Новости

ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Работа добавлена:


ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ на http://mirrorref.ru

Т.Д.Каменщук

ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Kamenschuk T.D.Characteristics of signs and symbols usage in teaching children with various psychophysical development/T.D.Kamenschuk//Actual problems of the correctional education:Ministry of Education and Science of Ukraine,National Pedagogical Drahomanov University,Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University/edited by V.M.Synjov,O.V.Havrilov.-Issue5.

Т.Д.Каменщук.Особливості використання знаків та символів в навчанні дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку.Актуальним на сьогодні в Україні є пошук шляхів щодо підвищення ефективності корекційного навчання та виховання дітей з різними порушеннями в психофізичному розвитку,особливої уваги потребують діти з помірною та тяжкою розумовою відсталістю.Адже,у Законі України «Про загальну середню освіту»,в Державній національній програмі «Освіта.Україна ХХІ століття»відзначається необхідність удосконалення системи освіти дітей з відхиленнями в розвитку,забезпечення їхньої повноцінної життєдіяльності й створення умов для максимальної соціальної адаптації в суспільстві.

Так,з метою забезпечення всебічного розвитку особистості дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю,в міру їх індивідуальних можливостей,а також сприяння їх соціалізації через підготовку дітей до щоденного життя в соціумі,розвитку їх вмінь самостійно дбати про себе,розглядається питання пошуку шляхів підвищення ефективності їх навчання.

В навчанні дітей з різними порушеннями в розвитку особливу роль відіграють знаки та символи,оскільки використання знаково-символічних засобів дозволяє у стислому вигляді передавати значний обсяг інформації,а вміння оперувати ними в навчальному процесі сприяє розумовому розвитку дитини.

В статті визначено особливості використання знаково-символічних засобів у різних навчальних методиках,які розраховані на дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку,та представлено результати дослідження засвоєння просторової знаково-символічної системи знань дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю,що дає підстави для

створення корекційно-навчальної програми формування просторової знаково-символічної системи знань дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю і відповідного покращення їх життєдіяльності та успішної соціалізації.

В системі корекційного навчання дітей даної категорії можна використовувати всі знаки та символи,які зустрічаються в навчальних методиках та навколишньому оточенні,однак їх вивчення має бути диференційованим з урахуванням актуального рівня розвитку та особливостей засвоєння просторових знаково-символічних засобів не лише групи дітей,а й індивідуально кожної дитини та застосовуватисяпрививченні всіх предметів

Ключові слова:знаки та символи,знаково-символічні засоби,просторова знаково-символічна система знань,жест,предметні картинки,піктограми,друдли,діти з різними порушеннями в розвитку.

Т.Д.КаменщукОсобенности использования знаков и символов в обучении детей с различными нарушениями психофизического развития.Актуальным на сегодня в Украине является поиск путей по повышению эффективности коррекционного обучения и воспитания детей с различными нарушениями в психофизическом развитии,особого внимания требуют дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.В Законе Украины «Об общем среднем образовании»,в Государственной национальной программе «Образование.Украина XXI века»отмечается необходимость совершенствования системы образования детей с отклонениями в развитии,обеспечение их полноценной жизнедеятельности и создание условий для максимальной социальной адаптации в обществе.

Так,с целью обеспечения всестороннего развития личности детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью,по мере их индивидуальных возможностей,а также содействие их социализации через подготовку детей к повседневной жизни в социуме,развития их умений самостоятельно заботиться о себе,рассматривается вопрос поиска путей повышения эффективности их обучения.

В обучении детей с различными нарушениями в развитии особую роль имеют знаки и символы,так как использование знаковосимволических средств позволяет в сжатом виде передавать значительный объем информации,а умение оперировать ими в учебном процессе способствует умственному развитию ребенка.

В статье определены особенности использования знаковосимволических средств в различных учебных методиках,которые рассчитаны на детей с различными нарушениями психофизического развития,и представлены результаты исследования усвоения

пространственной знаково-символической системызнанийдетьми с умеренной и тяжелой умственной отсталостью,что дает основания для создания коррекционно учебной программы формирования пространственной знаково-символической системы знаний детьми с умеренной и тяжелой умственной отсталостью и соответствующего улучшения их жизнедеятельности и успешной социализации.

