

2012

1886

1709

125

38

10

4

2013

1849

1674

125

34

12

4

2014

1567

1428

98

28

9

4

2015

1530

1393

99

24

10

4

Юридичні особи (підприємства),що мають ринки (структурні підрозділи)

2010

504

482

21

-

1

-

2011

481

457

23

-

1

-

2012

480

458

19

2

1

-

2013

481

459

18

3

1

-

2014

387

371

13

2

1

-

2015

389

376

11

2

-

-

Дані табл.5характеризують суб’єктів господарювання,що мають на балансі ринки,за організаційно-правовою формою.За20102015рр.кількість суб’єктів господарювання,які мають ринки,скоротилася на22,4%.У складі власників ринків переважали юридичні особи (підприємства),частка яких у2015р.становила79,7%,збільшившись порівняно з2010р.лише на0,2%.Кількість юридичних осіб,які мають ринки,за досліджуваний період скоротилася на22,2%,а фізичних осіб-підприємців— на22,8%.Найбільшу частку займали субєкти господарювання,що володіли одним ринком,— у2015р.вона дорівнювала92,2%,збільшившись порівняно з2010р.лише на0,6%.

Застосування власниками й мережевого підходу до організації бізнесу,особливо з боку юридичних осіб,які здійснювали управління двома та більше об’єктами.Починаючи з2012р.спостерігалося зменшення кількості суб’єктів господарювання,що здійснювали управління

мережею з24ринків.При цьому протягом досліджуваного періоду незмінною залишалася кількість власників5та більше ринків.

Відповідно до даних табл.6в Україні переважають ринки,які є постійно діють.Їх частка практично не змінювалася протягом2011 2015рр.За цей період на151об’єкт,або35%,скоротилася кількість ранкових ринків при одночасному зростанні на41одиницю,або24,8%,кількості ринків вихідного дня.

Таблиця6Ринки з продажу споживчих товарів в Україні за часом діяльності за20112015рр.

Роки

Усього ринків

У тому числі:

які постійно діють

сезонні

ранкові

вечірні

вихідного дня

одиниць

2011

2698

2049

48

432

4

165

2012

2647

2013

50

414

3

167

2013

2609

1967

51

368

3

220

2014

2177

1625

37

294

2

219

2015

2134

1607

38

281

2

206

у%

2011

100

76

1,8

16

0,1

6,1

2012

100

76

1,9

15,6

0,1

6,3

2013

100

75,4

1,9

14,1

0,1

8,4

2014

100

74,6

1,7

13,5

0,1

10

2015

100

75,3

1,8

13,2

0

9,6

Джерело:побудовано автором на основі [10,с.7;11,с.7;12,с.7;13,с.18;14,с.18]

В Україні наявні різні за своєю спеціалізацією ринки.Як було зазначено вище,з2007р.скорочення основних показників розвитку ринків набуло стабільного характеру.Це підтверджують дані табл.7.Так,серед усіх показників найбільшого падіння за20082015рр.зазнала загальна кількість ринків— 23,4%.

Таблиця7

Динаміка показників розвитку ринків в Україні за20082015рр.

Спеціалізація ринків

Індекс показника,2015р.у%до2008р.

Кількості

ринків

Загальної

площі

Торговельної

площі

Кількості

торговельних місць

Усього

76,6

86,6

77,5

79,2

у тому числі

Продовольчі

64,7

90

81,8

68,5

-сільськогосподарські

67,4

99,3

92,3

70,3

-інші продовольчі

60,5

72,2

61,6

65,5

Непродовольчі

72,2

85,5

71

70,6

-речові

72,3

86,3

67,9

71,1

-автомобільні

50

65,6

55,7

58,7

-запчастин

93,7

99,3

88,8

80,3

-квіткові

53,8

47,8

52,9

39,4

-книжкові

66,7

89,1

89,6

91

-будматеріалів і сантехніки

79,1

104,8

74,8

77,8

-тварин та зооринки

85,2

105

86,8

78,7

-інші непродовольчі

77

116

116,8

78

Змішані

81,6

86,6

80,1

84,3

Суттєве скорочення (на35,3%)своєї кількості у період20082015рр.продемонстрували продовольчі ринки.Це відповідним чином позначилося на зменшенні (на31,5%)кількостіторговельних місць на них.При цьому відхилення у зміні як загальної,так і торговельної площі були значно меншими— 10%та18,2%відповідно.Аналогічні тенденції спостерігалися у розвитку сільськогосподарських ринків.При зменшенніна32,6%кількості сільськогосподарських ринків та скороченні кількості торговельних місць на29,7%практично не зазнали змін розміри їх загальної та торговельної площі.

