Новости

Особливості слморегуляції «здорового» нарцисизму

Работа добавлена:


Особливості слморегуляції «здорового» нарцисизму на http://mirrorref.ru

М.Р.Клименко

Особливості слморЕгуляції «здоровогонлрцисизму

M.R.Klymenko.Self-regulatory features of the «healthy»narcissism.

The results of the theoretical study of concepts «healthy»and «pathological»personality narcissism are presented.Current theoretical approaches to the understanding of the optimal narcissism and narcissistic states are analyzed.Characteristics of narcissistic states,which can be short-term,volatile,long-term,sustainable are invesigated,and a dynamic self-regulatory processing model of narcissism is described.

It is generalized that self-regulation is a psychological construct that reflects an individual way of coordinating mental processes,states,properties,it also works as mechanism of compensation of some deficient psychic elements and as an optimization potential of people’s capabilities.According to the general idea,this kind of regulation can be divided into two directions:conscious and unconscious self-regulation.Narcissistic self-regulation is exactly unconscious one.It functions on the maintaining the emotional balance,feelings of internal stability,self-worth,self-confidence,personal well-being,sense of life,summarizing-it makes person’s Self be congruent and able to adapt to changing conditions of reality.

We draw connections between different models and theories of narcissism to create a synthesized idea of self-regulatory features of the«healthy»narcissism.And the conclusion is:the narcissistic self-regulation is a kind of mechanism that works on maintaining confidence and well-being,creates life senses and values,an idea of life fullness and is a determinative source of integration the human’s life experiences,it also operates as a base of person’s self-realization and as the principle of «healthy»features manifestations:ambitions,inspiration and ideals.

Key words:conscious and unconscious self-regulation,narcissistic self-regulation,Self-system,structure of Self,object relations,normal narcissism,narcissistic traits,ambitious-Self,self-esteem.

М.Р.Клименко.Особливості саморегуляції «здорового»нарцисиз-му.Теоретично проаналізовано проблему функціонування нарцисичної

саморегуляції особистості.Узагальнено,що саморегуляція-це психологічнийконструкт,що відображає індивідуальний спосіб координації психічних процесів,станів,властивостей,компенсації дефіцитарних та оптимізації потенційних якостей і можливостей.Виділяють усвідомлювану (управління різними видами і формами довільної активності для безпосередньої реалізації та досягнення прийнятих людиною цілей)та неусвідомлювану саморегуляцію (механізм подолання конфліктної афективної напруги,що виникає в процесі регуляції,для контролю взаємодії суб’єкта з навколишнім світом з метою збереження та підтримки позитивного самоставлення).До неусвідомлюваної і власне належить нарцисична,що функціонує для підтримання афективної рівноваги щодо почуттів внутрішньої стабільності,власної цінності,упевненості в собі і гарного самопочуття,тобто почуття власного конгруентного Я.Виявлено,що нарцисична саморегуляція-механізм,який здатен ефективно підтримувати цілісність та зв’язок усіх елементів Я-системи,зберігати позитивне уявлення людини просебе,забезпечувати адекватну та здорову любов до себе та самооцінку,почуття своєї значущості,позитивного самоставлення.Зроблено висновок,що нарцисична саморегуляція-це механізм підтримування упевненості в собі і гарного самопочуття (тобто почуття цінності власного Я),наповненості життя сенсом та є джерелом інтегрування всього життєвого досвіду людини.Вона є основою «самоздійснення»та прояву «здорових»рис:амбійцій,натхнення,ідеалів.

Ключові слова:свідома і несвідома саморегуляція,нарцисична саморегуляція,система Я,структура Я,об’єктні стосунки,нормальний нарцисизм,нарцисичні риси,Я-грандіозне,самоповага.

М.Р.Клименко.Особенности саморегуляции«здорового»нарциссизма.Проанализирована проблема функционирования нарциссиче-ской саморегуляции личности.Саморегуляция-это психологический конструкт,отражающий индивидуальный способ координации психических процессов,состояний,свойств,компенсации дефицитарных и оптимизации потенциальных качеств и возможностей.Выделяют осознаваемую (управление различными видами и формами произвольной активности для непосредственной реализации и достижения принятых человеком целей)и неосознаваемую саморегуляцию (механизм преодоления конфликтного афективного напряжения,для контроля взаимодействия субъекта с окружающим миром с целью сохранения и поддержания положительного отношения к своей личности и к миру).К неосознаваемой,собственно,и принадлежит нарциссическая,функционирующая для поддержания равновесия аффектов,чувства внутренней стабильности,самоценности,уверенности в себе.Это чувство,или скорее переживание,собственного Я как конгруэнтного.

Установлено,что нарциссическая саморегуляция-это механизм,который способен эффективно поддерживать целостность и связь всех элементов Я-системы,сохранять позитивное представление человека осебе,обеспечиватьадекватнуюи«здоровую»любовь ксебеи реалистическую самооценку,чувство личной значимости,положительного самоотношения.Система действует в направлении поддержания уверенности в себе,чувства ценности Я,наполненности жизни смыслом и является источником интеграции всего жизненного опыта человека.Это основа самореализации и проявления «здоровых»черт,таких как:амбиции,вдохновение,наличие жизненных идеалов.

Ключевые слова:сознательная и бессознательная саморегуляция,нарциссическая саморегуляция,система Я,структура Я,объектные отношения,нормальный нарциссизм,нарциссические черты,Я-гран-диозное,самоуважение.

Постановкапроблеми.Всебільш індивідуалістична орієнтація суспільства зумовлює зростання інтересу до нарцисичних тенденцій сучасного світу.Лише віднедавна «біла пляма»у вивченні функціонування нарцисичної саморегуляції (а іншими словами «здорового»нарцисизму людини)починає заповнюватись.Нарцисична саморегуляція,як один із механізмів несвідомої саморегуляції,діє в напрямках:формування стратегій осо-бистісного самоздійснення,зокрема,пошуку та прямування до сенсу життя;в освоєнні нових можливостей,нових форм почуттів,переживань,подій,думок;у визнанні себе та самовираженні.Поставлена проблема та її теоретичний аналіз є значимими для вирішення питань конструктивного розвитку і функціонування особистості в сучасному (достатньо гедонізованому та індивідуалізованому)суспільстві,з одного боку,і недостатністю теоретичних і емпіричних досліджень питання в психології-з іншого.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Існує багатограннакартинапсихологічних концепцій,які осмислюютьпроблему нарцисизму в межах психічної норми,проте неоднозначних.Проблемою нарцисичної регуляції як механізму,що впливає на інтегративну суб’єктивну модель внутрішнього світу людини і містить все те,що витікає із суб’єктивного переживання «Я-особистість»,відображається у працях З.Фройда,Х.Когута,О.Кернберга,Дж.Міллера,К.Морф,Д.Фостера й К.Кембела,Т.Міллона,Р.Раскіна,О.Шамшикової,Н.Клепікової,О.Соко-лової.До прикладу,О.Кернберг виокремлює нормальний нар-цисизм дорослого-адаптивний спосіб саморегуляції,корекції і підтримання стабільної самооцінки і уявлень про себе,а також нормальний інфантильний нарцисизм-інфантильну регуляцію самооцінки шляхом задоволення вікових потреб маючи на увазі інфантильні потреби та заборони.Звертаючись до «витоків»осмислення цього конструкту,варто зазначити,що й З.Фройд,теоретично обґрунтувавши поняття нарцисичної саморегуляції,стверджуючи,що рухливість лібідо (перехід об’єкт-лібідо в Я-лібідо)-