Новости

Теоретичні та методологічні аспекти виведення першої м’ясної породи в УРСР

Работа добавлена:


Теоретичні та методологічні аспекти виведення першої м’ясної породи в УРСР на http://mirrorref.ru

Теоретичні та методологічні аспекти виведення першої м’ясної породи

в УРСР

В.П.Шульга

Національний авіаційний університет,

Автором поставлено мету-висвітлити внесок доктора сільськогосподарських наук,професора М.А.Кравченка (1908-1986)у становлення і розвиток галузі спеціалізованого м’ясного скотарства в УРСР в50-80-ті роки ХХ ст.Узагальнено розроблену ним програму та методику виведення чернігівського і придніпровського внутрішньопородних типів,а також української м’ясної породи.Встановлено,що окремі положення методики покладено в основу створення інших порід і типів м’ясної худоби,які за генетичним потенціалом продуктивності відповідають рівню європейських стандартів,а за своїми біологічними характеристиками-вимогам регіонального розведення в умовах України.Показано,що проблема становлення і розвитку галузі вітчизняного м’ясного скотарства знаходилася в центрі уваги учнів і послідовників М.А.Кравченка.Охарактеризовано сучасну критичну ситуацію,що склалася з генофондом м’ясних порід в Україні,способи оптимізації їх чисельності та продуктивності за умов чистопородного розведення і міжпород-ного схрещування.Доведено,що наукові розробки вченого не втратили своєї актуальності і значущості на сучасному етапі розвитку галузі.

Ключові слова:селекція;м’ясне скотарство;порода сільськогосподарських тварин;продуктивність

Theoretical and methodological aspects of the creation of the first beef breed in the USSR

VP.Shulha

National aviation university1,Cosmonaut Komarov Av.,Kyiv,03058,Ukraine

The aim to highlight the contribution of the doctor of agricultural sciences,professor N.A.Kravchenko (1908-1986)to the creation and development of the specialized beef cattle industry in the USSR in the50-80s of the XX century has been set by the author.The effectiveness of the method of the complex reproductive crossbreeding for the creation of new breeds was explained by the scientist,series of analytical crosses for finding the best options of the maternal and parental breeds wasconducted.He developed the program and methods of the creation of Chernigov and Dnieper inbreeding types,as well as the Ukrainian beef breed.The specificity of this program is in the orientation on the desired type of animals regardless of compliance with certain shares of inheritance;genealogical structure formation rocks in the early stages of its creation;use of crossbred animals of the first generation,that helped to accelerate the process of breed creation in2-3generation.Intensive animal selection also contributed to the fastening of the breed creation.

Ukrainian Beef Breed was shown as the selection achievement on30July1993.It has been found by the author that some ideas of the methodology,used for the creation of other breeds and types of beef cattle and their genetic potential of productivity meet European standards.Cattles biological characteristics meet the requirements of regional breeding in Ukrainian conditions.As the breed creation process in Ukraine is still continuing,the works of N.A.Kravchenko are actual at this period.

It has been shown that the problem of formation and development of the domestic beef cattle industry is in the focus of attention of disciples and followers of N.A.Kravchenko.Characteristics of contemporary critical situation with the beef breeds in Ukraine,and the ways to optimize their number and productivity at pure breeding and cross-breeding have been given.It has been proven that scientific studies have not lost its relevance and significance atthe present stage of the industrys development.

The research is based on the use of complex of scientific and historical methods and its basis is archival documents.

Keywords:selection;beef cattle breeding;breed of farm animal;productivity

Теоретические и методологические аспекты выведения первой мясной породы

в УССР

В.П.Шульга

Национальный авиационный университет,

03058,Киев,пр.Космонавта Комарова,1

Автором поставлена цель-осветить вклад доктора сельскохозяйственных наук,профессора Н.А.Кравченко (1908-1986)в становление и развитие отрасли специализированного мясного скотоводства в УССР в50-80-е годы ХХ ст.Обобщены разработанные им программа и методика выведения черниговского и приднепровского внутрипородных типов,а также украинской мясной породы.Установлено,что некоторые положения методики положены в основу создания других пород и типов мясного скота,которые по генетическому потенциалу продуктивности отвечают уровню европейских стандартов,а по своим биологическим характеристикам-требованиям регионального разведения в условиях Украины.Показано,что проблема становления и развития отрасли отечественного мясного скотоводства находилась в центре внимания учеников и последователей Н.А.Кравченко.Приведена характеристика современной критической ситуации,которая сложилась с генофондом мясных пород в Украине,способов оптимизации их численности и продуктивности при условиичистопородного разведения и межпородного скрещивания.Доказано,что научные разработки ученого не утратили своей актуальности и значимости на современном этапе развития отрасли.

