Новости

ПРОБЛЕМА АМЕРИКАНСЬКОГО ВПЛИВУ НА КАНАДСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР: ДОСВІД ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Работа добавлена:


ПРОБЛЕМА АМЕРИКАНСЬКОГО ВПЛИВУ НА КАНАДСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР: ДОСВІД ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ на http://mirrorref.ru

МаринаБессонова

Кандидат історичних наук,доцент,старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

ПРОБЛЕМА АМЕРИКАНСЬКОГО ВПЛИВУ НА КАНАДСЬКИЙ

КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР:

ДОСВІД ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Стаття присвячена визначенню основних проявів американського впливу на культурний простір Канади в умовах глобалізації.У статті виокремлені основні проблеми,викликані «тиском»СШАна канадський культурний простір та спроби Канади подолати це.Серед основних форм державної політики у цьому контексті можна назвати державне регулювання сфери мовлення,розробку відповідного законодавства,підтримку національної культури та культурних індустрій,створення спеціалізованих інститутів,Відзначено провіднурольу захисті національної культури системи підтримки «канадського контенту».

Ключові слова:Канада,США,культурний простір,американський вплив

Визначальною рисою сучасного світу стала інтенсифікація спілкування між окремими народами завдяки таким процесам як глобалізація,зростання мобільності населення,демократизація внутрішнього та міжнародного життя та «інтернетизація».Умови для обміну інформацією та думками між представниками різних культур і народів стають дедалі доступнішими,що значно полегшує міжкультурне спілкування.При цьому,якщо головною проблемою у міжнародній комунікації є різні мови,то у представників близьких за мовою,культурою,походженням,релігією та традиціями суспільств,як правило,комунікація відбувається без особливих перешкод та проблем «труднощів перекладу».З іншого боку,географічна,історична,культурна та релігійна близькість можуть спровокувати збільшення впливу однієї культури над іншою та створити умовидляїї «поглинання».Приклад такої ситуації демонструють канадсько-американські відносини,вивчення

досвіду яких у культурній сфері є важливою і для трансформації українсько-російських взаємин.

Саме тому дослідження канадської державної політики у сфері культури у контексті запобігання та подолання американського впливу є актуальним у науковому та практичному вимірах.Це пов’язано з тим,що означена проблематика становить велику значущість для України,бо можна виявити та використати певні аналогії для практики українсько-російських взаємовідносин.

Метою даної публікації є спроба виявити найбільш актуальні проблеми,пов’язані із небезпекою американського впливу на канадський культурний простір.Об’єктом дослідження виступає канадська державна політика у сфері захисту культури,предметом дослідження є історичні приклади втілення цієї політики упродовж ХХ-на початку ХХІ ст.із виокремленням нових викликів,які відчуває на собі культурний простір Канади в епоху глобалізації.

Перш,ніж розкривати поставлені дослідницькі завдання,треба відзначити тойфакт,що у вітчизняній історичній науці певні напрацювання з цієїпроблематикивже існують.У першу чергу варто згадати публікації О.Кузьмука [5;6],Н.Осташ [7].Однак,і у роботах деяких інших авторів,які досліджували різні прояви канадсько-американських взаємин [1;2;3],

опосередковано висвітлено питання американського впливу на Канаду,політику захисту канадського культурного простору.Тому запропонована публікація є своєрідним продовженням означених робіт.

Взаємовідносини Канади таСШАу своїй історії мали як позитивні,так і негативні сторони.З одного боку,певна подібність створила умови для налагодження тісної співпраці між Канадою таСШАу політичній,економічній,військовій,безпековій,фінансовій,екологічній,науковій сферах.Свідченням цього стало укладанняугод простворення зон вільної торгівлі зСША1989р.),та згодом і зСШАта Мексикою (з1995р.).Означені угоди сприяли

пожвавленню співробітництва між двома сусідніми країнами та вплинули на інтенсифікацію контактів між двома суспільствами.

