Новости

Становлення медіа-освітнього простору як філософська проблема

Работа добавлена:


Становлення медіа-освітнього простору як філософська проблема на http://mirrorref.ru

Становлення медіа-освітнього простору як філософська проблема

Д.В.КОЛОМІЄЦЬ

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,м.Дніпропетровськ,Україна

Авторське резюме

Взаємозв’язок освітнього простору та медіа-простору не є поверховим,оскільки сам просторовий вимір феномена освіти тісно пов’язаний з інформаційною революцією й системною трансформацією освітньо-культурної сфери суспільства.Формування уявлень про освітній простіру взаємозв’язку з іншими просторами стало можливим у результаті інформатизації й комп’ютеризації суспільства.Медіа-та освітній простори є формою руху людського буття у вигляді певної координації людей,їхніх дій і певних умов,засобів і результатів життєвих процесів.Переплетеність освітнього простору та медіа-простору в сучасних умовах набула системного характеру у формі коадаптації медіа-і освітнього простору як нового соціокультурного феномена.Специфіка інтеграції медіа-та освітнього простору полягає саме в інформа-ційно-медійному контексті становлення освітніх практик постіндустріального суспільства,пов’язаних з проектуванням медіа-простору освіти,створенням і впровадженням інформаційно-комунікаційного освітнього середовища.

Ключові слова:філософія освіти;медіа-філософія;медіа;освітній простір;інформаційне суспільство;особистість

Becoming of media-educational space as a philosophical problem

V.KOLOMIETS

Dnipropetrovsk regional institute of postgraduate education,Dnipropetrovsk,Ukraine

Abstract

Relationship building a new media-information reality with the development of the concept of educational space very well evident when comparing the latter with the concept of educational environment.This concept should not be interpreted in termsof the educational environment,and generally,a set of media,including various communications and human interaction with the world that surrounds it.The term «media» with interpretuyetsyach as a set of environments in which people communicate.Structured,educational environment socialized media,which serve as the development of culture are transformed into educational space and make his point.Philosophical analysis of the interaction between education and media space based on the unity of the object,subjective and activity approach.This means that the space is formed not only things,but also content.Media and educational space is a form of movement of human being in the form of a coordination of people,their actions and certain conditions,meansand the results life processes.Educational space determined to be a place both the starting point and the process by which the one or the other form of interaction between the individual and the environment in the context of training,education and development.New technologies and media reality generated by them are not only independent,but often the only ontological condition of human existence.They are not a technical intermediaries that transmit something,but they themselves are becoming all-consuming and all-encompassing environment that space experience and consciousness.Taking into account this very media space can be seen today as a major component of social space,which determines the socio-cultural determinism educational space.It reflectsthe dynamics of mass communication in society as a mechanism for updating information through communication means,more generally-as a social process of distribution of information in society.Media space can be defined as a specific reality that is partof the social space and organizes social practices and representations of actors included in the system of production and consumption of media.The educational potential of media space is formed as objectively based opportunities in virtual mode information and skills and based on the needs of the XXI century in the mobile education.

Keywords:philosophy of education;media;media-philosophy;educational space;information society;personality

Становление медиа-образовательного пространства как философская

проблема

Д.В.КОЛОМИЕЦ

Днепропетровский областной институт последипломного педагогического образования,

г.Днепропетровск,Украина

Авторское резюме

Взаимосвязь образовательного пространства и медиа-пространства не является поверхностной,поскольку само пространственное измерение феномена образования тесно связано с информационнойрево

люцией и системной трансформацией образовательно-культурной сферы общества.Формирование представлений об образовательном пространстве во взаимосвязис другими пространствами стало возможным в результате информатизации и компьютеризации общества.Медиа-и образовательное пространства являются формой движения человеческого бытия в виде определенной координации людей,их действий и определенных условий,средств и результатов жизненных процессов.Переплетенность образовательного пространства и медиа-пространства в современных условиях приобрела системный характер в форме ко-адаптации медиа-и образовательного пространства как нового социокультурного феномена.Специфика интеграции медиа-и образовательного пространства заключается именно в информационно-медийном контексте становления образовательных практик постиндустриального общества,связанных с проектированием медиа-пространства образования,созданиеми внедрением информационно-коммуникационной образовательной среды.

