Новости

Підвищення інноваційно-інвестиційної активності підприємств металургійної галузі України

Работа добавлена:


Підвищення інноваційно-інвестиційної активності підприємств металургійної галузі України на http://mirrorref.ru

підприємств металургійної галузі України

Коваль В.В.

доктор економічних наук,доцент,Київського національного торговельно-економічного університету

Кривоногова І.Г.

кандидат економічних наук,Одеської національної академії харчових технологій

Мужайло В.Д.

кандидат економічних наук,доцент,Одеської національної академії харчових технологій

У статті проаналізовано сучасний стан інноваційно-інвестиційного розвитку металургійних підприємств України.Досліджено використання сучасних технологій виробництва сталі та ресурсозберігаючих технологій.Визначено властивості інноваційно-інвестиційних процесів у металургійній галузі.Запропоновано заходи стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку металургійних підприємств із боку держави.

Ключові слова:інноваційно-інвестиційний розвиток,металургія,інновації,інвестиції,ресурсозбереження.

Коваль В.В.,Кривоногова И.Г.,Мужайло В.Д.ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИПРЕПРИЯТИЙМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

В статье проанализировано актуальное состояние инновационно-инвестиционного развития металлургических предприятий Украины.Исследовано использование современных технологий производства стали и ресурсосберегающих технологий.Определены свойства инновационно-инвестиционных процессов в металлургической отрасли.Предложены методы стимулирования инновационно-инвестиционного развития металлургических предприятий со стороны государства.

Ключевые слова:инновационно-инвестиционное развитие,металлургия,инновации,инвестиции,ресурсосбережение.

Koval V.V.,Kryvonogova I.G.,Muzhailo V.D.INCREASE IN INNOVATIVE AND INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES OF METALLURGICAL INDUSTRY OF UKRAINE

The article analyzesthe current status of innovative-investment development of metallurgical enterprises of Ukraine.The use of modern technologies of steel production and of resource-saving is investigated.The properties of the innovative-investment processes in the metallurgical industry are determined.The methods of stimulation of innovative-investment development of metallurgical enterprises by the state are proposed.

Keywords:innovative-investment development,metallurgy,innovation,investment,resource-saving.

Постановка проблеми.Металургійне виробництво традиційно було важливим елементом національного господарського комплексу України.Так,частка реалізованої продукції цієї галузі у загальному обсязі реалізованої промислової продукції коливалася за останні10років у межах від15,4%до22%,що робить її,поряд із харчовою промисловістю,однією з двох головних статей національної промисловості (табл.1).

Металургійна галузь є здебільшого експор-тоорієнтованою,внаслідок наявності в нашій країні металургійних потужностей,чий вироб-

ничий потенціал значно перевищує внутрішній попит.Хоча доля металургійної продукції у українському експорті скоротилася за останні десять років від42до23%,що пов'язано як зі скороченням виробництва металургійної продукції у зв'язку з несприятливоюкон'юнктурою на світових ринках та втрати контролю над частиною вітчизняних потужностей на сході,так і з нарощуванням експорту зернових культур,продукція металургійної галузі залишається найбільшою статтею українського експорту.

Однак,слід зазначити,що80-90%експорту припадає на чорні метали,тоді як часткау експорті виробів з них скоротилася з5,9%у2007р.до1,9%у2016р. [2;3].Співвідношення між галузями у структурі промисловості також відрізняється від того,що характерне для розвинутих країн.Так,в Україні частка машинобудування у загальному обсязі промислової продукції за останні сім років не перевищувала10%,тоді як у2015р.у Німеччині вона становила46%,у Франції31%,у Великобританії33%.В той же час частка металургійної продукції в цих країнах становила відповідно12%,10%і10% (табл.2).

Переважно сировинна спрямованість українського експорту і висока частка виробництва продукції з низькою доданою вартістю у структурі господарського комплексу України не в змозі забезпечити конкурентоспроможності національної економіки серед розвинених країн світу.Саме тому у колі уваги вітчизняних вчених залишаються питання перебудови та реіндустріалізації національної економіки на інноваційній основі [5;6;7;8].