Поглиблення регіональної інтеграції у Північній Америці активізувало й іншу сторону.Подібність та географічна близькість між канадським та американським суспільствами,відсутність значних відмінностей у релігії,культурі,мові не створювали видимих перепон для подальшого пожвавлення взаємодії між Канадою та США як на офіційному,так й індивідуальному рівнях.Саме поняття «кордон»в інформаційному та культурному вимірах починало зникати,бо в умовах глобалізації,завдяки таким засобам масової комунікації як Інтернет,доступ до всього різноманіття інформації про ту чи іншу країну є відкритим.Для канадської сторони у контексті канадсько-американських відносин це створило небезпеку «злиття»та «поглинання»канадського суспільства американським.Саме тому,в умовах,коли обсяги обміну інформацією значно зростають,Канада намагається захистити свій культурний та інформаційний простір,створюючи своєрідні нові «кордони».Спробуємо розглянути це детальніше.

Як відомо,своєрідна упередженість Канади проти США сформувалася ще за часів Американської революції,коли обидві країни були британськими колоніями,але перша залишилася лояльною до метрополії та еволюційним шляхом здобула незалежність,у той час як інша виборола її революційним шляхом.

Головною сферою контактів між Канадою та США довгий час була торгівля.Перша спроба забезпечити вигідні умови для транскордонного співробітництва та власне торгівлі була втілена у так званій Канадсько-американській угоді про взаємність1854р. (угода Мелвіна-Мерсі),яка була оформлена як угода між Великою Британією та Сполученими Штатами.Вона була укладена на термін10років,передбачала можливе продовження,однак,під час подій Громадянської війни у США припинила свою дію.Завдяки цій угоді торгівельний обсяг між Канадою (на той момент-

північноамериканськими колоніями Британії)таСШАзбільшився вдвічі,що мало важливе та позитивне значення для канадського бізнесу.

Після1876р.,з якого починається історія Канади як домініону,при традиційній на той період зорієнтованості канадської зовнішньої політики на Велику Британію,відносини зі Сполученими Штатами наприкінці ХІХ-на початку ХХ ст.почали становити один з головних пріоритетів [3,с.147].Дослідники датують перші спроби встановити прямі інституційні зв’язки між Канадою таСША,без посередництва Лондона,першим десятиліттям ХХ ст.В якості прикладу можна навести переговори щодо утворення (відбулися у1909р.)та безпосереднью діяльність двосторонньої канадсько-американської Міжнародної об’єднаної комісії,що стосувалася спільного користування водами Північної Америки (комісія почала діяти з1912р.та функціонує дотепер [17]).

У роки Першої світової війни взаємини між країнами пожвавилися,та,як відзначається у Канадській енциклопедії (своєріднийаналогБританіки)прийшло усвідомлення спільного минулого та спільних інтересів [12].Після завершення Першої світової війни у політичному житті Канади навітьпочалапоширюватися думка щодо більшого акцентування на «північноамериканськості»Канади,аніж на її британських коренях,та на наявності певної схожості із США.Саме у цей період поширена у канадському суспільстві думка щодо ймовірності прикордонного конфлікту між Канадою таСША(відлуння подій1812р.)була остаточно відкинута.Це створило підґрунтя для зближення Канади таСШАі у сфері оборони та військової політики,що не є предметом аналізу в рамках даної публікації.

Інтенсифікація контактів на офіційному рівні вплинула на формування у канадському суспільстві та політикумі двох протилежних імпульсів:бажаннята,водночас,побоювання тісних економічних та інших зв’язків зі Сполученими Штатами,що розглядалося як можливість призвести до американського панування і навіть анексії Канади.З одного боку,зі зникненням підозр щодо

небезпеки з боку США,економічні та культурні зв’язки посилювалися.З іншого,у канадському суспільстві сильнішими ставали й антиамериканські настрої.

У зв’язку з цим можна стверджувати,що проблема американського впливу на канадський культурний простір зумовила започаткування державної політики щодо підтримки та захисту канадського культурного суверенітету.Можна виокремити два головних її напрями.Перший-спрямований на забезпечення національної єдності всередині держави.Державна політика у цьому вимірі полягає передусім у створенні рівних умов для збереження та розвитку різних мов та культур в рамках політики мультикультуралізму.Другий напрям зорієнтований на захист канадського культурного суверенітету у контексті вимушеного спротиву американській масовій культурі.