Серед непродовольчих найбільшого скорочення набули усі показники оцінки розвитку квіткових та автомобільних ринків.На противагу їм,найменшою мірою зміни торкнулися динаміки розвитку ринків запчастин,а також тварин і зооринків.Після скорочення кількості ринків будматеріалів і сантехніки,а також тварин і зооринків розмір їх загальної площі збільшився на4,8%та5%відповідно.Зменшення на32,3%кількості книжкових ринків незначним чином позначилося на зміні кількості торговельних місць,яка становила лише9%.

У структурі ринків у2015р.переважали змішані ринки,збільшившизначення усіх показників порівняно з2008р. (див.табл.8).Таким чином,більшість суб’єктів господарювання— власників даних торговельних об’єктів орієнтовані на формування універсального асортименту товарів,представлених наринках,а також розширення та урізноманітнення товарної пропозиції.Такий підхід забезпечує утримання позицій у конкурентній боротьбі,у першу чергу,з універсальними продовольчими магазинами сучасних типів (супермаркетів,гіпермаркетів),в умовах обмеженого платоспроможного попиту споживачів,що вразливі до рівня цін на товари з найбільшою частотою попиту.

Таблиця8

Динаміка структури ринків в Україні за20082015рр.

Показник

Частка ринків різної спеціалізації на кінець року,%до підсумку

за загальною кількістю

за загальною площею

за торговельноюплощею

за кількістю торговельних місць

2008

2015

2008

2015

2008

2015

2008

2015

Усього

100

100

100

100

100

100

100

100

Продовольчі

15,3

12,9

9,6

10

9,2

9,6

9

7,8

-сільськогосподарські

9,2

8

6,3

7,2

6,1

7,2

5,7

5

-інші продовольчі

6,1

4,9

3,3

2,7

3,1

2,4

3,3

2,8

Непродовольчі

25,3

23,8

32,5

32

29,9

27,4

27,2

24,2

-речові

13,1

12,4

19,2

19,1

17,3

15,2

18,6

16,7

-автомобільні

2

1,3

7,3

5,5

6,9

5

3,8

2,9

-запчастин

1,2

2,1

0,7

1,5

0,7

1,3

0,3

0,8

-квіткові

1,9

1,3

0,1

0,06

0,01

0,07

0,2

0,08

-книжкові

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

-будматеріалів і сантехніки

0,9

0,9

1

1,2

0,8

0,8

0,6

0,6

-тварин та зооринки

1,7

1,3

1,3

0,8

1,2

0,8

0,8

0,3

-інші непродовольчі

4,2

4,2

2,7

3,7

2,7

4

2,5

2,4

Змішані

59,4

63,3

57,9

58

60,9

63

63,8

68

Найбільш комфортні умови для організації продажу товарів покупцям і роботи продавців забезпечують криті ринки.При цьому,якпоказав аналіз,їх кількість є малою і вонапрактично не змінилася протягом20112015рр.У2011р.їх частка в загальній кількості ринків становила310од.,або11,5%,у2012р.вона зросла до320од.,або12%.Протягом2013 2015рр.їх кількість щорічно скорочувалася— з318об’єктів у2013р.до258об’єктів у2014р.та256об’єктів у2015р.,або на12,2,11,8та12%відповідно.На торговельні точки в критих місцях припадала дужемалачастка від загальної їх кількості,до того ж вона практично не змінилася протягом досліджуваного періоду:у2012р.-5%,а у2015р.-5,2%.

Але не на всіх ринках є лабораторії ветсанекспертизи,що не дає змоги належним чином контролювати якість товарів і забезпечувати захист споживачів від недоброякісних одиниць.Незважаючи на скорочення кількості лабораторій за2010-2015рр.на254об’єкти,або на18%,рівень забезпеченості ними ринків збільшився з51,3до54,5%.

Серед негативних тенденцій у функціонуванні інфраструктури ринків необхідно відзначити низький рівень забезпеченості обладнанням для зберігання швидкопсувної продукції.

У2013р.на ринках України налічувалося лише605холодильників із машинним охолодженням місткістю6391т та27434од.холодильного устаткування при наявності320622торговельних місць із продажу сільгосппродуктів і продовольчих товарів [12,с.16,17].У2014р.кількість холодильного устаткування зменшилася на21,1%і досягла21,6тис.од.одночасно зі збільшенням на5,5%кількості холодильників з машинним охолодженням при незмінній їх місткості [13,с.16,17].У2015р.кількість холодильного устаткування майже не змінилася порівняно з попереднім роком,холодильників з машинним охолодженням зменшилася на2%,їх місткість— на9% [14,с.16,17].

