Новости

Домінуючий психоемоційний стан матері дитини, хвороїна епілепсію

Работа добавлена:


Домінуючий психоемоційний стан матері дитини, хвороїна епілепсію на http://mirrorref.ru

М.Б.Гасюк

М.Я.Дзюбинська

Домінуючийпсихоемоційний стан матерідитини,хвороїна епілепсію

M.B.Hasiuk,M.Y.Dziubynska.Predominant psycho-emotional condition of the mother of the child with epilepsy:empirical research.The article represents the results of research of predominant psycho-emotional condition of the mother of the child with epilepsy.It was justified the idea that succeeding medical and rehabilitation process depends on the mother’s psycho-emotional condition;and it was found the mother’s role in the situation with her child’s disease.

Based on the analysis of the empirical study,there have been determined the dependence of the mother’s predominant condition on the durability of her child’s disease.It is proved that a child’s epilepsy can be considered as a stressful factor affecting the mother’s psycho-emotional condition and determining her depression rising.

It is found out that mothers of adolescent children with the disease for more than5years have better indicators of generalized anxiety and emotional stability level,the level of higher self-esteem and more optimistic

treating a life situation.It is performed that at the start of a child’s disease the mother identifies herself with the child,and this causes the deterioration of mental activity,increasing anxiety and depression rising.The child growing up,the mother becomes more tired,disabled and with low tone.

It is revealed that,on the one hand,epilepsy is a constant stress depleting a person and changing her psycho-emotional condition,but,on the other hand,with the time mother adapts to her child’s disease,accepts it as it is.Thanks to a child’s independence and experience of the disease,the mothers of children with epilepsy become calmer,less worried because of epilepsy attacks,start trusting her efforts and are eager to get over life troubles.The results obtained can be used to improve the provision of mental health care to the families with children with epilepsy.

Key words:epilepsy,predominant psycho-emotional condition,a disease situation,age features,depression,stress,self-esteem,adaptation.

М.Б.Гасюк,М.Я.Дзюбинська.Домінуючий психоемоційний стан матері дитини,хворої на епілепсію.У статті представлено результати дослідження домінуючого психоемоційного стану матері дитини,хворої на епілепсію.Обґрунтовано ідею про те,що успішність лікувально-реабілітаційного процесу залежить від психоемоційного стану матері,та вивчено роль матері у ситуації хвороби дитини.

На підставі аналізу емпіричного дослідження встановлено залежність домінуючого стану матері від тривалості захворювання дитини.Підтверджено,що епілепсія дитини може розглядатися як стресоген-ний фактор,який негативно впливає на психоемоційний стан матері та детермінує виникнення у неї депресії.

З’ясовано,що матері дітей підліткового віку (11-14років)із тривалістю захворювання понад5років,порівняно з матерями дітей молодшого віку (7-10років)із тривалістю захворювання менше5років,мають кращі показники рівня генералізованої тривоги й емоційної стійкості;вищу самооцінку та оптимістичніше ставляться до життєвої ситуації.Показано,що на перших етапах захворювання дитини матір ідентифікує себе з нею,і це призводить до погіршення психічної активності,підвищення рівня тривожності та виникнення депресії.З дорослішанням дитини матір більше втомлюється,у неї погіршується працездатність та знижується тонус.

Виявлено,що,з одного боку,епілепсія є постійним стресом,який виснажує людину і змінює її психоемоційний стан,а з іншого-зчасом матір адаптується до хвороби дитини,приймає її такою,як вона є.Завдяки самостійності дитини та досвіду переживання хвороби,матері підлітків,хворих на епілепсію,стають спокійнішими,менше переживають із приводу епілептичних нападів,починають вірити у свої можливості та готові долати життєві труднощі.Отримані результати можна використовувати для покращення надання психологічної допомоги сім’ям,які виховують дітей з епілепсією.

Ключові слова:епілепсія,домінуючий психоемоційний стан,ситуація хвороби,вікові особливості,депресія,стрес,самооцінка,адаптація.

