Новости

ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Работа добавлена:


ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ на http://mirrorref.ru

ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN LAW OF UKRAINE

Капля О.М.,

кандидатюридичних наук,старший науковий співробітник,доцент кафедри управління безпекою правоохоронної та антикорупційної діяльності

Міжрегіональної Академії управління персоналом

У статті розглянуто принцип законності,що є одним із ключових принципів адміністративного судочинства.Досліджено передумови дотримання цього принципу.Визначено основні запобіжники порушень принципу законності,що існують у законодавстві.Представлено авторське бачення щодо вдосконалення механізмів запобігання порушень законності в адміністративному судочинстві.

Ключові слова:принцип законності,адміністративне судочинство,механізми дотримання законності,запобіжникипорушення принципів законності.

Встатье рассмотренпринципзаконности,который является одним из ключевых принципов административного судопроизводства.Исследованы предпосылки соблюдения этого принципа.Определены основные предохранители нарушений принципа законности,существующие в законодательстве.Представлено авторское видение усовершенствования механизмовпредотвращения нарушений законности в административном судопроизводстве.

Ключевые слова:принцип законности,административное судопроизводство,механизмы соблюдения законности,предохранители нарушения принципа законности.

The article considers the principle of legality,which is one of the key principles of administrative court proceedings.The preconditions for observing this principle are investigated.The main fuses of violations of the principle of legality,existing in the legislation,are determined.The author's vision of the improvement of mechanisms for the prevention of violations of the rule of law in administrative court proceedings is presented.

Key words:principle of legality,administrative legal proceedings,mechanisms of observance of legality,fuses of violation of the principle of legality.

Постановкапроблеми.Адміністративне судочинство в умовах трансформації суспільства,застосування реформ судової системи,економічних реформ,реформ соціальних також потребує удосконалення.Сьогодні дотримання принципу законності в адміністративному судочинстві не завжди досягає цілі,а проблема його вдосконалення формує необхідність створити такі запобіжні заходи,які бдалиможливість зменшити кількість можливостей використовувати слабкі місця у законодавстві.

Стан опрацювання.Хоча сьогодні принцип законності прийнято вважати основою судочинства,зокрема й адміністративного,реальне його втілення у судовусистемуне завжди є успішним.

Підґрунтям для написання статі стали праці таких науковців,як Д.Артьомова [2],О.Боннер[3],

О.Довгоп’ят [4;5],В.Катоміна [6],В.Канубриков [7],Д.Малий [8],Є.Мироненеко [9],І.Пустовійт [10],О.Рибченко [11].

Незважаючи на значний рівень наукового обґрунтування проблеми реалізації принципу законності в адміністративному судочинстві,сьогодні існує низка невирішених питань,які достатнім чином не врегульовані.

Більшість юристів нині вказують на необхідність удосконалення механізмів підтримки цього принципу:В.Афанасьєв і Н.Гранат вважають,що законність-це принцип,метод і режим реалізації нормправа,що містяться у законах і підзаконних актах,усіма учасниками господарських відносини [12,с.34];Н.Вітрук вказує на те,що законність означає ідею,вимогу ісистемуреального вираженняправав законах держави,в законотворчій діяльності,в діяльності із формування нормативних інструментів права [13,с.65];В.Шінд розкриває це поняття як «певний стан безпеки,стабільність,громадське здоров’я» [14,с.21].

Спрямованість суспільства на забезпечення принципу законності визначено в Конституції України (п.1ст.129),де зазначено,що однією з основних засад судочинства є законність [15].Відповідно,стан цієї ідеї є головним критерієм оцінкиправового життя суспільства та громадян.Нинішні реалії вадміністративному судочинстві вказують на певну відмінністьпринципузаконності саме адміністративного судочинства порівняно із кримінальним,господарським та цивільним.Це пов’язано з тим,що компетенції адміністративних судів поширюються на публічні спори,у яких розглядається законність рішень,що приймаються суб’єктами владних повноважень (нормативно-правові акти тощо).Відповідно,проблема полягає у тому,що з урахуванням таких особливостей в адміністративному судочинстві присутня шаблонна практиказастосування рішень адміністративними судами,які спрямовані на встановлення відповідності принципу законності нормативно-правових актів.Це,у свою чергу,формує обмеженість змісту цього принципу.Тому й актуальність пропонованої статті полягає у з’ясуванні принципу законності в адміністративному судочинстві України.