Питання інноваційно-інвестиційного розвитку металургійної галузі набуває особливої актуальності не лише через її традиційну значимість для української економіки,але й тому,що якісна металургійна продукція є фактором розвитку та підвищення якості національного машинобудування,що має змогу дати стимул економічному зростанню країни у цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Проблемам розвитку металургійної галузі Укра-

Таблиця1

Металургійне виробництво у структурі національного промислового комплексу, [1-3]

Показники

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Обсяг реалізованої продукції металургійного виробництва,млн.грн

141498,0

199901,3

242525,9

223832,5

208225,4

237393,0

278502,8

302957,9

Обсяг реалізованої продукції металургійного виробництва у цінах2007р,млн.грн.

102901,1

115559,3

117716,0

105273,9

100651,1

75147,36

78434,86

60170,77

Обсяг реалізованої продукції металургійного вироб-ництвау відношенні до загального обсягу промислової продукції,%

17,5

18,8

18,2

16,0

15,4

16,6

15,7

17,1

з нього,замежі України,%

70,7

68,8

72,6

67,4

67,5

76,3

63,0

62,5

Доля експорту металургійної продукції у загальній структурі експорту,%

32,3

33,7

32,3

27,5

27,8

28,3

24,8

22,9

їни присвячено дослідження багатьох вітчизняних вчених.Питання конкурентоспроможності металургійної галузі України досліджують О.М.Панченко,О.Г.Лишенко та Т.В.Пуліна [9,10].Корінєв В.Л.розглядає поняття «ресурсозбереження»,основні напрями підвищення ефективності на металургійних підприємствах,а також аналізує виробництвосталі на національному та світовому ринку [11].Беса-раб С.О.розглядає проблеми забезпечення інвестиційної діяльності металургійних підприємств [12].Венгер В.В.за допомогою кореля-ційно-регресійного аналізу підтверджує пряму залежність між інвестиціями в основний капітал металургійної галузі та темпами її економічного зростання [13],а також оцінює вплив на її економічне зростання науково-технологічного чиннику [14].Борисенко О.Є.здійснює аналіз забезпечення ресурсами виробничої діяльності металургійних підприємств України [15].Лизунова О.М.розглядає проблеми управління енергоефективністю металургійного підприємства [16].

Виділення невирішених раніше частин.Однак потребують подальшого освітлення проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку металургійної галузі у сучасних умовах та визначення шляхів активізації такого розвитку.

Постановка завдання.Метою даної статті є аналіз сучасного стану інноваційно-інвестиційного розвитку металургійної галузі України та визначення шляхів активізації такого розвитку.

Виклад основного матеріалу.Одним з вирішальним для забезпечення конкурентоспроможності промислової галузі показників є стан матеріально-технічної бази підприємств цієї галузі.У порівнянні з середнім ступенем зносу основних засобів у промисловості (76,9%у2015р.)підприємства металургійної галузі демонструють значно кращий показник-41,2% (табл.3),хоча у розвинених країнах,зокрема в США,він становить від15до25%.

Однак,темпи оновлення устаткування досить повільні,навіть у докризовому періоді,вони не перевищували8%,утворюючи,таким чином,13-річниий цикл оновлення основних засобів.Світова фінансова криза та наступна за нею соціально-економічна значно зменшили інвестиційні можливості підприємств,що проявилося у зниженні темпівоновлення основних засобів до2-3%у рік.

Щодо морального зносу основних засобів,Україна,разом із Російською Федерацією,є однією з двох країн світу,де продовжує використовуватися технологія виплавки

Таблиця2

Металургійна та машинобудівельна галузіу структурі промислового комплексу Франції,Німеччини та Великобританії у2015р., [4]

Показники

Франція

Німеччина

Великобританія

Обсяг продукції промисловості,млн.євро

761031,1

1808881,0

657925,0

Обсяг продукції металургії,млн.євро

79323,6

220381,3

68614,4

Доля металургії у загальному обсязі промислової продукції,%

10,4

12,2

10,4

Обсяг продукції машинобудування,млн.євро

236059,6

829201,8

213795,5

Доля машинобудування у загальному обсязі промислової продукції,%

31,0

45,8

32,5

Таблиця3

Стан основних засобів металургійної галузі, [1,2]

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Вартість основних засобів на кінець року,млн.грн.

