Новости

Мода у контексті сучасних соціологічних досліджень

Работа добавлена:


Мода у контексті сучасних соціологічних досліджень на http://mirrorref.ru

Мода у контексті сучасних соціологічних досліджень

А.І.ВОРОНКОВА

Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди,м.Харків,Україна

Авторське резюме

У статті виявлено та проаналізовано зв’язок між особливостями змісту різних варіантів теорії моди та науково-дослідницькими стратегіями національних соціологічних шкіл,до яких належать учені з США,Франції та Німеччини-Р.Барт,Г.Блумер,Ж.Бодрійяр,П.Бурдьє,Т.Веблен,Г.Зіммель,

В.Зомбарт.Зокрема,представники американської соціології вивчали моду,насамперед,у контексті визначення певної групи психологічних чинників,що впливають як на індивідуальну (Т.Веблен),так і на колективну (Г.Блумер)поведінку членів сучасного суспільства.Французькідослідники П.Бурдьє,Р.Барт та Ж.Бодрійяр аналізували моду як певний соціальний феномен,що впливає на функціонування усіх сфер життєдіяльності особистості,та потребує,насамперед,ґрунтовних теоретичних інтерпретацій.Німецькі соціологи розглядали моду,передусім,як одну з багатьох форм життя (Г.Зіммель),за допомогою яких тенденція до соціального вирівнювання поєднується з тенденцією до індивідуальних відмінностей,що починають активно взаємодіяти за умов становлення та розвитку капіталістичногосуспільства (В.Зомбарт).

Обґрунтовано,що історичний розвиток кожної з країн впливав на становлення їх національних соціологічних шкіл,відповідно це позначилося не тільки на формуванні їх провідних напрямів дослідження,але й на специфіці аналізу іншихсоціальних феноменів та процесів,зокрема на вивченні проблемного поля моди.

Ключові слова:соціологічні школи;мода;теорії моди

Fashion in the context of contemporary sociological research

A.I.VORONKOVA

H.S.Skovoroda Kharkiv national pedagogical university,Kharkiv,Ukraine

Abstract

The correlation between the content of the various options of fashions theory and research strategies of national sociological schools is identified and analyzed in the article.To those schools belong scientists from the USA,France and Germany:R.Barthes,H.Blumer,J.Baudrillard,P.Bourdieu,Th.Veblen,G.Simmel,

W.Sombart.In particular,representatives of American sociology study fashion,especially in the context of a definition of psychological factors affectingboth the individual (Th.Veblen),and so on Collective (G.Bloomer)behavior of members of modern society.French researchers P.Bourdieu,R.Barthes and J.Baudrillard offer analyze fashion as a social phenomenon that puts the functioning of all spheresof personality and needs,especially solid theoretical interpretations.German sociologists examined fashion,especially as one of many forms of life (G.Simmel),in which the trend towards social cohesion combined with the trend towards individual differences that are beginning to engage in the conditions of formation and development of capitalist society (W.Sombart).

It is substantiated that the historical development of each country affected the establishment of national sociological schools.This reflected not only in the formation of the leading areas of research,but also on specificity of the analysis of other social phenomena and processes,particularly in the study of the problem field of fashion.

Keywords:sociological school;fashion;fashion theory

Мода в контексте современных социологических исследований

А.И.ВОРОНКОВА

Харьковский национальный педагогический университет им.Г.С.Сковороды,Харьков,

Украина

Авторское резюме

В статье выявлены и проанализированы связи между особенностями содержания различных вариантов теории моды и научно-исследовательскими стратегиями национальных социологических школ,к которым относятся ученые из США,Франции и Германии-Р.Барт,Г.Блумер,Ж.Бодрийяр,П.Бурдье,Т.Веблен,Г.Зиммель,В.Зомбарт.В частности,представители американской социологии изучали моду,прежде всего,в контексте определения группы психологических факторов,влияющих как на индивидуальное (Т.Веблен),так и на коллективное (Г.Блумер)поведение членов современного общества.Французские исследователи П.Бурдье,Р.Барт и Ж.Бодрийяр анализировали моду как некий социальный феномен,который влияет на функционирование всех сфер жизнедеятельности личности,и требует,прежде всего,фундаментальных теоретических интерпретаций.Немецкие социологи рассматривали моду прежде всего как одну из многих форм жизни (Г.Зиммель),с помощью которых тенденция к социальному выравниванию сочетается с тенденцией к индивидуальным различиям,которые начинают актив

но взаимодействовать в условиях становления и развития капиталистического общества (В.Зомбарт).

Обосновано,что историческое развитие каждой из стран влияло на становление их национальных социологических школ,соответственно это сказалось не только на формировании их ведущих направлений исследования,но и в специфике анализа других социальных феноменов и процессов,в частности на изучении проблемного поля моды.