В системе коррекционного обучения детей данной категории можно использовать все знаки и символы,которые встречаются в учебных методиках и окружающей обстановке,однако их изучение должно быть дифференцированным с учетом актуального уровня развития и особенностей усвоения пространственных знаковосимволических средств не только группы детей,но и индивидуально каждого ребенка и применяться при изучении всех предметов

Ключевые слова:знаки и символы,знаково-символические средства,пространственная знаково-символическая система знаний,жест,предметные картинки,пиктограммы,друдлы,дети с различными нарушениями в развитии.

АктуальнимнасьогоднівУкраїні є пошук шляхів щодо підвищення ефективності корекційного навчання та виховання дітей з різними порушеннями в психофізичному розвитку,особливої уваги потребують діти з помірною та тяжкою розумовою відсталістю.Адже у Законі України «Про загальну середню освіту»,в Державній національній програмі «Освіта.Україна ХХІ століття»відзначається необхідність удосконалення системи освіти дітей з відхиленнями в розвитку,забезпечення їхньої повноцінної життєдіяльності й створенняумовдля максимальної соціальної адаптації в суспільстві.

В навчанні дітей з різними порушеннями в розвитку особливу роль відіграють знаки та символи,оскільки використання знаково-символічних засобів дозволяє у стислому вигляді передавати значний обсяг інформації,а вміння оперувати ними в навчальному процесі сприяє розумовому розвитку дитини.

Проблемами навчання та виховання розумово відсталих дітей в Україні займались І.Д.Бех,В.І.Бондарь,Л.С.Вавіна,А.Н.Висоцька,О.В.Гаврилов,Ю.В.Галицька,О.В.Гармаш,В.В.Золотоверх,А.А.Колупаєва,М.П.Матвєєва,Н.Д.Мацько,С.П.Миронова,А.В.Нейман,С.Л.Рубінштейн,Т.В.Сак,В.М.Синьов,О.П.Хохліна та інші.В Білорусії питаннями навчання дітей з тяжкими порушеннями в розвитку займаються такі науковці,як Т.В.Лісовська,Т.Л.Лєщинська,Ю.Н.Кислякова,І.Г.Новомир та ін..При цьому дослідження щодо навчання дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю за допомогою просторових знаково-символічних засобів є не достатніми.В цьому напрямку проводились дослідження таких науковців,як

О.В.Гаврилов,Р.І.Кравченко,В.М.Синьов,О.П.Хохліна[1,1].Особливості формування просторової знаково-символічної системи знань та використання знаків та символів у навчанні дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю нашими вітчизняними науковцями вивчалися поверхнево і в більшій мірі саме з метою розвитку комунікативних здібностей,в меншій мірі-в навчальних цілях.Це і обумовило актуальність даного дослідження.

Метою статті є визначення особливостей використання знаково-символічних засобів у навчальних методик,які розраховані на дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку,та представлення результатів дослідження засвоєння просторової знаково-символічної системи знань дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю із подальшим застосуванням у навчанні дітей даної категорії.

Аналіз навчальних методик,в основу яких покладено знаки та символи,виявив їхню різну спрямованість,а саме:на розвиток комунікативних можливостей,організацію взаємодії та передачі соціального досвіду,формування знань про навколишню дійсність[1]; на формування читання та рахунку дітей[1]; на розвиток асоціативного мислення[1].

В психолого-педагогічних джерелах зустрічаються переважно різні жестово-мімічні[1,1,1,1,1] та графічні знаки та символи (фотографії,дитячі кольорові картинки,чорно-білі ідеограми)[1,1],які і стали базисом для формування навчальних методик різними авторами.

Практика навчання за допомогою знаків та символів,яка є загальноприйнятою на міжнародному рівні,найбільш розроблена закордоном (в Німеччині,США)і застосовується у навчанні дітей з різними складними порушеннями у розвитку.Фотографії,піктограми,жести використовуються в різних видах педагогічної та терапевтичної допомоги дітям з порушеннями мовлення або дітям з відсутнім мовленням,як засоби невербальної комунікації в Німеччині (так звана підтримуюча комунікація).В міжнародному позначенні використовується абревіатураAAC (AugmentativeandAlternativeCommunication)у значенні додаткова і альтернативна комунікація.При плануванні навчальної роботи враховуються шість етапів розвитку комунікативної поведінки розроблених Х.Севенінгом.

В якості найбільш важливого компоненту в немовленнєвій комунікації вважається жест (виразний рух руки),адже мова жестів допомагає дитині засвоїти основні поняття,переконує її у власній можливості впливати на навколишній світ.