80206

103271

132570

138210

254009

247685

181908

196804

235184

Ступінь зносу основних засобів,%

63,1

62,4

59,5

59,3

63,3

63,0

44,7

41,2

41,2

Введення в дію основних засобів,млн.грн.

6082

7849

5375

3296

5080

6686

11876

3944

7571

Коефіцієнт оновлення,од.

0,076

0,076

0,041

0,024

0,020

0,027

0,065

0,020

0,032

сталі у мартенівській печі,від якоїкраїни світу відмовилися на користь більш дешевого киснево-конвертерного способу або електроплавильного,що забезпечує найбільшу якість продукції.При чому,якщо в Росії мартенівським способом у2015р.було вироблено2,4%власного виробництва сталі,то в Україні-22,6%.На долю електроплавильного виробництва,що дозволяє отримувати високоякісну леговану сталь,в Україні припадає лише5,6%.Україна також лідирує у використанні ще однієї неефективної технології-розливу сталі у зливки,яку розвиненікраїни з1950-х рр.почали заміщувати технологією безперервного лиття,що забезпечує економію часу,зменшує втрати металу,скорочує необхідні капіталовкладення та дозволяє отримати більш якісний продукт.У2015р.51,1%від річного обсягу сталепродукціїв Україні було вироблено методом розливу у зливку та48,9%методом безперервного лиття.Словенія є другою у світі за часткою використання технології зливків,яка становить лише19,9%,в той час як розвинених країнах цей показник становить-у Німеччині3%,у Італії5,1%,у Великобританії1,3% [17].

Прогресивним напрямком інноваційно-інвестиційного розвитку металургійної галузі є впровадження ресурсозберігаючих технологій.На сьогоднішній день,українські металургійні підприємства споживають,у середньому,в4,8разів більше енергії на1т.сталі,ніж у Польщі,в9разів більше,ніж у Туреччині та в11-12разів більше,ніж у США [9].В структурі енергобалансу українських металургійних підприємств на природний газ припадає15%станом на2015р. [1].Втой же час більшість країн-виробників сталі відмовилися від коштовного природного газу на користь технології пиловугільного палива,яке не тільки є дешевшим,але й екологічно чистішим.В Україні дана технологія була впроваджена на таких підприємствах як«АрселорМіттал Кривий Ріг», «Донецьксталь»,Алчевський МК, «Запоріжсталь», «Азовсталь»,ММК ім.Ілліча,що дозволило скоротити витрати природного газу удвічі,або зовсім відмовитися від нього,а також зменшити витрати коксу.Однак,на шляху впровадження даної технології українські підприємства зіткнулися з проблемою низької якості залізорудної сировини та коксу,що постачаються підприємствами вітчизняного гірничо-видобувного комплексу,що знижує економію коксу у порівнянні з міжнародними результатами [18].

Рис.1.у порівнянні з машинобудуванням [1]

Вирішення проблем гірничо-металургійного комплексу потребує значних інвестиційнихзатратз доситьвеликимистроками окупності-від5років і більше.В умовах політичної нестабільності та економічної кризи інвестори розглядають довгострокові інвестиції як надто ризиковані.До початку кризи2014р.металургійна галузь була у більш сприятливій позиції,ніж інші галузі економіки,за винятком виробництва зернових культур,в аспекті залучення інвестицій,завдяки своїй експортоорієнтова-ності.У період останніх дев'яти років вона посідала третє місце за рівнем капітальних інвестицій після енергетичної галузі та харчової промисловості.У період2014-2016рр.динаміка капітальних інвестицій,на відміну від іншої ключовоїдляпромисловості галузі,

що в більшому ступені орієнтована на внутрішнє споживання-машинобудування,залишилася позитивною,але через інфляцію реальна вартість отриманих коштів зменшилася на40% (рис.1).

При оцінюванні ефективності капіталовкладень слід зазначити,що до стійкого економічного зростання та здійснення прориву у національній конкурентоспроможності здатні привести лише ті інвестиції,що спрямовані не на просту заміну обладнання або екстенсивне розширення виробництва,а на впровадження ефективних інноваційних технологій,метою яких може бути підвищення якості продукції,зменшення собівартості виробництва або створення нових продуктів або продуктів із новими споживчими властивостями,що призводить до створення конкурентноїпереваги у підприємства-інноватора.