Ключевые слова:философия образования;медиа-философия;медиа;образовательное пространство;информационное общество;личность

Постановкапроблеми.Становленняме-діа-освітньогопросторупостає передусім як проблема дослідження освітнього простору в умовах інформаційного суспільства,одним з атрибутів якого є електронні медіа та віртуальний медійний простір.Відповідно проблемне поле досліджень визначається аналізом трансформацій освітнього простору в умовах,коли детермінуючий його соціальний простір стає детермінованим медіа-реальністю.При цьому потрібно мати на увазі,що взаємозв’язок освітнього простору та медіа-простору не є поверховим,оскільки сам просторовий вимірфеномена освіти тісно пов’язаний з інформаційною революцією й системною трансформацією освітньо-культурної сфери суспільства.Остання найбільш адекватно відображається через застосування поняття простору для аналізу тих чи інших соціокультурних феноменів.

Аналіз досліджень і публікацій.Проблема масової культури й існування людини в реальності медійних образів знайшла своє відображення у філософських концепціях Р.Барта,М.Фуко,Ж.Дельоза,Ж.Бодрійяра,С.Жижека,Ж.Дерріди,М.Маклюена,У.Еко,М.Хайдеггера,П.Слотердайка й інших дослідників.Освітній потенціал медіа-простору досліджується такими науковцями,як Л.Іванова,В.Касторнова,В.Кіхтан,Л.Проніна та інші.Разом з тим філософськийаспектпроблеми є малодослідженою темою наукових розвідок.

Мета дослідження.Узагальнення філософського виміру проблеми медіа-освітньогопростору.

Виклад основного матеріалу.Поняття освітнього простору несе велике значеннєве навантаження не лише як науковий концепт,але й як елемент практичного опису реальних освітніх процесів,про що,зокрема,говорить застосування його у державних документах,урядових угодах,документах навчальних закладів.Звідси випливає,що виникає необхідність уточнення цього поняття й співвіднесення його як з філософською категорією «простір»,так і зпоняттями,що описують ме-діа-реальність як атрибут інформаційного суспільства.

Взаємозв’язок формування нової медійно-віртуальної реальності зі становленням концепту освітнього простору визначається насамперед у контексті формування нового середовища буття та соціалізації людини.Вказане середовище,виходячи із сучасних тенденцій інформатизації системи освіти,слід трактувати не з погляду освітнього оточення,а узагальнено,як набір медій,включаючи різні зв’язки й взаємодії людини зі світом,що її оточує.Термін «медіа» найбільш часто якраз і розуміється як набір середовищ,у яких людина живе,але більш правильно його розуміти як набір середовищ,за допомогою яких людина спілкується.Темпи здійснення освітніх функцій у природних умовах недостатні.Тому природне середовище зазнає цілеспрямованих змін,зазнають змін взаємини людей для інтенсифікації освітнього процесу.Цілком природно за таких умов виникає потреба в освітніх середовищах.Подальша еволюція освітніх середовищ,їх об’єднання й соціалізація приводять до формування освітнього простору.Формування освітньогопростору йде в міру досягнення освітою інститу-алізованого характеру.Отже, «відповідним спеціальним чином організовані,структурова-ні,соціалізовані освітні середовища-медії,що виконують функції з трансляції соціального й індивідуального досвіду,освоєння культури,перетворюються в освітній простір і становлять його суть» [3,с.110].Саме у межах такого підходу стає зрозумілою сутність медіа-освітньо-го простору,при цьомувона чітко корелює з розумінням родового поняття освітньогопростору,під яким мається на увазі абстрактне поняття,що відображає сукупність матеріальних та інформаційних об’єктів (освітніх об’єктів)і суб’єктів освіти,у взаємодії з якими відбуваютьсяосвіта і розвиток особистості цієї взаємодії (спілкування,діалогу) [7,с.4].