Метою статті є проведення аналізу застосування принципу законності в адміністративному судочинстві,розгляд передумов дотримання цього принципу.

Виклад основного матеріалу.Принцип законності-це принцип,відповідно до якого має здійснюватися будь-яке судочинство,зокрема й адміністративне.Та,на жаль,в окремих випадках слід застосовувати запобіжники задля попередження загроз порушення цього принципу.Відповідні корективи доцільно здійснювати шляхом внесення змін і доповнень до чинного законодавства.

Певні запобіжники передбачені в КАС України.Так,ч.7ст.9передбачає подолання прогалин у правовому регулюванні відносин шляхом аналогійзаконута права.У разі відсутностізакону,який регулює спірні відносини,суд застосовує «аналогії закону» [1].Такий механізм застосовується не лише у разі відсутності певного правового акта,а й у разі недосконалостізакону,обмеженості його дії.Також до запобіжників порушенняпринципузаконності у процесі проведення адміністративного судочинства можна віднести механізм автоматизованого розподілу матеріалів та визначення суддів,які мають розглядати справу,що діє у рамках Положення про автоматизовану систему документообігу суду [16]та ст.151КАС України,що регламентує розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та однакової кількості справ для кожного судді,порядок надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ,у яких вони беруть участь [1].

Способи оскарження рішень в адміністративному судочинстві,що не відповідають принципу законності,представлені в [1]:ст.186регламентує порядок і строки апеляційного оскарження судових рішень відповідно до КАС України;ст.212регламентує порядок і строкикасаційного оскарження судових рішень відповідно до КАС України.

Отже,в сучасних умовах законодавець створив запобіжники порушень принципу законності в адміністративних судах.Проте стан справ сьогодні не відтворює оптимальні та прозорі умови,що є перешкодою втілення відповідного принципу в законодавство.Це зумовлено статистичними даними,дослідження яких представив науковець В.Горба-лінський,звівши судову статистику у своїй праці «Недосконалість норм адміністративного матеріального і процесуального законодавства як причина судової помилки».Дослідник зазначає,що станом на2016р.апеляційними судами задоволено скарг на222,2тис.справ,або21,3%від розглянутих.У цей період перебувало на розгляді апеляційних судів1млн.268,9тис.справ [17,с.219].Такимчином,дослідник вказує на значну кількість судових помилок,що допускаються адміністративними судами першої інстанції.Більш того,В.Гор-балінський зазначає,що помилки допускаються не тільки адміністративними судами першої інстанції,а й апеляційними судами.Відповідно,це свідчить про істотне завантаження вищих судів,зокрема Вищого адміністративного суду України й Верховного Суду України.На думку В.Горбалінського,недосконалість правових норм у юридичній науці є однією з основних причин судових помилок,що ставлять під загрозу принцип законності як основу адміністративного судочинства.Існують випадки,коли недосконалість законодавства є причиною виникнення судових помилок.Так,Н.Батурина в рамках дисертаційного дослідження провела опитування більшості суддів у регіоні,де проходив захист її дисертації,і виявила,що66%суддів вважають причиною помилок саме недосконалість законодавства,зокрема складність і суперечність [18,с.25].Враховуючи той факт,що адміністративне законодавство сьогодні включає велику кількість правових норм,які представлені також у значній кількості нормативних актів,існує велика ймовірність виникнення помилок.Оптиміза-цією конструкцій правових норм займався В.Бондаренко у своєму дисертаційному дослідженні [19].Інтерес до проблеми втілення принципу законності адміністративного судочинства у вітчизняному законодавстві викликаний не тільки організаційними аспектами проведення самого судочинства.Проблема лежить також у площині розмежування юрисдикції адміністративних судів із юрисдикціями цивільних і господарських судів.Крім того,існує значна кількість правових колізій,що ставлять під загрозу принцип законності в адміністративних правовідносинах.Зокрема,у п.1ч.1ст.3КАС України визначено поняття «владна управлінська функція»,що характеризує справу адміністративної юрисдикції.Проте КАС України не визначає цього поняття.Тому в деяких юридичних виданнях пропонується виключити з КАС України слово «управлінський» та замінити його на публічний [20,с.23].