З початком періоду внутрішньої кризи,яка збіглася з падінням цін на світовому ринку сталі,кількість металургійних підприємств,що впроваджували інновації,скоротилася майже удвічі:в2012році інновації впроваджувало112підприємств,в2014році-110,а в2015році-лише54.З них маловід-ходні та ресурсозберігаючі технології впроваджувало тільки17підприємств.36підприємств розширило сортамент продукції,впровадивши324найменування інноваційної продукції,з якої109відносяться до приладів та устаткування,але новою для ринку вона була лише у7підприємств,які почали виробництво37найменувань інноваційної для ринку продукції,з неї20-це прилади та устаткування [1].

Ефективність впровадження нових видів продукції можна оцінити,розглянувши показники реалізації інноваційної продукції.У2015році таку продукцію реалізувало44підприємства або11,9%всіх металургійних підприємств,у тому числі нову для ринку8підприємств (табл.4).

Українські металургійніпідприємства віддають перевагу проведенню науково-дослідницьких робіт внутрішніми силами.Практика замовлення досліджень стороннім організаціям є дуже нерозвиненою,в тому числі й через прагнення підприємств до економії коштів,зважаючи на те,що прийняття до штату фахівця є дешевшим,ніж укладення договору із науково-дослідницьким інститутом.Таким чином,склалася ситуація,коли в науково-дослідницьких організаціях наявні інноваційні розробки,частина з яких є новою для світу,але у держави та підприємств не вистачає коштів на їх освоєння [8].

Висновки.З проаналізованого матеріалу можна зробити висновок,що незважаючи на деякі позитивні зрушення у впровадженні інноваційних технологій на найбільш успішних металургійних підприємствах України,для галузі в цілому характерний високий ступень технологічного відставання,через що металургійне виробництво є дуже чутливим до коливання попиту на міжнародному ринку-за умов його скорочення та вивільнення виробничих потужностей у більш конкурентоспроможнихучасників ринку,українські підприємства ризикують отримати збитковий результат господарської діяльності.

Однак,проведення повномасштабної модернізації металургійної галузі потребує

Показники

2014

2015

Обсяг реалізації інноваційної продукції,тис.грн

2728256,0

6174632,0

у відношенні до загального обсягу реалізованої продукції,%

6,2

2,1

в т.ч.нова для ринку,тис.грн.

2571724,0

6024383,1

у відношенні до обсягу реалізованої продукції,%

5,7

2,4

Кількість підприємств,що реалізовували інноваційну продукцію за межі України

30

23

Обсяг інноваційної продукції,реалізованої за межі України,тис.грн.

1508932,2

3928747,2

у відношенні до загального обсягу реалізованої інноваційної продукції,%

97,7

104

Обсяг витрат на проведення інноваційної діяльності,тис.грн.

466573,8

7901345,5

у т.ч.на:внутрішні НДР,%

11,1

0,2

зовнішні НДР,%

1,1

0.08

придбання машин,обладнання та програмного забезпечення,%

59,9

99,6

інші зовнішні знання,%

0,03

0,0

інше,%

27,9

0,2

Обсяг реалізації інноваційної продукції, [1-2]

Таблиця4

значних інвестиційних коштів.Тому наявні проблеми,неможливо ефективно вирішити без участі держави,без використання інструментів державно-приватного партнерства та здійснення заходів із стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку металургійних підприємств.

У якості таких заходів пропонується:

визначити пріоритетні напрямки науково-дослідницьких розробок та пріоритетні технології,зокрема ресурсозберігаючі технології,технології переробки вторинної сировини;запровадити механізми стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності у пріоритетних напрямках шляхом надання податкових пільг на суму інвестицій в інновації та НДДКР,безпроцентних кредитів,кредитів під державну гарантію;надавати податкові знижки банкам,за умов наявності в їхньому кредитному портфелі встановленої частки довгострокових інвестиційних кредитів;розширити фінансування бюджетних науково-дослідних організацій на цілі отримання патентів на винаходи;

розвивати інноваційну інфраструктуру:науково-дослідні центри,технопарки,бізнес-інкубатори.

