Новости

ДО ПИТАННЯ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЛЯ В ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Работа добавлена:


ДО ПИТАННЯ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЛЯ В ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ на http://mirrorref.ru

ДО ПИТАННЯ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЛЯ В ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Марценюк М.О.,к.психол.н.,доцент кафедри психологіїМукачівський державний університет

У статті розглядається одна з актуальних проблем сучасного суспільства,що спостерігається в шкільному середовищі і носить назву «шкільне цькування»,або буллінг.Поширення цього явища в дитячому середовищі спонукає до пошуку ефективних форм виховної роботи.Висвітлюються основні напрями профілактики буллінгу,та охарактеризовано сутність психопрофілактичної технології соціально-емоційного навчання.

Ключові слова:шкільне середовище,насилля,кривдник,жертва,свідок,буллінг,реагування вчителів,психопрофілактичні технології,соціально-емоційне навчання.

Встатье рассматриваетсяоднаиз актуальныхпроблемсовременного общества,которая имеет место в школьной среде и носит название «школьная травля»,или буллинг.Распространение этого явления в детской среде побуждает необходимость поиска эффективных форм воспитательной работы.Освещаются основные направления профилактики буллинга,и характеризуется сущность психопрофилактической технологии социально-эмоционального обучения.

Ключевые слова:школьная среда,насилие,обидчик,жертва,свидетель,буллинг,реагирование учителей,психопрофилактические технологии,социально-эмоциональное обучение.

Martsenyuk M.O.TO THE ISSUS OF VIOLENCE PSYCHOPROPHYLAXIS WITHIN SCHOOL ENVIRONMENT

The article deals with one of the topical problems of modern society,which takes place inside school environment and is calledschool baitingor bulling.The spread of this phenomenon in juvenile environment prompts the need of finding effective forms of educational activity.The main directions in bullying prevention have been described,along with the characterized essence of psychoprophylaxis technology which is used during socioemotional education.

Key words:school environment,violence,offender,victim,witness,bullying,teacher response,psychoprophylaxis technologies,socioemotional education.

Постановка проблеми.Сучасна дитина входить у світ,гранично складний за своїм змістом і тенденціями соціалізації.Серед дітей і підлітків посилюються інфантильні тенденції:недостатня самостійність,мізерний досвід соціального життя.Сучасне суспільство породжує кризові явища і в шкільному середовищі.Вади в духовному становленні учнів-результат багатьох складових.Тут і несприятливі сімейні,соціальні умови,і масова культура з її насильством і жорстокістю,і ідеологічно-моральні труднощі,які переживає наше суспільство,і порушення наступності між поколіннями,зростання бездуховності і впровадження чужих цінностей.Школа займає особливе місце серед інститутів соціалізації,що дозволяє дітям набувати соціального досвіду.Загальновідомо,що в дитячому середовищі поширені різні форми конфліктів.Однією із форм конфліктної взаємодії є буллінг.Це явище відрізняється гостротою і тривалістю наслідків,що проявляються в усіх його учасників [2].

Поширення цього явища в шкільному середовищі спонукає до пошуку ефективних форм виховної роботи.Буллінг зустрічається в різних країнах,його дослідженням та пошуками шляхів попередження сьогодні займаються психологи і педагоги із Фінляндії,Данії,

Норвегії,ОАЕ,США,Великобританії,Канади,Австралії,Японії та багатьох інших країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Проблематика психології насильства є великою галуззю,що інтенсивно розвивається і розробляється у світовій психології з80-х років ХХ століття до останнього часу (Д.Ольвеус,А.Мур,Б.Хіллері,Д.Сміт,Д.Левінсон,А.Пікас,Е.Роланд,Дж.Кобрин,Д.Фінкелхор,К.Вайнгартен,К.Салміваллі,Д.Брон,Р.Лэнг,А.Міллер,та ін.).У пострадянській психологічній науці ця проблематика порівняно молода (Е.Н.Волков,В.В.Денисов,Г.М.Кірєєв,А.Б.Кирюхін,В.Сітаров та ін.).Проблему насильства в освітньому середовищі на сучасному етапі розробляють такі дослідники як Л.С.Алексєєва,І.О.Баєва,К.В.Бурмістрова,О.Ф.Биковська,О.М.Волкова,Т.Г.Волкова,Є.В.Гребенкін,І.С.Кон,Д.О.Кутузова,О.А.Стрельбицька,Н.О.Зінов’єва.Н.Ф.Михайлова,Д.Пстрог,О.І.Фай-нштейн,Л.О.Регуш,О.О.Селіванова та ін.

За результатами опитування1200дітей Ін-тернет-сайту К^РоІІ буллінгу піддавалися48%з опитаних дітей,зокрема15%-неодноразово,а самі займалися ним42%,причому20%-багаторазово [4].Дані ряду досліджень (І.С.Бердишев,М.Г.Нечаєва,І.С.Кон,О.О.Се-

ливанова,Т.С.Шевцова та ін.)також указують на високу міру поширення цього явища в середовищі школярів і студентів:так,більше50%стикалися з різними видами агресії і цькування,насильство проходило у взаємодіях учнів з учнями,учнів з учителями,учителів з учнями [5].

Постановка завдання.Соціальна значущість окресленої проблеми обумовила мету статті-розглянути та охарактеризувати явище шкільного цькування,окреслити основні напрями профілактики буллінгу та ознайомитися із психопрофілактичною технологію соціально-емоційного навчання.

Виклад основного матеріалу дослідження.Уперше зарубіжні психологи стали прицільно розглядати феномен «шкільного цькування»,або «буллінгу»(schoolbullying),в1978р.після публікації норвезького дослідника Дана Ольвеуса.

Іноді здається,що буллінг буває тільки в «поганих»класах або школах.Це помилка.Так,уперше це явище було описане на прикладі закритих англійських приватних шкіл Великобританії.У1956р.англійський письменник Уільям Голдінг написав роман «Володар мух»про12-річних англійських хлопчиків із приватної школи.Опинившись унаслідок драматичних обставин без нагляду з боку дорослих,діти впродовж одного тижня перетворилися на дикунів,що об’єдналися проти одного зі своїх товаришів.Все могло б закінчитисякатастрофою,коли б не вчителі,що вчасно втрутилися в конфлікт.За цей твір письменник отримав Нобелівську премію з літератури [5].

У психологічній літературі термін «шкільне цькування»(schoolbullying)прийнято розуміти як цілу сукупність соціальних,психологічних і педагогічних проблем,що зачіпають процес тривалого фізичного або психічного насильства з боку індивіда або групи щодо індивіда,який не здатний захистити себе в цій ситуації.