Правове регулювання також має певні колізії.Наприклад,під час внесення зауважень щодо протоколу про вчинення окремої процесуальної дії,що визначені законодавством (ст.45КАС),відповідно до ч.2ст.46-1КАС України законодавець зобов’язує суди розглядати подібні зауваження.Проте КАС України не містить даних про строк розгляду таких зауважень.Це призводить як до зловживань принципом законності,так і до помилок.

Стосовно суб’єктів владних повноважень:ст.6КАС України передбачає для них можливість звернутися до адміністративного суду у випадках,визначених Конституцією України.Низка дослідників вважає,що подібна норма права не може встановлюватися підзаконними нормативними актами,оскільки у відповідних нормативних актах відсутні вказівки,які регламентують звернення посадових осіб до адміністративного суду стосовно виконання своїх посадових обов’язків [21,с.81].

Окремим питанням втілення принципів законності у правову систему України є врегулювання адміністративного оскарження рішень органів виконавчої влади.Поняття законність та недосконалість мають багато ознак схожості,але є й відмінності.

Серед науковців існує думка,що необгрунтоване рішення слід кваліфікувати як незаконне.Проте слід зазначити,що межа між ними справді незначна.Так,відповідно до п.1ч.3ст.129Конституції України судове рішення є законним,якщо воно ухвалене судом відповідно до норм матеріального права з дотриманням норм процесуального права [15].КАС України також визначає межі законності.Ст.159КАС України вказує на розмежування законності та необґрунтованості судового рішення.Згідно з п.п.2,3цієї статті рішення слід вважати законним,якщо воно ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.А обґрунтованим слід вважати рішення,якщо воно ухвалене судом на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі,підтверджених тими доказами,які були досліджені в судовому засіданні [1].

Таким чином,можна визначити критерії,що відповідають принципу законності,а саме:критерії законності-відповідність нормам матеріального права та нормам процесуального права;критерії обґрунтованості-повнота і всебічність з’ясування обставин,підтвердженість доказів.Таке розмежування не може бути достатнім для повного розмежування цих понять,тому наукова розробкаостаточного визначення потребує подальшого розвитку.

Актуальність розмежування цих понять зумовлена не тільки моральними принципами,а й механізмами визначення підстав дляоскарження судових рішень.Так,для апеляційного оскарження судового рішення слід посилатися на необґрунтованість і/або незаконність рішення,касаційні ж оскарження рішень суду вимагають лише ознак незаконності судового рішення,оскільки перегляд справив апеляційних судах передбачає перегляд усієї справи по суті,а касаційний суд розглядає тільки доводи,які містяться у скарзі заявника,що,відповідно,вимагає наявності підстав незаконності рішення.

Недосконалість законодавства має місце не лише в нашійкраїні.Відповідне явище стоїть на перешкоді втілення принципу законності у правову сферу багатьох держав також.Більш гостро стоїть питання подолання таких перешкод.

Цікавим є виступ депутата парламенту Республіки Казахстан Р.Сарпекова із пропозицією внести доповнення в адміністративний кодекс республіки,які спрямовані на гуманізацію адміністративного законодавства,що торкаються таких пунктів:зниження розмірів адміністративних штрафів;розширення застосування інституту попередження;перегляд видівстягнень на користь їх гуманізації;розширення сфери застосування скороченого провадження;розширення переліку суб’єктів,щодо яких сума штрафу може бути скорочена в межах30%від загальної суми.

Відповідні вдосконалення,на думку народного обранця,мають впроваджуватись за умов чіткого дотримання норм виконання стягнень.У такому разі представник влади запропонував піти на компроміс із громадянським суспільством,забезпечивши високий рівень правової культури населення,покращивши при цьому ставлення допринципу законності в державі.

Враховуючи вектор інтеграції економіки,наша країна поступово переймає принципи адміністративного права від європейських країн.Така позиція знайшла своє відображення у Концепції адміністративної реформи в Україні,яка сформулювала її мету як поетапне створення відповідної системи державного управління,що забезпечить становлення України як високорозвиненої,правової,цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя,соціальної стабільності,культури та демократії.У рамках Концепції визначено заходи для досягнення цієї мети,які ґрунтуються на вироблених світовою практикою принципових засадах функціонування виконавчої влади.

