Новости

Сутність аграрного ринку як економічної категорії:діалектичне протиріччя ринку

Работа добавлена:


Сутність аграрного ринку як економічної категорії:діалектичне протиріччя ринку на http://mirrorref.ru

Сутність аграрного ринку як економічної категорії:діалектичне протиріччя ринку

Горлачук М.А.

кандидат економічних наук,

доцент,старший науковий співробітник,Тернопільського національного економічного університету

Статтю присвячено дослідженню теоретичних основ сутності аграрного ринку як економічної категорії та науковому висвітленню наявного діалектичного протиріччя ринку між виробництвом та споживанням (потребами).На основі використання діалектичного методу пізнання та формаційного підходу встановлено основні етапи історичного розвитку ринку та здійснено його типологізацію.Запропоновано розрізняти первіснообщинний (проторинок),рабовласницький,феодальний,капіталістичний та соціалістичний ринки.Обґрунтовано стадійно-ступеневу еволюцію діалектичного протиріччя аграрного ринку,сформульовано основні критерії та характерні риси й ознаки його розвитку від початку первісного товарного обміну на ринку до сучасної доби,що характеризується вищим рівнем розвитку товарного виробництва та ринку.На основі проведеного дослідження сутніснихознак еволюції аграрного ринку запропоновано авторське визначення аграрного ринку як наукової економічної категорії.

Ключові слова:ринок,аграрний ринок,сільськогосподарський ринок,ринок сільськогосподарської продукції,діалектика,діалектичне протиріччя,метод,методологія,формаційний підхід,формація.

Горлачук Н.А.СУЩНОСТЬАГРАРНОГОРЫНКА КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ:ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ РЫНКА

Статья посвящена исследованию теоретических основ сущности аграрного рынка как экономической категории и научному изучению существующего диалектического противоречия рынка между производством и потреблением (потребностями).На основе использования диалектического метода познания и формационного подхода установлены основные этапы исторического развития рынка и осуществлена его типоло-гизация.Предложено различать первобытнообщинный (проторынок),рабовладельческий,феодальный,капиталистический и социалистический рынки.Обоснована стадийно-ступенчатая эволюция диалектического противоречия аграрного рынка,сформулированы основные критерии и характерные черты,а также признаки его развития от первоначального товарного обмена на рынке до современного периода,который характеризуется высшим уровнем развития товарного производства и рынка.На основе проведенного исследования сущностных признаков эволюции аграрного рынка предложено авторское определение аграрного рынка как научной экономической категории.

Ключевые слова:рынок,аграрный рынок,сельскохозяйственный рынок,рынок сельскохозяйственной продукции,диалектика,диалектическое противоречие,метод,методология,формационный подход,формация.

Gorlachuk M.A.THE ESSENCE OF THE AGRARIAN MARKET AS THE ECONOMIC CATEGORY:DIALECTICAL CONTRADICTION OF THE MARKET

The article is devoted to the research of theoretical bases of the essence of the agrarian market as an economic category and scientific study of the existent dialectical contradiction of market between a production and consumption (necessities).On the basis of the use of the dialectical method of cognition and formational approach,the basic stages of historical development of the market are set and its classification is carried out.It is proposed to distinguish primitive communal (protomarket),slave-holding,feudal,capitalist,and socialistic markets.The phasic-step evolution of dialectical contradiction of agrarian market is substantiated in the article,formulated the basic criteria and features,and also signs of its development from a primary commodity exchange in the market to the modern period that is characterized by the higher level of development of commodity production and market.On the basis of conducted study of essential signs of evolution of the agrarian market,the author's definition of the agrarian market as a scientific economic category is proposed.

Keywords:market,agrarian market,agricultural market,market of agricultural production,dialectics,dialectical contradiction,method,methodology,formational approach,formation.

Постановка проблеми у загальному вигляді.Трансформаційні процеси,що відбуваються нині в українській економіці,

виявляють характерні атрибути переходу до якісно нових виробничих відносин не лише в сільськогосподарській галузі,вони фор-мують сучасне економічне середовище і механізм національної економіки нашої держави у цілому,котрий функціонує в складних виробничо-господарських умовах за різного роду системних ринкових протиріч:постійної нестабільності та невизначеності на фоні перманентних кризових явищ,у тому числі глобальних.Указані зміни зумовлюють необхідність глибокого наукового аналізу процесів розвитку як економіки у цілому,так і окремих її складовихчастин.

