Новости

МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Работа добавлена:


МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ на http://mirrorref.ru

Старинець О.Г.

кандидат політичних наук,доцент кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій

Starynec O.G.

Ph.D in Politics Department of Management State University of Telecommunications

У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

IN SYSTEM OF ANTICRISIS MANAGEMENT

Анотація.У статті розкрито суть та значення фінансового аналізу діяльності підприємства.Розглянуто види фінансового аналізу.Наведено характеристику основних методів фінансового аналізу діяльності підприємства.Визначено переваги та недоліки окремих методів фінансового аналізу діяльності підприємств.Досліджено роль фінансового аналізу в системі антикризового управління підприємством.

Ключові слова:підприємство,фінансовий аналіз,методи фінансового аналізу,результати діяльності,антикризове управління.

Постановка проблеми.Сучасний етап розвитку економіки вимагає від підприємств постійного підвищення ефективності діяльності та зміцнення своїх позицій.Запровадження системи антикризового управління будь-якого підприємства є невід’ємною умовою його успішного функціонування.Питання застосування відповідних методів фінансового аналізу діяльності підприємств для формування механізму антикризового менеджменту набуває особливої актуальності в нинішніх умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Сутність та особливості фінансової діяльності підприємства розглянуто в працях таких учених,як:І.О.Бланк,І.ТБалабанов,В.В.Ковальов,М.Л.Котляр,С.М.Пясталов,Н.І.Строченко,Г.В.Савицька,В.В.Шиян та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.Сьогодні важливо визначити найбільш ефективне поєднання методів фінансового аналізу для розроблення антикризового механізму управління підприємствами зв’язку.

Мета статтіполягає в аналізі та обґрунтуванні окремих методів фінансового аналізу та їх ролі в антикризо-вому управлінні підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження.Для вирішення конкретних завдань фінансового аналізу застосовується ціла низка спеціальних методів,які дають змогу одержати кількісну оцінку окремих аспектів фінансової діяльності підприємства.Фінансовий аналіз використовує низку методів,як загальнонаукових і загальноекономічних,так і специфічних.Можна виділити серед них основні [1,с.48]:

горизонтальний аналіз;вертикальний аналіз;трендовий аналіз;метод фінансових коефіцієнтів;аналіз інвестиційної привабливості підприємства;порівняльний аналіз;факторний аналіз (у тому числі аналіз за схемою Дюпон-каскад).

Фінансовий аналіз за І.О.Бланком поділяється на окремі види залежно від ознак [2,с.98]:

За організаційними формами проведення виділяють внутрішній і зовнішній фінансовий аналіз підприємства:

а)внутрішній фінансовий аналіз проводиться фінансовими менеджерами підприємства чи власниками його майна з використанням усієї сукупності наявних інформативних показників.Результати такого аналізу можуть представляти комерційну таємницю підприємства;

б)зовнішній фінансовий аналіз здійснюють податкові інспекції,аудиторські фірми,банки,страхові компанії для вивчення правильності відображення фінансових результатів діяльності підприємства,його фінансової стійкості та кредитоспроможності.

За обсягом дослідження виділяють повний і тематичний фінансовий аналіз підприємства:

а)повний фінансовий аналіз проводиться для вивчення всіх аспектів фінансової діяльності підприємства в комплексі;

б)тематичний фінансовий аналіз обмежується вивченням окремих аспектів фінансової діяльності підприємства.Предметом тематичного фінансового аналізу може бути ефективність використання активів підприємства:оптимальність фінансування різних активів з окремих джерел (стан фінансової стійкості і платоспроможності підприємства);оптимальність інвестиційного портфеля (оптимальність фінансової структури капіталу)і низка інших аспектів фінансової діяльності підприємства.

За об’єктом аналізу виділяють такі його види:

а)аналіз фінансової діяльності підприємства,об’єднання у цілому.Об’єктом вивчення є фінансова діяльність підприємства у цілому без виділення окремих його структурних одиниць і підрозділів;

б)аналіз фінансової діяльності окремих структурних одиниць і підрозділів (центрів економічної відповідальності).Такий аналіз базується переважно на результатах управлінського обліку підприємства;

в)аналіз окремих фінансових операцій.Предметом такого аналізу можуть бути окремі операції,зв’язані з короткостроковими чи довгостроковими фінансовими вкладеннями,з фінансуванням окремих реальних проектів та ін.

За періодом проведення виділяють попередній,поточний і наступний фінансовий аналіз:

а)попередній фінансовий аналіз пов’язаний із вивченням умов фінансової діяльності у цілому чи здійснення окремих фінансових операцій підприємства (наприклад,оцінка власної платоспроможності за необхідності одержання великого банківського кредиту);

б)поточний (чи оперативний)фінансовий аналізпроводиться в процесі реалізації окремих фінансових операцій для оперативного впливу на результати фінансової діяльності.Як правило,він обмежується коротким періодом часу;

в)наступний (чи ретроспективний)фінансовий аналіз здійснюється підприємством за звітний період (місяць,квартал,рік).Він дає змогу глибше і повніше проаналізувати фінансовий стан і результати фінансової діяльності підприємства порівняно з попереднім і поточним аналізом,тому що базується на завершених звітних матеріалах статистичного і бухгалтерського обліку.