Медіа-освітній простір виступає якконкретна репрезентація філософської категорії простору-універсального поняття,в якому зафіксована єдність різноякісних явищ у цілісності світу.Простір— категорія,яка цікавить фахівців різних галузей науки:філософів (простір як навколишня дійсність),психологів (сприйняття й відображення людиною реальної дійсності),людей творчих професій (простір скульптури,художнього тексту),педагогів (освітній,виховний,відкритий,інформаційний простір),лінгвістів (відображення категорії простору за допомогою мови,комунікативний простір),фахівців з інформаційних технологій (інформаційний простір).

Враховуючи таке поширення просторового виміру досліджуваних феноменів,слід мати на увазі і переплетеність медіа-освітньогопростору з іншими видами соціального простору,його можна вважати «частиною соціокультурного простору,тобто сукупністю соціально-економічних,історико-культурних,демографічних,організаційно-управлінських і інших характеристик,узятих в їхньому відношенні до освіти» [8,с.112].У ньому домінують горизонтальні (мережні)зв’язки (на відміну від ієрархічних структур,де в основному вибудувані вертикальні зв’язки.

З іншого боку,багатство змісту поняття медіа-освітнього простору вимагає і його всебічного аналізу у різних аспектах.Вказане поняття досліджується у філософському,семантичному,культурологічному,системному,синергетичному,герменевтичному і іншихаспектах,розроблюваних у сучасній філософії освіти.При дослідженні медіа-освітньогопростору у контексті становлення інформаційного суспільства використовуються найрізноманітніші методологічні підходи:цілісний,ментально-емоційний,особистісно-развиваючий,соціально-географічний,медійно-інформаційний,локально-постерний тощо.

Розуміння медіа-освітнього простору як інтегруючого механізму щодо освітньої сфери в умовах становлення медійно-інформа-ційного суспільства ставить питання визначення основи забезпечення його цілісності.Ми розділяємо думку дослідників,що суть предметно-конкретного простору може бути виявлена тільки на основі й завдяки наявності існуючого вихідного й нерозчленованого почуття просторовості.Тому простір розглядається як результат діяльності суб’єкта,тобто продукт цієї діяльності.Формування людського суб’єкта,становлення його особистості значною мірою детерміноване прилученням його до існуючого порядку простору-часу,насамперед,самим фактом його наявності.Простір склався у результаті відчуття людиною просторовості у процесі її культурогенезу у зв’язку з об’єктивізацією існуючих явищ і уявлень про них.Цей процес об’єктивізації привів до того,що вчені стали розглядати простір процесів у комплексі з поняттями,уявленнями про них,узяті разом з думкою про них,із практикою.

Вказана методологія дозволяє вирішити питання філософської визначеностіфеномена медіа-освітнього простору.Усі трактування можна об’єднати феноменологічною інтерпретацією простору як певного «середовища»,що породжується взаємодією людей між собою (простір взаємодії).У цьому випадку «простір» також зв’язується із природним середовищем,але цей зв’язок розглядається винятково з погляду суб’єкт-суб’єктних взаємодій.

Таким чином,медіа-освітній простір,що представляє собою форму єдності людей,складається в результаті їх спільної освітньої діяльності в умовах домінування віртуальної медіа-реальності.В основі процесів цілепокладання такої діяльності лежать погоджені потреби її суб’єктів,при цьому цілі йзасоби їх досягнення формуються самими суб’єктами завдяки освоюваним механізмам культури,в сучасних умовах-переважно медіа-культури.Дослідження проблеми сутності медіа-освітнього простору є одним із напрямків філософії освіти,який визначає методологічні передумови для інтерпретації освітньої діяльності у межах культурологічного підходу,де освітній простір аналізується у контексті соціокультурного середовища буття людини,яке визначаєтьсяфакторами інформатизації та медіатизації.

Медіа-освітній простір являє собою певну форму трансляції соціального досвіду з використанням потенціалу віртуальної реальнсті та електронних медіа.Ця передача досвіду відбувається і без спеціально організованих процесів навчання й виховання,тобто такому,який не інтенсифікований спеціальними впливами на суб’єкти освіти,у межах віртуального комунікаційного середовища.Саме на такому рівні насамперед відбувається взаємодія освітнього та медіа-простору.Медіа-освітній простір з погляду феноменологічної інтерпретації можна розглядати як простір включення суб’єкта в медійно-інформаційне середовище,що представляє собою системну сукупність реальних взаємодій людини з медіа-реальністю.