Серед канадців поширеною є думка,що американське домінування у канадській масовій культурі є значною загрозою канадській ідентичності як такій,та в цілому-здатності Канади функціонувати як незалежній політичній спільноті.Для того,аби запобігти цьому,уряд Канади намагається впроваджувати цілий комплекс заходів,спрямованих на сприяння розвитку канадської культури та захист канадської «культурної»індустрії від іноземних конкурентів [10].Відзначимо,що державна політика підтримки культурних індустрій у Канаді ґрунтовно проаналізована у публікаціях вітчизняного дослідника О.Кузьмука [5;6],тому у даній публікації ці питання будуть оглянуті дуже поверхово.

Вплив американської масової культури сприймався та сприймається дотепер як одна з найбільших небезпек для канадської культури та системи мовлення.Наприклад,значну проблему для Канади становив той факт,що економічно вигіднішою була купівля прав на трансляцію вже готового американського телевізійного продукту,ніж створення власного.Під час проведення активних реформ у сфері мовлення (у середині1970-х рр.)телевізійні рейтинги показали,що переважна більшість канадців віддавала

перевагу американським шоу,аніж власне канадській телепродукції.Так,дві найбільш популярні канадські програми зайняли у рейтингу лише17-те та18-те місця [21,р.30].Власне виробництво подібних шоу у Канаді коштувало значно дорожче,тому представники приватних телеканалів відзначали,що вони істотно залежать від американських шоу,якими вони наповнювали ефір.Підтвердженням того,що ситуація була доволі критичною,є чисельні обговорення у тогочасній канадській пресі.Прикладом можна навести слова канадськоготелекритика БлейкаКірбі у середині1970-х рр.,який відзначав,що в результаті читання американських книг та журналів,перегляду американських фільмів та своєрідного «оніміння»від американських шоу-канадці знаходяться у небезпеці перетворитися на «американців другого класу» [21,р.30].

Тому впровадження обов’язкових норм присутності «канадськогоконтенту»(канадського вмісту)на радіо та телебаченні стало одним із головних у контексті політики збереження культури та культурного суверенітету Канади.Квоти на кількість канадського культурногопродуктудекілька разів змінювалися.Так,перша норма щодо «канадського контенту»для канадського телебачення на рівні45%була визначена ще у Законі про мовлення1958р.У1971р.була презентована нова система правил «канадськогоконтенту»,яка містила якісні та кількісні параметри вимірювання національного культурного продукту.Ці правила відомі тепер як системаMAPL(абревіатура якої нагадує англійське словоmaple- «клен»,а кленовий лист є символом Канади).В рамках системиMAPLоцінюється наявність канадського походження музики(M-music),її виконавців(A-artist),місця виступів(P-performance) та лірики(L-lyrics).Згідно цієї системи з1971р.нормою в ефірі було25%музики канадського походження,у1980-х рр.відсоток збільшився до30% [2,C.301302].Квоти «канадськогоконтенту»надалі збільшувалися.Так,нові радіостанції,які почали відкриватися та отримувати ліцензії на мовлення з1999р.,вже мали містити у своєму ефірі35% «канадськогоконтенту»,хоча

вже у попередні5років ліцензії фактично видавалися за умов вміщення40% «канадськогоконтенту»[18,р.12].Для телевізійних мовників у1970-х рр.ця норма була встановлена на рівні60%щорічногоконтентуканадського походження,при цьому50%-у так званий пройм-тайм (з18.00до опівночі).Для приватних телеканалів з2011р.норми були трохи знижені-до55%щорічного контентумалобути канадського походження,у той час як для державного мовника Сі-Бі-Сі норма у60%залишилася без змін [9].

Слід відзначити,що для «боротьби»з американським культурним впливом та задля підтримки канадськогокультурногопростору неодноразово піднімалося питання не тільки кількості «канадського контенту»у канадському ефірі,а і його якості.Як відзначають канадські дослідники,головним було не стільки примусити канадців відмовитися від американських програм,скільки забезпечити високу якість канадських,аби позбутися синдрому «якщо це канадське,то воно мабуть погане» [20,р.44].