Фінансовий аналіз є частиною загального аналізу господарської діяльності,що складається з двох взаємозалежних розділів:фінансового аналізу і виробничо-управлінського аналізу.Фінансовий аналіз,що ґрунтується на даних тільки бухгалтерської звітності,набуває характер зовнішнього аналізу,тобто аналізу,проведеного за межами підприємства його зацікавленими контрагентами чи власниками,державними органами [1,с.146].

Основний зміст зовнішнього фінансового аналізу:

аналіз абсолютних показників прибутку;аналіз відносних показників рентабельності;аналіз фінансового стану,ринкової стійкості,ліквідності балансу,платоспроможності підприємства;аналіз ефективності використання позикового капіталу;економічна діагностика фінансового стану підприємства.

Внутрішньогосподарський фінансовий аналіз використовує як джерело інформації й інші дані системного бухгалтерського обліку,дані про технічну підготовку виробництва,нормативну,планову й іншу інформацію.

Особливостями управлінського аналізу є:

орієнтація результатів аналізу на своє керівництво;використання всіх джерел інформації для аналізу;відсутність регламентації аналізу з боку;комплексність аналізу;інтеграція обліку,аналізу,планування і прийняття рішень;максимальна закритість результатів аналізу для збереження комерційної таємниці.

Комплексна оцінка фінансової діяльності підприємства-більш глибокий і комплексний аналіз.У запропонованому варіанті він будується на основі комплексу показників,а також моделі Du РоП і розглядає всі боки діяльності компанії з погляду стратегічного розвитку бізнесу [3,с.104].

Під час ухвалення рішення про інвестиції з боку підприємства значна увага приділяється ефективності використання позикових засобів,а з боку потенційного інвестора-здатності підприємства повернути борги і відсотки по них.У рамках даної програми цей вид аналізу не розглядається.

Можна виділити такі основні етапи фінансового аналізу підприємства [3,с.78]:

Збір і підготовка вхідної інформації.Аналітична обробка.Аналіз,оцінка й інтерпретація результатів.Підготовка висновків і рекомендацій.

На першому етапі проводяться збір внутрішньої і зовнішньої інформації,оцінка її достовірності;з’ясовують особливості облікової політики підприємства,відбирають необхідні форми бухгалтерської звітності та проводять їх звірку,збирають статистичну інформацію.

На другому етапі здійснюють переведення типових форм бухгалтерської звітності в аналітичні форми,які дають змогу проаналізувати структуру звітів і динаміку змін,проводять розрахунок і групування показників по основних напрямах аналізу.

На третьому етапі проводять аналіз структури і динаміки змін основних показників фінансових звітів,виявляють взаємозв’язки між основними показниками,здійснюють інтерпретацію отриманих результатів.

На четвертому етапі готують висновок щодо фінансового стану підприємства,виявляють «вузькі»місця і резерви підвищення ефективності діяльності,розробляють рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

Аналіз дає можливість оцінити [3,с.187]:

фінансове положення компанії;майновий стан підприємства;ступінь підприємницького ризику (можливість погашення зобов’язань перед третіми особами);достатність капіталу для поточної діяльності і довгострокових інвестицій;потребу в додаткових джерелах фінансування;здатність до нарощування капіталу;раціональність використання позикових засобів;ефективність діяльності компанії.

Результати аналізу можуть бути цікавими як для власників,керівників,так і для партнерів,постачальників,споживачів і навіть конкурентів.

Потенційні власники і кредитори хочуть бути впевнені у вигідності інвестування своїх капіталів у компанію,тому використання методик аналізу і керування фінансами,а також показників,звичних і зрозумілих більшості інвесторів і ділових партнерів,є однією з необхідних умов для вирішення питання про можливе співробітництво.

Партнери,що вже ведуть справи з підприємством (постачальники,кредитори),також зацікавлені в одержанні аналітичної інформації про нього,щоб визначити для себе доцільність подальшого співробітництва,умови висновку контрактів,гарантії повернення кредитів тощо.

Для потенційних партнерів дуже привабливим є той факт,що компанія проводить політику відкритості:публікує свої фінансові й аналітичні звіти в засобах масової інформації,готова надати дані про результати і плани роботи.

Зосередимося більш детально на кожному з методів аналізу фінансового стану підприємства.

Суть горизонтального аналізу полягає у порівнянні показників звітності попереднього і поточного стану.При цьому здійснюється постатейне зіставлення звітів і визначається абсолютна і відносна зміна статей.