У нових умовах розвитку української державності назріла необхідність удосконалення адміністративного законодавства,що регулює широке коло суспільних відносин в усіх сферах державного управління,організації та діяльності органів виконавчої влади.Концепція розвитку адміністративного законодавства України повинна враховувати загальносвітові і європейські тенденції удосконалення адміністративного законодавства.

Як основні напрями вдосконалення адміністративного законодавства слід виокремити такі:створення законодавчої бази державного управління розвитком громадянського суспільства;оптимальне поєднання публічних і приватних інтересів;створення правового механізму ефективного захисту прав громадян від адміністративного свавілля,захисту бізнесу (особливо середнього і малого)від зайвого адміністративного тиску шляхом розвитку судового контролю і громадського контролю,а також шляхом створення єдиної незалежної від органів виконавчої влади системи державного контролю;підвищення рівня дисциплінарної,матеріальної та інших видів юридичної відповідальності посадових осіб апарату управлінняза порушення законних інтересів громадян та юридичних осіб,заподіяння їм матеріальних збитків і моральної шкоди.

Таким чином,втілення принципу законності адміністративного судочинства в законодавстві набуває особливого значення в умовах існування правової держави.Саме тому дефініція законності безпосередньо залежить від стану держави і суспільства.

Висновки.Конституція України є основою формування принципу законності в нашій державі.Фундаментальними нормами,які наголошують на дотриманні цього принципу в адміністративному судочинстві,є ст.ст.7,8,9,10,12,13,14КАС України.

З метою запобігання порушенням принципів законності в законодавстві передбачено низку запобіжників.Серед них впливовими є такі:1)ч.7ст.9КАС України передбачає подолання прогалин у правовому регулюванні відносин шляхом аналогій закону та права.У разі відсутності закону,який регулює спірні відносини,суд застосовує «аналогії закону»,якщо є факт відсутності певного правового акта,а також у разі недосконалості закону,обмеженості його дії.Механізм автоматизованого розподілу матеріалів та визначення суддів,які мають розглядати справу,діє у рамках Положення про автоматизовану систему документообігу суду;2)ст.151КАС України регламентує розподіл справ між суддями із додержанням принципів черговості та однакової кількості справ для кожного судді,порядок надання фізичним та юридичним особам інформаціїпростан розглядусправ,у яких вони беруть участь;3)способи оскарження судових рішень у судочинстві,котрі не відповідають принципам законності,які представлені у ст.186КАС України,що регламентує порядок істрокиапеляційного оскарження,ст.212КАС України,що регулює порядок істрокикасаційного оскарження судових рішень.Ст.ст.294,296ЦПК України представляють порядок та строки апеляційного оскарження судових рішень у цивільних справах;ст.395КПК України окреслює механізм апеляційного оскарження судових рішень у кримінальних справах;ст.ст.288,289КУпАП вказують на можливості контролювати законність судових рішень у справах про адміністративні правопорушення.