Відзначимо,що з посиленням інтеграції зСША,яка активізувалася після підписанняугод провільну торгівлю,питання захисту канадської культури ставало одним з пріоритетних у канадській зовнішній політиці.Так,в одній з доповідей,де робився огляд урядової зовнішньої політики «Канада у світі» (1995р.)наголошувалося на тому,що просування канадських цінностей і культури на міжнародному рівні має стати одним з центральних елементів канадської зовнішньої політики поряд із сприянням процвітанню та зайнятості,а також захисту безпеки в рамках глобальних структур [11,р.4].

Одним з механізмів сприяння розвитку канадської культури була проголошена політика у контексті так званої «м’якої сили»,що стала важливим інструментом сучасної канадської зовнішньої політики.Канадський досвід у цьому вимірі заслуговує на окрему увагу та потребує спеціального дослідження.Відзначимо лишете,що серед традиційних складових політики «м’якої сили»Канади варто назвати чисельні програми економічної та гуманітарної допомоги,розвиток торгівельних,науково-технічних контактів,

співпраця з академічними та університетськими колами,представниками громадянського суспільства тощо [4].

Тим не менш,головні заходи у сфері збереження культурного суверенітету здійснювалися всередині країни.З метою подолання американського впливу на канадський культурний простір у Канаді,починаючи з1920-х рр.розроблялася та успішно реалізовувалася комплексна державна політика,яка включала два основні виміри: (1)створення спеціалізованих тимчасових та постійно діючих інституцій; (2)прийняття та удосконалення відповідного законодавства.Розглянемо це трохи детальніше.

Підтримка та захист культури та мистецтв у Канаді на початку канадської державності не були одним з пріоритетів федеральної та провінційної політики.Тим не менш,перші інституції у цій галузі були засновані ще у другій половині ХІХ ст.Серед них варто згадати Державний архів Канади (1872р.)та Національну галерею Канади (1880р.),які започаткували політику збереження надбань канадської культури.Найбільша активність канадської держави у цій галузі почала реалізовуватися у ХХ ст.,що проявлялося у створенні різноманітних комісій,рад та спеціалізованих установ.

З-поміж спеціалізованих тимчасових інституцій можна назвати цілу низку комісій:Королівську комісію з радіомовлення (комісія Аїрда)19281929рр.,Королівську комісію з національного розвитку мистецтв,літератури і науки (комісія Мессі)1949-1951рр.;Королівську комісію з питань мовлення (комісія Фаулера)1955-1957рр.,та багато інших,які відіграли важливе місце в історії Канади.Результат їх діяльності полягав не тільки у вивченні ситуації у сфері канадського мовлення,культури,мистецтва,а й у розробці рекомендації щодо удосконалення політики захисту канадської культури та пропонуванні відповідних законодавчих актів.

У висновках цих комісій неодноразово відзначалася загроза для канадської культури саме з боку США.Наприклад,у доповіді1929р.Королівської комісії з радіомовлення з метою запобігання подальшого

поширення американського мовлення на територію Канади було запропоновано створити єдину канадську національну (державну)компанію,яка мала опікуватися питаннями трансляції у межах країни [24].У доповіді1951р.Королівської комісії з національного розвитку мистецтв,літератури і науки було рекомендовано звернути увагу на те,що існує потенційна можливість для культури Канади підкоритися іноземному впливу,особливозбоку США[2,с.300].І таких згадувань про небезпеку з бокуСШАможна знайти дуже багато.

Серед постійно діючих інституцій,які покликані регулювати сферу мовлення,варто згадати відому Канадську Телерадіомовну Корпорацію(СВС)та Канадську комісію з питань радіо,телебачення та телекомунікацій(CTRC),що є провідними у сфері захисту національногокультурного продуктуу сучасній Канаді.Діяльність цих комісій вже досліджувалася українськими науковцями,тож у даній публікації це не буде деталізовано.