Ключевые слова:селекция;мясное скотоводство;порода сельскохозяйственных животных;продуктивность

Постановка проблеми.В розвинутих країнах світу проблема забезпечення населення високоякісним м’ясом і м’ясопродуктами вирішується за рахунок інтенсивного розвитку галузі спеціалізованого м’ясного скотарства.В Україні яловичинуодержують переважно завдяки використанню надремонтного молодняку та вибракуваного поголів’я худоби молочних і молочно-м’ясних порід.Аналіз динаміки виробництва молока і яловичини в країні показує,що продовольча проблема сьогодні стоїть особливо гостро.Забезпечення населення молочними продуктами випереджає потребу в м’ясі.Попит на молоко й молочні продукти задовольняється лише на80-85%,яловичину-на40%.Це зумовлюється,передусім,зменшенням поголів’я м’ясної худоби в породному генофонді.Якщо на початку2003р.в Україні функціонувало близько300господарств різних форм власності,які утримували більше150тис.голів м’ясної худоби,то за останні роки маточне поголів’я худоби м’ясного напрямку продуктивності та кількість господарств,що її розводять,скоротилися вдвічі [1].

У розроблення наукових основ становлення галузі м’ясного скотарства в УРСР значний внесок зробив професор М.А.Кравченко.Учений обґрунтував ефективність методу складного відтворного схрещування в породотворному процесі,розробив організаційні схеми,методику і програму виведення внутрішньо-породних типів,консолідованих в українську м’ясну породу.Цей складник його наукового доробку слід вивчати і використовувати нині при подоланні кризових явищ галузі м’ясного скотарства в Україні,зростанні його рентабельності та конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки.

Аналіз досліджень і публікацій.Нами з’ясовано,що постать професора М.А.Кравченка знаходилася в центрі уваги дослідників історії селекційної науки минулого століття.Розроблені ним методи селекційно-племінної роботи з вітчизняними породами великої рогатої худоби,прийоми їх раціонального використання і збереження узагальнені в наукових працях В.П.Бурката,К.А.Найденко,Ю.Ф.Мельника та ін. [1,3,7,9].Доситьдетально охарактеризовано запропоновані вченим способи оптимізації лінійного розведення у тваринництві,побудови перехресно-групових родоводів племінних стад [2].У наших попередніх публікаціях комплексно оцінено його діяльність як талановитого педагога,організатора системи вищої фахової освіти в УРСР [12].На основі історіографічного аналізу проблеми встановлено,що до цього часу системно не вивчено внесок М.А.Кравченка в розроблення основних положень виведення м’ясних порід і типівхудоби,придатних до регіонального розведення в умовах України.

Мета дослідження.Метою даного дослідження є відтворення творчих пошуків професора М.А.Кравченка з розроблення організаційних схем та пошуку оптимальних варіантів міжпородного схрещування,покладених в основу виведення української м’ясної породи.Одне із завдань дослідження полягало у вивченні ефективності виведених та апробованих ученим селекційних досягнень,визначенні їх місця впородному генофонді України на сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу.М.А.Кравченко знаходився біля витоків становлення галузі спеціалізованого м’ясного скотарства в УРСР.Планомірній роботі зі створення першої української м’ясноїпороди передував тривалий період вивчення ефективності різних варіантів схрещування вітчизняних і зарубіжних порід,спрямований на вибір найбільш ефективних поєднань.

За рекомендацією М.А.Кравченка купуваои племінний матеріал спеціалізованих м’ясних порід за кордоном для розведення в мовах УРСР Архівні матеріали свідчать,що в1955-1964рр.до республіки завезено значну кількість м’ясної худоби зарубіжної селекції,зокрема порід герефорд-158,абердин-ан-гус-75,шароле-74,лімузин-6,санта-гертруда-2голів.Організація галузі спеціалізованого м’ясного розпочаласязі створення державних племінних розплідників.Для інтенсивного відтворення порід герефорд та абердин-ангус створено-4,шароле,шортгорн,санта-гертруда-3репродуктори [10,арк.62-65].Вивчалися акліматизаційні властивості завезених тварин,першочергово їх відтворювальна здатність та інтенсивність росту.Міністерством сільського господарства СРСР у1964