Стан справ сьогодні не відтворює оптимальні та прозорі умови адміністративного судочинства в Україні,що є перешкодою для втіленняпринципузаконності у правову систему.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Кодекс адміністративного судочинства України//Відомості Верховної Ради України.-2005.- №№ 35-36,37.-Ст.446.- [Електронний ресурс].-Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.АртёмоваД.И.Законность-основнойпринципконституционного судопроизводства/Д.И.Артёмова//Известия ВУЗов.Поволжский регион.Серия «Общественные науки».-2013.- 4 (28).-С.53-62.Боннер А.Т.Принцип законности в советском гражданском процессе/А.Т.Боннер.-М.,1989.-С.8.Долгопят А.О.Понятие и содержание принципа законности/А.О.Долгопят//Бизнес в законе.-2008.- 4.-С.242-244.Долгопят А.О.Принцип законности в системе принципов производства по делам об административных правонарушениях/А.О.Долгопят//Вестник Адыгейского государственного университета.Серия1 «Регионоведение:философия,история,социология,юриспруденция,политология,культурология».-2015.- 2 (158).-С.264-267.Катомина В.А.Законность и справедливость:единство,различия и взаимодействие/В.А.Катомина,Н.А.Саниса-лова//Вестник ПензГУ-2013.- 2.-С.40-45.Канубриков В.А.Нормативное определение принципа законности необходимо уточнить/В.А.Канубриков//Вестник ВолГУ Серия5 «Юриспруденция».-2010.- 2-13.-С.180-183.Малый Д.А.Законность как конституционный принцип/Д.А.Малый//Символ науки.-2015.- 6.-С.234-236.МироненкоЄ.О.Принципиверховенства права тазаконностівадміністративному судочинстві України/Є.О.Мироненко//Форум права.-2013.- 4.-С.248-252.- [Електронний ресурс].-Режим доступу:http://nhuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_43.pdf.Пустовойт И.И.Правовые вопросы реализации принципаобеспечения законности при применении мер административного принуждения/И.И.Пустовот//Общество:политика,экономика,право.-2013.- 4.-С.127-130.Рибченко А.О.Принцип верховенства права таспецифіка його реалізаціївадміністративному судочинстві України/А.О.Рибченко [Електронний ресурс].-Режим доступу:http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/1817/%D0.АфанасьевВ.В.Теория государства иправа: [курслекций]/В.В.Афанасьев,Н.П.Гранат ;подред.Н.А.Катаева,В.Лазарева.-Уфа,1994.-С.389.ВитрукН.В.Общая теорияправа: [курслекций]/Н.В.Витрук;подред.В.К.Бабаева.-НижнийНовгород,1993.-523.Шинд В.И.Некоторые вопросы управленияв органахпрокуратуры (Методическийаспект)/В.И.Шинд//Проблемы теории законности,методологии и методики прокурорского надзора.-М.,1994.Конституція України-основареформування суспільства.-Харків:Право,1996.-96с.Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду:Рішення Ради суддів України 30від26.11.2010р. [Електронний ресурс].-Режим доступу:http://court.gov.ua/969076/polozhenniapasds/#_Toc414726362.Горбалінський В.В.Недосконалість норм адміністративного матеріального і процесуального законодавства як причина судової помилки/В.В.Горбалінський//Порівняльно-аналітичне право.-2014.- 5.-С.217-221.БатуринаН.А.Причины судебных ошибок и процессуальные средства их предупреждения в гражданском судопроизводстве:дис....канд.юрид.наук:спец.12.00.15/Н.А.Батурина.-Саратов,2010.-223с.Бондаренко В.А.Правова конструкція адміністративнихнорм таїх застосуванняорганамивиконавчоївпади:авто-реф.дис....канд.юрид.наук:спец.12.00.07/В.А.Бондаренко.-Л.,2012.-16с.Пуданс-ШушлебінаК.Ю.Суб'єкт владних повноважень як відповідач у справах адміністративної юрисдикції:дис....канд.юрид.наук:спец.12.00.07/К.Ю.Пуданс-Шушлебіна.-К.,2013.-212с.Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України/ [О.М.Пасенюк (кер.авт.кол.),

О.Н.Панченко,В.Б.Авер'янов та ін.] ;за заг.ред.О.М.Пасенюка.-К.:Юрінком Інтер,2009.-704с.

ОКонцепциисовершенствованиязаконодательстваРеспублики Беларусь:Указ президента Республики Беларусь 205от10.04.2002г. [Електронныйресурс].-Режим доступу:http://minjust.gov.by/ru/ministry/legal/?print=ipp

ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Адміністративне судочинство. Визначення адміністративного судочинства як навчальної дисципліни

2. Реферат ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВАДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

3. Реферат КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДІТЕЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

4. Реферат ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

5. Реферат Основи адміністративного права України. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я

6. Реферат Практика застосування терміну «громадяни похилого віку» в законодавстві зарубіжних країн

7. Реферат Релігійний досвід у координатах повсякденності: надприродного до втілення в традиції

8. Реферат Классификация ЭВМ по принципу действия

9. Реферат ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПУ РОБОТИ ТА ПАРАМЕТРІВ НАПІВПРОВІДНИКОВОВГО СТАБІЛІТРОНУ

10. Реферат Роман І. Багряного «Тигролови» – втілення думки про те, що в будь-яких обставинах кожний найперше має бути Людиною