Ключевые слова:социологические школы;мода;теории моды

Постановкапроблеми.Дляпредставників усіх національних наукових співтовариств у сучасному глобальному світі характерне існування провідного напряму дослідження,що першим сформувався у контексті становлення самої соціологічної науки у кожній окремій країні.Безумовно,з часом предметне поле досліджень цихвчених збільшилося,з’явилися нові проблеми для наукових розвідок.Серед останніх особливе місце посіла так звана «модна проблематика» -аналіз різних аспектів функціонування моди,яка за умов розвитку сучасного суспільства перетворилася на певний феномен,спроможний активно впливати на всі сфери життя людини.Відтак,подальше вивчення цього напряму з позиції соціологічного аналізу є надзвичайно актуальним.

Аналіз досліджень і публікацій.Проблемне поле моди активно досліджують соціологи з США,Франції,Німеччини та інших країн сучасного світу.Особливу увагу цьому напряму дослідження в соціологічному науковому співтоваристві приділяли в різний час такі вчені,як Р.Барт,Г.Блумер,Ж.Бодрійяр,П.Бурдьє,Т.Веблен,Г.Зіммель,В.Зомбарт та ін.

Середукраїнських дослідників,на цій проблематиці сьогодні спеціалізуються:О.Гурова,Г.Куц,Ю.Легенький,О.Скалацька,Л.Ткаченкота ін.У зоні їх наукового інтересу,насамперед,знаходяться моменти щодо визначення природи та змісту моди,обґрунтування різних аспектів її функціонального потенціалу та можливих напрямів його конструктивного застосування,пошуку найбільш адекватної шуканої теоретичної конструкції,яка спроможна всебічно інтерпретувати ґенезу та розвиток цього соціального феномена/інституту.

Мета дослідження-виявити та проаналізувати зв’язок між особливостями змісту різних варіантів теорії моди та дослідницькими стратегіями національних соціологічних шкіл,представники яких запропонували науковому співтовариству ці теоретичні конструкції.

Виклад основного матеріалу.А.Здравомис-лов у статті «Національні соціологічні школи у сучасному світі» зазначає,що соціологія проникає нині у все більше число країн сучасного світу та стикається з двома проблемами,які в більшій або меншій мірі усвідомлює весь світ [6].

По-перше,соціологічне знання є глобальним,та відкритим більше ніж будь-коли раніше.Імена найвідоміших соціологів сьогодні поширені на весь світ,а їхні праці перекоадені на безліч мов.Кожні чотири роки проходять форуми Міжнародної соціологічної асоціації.Соціологія являє собою розвинену систему комунікацій з приводу знань про сучасний світ,що діє в інтернаціональному масштабі.

По-друге,в кожній з країн соціологія розвивається на основі дослідження проблем,з якими стикається саме ця країна.Соціологія прагне зайняти позицію конструктивної критики або конструктивної співпраці по відношенню до офіційної політики держави та розвивається в кожній з країн по-своєму.Деколи такий розвиток поділяє соціологів на певні конфліктуючі групи [6].

Чиказька школа була першою інституційною академічною школою у північноамериканській соціології.Школа спиралася в світоглядному плані на протестантську релігійну традицію,переважаючу в американському житті,в соціальному плані-на ідеї реформізму,а в гносеологічному-на емпіризм.

Головне своє практичне завдання з моменту створення школа вбачала в науковому забезпеченні рішень,що приймаються місцевими органами влади,зокрема муніципальною владою Чикаго.Така орієнтація на державні органи саме місцевого рівня самоврядування випливає з історії формування американського суспільства.Іммігранти,що переселялись в США,приймали рішення про переїзд індивідуально,на «свій страх і ризик».Таким чином,вони створювали підґрунтя для побудови суспільства з індивідів (не суспільства,що саме продукує своїх громадян).Звідси-інше бачення суспільства,змісту та відповідальності щодо зобов’язань перед іншими,навіть,інше розуміння безпосереднього оточення-сільської або міської громади.Тому чиказька школа соціології (Р.Парк та ін.)виникає в контакті з філософією прагматизму Д.Дьюї.Соціологія (в цьому її варіанті)орієнтується переважно на вивчення індивіда в групі,на аналіз варіантів його поведінки відповідно до виборів,запропонованих новими життєвими ситуаціями [6].

Відтак,в переліку досліджень школи значне місце займали такі проблеми,як девіантна і маргінальна поведінка,досліджувана на прикладі роботи в’язниць,суду для неповнолітніх,виконання закону про бідність тощо.Об’єктом дослідження були-пенітенціарна система,життя в готелях,безхатченки,міські райони з високим рівнем кримінальних злочинів,кримінальні угру-пування,самогубства,психічні захворювання, «сухий закон»,релігійні секти.

Ще одними із найбільш значимих аспектів дослідної роботи чиказьких соціологів були формування громадської думки та підвищення рівня ефективності соціальних процесів в умовах інтенсивної урбанізації.Тому ними активно вивчалися:засоби масової інформації;колективне самовираження і культурні зміни як результат діяльності преси,релігійних організацій,кіно,радіо;економічні фактори та інститути,такі,наприклад,як мережа великих універмагів,валютний ринок,ринок цін на землю,ринок цінних паперів тощо.Головна тематика чиказької соціологічної школи сьогодні— урбаністична соціологія,проблеми соціального навколишнього середовища [9,с.254].Очевидно,що й досліджен