Висновки.Ретроспективний аналіз показав,що у процесі свого розвитку протягом1990 2015рр.ринки з продажу споживчих товарів в Україні пройшли три етапи:щорічного скорочення кількості у період з1990до1996рр.,відновлення позитивної динаміки розвитку протягом19972003рр.та втрати набутих позицій з2004р. (з незначним поверненням до минулих показників у20052006рр.)до2015р.Така динаміка є індикатором перетворень,що відбувалися в економіці країни в умовах формування підприємницького середовища на ринкових засадах ведення бізнесу.

Структурні зміни,які відбувалися у складі роздрібної торговельної мережі України,привели до поступової втрати ринками своєї основної функції— задоволення потреб населення,у першу чергу,харчовими продуктами сільськогосподарського виробництва.Загострення конкурентної боротьби з магазинами сучасних

типів і торговельними центрами було каталізатором для розширення асортименту товарів і перетворення більшості ринків з продовольчих на змішані об’єкти господарювання,що постійно діють,спрямовані на вразливих до рівня цін покупців.Свого прояву набув і мережевий підхід до організації функціонування ринків їх власниками-юридичними особами.

Матеріально-технічна база ринків потребує свого оновлення.Обмежені інвестиційні можливості суб’єктів підприємницької діяльності можуть стати перешкодою у створенні належних умов ведення торговельної діяльності й забезпеченні високого рівня якості обслуговування покупців.На сьогодні ускладнення ведення бізнесу в Україні унеможливлює зростання кількості ринків.В умовах політичної та економічної кризи в країні,коли рівень якості життя населення падає,ціновий фактор є домінантним і визначає купівельну поведінку значної кількості споживачів.Тому основні зусилля власників ринків мають бути спрямовані на збереження здобутих позицій і цілеспрямованеформування їх іміджу як цивілізованих торговельних об’єктів,які гарантують продаж споживчих товарів і надання послуг прийнятної якості за ціною,що склалася залежно від попиту та пропозиції.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:

Правила торгівлі на ринках [Електронний ресурс].-Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-02.Торгівля (1990-2014) [Електронний ресурс].-Режим доступу:http://ukrstat.gov.ua.Історія України [Електронний ресурс].-Режим доступу:

http://ukrhistory.com.ua/pidruchnyky/istoriya_ukrainy-

dovidnyk7261.html.

Голошубова Н.О.Підприємницькі мережі у торгівлі: [монографія]/Н.О.Голошубова,О.О.Кавун,В.М.Торопков та ін. ;за заг ред.Н.О.Голошубової.-К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т,2014.-344с.Роздрібна торгівля України у2014р.:статистичний бюлетень.-К.:Державна служба статистики України,2015.-152с.Наявність і використання торгової мережі на ринках на1січня2016р.:статистичний бюлетень.-К.:Державна служба статистики України,2016.-42с.Наявність і використання торгової мережі на ринках на1січня2016р.:доповідь.-К.:Державна служба статистики України,2016.-6с.Наявність і використання торгової мережі на ринках на1січня2015р.:доповідь.-К.:Державна служба статистики України,2015.-6с.Народне господарство України у1991р.: [статистичний щорічник]/відп.за вип.В.В.Самченко.-К.:Техніка,1992.-469с.Наявність і використання торгової мережі на ринках на1січня2012р.:статистичний бюлетень.-К.:Державна служба статистики України,2012.-46с.Наявність і використання торгової мережі на ринках на1січня2013р.:статистичний бюлетень.-К.:Державна служба статистики України,2013.-46с.Наявність і використання торгової мережі на ринках на1січня2014р.:статистичний бюлетень.-К.:Державна служба статистики України,2014.-46с.Наявність і використання торгової мережі на ринках на1січня2015р.:статистичний бюлетень.-К.:Державна служба статистики України,2015.-42с.

Наявність і використання торгової мережі на ринках на1січня2016р.:статистичний бюлетень.-К.:Державна служба статистики України,2016.-42с.

РИНКИ З ПРОДАЖУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Тенденції розвитку енергетики в світі та Україні

2. Реферат Сучасні тенденції розвитку оптової торгівлі в Україні

3. Реферат Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні

4. Реферат Стан та тенденції розвитку ринку виставкових послуг, в Україні та на прикладі окремого підприємства («Київський міжнародний контрактовий ярмарок»)

5. Реферат АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ

6. Реферат ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІВ УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ

7. Реферат Внутрішня та зовнішня орієнтація як вираження життєвої позиції людини (ретроспективний аналіз західних теорій)

8. Реферат Головні тенденції розвитку країн Північної Америки у ХХ ст..

9. Реферат Геотермальна енергетика: перспективи розвитку

10. Реферат ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИТНИХ ВІДНОСИН НА УКРАЇНСЬКОМУ ҐРУНТІ