Окрім згаданих вище комісій,на початку ХХІ ст.важливу роль у збереженні культурного суверенітету Канади відіграє є Міністерство з питань канадської спадщини,утворене з1993р.Згідно із Законом про Міністерство канадської спадщини до сфери відповідальності цієї інституції відноситься збереження,підтримка та розвиток мистецтва,культури,медіа,телекомунікацій,офіційних мов,а також прав жінок,спорту та мультикультуралізму [15].Серед основних напрямів роботи міністерства можна назвати наступні:фінансування різноманітних програм та проектів,які орієнтовані на підтримку культури,історії,спадку,спорту та офіційних мов;організація урочистих заходів,присвячених пам’ятним подіям з історії Канади;популяризація інформаціїпродержавні символи Канади,її історію,державний устрій;надання доступу до об’єктів культурної спадщини,а також забезпечення їх збереження та вивчення;розробка культурної політики всередині Канади;підтримка діяльності національних музеїв,архівів та

бібліотек;робота з іммігрантами з метою їх швидкої адаптації до нового суспільства [13].

Серед сучасних завдань,які стоять перед цим міністерством варто відзначити розробку заходів,спрямованих на зміцнення позицій канадської культури в епоху глобалізації.Так,один з найсвіжіших проектів- «Канадськийконтенту цифровому світі» (започаткований у вересні2016р.)-покликаний поєднати зусилля канадської громади та уряду задля вироблення дієвих інструментів,що мають забезпечити інноваційний характер канадського культурного сегменту [22].Головним об’єктом обговорення є масова культура,а саме інформаційно-розважальнийконтент,представлений на телебаченні,радіо,кіно,у цифрових засобах масової інформації,відеоіграх,музиці,книгах,газетах і журналах.Відповідність умов розвитку канадської культури новим вимогам епохи цифрових технологій оцінюється як один з вимірів добробуту Канади.

Іншим виміром державної політики,спрямованої на подолання американського впливу на канадський культурний простір є прийняття та удосконалення відповідного законодавства.У великій кількості канадських законодавчих актів тією чи іншою мірою визначалися питання,які мали сприяти розвитку канадської культури та захищати її від іноземної (зовнішньої)конкуренції.Одна з перших спроб у законодавчій сфері була прийнята у1923р.поправка до Закону про радіо та телеграф1905р.,яка надавала право на отримання ліцензій на мовлення у Канаді тільки британським підданим.Це було покликано запобігти використанню американцями канадських радіохвиль.

Вітчизняна дослідниця Н.Осташ,досліджуючи асиметрію канадсько-американських взаємин у гуманітарній сфері,відзначає наступні ключові аспекти державного регулювання у галузітеле-і радіомовлення,які покликані убезпечити канадський культурний простір.У першу чергу це підтримка канадських теле-та радіомовників шляхом державного фінансування;встановлення режиму пільгового оподаткування;контроль за рівнем іноземного

капіталу у цій сфері.Ключовим в даній сфері є механізм встановлення «канадського контенту»,Аналогічними заходами канадські уряди намагаються підтримувати і друковані ЗМІ та книговидання.Так,найважливішими аспектами державного регулювання у цій сфері є:регулювання присутності іноземного капіталу (відповідно до Канадського закону про інвестиції1985року);підтримання квот «канадського контенту»у зразках культурної продукції,що виробляється в Канаді;надання режиму пільгового оподаткування рекламодавців,якщо вони розміщують свої рекламні оголошення у канадських ЗМІ;пільгові поштові тарифи для доставки канадських періодичних видань;існування низки програм та фондів із підтримки канадських видань [7,с.54].

Варто відзначити,що питання підтримки та захисту канадської культури та «канадського контенту»розглядаються і у контексті розвитку економіки.Принаймні,це випливає з низки документів і матеріалів на цю тему.Наприклад,сфера культури розглядається не тільки як важлива з точки зору поширення канадської культури і місцевого контенту,а і у контексті створення нових робочих місць та залучення інвестицій ззовні.

Такі підходи до сфери культури можна простежити з другої половини ХХ ст.Питання «економічного виміру»культури неодноразово потрапляли до багатьох канадських історичних чи статистичних екскурсів,звітів,доповідей.Так,наприклад,в аналітичному матеріалі «Політика федерального уряду щодо мистецтв та культури» (2013р.)презентується огляд різноманітних фактів,які ілюструють важливість сфери культури у загальноканадській сфері зайнятості.Наприклад,наводяться дані,що в період з1971до1981рр.кількість робочих місць у сфері культури збільшилася з156тис.до273тис.,що становило зростання на рівні74%,у той час як по всій країні за цей самий період цей показник становив39%.У2007р.у сфері культури нараховували1,1млн.робочих місць,які давали3,8%ВВП Канади.Значну увагу канадської держави до власної культури ілюструють й видатки на цю сферу.Це питання заслуговує

на окреме дослідження,тож наведемо тут лише кілька даних.Так,у1972р.

