Новости

Секуляризація та зміна функцій релігії в сучасному суспільстві

Работа добавлена:


Секуляризація та зміна функцій релігії в сучасному суспільстві на http://mirrorref.ru

Секуляризація та зміна функцій релігії в сучасному суспільстві

Ю.Ю.МЕДВЄДЄВА

Національний авіаційний університет,Київ,

Авторське резюме

Статтю присвячено проблемі визначення засад соціологічної рефлексії секуляризації як передумови формування буржуазного соціуму.Авторкою зроблено висновок про те,що традиційні способи бачення світу за умов секуляризації були замінені профанним і науковим світоглядом.З цієї причини можна стверджувати,що духовність і божественність більше не сприймаються як постійно присутні в навколишньому середовищі,а їх атрибути зміщуються на соціальні утворення,що призводить до заміни інтер-персональних відносин людини із Вищою силою громадо-опосередковуючими.За умов секуляризованої соціальності люди,вважаючи себе релігійними,оцінюють релігійний вплив на їхнє життя як менш важливий в порівнянні з минулими епохами.

Отже,соціальне життя все більше й більше зазнає зниження впливу релігії та церкви,оскільки світські переконання і світськість постійно посилюються у світогляді західних суспільств.З іншого боку,процес секуляризації характеризує вихід інституційних церков за межі тих сфер,які були контрольовані ними або перебували під їх впливом.Це вперше виявилося в відокремленні церкви від держави,і в експропріації церковних цінностей і територій в XVIII столітті.У результаті церкви і релігійні інститути втратили своє багатство,престиж і вплив у суспільстві.Зменшення їх політичного і соціального впливу,навіть у нашому нинішньому столітті,є цілком очевидними.

Ключові слова:секуляризація,модернізація,соціальні функції релігії.

Secularization and change of function of religion in modern society

YU.YU.MEDVIEDIEVA

National aviation university,Kiev,Ukraine,

Abstract

The article is devoted to the problem of determining the principles of sociological reflection of secularization as a prerequisite for the formation of bourgeois society.Author concluded that the traditional ways of seeing the world in terms of secularization were replaced profane and scientific outlook.For this reason,it can be argued that spirituality and divinity no longer perceived as constantly present in the environment,and their attributes are shifting to social movements,leading to the replacement of interpersonal relations man with Supreme mediating force communities.Given the secularized social,people considering themselves religious,religious assess the impact on their lives as less important compared to pasteras.Thus,social life is more and more exposed reducing the influence of religion and churches as secular beliefs and secularism in outlook continuously enhanced Western suspilstv.Z other hand,describes the process of secularization out institutional churches outside those areas that were controlled by them or under their influence.It first appeared in the separation of church and state,and the expropriation of church property and territories in the18th century.As a result,churches and religious institutions have lost their wealth,prestige and influence in society.The decrease their political and social influence,even in our present century,is quite obvious.

Keywords:secularization,modernization,social functions of religion.

Постановка проблеми.Для цілей наукового дослідження резонним буде розмежувати різні аспекти процесу секуляризації і причини для його виникнення.Починаючи з історичного тла та визначення,подальший розгляд стосуватиметься впливу секуляризації на формування ідентичності західних суспільств у ставленні до релігії,що дозволить сформувати точне уявлення про вплив процесу секуляризації на модернізацію релігійності та релігійної ідентичності в різних соціумах.

Концепція секуляризації є досить поширеною як у класичній,так і в посткласичній соціології.Аналіз історії її виникнення,лінгвістичного походження,а також різні визначення мають важливе значення для розуміння їїсенсу.

Що стосується етимології терміна і концепту,то новий міжнародний словник Вебстера розглядає поняття секуляризації,відштовхуючись від кореня латинського слова «^аесиїит»,що перекладається як: «покоління» або «вік» [17,с.2053].Беручи до уваги цю лінгвістичну (етимологічну)дефініцію,Х.Кокс описує секуляризацію як процес,вякому люди абстрагувалися від «позамежного (потойбічного)світу» для того,щоб повернутися в бік «посейбічного світу». «^аесиїит» у даному контексті має відношення до посейбічного (у більш звичному для соціології Е.Дюркгейма-профанного)світу чи епохи [3,с.238].Іншими словами,секуляризація означає процес переходу відсвященного (сакрального)до світського (профанного)світогляду,в якому містицизм,благоговіння,страх і тремтіння мають поступитися місцем банальним,світським та буденним аспек-

там життя [5,с.503].Як уже було відзначено вище,поняття секуляризації має різні інтерпретації,які навряд чи можуть обговорюватися тільки на основі дослідження мовного походження зазначеного поняття.

Аналіз досліджень і публікацій.Згідно з роз’ясненням нового міжнародного словникаВебстера,«світське» визначається як щось,що відрізняється за своїм статусом або стану,від церкви і церковного [17,с.2053].Це визначення відноситься до історичного фону концепції.У цьому зв’язку секуляризація за змістом збігається з експропріацією священних цінностей (переважно-земель)церков і монастирів,які мали місце під час Французької революції наприкінці XVIII століття [10,с.9].Цю ж точку зору поділяє Х.Майєр [12,с.28],який стверджує,що експропріація цінностей церковної влади описувалася з використанням поняття «секуляризація».

Незважаючи на цей факт,поняття «секуляризація» має більш давню передісторію.Французьким послом Лонгвілем термін уперше було впроваджено в політичнийлексикон підчаспереговорів щодо укладення Вестфальсько-го миру в1648році [12,с.27],використавши цей термін для опису експропріації церковних територій,які повинні були служити в якості компенсації за втрати німецьких територій під час Тридцятирічної війни (1618-1648) [3,с.9].

Як уже зазначалося вище,Французька революція1789року створила історичнийпрототип процесу секуляризації.Вивчення причин Французької революції і наступного процесу секуляризації є необхідним не тільки для розуміння епохи тогочасу,але й сучаснихнамтенденцій модернізації релігійної ідентичності.Квінтесенцією філософії Просвітництва,згідно з визначенням Енциклопедії Фішера,що посилається на І.Канта,в основному є обгрунтування «виходу для людини з стану її запущеної незрілості».Іншими словами,освіта має заохочувати людей приймати самостійні рішення і мати мужність використовувати функцію власного розуму,власну раціональність,крім опори на авторитети [5,с.139].Манн[10,с.1011] стверджує,що Французька революція була першою спробою європейської людини побудувати неоесхатологію на основі раціональності та розуміння законів природи,власної влади людини,а не на очікуванні релігійного порятунку від Бога.

Це означало,що французька громадськість більше немалаготовності підкорятися якабсолютизму,так і владі церкви (для французького атеїстичного просвітництва релігія,церква і державаозначалиодне й те саме).Логічним наслідком цього,за зауваженням Гензика,стало не тільки зниження авторитету релігії іцеркви,алей зменшення рівня політичної толерантності французів по відношенню до держави (світських установ) [3,с.117].

Відповідно до точки зору Х.Майєра [12,с.19-28]історична експропріація як частина секуляризації в ХІХ столітті,здобула політичну семантику і відповідну дефініцію.Під секуляризацією в цей період розуміється процес врегулювання незаконної релігійної влади,себто розглядається в контексті зіткнення права,релігії і держави [16,с.37],як про це говорить Валадьє,пояснюючи цетим,що оскільки релігія,в зазначений період була,представлена церквою.

Як уже згадувалося вище,детермінантою секуляризації став профанний світогляд,у якому релігія стала відігравати підлеглу роль у суспільстві.Рейс [13]резюмує ключові основоположні доктрини і практики секуляризації,