Особливої актуальності набуває дослідження закономірностей розвиткуаграрного ринку,механізмів формування його кон'юнктури,попиту і пропозиції,цін,поведінки споживачів,підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції,їїякості і безпеки для споживачів тощо.Однак насправді наукове розв'язанняпроблем економічного розвитку аграрного ринку,враховуючи його значення і місце в суспільному житті,неможливе без виявлення їх внутрішніх причинно-наслідкових зв'язків та особливостей прояву в сучасних умовах.

На думку Є.М.Кирилюка,завдяки винятковій важливості й значущості для життєдіяльності людей і забезпечення стабільності в суспільстві аграрний ринок має стратегічне значення для розвитку економічної системи будь-якої країни,а його стратегічна роль в економіці визначається також наявністю взаємозв'язку та взаємозумовленості з іншими сферами народного господарства.Від розв'язання проблеми ефективного функціонування й розвитку аграрного ринку багато в чому залежить рівень національної безпеки будь-якої держави [1].

Перш ніж переходити до практичного розв'язання зазначених науково-теоретичних проблем розвитку аграрного ринку,необхідно визначити сутність самої наукової категорії «аграрний ринок»,що зумовлює логіку й актуальність цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Теоретико-прикладні аспекти розвитку аграрного ринку розглянуто у працях багатьох українських і зарубіжних учених.Вирішенню проблем формування,функціонування і регулювання аграрного ринку,його ресурсного забезпечення,вдосконаленню інфраструктури,аналізу,методології наукового дослідження та інших аспектів розвитку аграрного ринку присвячено праці В.Андрій-чука,В.Барвіненка,І.Бачуріна,Е.Волькен,Ю.Воскобійника,Б.Дадашева,С.Дусанов-ського,Є.Кирилюка,У.Кьостера,В.Логоша,

Ю.Лузана,Ю.Лупенко,П.Макаренка,М.Малиша,М.Маліка,В.Месель-Веселяка,М.Місюка,О.Мороз,М.Одінцова,Т.Осташко,І.Охріменко,В.Оч,Н.Павленчик,РПлате,П.Саблука,Б.Супіханова,О.Супрун,В.Ткаченко,М.Федорова,А.Ханау,О.Шпикуляка,О.Шпичака,О.Шуст та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.Незважаючи на широкий спектр наукового висвітлення окремих проблемних аспектів аграрногоринкубагатьма науковцями,головний акцент наукового дослідження переважно сконцентрований все-таки в емпіричній площині-на функ-ціонально-інституційних процесах ринку.

Як справедливо зазначається,проблема розвитку аграрногоринкудосліджується в сучасній економічнійлітературі переважно на рівні явищ,механізмів його формування та регулювання.Спостерігається певне зниження уваги до методологічних аспектів досліджень,фіксується недостатня розробленість теоретичнихпроблем,що не дає змоги повно й усебічно розкритисутність аграрного ринку як економічної категорії [1].

У цьому плані вигідно вирізняються наукові розвідки І.Бачуріної,Ю.Коваленка,Є.Кирилюка,У.Кьостера,М.Місюка,О.Мороз,М.Одинцова,Б.Супіханова,Н.Павленчик,О.Супрун,О.Шуст,що присвячені з'ясуванню саме сутнісних характеристик аграрногоринкуяк економічної категорії.

Однак наявний плюралізм застосовуваних економічних теорій,концепцій і методологічних підходів у процесі дослідження зазначеної наукової проблеми нерідко призводить до недостатнього,неповного і неналежного висвітлення дослідження або ж зумовлює виникнення абсолютно протилежних висновків,які суперечать один одному.

Такаситуація може вказувати на невідповідність методологічних підходів,неповноту застосовуваних методів,некоректність методик чи наявність глибшихпроблем,які необхідно виявити,щоб забезпечити об'єктивність наукового дослідження та подальшу ефективність розв'язання науково-практичної проблеми,пов'язаної із аграрним ринком.Як справедливо зазначає І.Ткач,без вирішення ґрунтовних проблем,які стосуються фундаментальних основ,інші зусилля будуть неефективними та марними.Такимчином,виникла свогородуметодологічна криза економічноїнауки,яка призвела до накопиченняпроблемметодології [2,с.15]та нездатності сучасної науки передбачити і пояснити досліджувані явища.