асигнування сягали400млн.дол.,у1987р.-1,8млрд.дол.,у1994-1995рр.-2,9млрд.дол.,1997-1998рр.-2,2млрд.дол.,2008-2009рр.-4,01млрд.дол. [16].Слід відзначити,що окрім федерального уряду,уряди провінцій та територій,та на найнижчому рівні-муніципалітети Канади також фінансують розвиток культурної сфери.

Однією з форм захисту та підтримки культури,додатково до спеціальних законодавчих актів,є формування спеціальних фондів,діяльність яких спрямована на підтримку канадської культури у різних її проявах.Так,у1990р.був заснований один з перших таких фондів-Фонд розвитку індустрій культури,призначенням якого було забезпечення фінансування для підприємців,що працюють у галузі книжкового та журнального видавництва,звукозапису,випуску кіно-і відеопродукції,а також мультимедіа.У1995р.Канадською комісією з питань радіо,телебачення та телекомунікацій був утворений Фонд кабельної продукції,призначенням якого було фінансування та сприяння виробництву і трансляції високоякісних канадських телевізійних програм [14].У1996р.уряд створив Канадський Фонд телевізійного та кабельного виробництва (згодом перейменований на Канадський фонд телебачення),який став втіленням приватно-державного партнерства між урядом Канади і індустрією кабельного і супутникового телебачення.У1998р.уряд утворив Канадський новий фонд медіа з метою стимулювання розвитку інтерактивного цифровогоконтенту.З2010р.Канадський фонд телебачення та Канадський новий фонд медіа були об’єднанні у новоутвореному Канадському фонді медіа,метою якого є підтримка виробництва телевізійного та цифрового медіа-контентів [16].З2011р.федеральний уряд Канади оголосив,що фінансова підтримка цьому фонду надаватиметься на постійній основі.

Аналогічна політика проводиться і на рівні провінцій та територій,які також утворюють різноманітні фонди та надають гранти на розвиток культури на місцевому рівні.Так,в якості ілюстрації можна навести наявність та

функціонування Фонду програми стратегічних ініціатив у провінції Нью-Брансвік,що надає гранти для повного чи часткового фінансування різноманітних проектів,заходів,ініціатив задля зміцнення культурного і художнього секторів у цій провінції [8].

Ще одним виміром американського впливу на канадський культурний простір є привабливість Сполучених Штатів для канадських митців,артистів та інших представників канадської культури.Так,в одному із сучасних американськихон-лайнвиданьPitlaneMagazineвідзначається той факт,що багато хто з обдарованих канадців шукав та шукає можливості для застосування своїх здібностей саме уСША,де вони можуть повною мірою реалізувати свої таланти [23].І,хоча у публікації наводилися факти з1950-х рр.,можна із впевненістю стверджувати,що така ситуація спостерігалася набагато раніше,і триває дотепер.Втім,у публікації підкреслено,що незважаючи нате,що Америка дійсно сильно впливає на канадську культуру,Канада досі зберігає свою власну,відмінну від американської,культуру [23].Цяпроблемазаслуговує окремої уваги та вивчення,тому зазначимо лишете,що «культурний відтік»,який спостерігається з Канади доСША,є актуальним і для інших країн.

Спробуємо підвести певні підсумки,бо проблема американського впливу на канадський культурний простір потребує подальшого вивчення,і представлений матеріал не є вичерпним.Навіть поверховий огляд сучасних викликів збереженнюкультурногосуверенітету Канади,які найчастіше фігурують у різноманітних офіційних та публіцистичних матеріалах,дозволяє виокремити вплив з бокуСША(в економічному,культурному,інформаційному вимірах)як основний.Дотичними до нього можна вважати наступні проблеми,які роблять Канаду сприйнятливою щодо американського культурного «тиску»,це:значні територіальні розміри Канади;розпорошеність та відносна

малочисельність населення (у порівнянні зСША);етнічна,мовна,релігійна та інша строкатістьканадського населення (результати політики

мультикультуралізма) [19].Упродовж всього ХХ ст.канадці намагалися сформувати систему заходів,які мали успішно захищати канадський культурний простір від потужного впливу з боку Сполучених Штатів.Політика підтримки «канадськогоконтенту»,яка лежить в основі більшості з таких заходів,продемонструвала значні успіхи та навіть лягла в основу аналогічних підходів урядів інших країн.Тим не менш,в епоху глобалізації виникають нові ускладнення у цій сфері.