ЛІТЕРАТУРА:

Державна служба статистики України [Електронний ресурс].-Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/Промисловість України у2011-2015рр.-К.:ДССУ,2016.-382с.Промисловість України у2007-2010рр.-К.:ДССУ,2011.-307с.Eurostat[Електронний ресурс]//Офіційний сайт статистичної служби Європеського СоюзуEurostat.-Режим доступу:http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/homeГеєць В.М.Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України/М.Геєць//Економіка України.-2014.- 12.-С.4-19.Геєць В.М.Бар'єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання/В.М.Геєць//Економіка України.-2015.- 1.-С.4-25.Єгоров І.Ю. «Інноваційна Україна-2020»:основні положення національної доповіді/І.Ю.Єгоров//Економіка України.-2015.- 9.-С.4-19.Проблеми і перспективи інноваційного розвитку металургійної промисловості України//Економіка України.-2016.- 3.-С.3-16.ПанченкоО.М.Фактори конкурентоспроможності металургійної галузі України/О.М.Панченко,О.Г.Лищенко//Вісник Запорізького національного університету.-2010.- 1.-С.164-172.Пуліна Т.В.Визначення конкурентної позиції підприємства на світовому ринку металургійної продукції/Т.В.Пуліна//Науковий вісник НЛТУ України.-2015.-Вип.25.1-С.230-239.Корінєв В.Л.Сутність поняття ресурсозбереження та шляхи підвищенняефективності на металургійних підприємствах/В.Л.Корінєв,М.С.Карпуніна//Держава та регіони:Економіка і підприємництво.-2014.- 3.-С.67-70.Бесараб С.О.Проблеми забезпечення інвестиційної діяльності металургійних підприємств України/О.Бесараб//Інвестиції:практика та досвід.-2017.- 2.-С.68-72.ВенгерВ.В.Інвестиції в основний капітал як фактор економічного зростання металургійної галузі України/В.В.Венгер//Науковий вісник Ужгородського національного університету.-2016.-Вип.8,ч.1.-С.27-31.ВенгерВ.В.Науково-технологічна складова інноваційних перетворень в металургійній галузі України/В.В.Венгер//Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету:Економіка і менеджмент.-2017.-Вип.24,ч.1.-С.43-47.БорисенкоО.Є.Аналіз та оцінка забезпечення основними ресурсами виробничої діяльності металургійних підприємств України/О.Є.Борисенко//Економіка промисловості.-2013.- 1-2.-С.28-39.Лизунова О.М.Управління енергоефективністю металургійного підприємства/О.М.Лизунова//Еконо-мікаі суспільство.-2017.- 9.-С.496-500.Steel statistical yearbook2016. [Електронний ресурс]/World Steel Association.-Режим доступу:https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr-4df3-b84f-6295478ae460/Steel+Statistical+Yearbook+2016.pdf

Украина:внедрение технологии вдувания пылеугольного топлива (ПУТ)в доменном производстве.[Електроннийресурс]/Металл Украины и мира.-Режим доступу:https://ukrmet.dp.ua/2012/04/02/ukraina-vnedrenie-texnologii-vduvaniya-pyleugolnogo-topliva-put-v-domennom-proizvodstve.html

Підвищення інноваційно-інвестиційної активності підприємств металургійної галузі України на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Фінансово - кредитні посередники та їх роль у стимулюванні інноваційно- інвестиційної активності в трансформації економіки

2. Реферат Оцінка платоспроможності та стану банкрутства підприємств виноробної галузі України

3. Реферат Проблеми фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств

4. Реферат НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ГАЛУЗІ ОЛІЄВИРОБНИЦТВА: МІКРОЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

5. Реферат ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

6. Реферат МЕТОДОЛОГІЯ ПОТОКОВОГО ПІДХОДУ ДО ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

7. Реферат Стан галузі енергетичних ресурсів України

8. Реферат Основи адміністративного права України. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я

9. Реферат Грошові розрахунки підприємств. Основні форми безготівкових розрахунків підприємств

10. Реферат ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯЩОДО ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