Сучасний етап економічних трансформацій указує на неприпустимість однобічного пізнання економічних явищ і процесів,у результаті якого виникає звужене та неповне усвідомлення закономірностей економічного розвитку,особливо це стосується аграрного ринку,що має стратегічне значення для національної економіки.

У цьому контексті,як аргументує О.Сидорович,більш ніж чотирьохсотлітній розвиток економічної теорії переконливо доводить,що одним із найбільш ефективних методів пізнання,який інтегрує властивості загальнонаукових і специфічних методів,є діалектика [3,с.6].

Саме на основі застосування діалектичного методу в процесі теоретичного дослідження категорії «аграрний ринок» виникають дійсні можливості для глибокого наукового з'ясування сутності пізнаваної категорії.Слід зауважити,що діалектичний метод дослідження є невід'ємним елементом діалектики-логіки і методології наукового пізнання.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).Метою дослідження є спроба наукового визначення теоретичних основ сутності економічної категорії «аграрний ринок» на основі використання діалектичного методу і діалектики як органона сучасного наукового пізнання економічних фактів,процесів та явищ у всій повноті їх суперечностей,що притаманні аграрному ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження.Діалектичний метод дослідження передбачає виявлення сутнісних ознак аграрного ринку як економічної категорії в її русі,розвитку та суперечностях,тому що діалектика є,згідно з Гегелем,рушійною душею всякого наукового розгортання думки і представляє собою принцип,який один вносить у зміст науки іманентний зв'язок та необхідність.Головною категорією діалектики є протиріччя [4,с.111].

Безумовно,категорія «аграрний ринок» є історичною,вона не одвічна й є похідною від категорії «ринок»,що представляє собою родове поняття щодо категорії «аграрний ринок».Наявна різноманітність трактувань ринку в економічній літературі та теорії зумовлена передусім еволюцією історичного розвитку самого ринку та відповідним цьому рівнем теоретичних знань.

Х.Харбах цілком аргументовано приходить до висновку,що не існує жодного історично неспецифічного визначення категорії «ринок» [5,с.161].

Р.Логоша дає характеристику особливостей формування і розвитку ринку в різних суспільних формаціях,указуючи також,що ринок є одним із найбільших значимих цивілізаційних інститутів,що сформувалися історично [6].На думку дослідника,історичний досвід розвитку класичного ринку свідчить,що за своєюприродою він є суперечливим і здатним унаслідок притаманної йому стихійності призвести не лише до прогресу,а й до депресії,криз і навіть повного руйнування економічної системи [6].

Проте слід відзначити,починаючи своє дослідження з теми особливостей формування і розвитку ринку в різних суспільних формаціях,Р.Логоша насправді відходить від формаційної періодизації окремих етапів і шляхів становлення ринку,застосовуючи для цього типізацію економічних систем наоснові цивілізаційного підходу наукового пізнання,виділяючи доін-дустріальний,індустріальний та постіндустрі-альний типи економіки (суспільства),а тому використовувана ним типізація окремих етапів розвитку ринку жодним чином не відповідає анонсованомуним формаційному розгляду та не дає відповіді на основне питання дослідження особливостей формування і розвитку ринку в різних суспільних формаціях.

Ураховуючи той факт,що ринок як форма обміну реально існував навіть за доби племінної організації людського суспільства і античності [7,с.9],було б справедливим відзначити характерні риси і характеристики ринку на основі формаційного підходу дослідження його розвитку,що вимагає сама діалектика ринку та що допоможе у з'ясуванні теоретичної сутності наукової категорії «ринок» та,відповідно, «аграрний ринок».

Основу формаційної концепції класифікації ринку становить поняття «суспільна формація» або «суспільно-економічна формація» (обидва терміни однопорядкові)й у певному сенсі представляє центральну,ключову категорію матеріалістичного розуміння історії,основоположниками якого були К.Маркс та Ф.Енгельс.Формальна дефініція цього поняття у них відсутня.

Однак