Новости

ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Работа добавлена:


ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ на http://mirrorref.ru

ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS IN LAW OF UKRAINE

Капля О.М.,

кандидатюридичних наук,старший науковий співробітник,доцент кафедри управління безпекою правоохоронної та антикорупційної діяльності

Міжрегіональної Академії управління персоналом

У статті розглянуто принцип законності,що є одним із ключових принципів адміністративного судочинства.Досліджено передумови дотримання цього принципу.Визначено основні запобіжники порушень принципу законності,що існують у законодавстві.Представлено авторське бачення щодо вдосконалення механізмів запобігання порушень законності в адміністративному судочинстві.

Ключові слова:принцип законності,адміністративне судочинство,механізми дотримання законності,запобіжникипорушення принципів законності.

Встатье рассмотренпринципзаконности,который является одним из ключевых принципов административного судопроизводства.Исследованы предпосылки соблюдения этого принципа.Определены основные предохранители нарушений принципа законности,существующие в законодательстве.Представлено авторское видение усовершенствования механизмовпредотвращения нарушений законности в административном судопроизводстве.

Ключевые слова:принцип законности,административное судопроизводство,механизмы соблюдения законности,предохранители нарушения принципа законности.

The article considers the principle of legality,which is one of the key principles of administrative court proceedings.The preconditions for observing this principle are investigated.The main fuses of violations of the principle of legality,existing in the legislation,are determined.The author's vision of the improvement of mechanisms for the prevention of violations of the rule of law in administrative court proceedings is presented.

Key words:principle of legality,administrative legal proceedings,mechanisms of observance of legality,fuses of violation of the principle of legality.

Постановкапроблеми.Адміністративне судочинство в умовах трансформації суспільства,застосування реформ судової системи,економічних реформ,реформ соціальних також потребує удосконалення.Сьогодні дотримання принципу законності в адміністративному судочинстві не завжди досягає цілі,а проблема його вдосконалення формує необхідність створити такі запобіжні заходи,які бдалиможливість зменшити кількість можливостей використовувати слабкі місця у законодавстві.

Стан опрацювання.Хоча сьогодні принцип законності прийнято вважати основою судочинства,зокрема й адміністративного,реальне його втілення у судовусистемуне завжди є успішним.

Підґрунтям для написання статі стали праці таких науковців,як Д.Артьомова [2],О.Боннер[3],

О.Довгоп’ят [4;5],В.Катоміна [6],В.Канубриков [7],Д.Малий [8],Є.Мироненеко [9],І.Пустовійт [10],О.Рибченко [11].

Незважаючи на значний рівень наукового обґрунтування проблеми реалізації принципу законності в адміністративному судочинстві,сьогодні існує низка невирішених питань,які достатнім чином не врегульовані.

Більшість юристів нині вказують на необхідність удосконалення механізмів підтримки цього принципу:В.Афанасьєв і Н.Гранат вважають,що законність-це принцип,метод і режим реалізації нормправа,що містяться у законах і підзаконних актах,усіма учасниками господарських відносини [12,с.34];Н.Вітрук вказує на те,що законність означає ідею,вимогу ісистемуреального вираженняправав законах держави,в законотворчій діяльності,в діяльності із формування нормативних інструментів права [13,с.65];В.Шінд розкриває це поняття як «певний стан безпеки,стабільність,громадське здоров’я» [14,с.21].

Спрямованість суспільства на забезпечення принципу законності визначено в Конституції України (п.1ст.129),де зазначено,що однією з основних засад судочинства є законність [15].Відповідно,стан цієї ідеї є головним критерієм оцінкиправового життя суспільства та громадян.Нинішні реалії вадміністративному судочинстві вказують на певну відмінністьпринципузаконності саме адміністративного судочинства порівняно із кримінальним,господарським та цивільним.Це пов’язано з тим,що компетенції адміністративних судів поширюються на публічні спори,у яких розглядається законність рішень,що приймаються суб’єктами владних повноважень (нормативно-правові акти тощо).Відповідно,проблема полягає у тому,що з урахуванням таких особливостей в адміністративному судочинстві присутня шаблонна практиказастосування рішень адміністративними судами,які спрямовані на встановлення відповідності принципу законності нормативно-правових актів.Це,у свою чергу,формує обмеженість змісту цього принципу.Тому й актуальність пропонованої статті полягає у з’ясуванні принципу законності в адміністративному судочинстві України.

Метою статті є проведення аналізу застосування принципу законності в адміністративному судочинстві,розгляд передумов дотримання цього принципу.

Виклад основного матеріалу.Принцип законності-це принцип,відповідно до якого має здійснюватися будь-яке судочинство,зокрема й адміністративне.Та,на жаль,в окремих випадках слід застосовувати запобіжники задля попередження загроз порушення цього принципу.Відповідні корективи доцільно здійснювати шляхом внесення змін і доповнень до чинного законодавства.

Певні запобіжники передбачені в КАС України.Так,ч.7ст.9передбачає подолання прогалин у правовому регулюванні відносин шляхом аналогійзаконута права.У разі відсутностізакону,який регулює спірні відносини,суд застосовує «аналогії закону» [1].Такий механізм застосовується не лише у разі відсутності певного правового акта,а й у разі недосконалостізакону,обмеженості його дії.Також до запобіжників порушенняпринципузаконності у процесі проведення адміністративного судочинства можна віднести механізм автоматизованого розподілу матеріалів та визначення суддів,які мають розглядати справу,що діє у рамках Положення про автоматизовану систему документообігу суду [16]та ст.151КАС України,що регламентує розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та однакової кількості справ для кожного судді,порядок надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ,у яких вони беруть участь [1].

Способи оскарження рішень в адміністративному судочинстві,що не відповідають принципу законності,представлені в [1]:ст.186регламентує порядок і строки апеляційного оскарження судових рішень відповідно до КАС України;ст.212регламентує порядок і строкикасаційного оскарження судових рішень відповідно до КАС України.

Отже,в сучасних умовах законодавець створив запобіжники порушень принципу законності в адміністративних судах.Проте стан справ сьогодні не відтворює оптимальні та прозорі умови,що є перешкодою втілення відповідного принципу в законодавство.Це зумовлено статистичними даними,дослідження яких представив науковець В.Горба-лінський,звівши судову статистику у своїй праці «Недосконалість норм адміністративного матеріального і процесуального законодавства як причина судової помилки».Дослідник зазначає,що станом на2016р.апеляційними судами задоволено скарг на222,2тис.справ,або21,3%від розглянутих.У цей період перебувало на розгляді апеляційних судів1млн.268,9тис.справ [17,с.219].Такимчином,дослідник вказує на значну кількість судових помилок,що допускаються адміністративними судами першої інстанції.Більш того,В.Гор-балінський зазначає,що помилки допускаються не тільки адміністративними судами першої інстанції,а й апеляційними судами.Відповідно,це свідчить про істотне завантаження вищих судів,зокрема Вищого адміністративного суду України й Верховного Суду України.На думку В.Горбалінського,недосконалість правових норм у юридичній науці є однією з основних причин судових помилок,що ставлять під загрозу принцип законності як основу адміністративного судочинства.Існують випадки,коли недосконалість законодавства є причиною виникнення судових помилок.Так,Н.Батурина в рамках дисертаційного дослідження провела опитування більшості суддів у регіоні,де проходив захист її дисертації,і виявила,що66%