Ряд американських вчених (Кліф Каннінгем,Джон Міллер)також приділяють значну увагу навчанню за допомогою жестів дітей з порушеннями розвитку (дітей з синдромом Дауна)і відмічають,що використання жестів в навчанні прискорюють їх загальний та мовленнєвий розвиток.Відмічається ефективність використання вказівних та природніх жестів,піктограмно-ідеограмного спілкування з дітьми з тяжкими психічними порушеннями (дитячий церебральний параліч,аутизмта інші).

Навчання за допомогою жестів дозволяє розширити комунікативні можливості дитини,шляхом візуалізації усної інформації,підготовити дитину до усного мовлення.Метод «комунікація з опорою на жести»розроблений Е.Вілкен для не мовленнєвих дітей здатних чути.Комунікацію з опорою на жести включають на етапі достатньо сформованого імпресивного мовленняприобмеженому експресивному (у віці8-10місяців).

Природні жестово-мімічні позначення та сповіщальні сигнали складають основу польських методик навчання дітей з тяжкими порушеннями в психофізичному розвитку[1].

Дактилологічні жести,як основні засоби навчання,покладені в основу методики для роботи з дітьми з порушеннями слуху,розроблені українськими науковцями (С.В.Кульбіда,І.І.Черчина,Н.Б.Адамюк,Н.В.Іванюшева,Л.І.Фомічова,О.І.Дмітрієва)[1,1].

З метою розвитку мовленнєвого інтелекту такі науковці,як Л.Акредолло,С.Гудвін,С.Ю.Мещярєкова,М.М.Кольцова,В.М.Бехтєрєв,У.Г.Пенфілд,Г.Л.Зайцева,в навчанні рекомендують використовувати мову жестів.Натуральні жести та предметні картинки використовуються для інтелектуального та емоційного розвитку дітей раннього віку в Росії.Це методика «Дитячі жести»,розроблена О.Петровою,в якій використовуються жести трьох груп (жести-симптоми,жести-регулятори,жести-інформатори).

Комунікація за допомогою жестів відрізняється від мови жестів глухих,оскільки мова їх жестів виконує функцію повідомлення або обміну інформацією.ЇЇ застосування передбачає оволодіння синтаксичними та граматичними правилами вживання слів.

Методика навчання читання нечуючих та не мовленнєвих дітей за допомогою жестів[1],передбачає виконання двох завдань:навчити дитину правильно прочитатисловоі виховати відношення до читання як джерела знань та засобу спілкування з оточенням шляхом вивчення таких ПЗССЗ як дактильна мова.На початковому етапі (середня тривалість етапу3роки)від трьох-чотирьох місяців до2,5років дитина повинна вміти показувати дактильні знаки,правильнорозрізняти з допомогою таблички5-6слів-назв,підкладати їх до відповідних предметів чи фотографій,розрізняти букви.На наступному етапі пропонується вивчення таких знаків та символів,як фотографії найближчих людей та таблиці з підписами зображених людей,таблиці-підписи назв предметів,що є в оточенні дитини та які необхідно використовувати в спілкуванні з дитиною в побутових ситуаціях,слова пов’язані з харчування,відпочинком,сном.Набір слів і виразів,який рекомендує Б.Д.Корсунська для навчання дитини,містить своє ім’я,імена членів с ім’ї та людей,з якими дитина часто спілкується;назви іграшок,якими грається дитина,одягу,їжі;назви предметів,що є в щоденному побуті,та назви дій дитинийди гратися», «грайся», «йди спати», «спи», «мий руки»і т.д.);назви запитань та слова просторової орієнтації.Корекційна робота проводиться у формі гри.

Предметні картинки,графічні позначення слів,словосполучень,речень складають базис навчальної методики читання та рахунку,яка спрямована на розвиток інтелекту та пам’яті,автором якої є Г.Доман[1].

Прагматичні навички,тобто жести,дозволяють співвідносити мовлення з фізичним та соціальним контекстами.Діти з обмеженими можливостями,зокрема,з розумовою відсталістю,використовують жести,що супроводжують їх усне мовлення.

Послідовниками питання навчання комунікації дітей з тяжкими порушеннями фізичного та (або)психічного розвитку з використанням жестів є білоруські фахівці[1].Ними розроблено програму «Підтримуюча Комунікація»,яка містить84жести і розрахована на перший період навчання (один рік)дітей даної категорії.Система складає жести об’єднані в ситуативні блоки соціальної взаємодії,гігієни та догляду,їжі та пиття,одягу і взуття,