Серед нових викликів,з якими стикається Канада на сучасному етапі-цифрові медіа та Інтернет,які спричинили радикальні зміни у швидкості та обсягах обміну інформацією.Так,в епоху глобалізації актуальними проблемами,на які необхідно реагувати,стали виникнення нових форм роботи та відпочинку,швидка зміна очікувань та звичок аудиторії.Поширення потокових медіа та нових засобів масової комунікації та інформації викликало потребу змінювати законодавство,яке регулює цю сферу.Тому досвід Канади вартий подальшого вивчення з метою запозичення його найкращих успіхів і в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

БессоноваМ.М.Канадсько-американська міжкультурна комунікація наприкінці ХХ-на початку ХХІ століття/М.М.Бессонова//Наукові записки.Серія філологічна.-Острог:Видавництво Національного університету «Острозька академія».-Вип.25.-2012.-С.253-255.Бессонова М.М.Політика підтримки власного культурногопродукту:канадський контент та досвід для України/М.М.Бессонова//Наукові праці історичного факультету ЗНУ.-Випуск ХХХІ.-Запоріжжя:ЗНУ,2011.-С.299-304.Єремеєв О. «Американський поворот»політики Канади у міжвоєнний період/Єремеєв Олександр//Політичний менеджмент:наук.журнал/Голов.ред.Ю.Ж.Шайгородський.-2004.-4.-С.146-154.Исраелян Е.В.Канада:«мягкаясила»как основавнешней политики

державы «среднего ранга»/Е.В.Исраелян,В.И.Соколов//Вестник международных организаций:образование,наука,новая экономика.-2014.-Выпуск2.-Том9.-С.72-94.

Кузьмук О.С.Державнапідтримка культурних індустрій:досвід Канади/Олексій Кузьмук//Стратегічні пріоритети.-4 (9).-2008.-С.7076.Кузьмук О.Формування національної ідентичності засобами державної культурної політики:досвід Канади/О.Кузьмук [Електронний ресурс]-Режим доступу:http://old.niss.gov.ua/Monitor/May2009/10.htmОсташ Н.Асиметрія канадсько-американських відносин у гуманітарній сфері/Н.Осташ//Актуальні проблеми міжнародних відносин.-2010.-Том1.-88.-С.54.Arts and Cultural Industries-Strategic Initiatives Fund (Grant)

[Електроннийресурс]-Режимдоступу:

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.201068.Arts_and_Cult ural_Industries_-_Strategic_Initiatives_Fund_(Grant).html

Broadcasting Regulatory Policy CRTC2011-288[Електроннийресурс]-Режимдоступу:http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2011/2011-288.htmCanada and the US//Canadian Politics:A general Appraisal/George Perlin-Toronto:Queens University,1999.[Електроннийресурс]:A Textbook in3CD/-1електрон.опт.диск(CD-ROM):12см.-Систем.вимоги:Windows95,98,2000,XP;MS Word97-2000.-Назвазконтейнера.Canada in the World.A Review and Analysis of the Government’s Foreign Policy Statements (February1995)[Електроннийресурс]-Режимдоступу:http://www.ccic.ca/_files/en/archives/fp_1995_canada_in_the_world_analysis_fp_sta tement.pdf.Canadian-American Relations[Електроннийресурс]-Режим доступу:http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/canadian-american-relations/.CanadianHeritage[Електронний ресурс]-Режим доступу:

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage.html.

CMFHistory[Електронний ресурс]-Режим доступу:http://www.cmf-fmc.ca/about-cmf/overview/cmf-history/.Department of Canadian Heritage Act[Електроннийресурс]-Режим

доступу:http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/sc-1995-c-11/latest/sc-1995-c-

11.html.