Постановка проблеми.Доведено,що люди з таким захворюванням,як епілепсія,є одними із найуразливіших груп населення в будь-якому суспільстві.Сім’ї дітей з епілепсією значно більше страждають від стресу,ніж сім’ї,що мають здорових дітей [11],а сприйняття сім’єю діагнозу «епілепсія»в деяких випадках є важливішим,аніж тяжкість самого захворювання [10].

Останніми роками спостерігається тенденція до збільшення кількості наукових статей,які зосереджені саме на психологічних аспектах епілепсії.Вчені досліджують якість життя пацієнтів,соціальну підтримку,психологічні труднощі у їхньому житті тощо [4;9].Проте більшість із них спрямовано на вивчення хворих,і,на нашу думку,без належної уваги залишається психоемоційний стан рідних,які мають стати підтримкою для дітей з епілепсією.

Відомо,що наявність хронічного захворювання у дітей стає джерелом підвищеного стресу і дистресу серед членів їх сімей,що може призвести до погіршення внутрішньосімейних відносин [8].Діагностика епілепсії у дитини викликає стрес у батьків,що призводить до високого рівня розлучень у таких сім’ях [7].

Нами підтверджено необхідність отримання батьками інформаційної підтримки у ситуації захворювання дитини на епілепсію [1].Тому вважаємо актуальним та важливим визначити особливості психоемоційного стану матері дитини,хворої на епілепсію.

Мета нашої роботи-дослідити особливості домінуючого психоемоційного стану матері дитини,хворої на епілепсію.Відповідно до поставленої мети було сформовано такі завдання:

здійснити аналіз ролі психоемоційного стану матері у підтримці дитини,хворої на епілепсію;дослідити домінуючий стан матері дитини,хворої на епілепсію;визначити залежність домінуючого стану матері від тривалості захворювання дитини.

Виклад основного матеріалу.В лікувально-реабілітаційному процесі дітей,що страждають на епілепсію,велике значення відводиться батькам,які формують внутрішню картину здоров’я дитини.Клінічний перебіг захворювання у дитини,дезінформо-ваність та негативні реакції зі сторони близького оточення впливають на психоемоційний стан і якість життя батьків,що,в свою чергу,позначається на реабілітаційному процесі загалом [2].

Після отримання діагнозу епілепсії у дитини,матері стикаються з безліччю проблем,пов’язаних з особливістю захворювання,та витрачають багато часу на виконання призначень лікарів.Крім додаткових турбот,які з’являються у матері в такій ситуації,вона може зіткнутися з неприйняттям із боку інших дітей та їхніх батьків.Оскільки епілептичні напади вимагають особливого догляду,уваги та знань,то відсутність адекватної інформації і недостатня психологічна адаптація до хвороби можуть провокувати погіршення соматичного здоров’я у кожного члена сім’ї.

Доведено,що здатність справлятися зі стресом у людини,хворої на епілепсію,залежить від підтримки,яку вона отримує від найближчого оточення,в першу чергу,від своєї сім’ї [8].

У своєму дослідженні Л.В.Шалькевич,Б.В.Смичок та А.І.Кудлач підкреслюють,що психоемоційний стан батьків дітей,хворих на епілепсію,піддається певним порушенням.Важке захворювання викликає кризове реагування як на рівні окремих членів сім’ї,так і сім’ї загалом.У процесі постановки діагнозу,усвідомлення ситуації сім’я часто є дестабілізуючим,деструктивним чинником щодо лікування дитини.Водночас сім’я повинна розглядатися як терапевтичний,стабілізуючий чинник,що допомагає дитині впоратися з хворобливими переживаннями і коригувати її поведінку [6].

Емпіричне дослідження здійснювалося впродовж жовтня2016р.-березня2017р.на базі неврологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні.У дослідженні взяли участь40матерів,які супроводжували своїх дітей,хворих на епілепсію,у лікувальному закладі.Респондентів було поділено на дві групи (по20осіб)за віковими періодами дітей,хворих на епілепсію,та тривалістю захворювання:

матері дітей молодшого віку (7-10років)із тривалістю захворювання менше5років;матері дітей підліткового віку (11-14