Federal Government Policy on Arts and Culture[Електроннийресурс]-Режимдоступу:http://www.lop.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2008-41-e.htm?cat=arts#ftn1.Historical Background of the International Joint Commission// [Електроннийресурс]-Режимдоступу:http://www.ijc.org/en_/History.LeBlanc L.New Canadian Acts wait out Q4congestion/Larry LeBlanc//Billboard Magazine-2005.-Vol.117.-No33.-August13.-P.12.MasseyCommission[Електронний ресурс]-Режим доступу:http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/massey-commission-emc/McPhail B.Canadian content regulations and the Canadian charter of rights and freedoms/Brenda M.McPhail[Електроннийресурс]//Canadian journal of communication.-1986.-Vol.12.-1.-P.41-53.-Режимдоступу:http://www.cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/369/275-Назвазекрану.Popularity of U.S.TV Fare Nettles Canada Nationalists//Sarasota Herald Tribune[Електроннийресурс]-1975.-December1.-P.30.-Режимдоступу:http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19751201 &id=gAEkAAAAIBA J&sjid=KmcEAAAAIBAJ&pg=5042,316500.Strengthening Canadian content creation,discovery and export in a digital world[Електроннийресурс]-Режимдоступу:https://www.canada.ca/en/services/culture/consultations/pre-consultation.html.The Influence of the United States on Canadian Culture// [Електронний

ресурс]-Режимдоступу:http://www.pitlanemagazine.com/cultures/the-influence-of-the-united-states-on-canadian-culture.html.

Vipond M.The Beginnings of Public Broadcasting in Canada:The CRBC,1932-1936/Mary Vipond[Електроннийресурс]//Canadian Journal of Communication.-1994.-Vol19.-No2.-Режимдоступу:http://www.cjc-online.ca/index.php/journal/article/viewArticle/806/712Cached-Назвазекрану.

Статья посвящена выявлению основных проявлений американского влияния на культурное пространство Канады в условиях глобализации.В статье определены основные проблемы,вызванные «давлением»США на канадское культурное пространство и попытки Канады преодолеть это.Среди основных форм государственной политики в этом контексте можно назвать государственное регулирование сферы вещания,разработку соответствующего законодательства,поддержку национальной культуры и культурных индустрий,создание специализированных институтов,Отмечено ведущую роль в защите национальной культуры системы поддержки «канадского контента».

Ключевые слова:Канада,США,культурное пространство,

американскоевлияние

The article is devoted to the vital issues of the American influence on the Canadian cultural environment.It was underlined that close neighborhood of Canada and the USA caused a number of difficulties for the development of the Canadian culture because of mutual language,traditions,religion,history,etc.In the article there are outlined main tools,steps and dimensions of the Canadian federal government’s policy in this sphere.It was proposed detailed overview of the current and historical external challenges,which faced the Canadian culture.Among main forms of the federal policy towards Canadian cultural promotion there were named the establishment of the special cultural institutions,groups and commissions;adoption of the number of laws;creation of the system of so called Canadian Content;financial support.The author paid a special attention to the fact that Canadians see their culture as a great opportunity for creating new jobs and to get external investments.Canadian experience can be useful for other countries.

Keywords:Canada,USA,cultural space,American influence

ПРОБЛЕМА АМЕРИКАНСЬКОГО ВПЛИВУ НА КАНАДСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР: ДОСВІД ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ТНК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

2. Реферат ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНОГО І ВНУТРІШНЬОГО ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

3. Реферат ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

4. Реферат Розроблення системи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації

5. Реферат Розроблення системи соціально-економічної діагностики на підприємстві в умовах глобалізації

6. Реферат ПОДОЛАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА

7. Реферат Розвиток сільського зеленого туризму в умовах природоохоронних територій: вітчизняний та зарубіжний досвід

8. Реферат Виховання прогресивної ментальності молоді в умовах цивілізаційних змін за впливу інформаційно-високотехнологічного прогресу

9. Реферат Аналіз діяльності транснаціональних корпорацій в Україні та визначення їхнього впливу на розвиток вітчизняної економіки в сучасних умовах

10. Реферат Крос-культурний менеджмент