Новости

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АПК

Работа добавлена:


ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АПК на http://mirrorref.ru

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АПК

IN THE CONTEXT OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX

Косач І.А.

кандидат економічних наук,доцент,доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена розгляду питання формування потенціалу державно-приватного партнерства та управління ним.Розглянуто сутність синергетичного потенціалу ДПП.Визначено його актуальність в контексті дослідження взаємодії на основі державно-приватного партнерства.Розглянуто основні ознаки потенціалу ДПП як системи.Наведено основні підходи до оцінки ефективності управління синергетичним потенціалом ДПП.

Ключові слова:державно-приватне партнерство,потенціал,синергія,агропромисловий комплекс,національна економіка.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена рассмотрению вопроса формирования потенциала государственно-частного партнерства и управления им.Рассмотрена суть синергетического потенциала ГЧП.Определены его актуальность в контексте исследования взаимодействия на основе государственно-частного партнерства.Рассмотрены основные признаки потенциала ГЧП как системы.Приведены основные подходы к оценке эффективности управления синергетическим потенциалом ГЧП.

Ключевые слова:государственно-частное партнерство,потенциал,синергия,агропромышленный комплекс,национальная экономика.

ANNOTATION

The article deals with the question of management of public-private partnership potencial.The essence of the synergistic potential of PPP is determined.Its relevance in the context of the study of the interaction on the basis of public-private partnership is proved.The main symptoms of potential of PPP as a system are defined.The basic approach to evaluate of the management effectiveness of synergistic potential PPP is defined.

Keywords:public-private partnership,capacity,synergia,agroindustrial complex,national economy.

Постановкапроблеми.Увітчизнянихреаліяхіснуєнагальнапотребанаближенняорганізаційногоустроюнаціональноїекономікидоєвропейськихстандартівпоєднанняінтересівтаузгодженняпротирічдержавитабізнесувконтекстірозвиткупровіднихгалузей.ВУкраїнірольдержавиврозвиткуагропромисловогосекторазведенананівець,усізначніперетвореннявідбуваютьсязавдякикапіталувеликихінтеграційнихутвореньагрохолдингів,які,зодногобоку,єпровідноюрушійноюсилоюрозвиткувітчизняногоАПК,азіншого,внаслідокмонополізаціївиробництва,недаютьрозвиватисьмаломутасередньомуаграрномубізнесу.Вконтекстіданоїситуаціїактуальнимєрозвязанняпроблемиактивізаціїдіяльностімалихтасередніхагропромисловихвиробників,аможливимцеєлишеізактивноюдержавноюпідтримкоютанаголосомнапартнерськихвідносинахміждержавоютабізнесом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.У науковій літературі існують різноманітні теоретичні дослідження окремих проблем,які стосуються різних сфер застосуваннядержавноприватного партнерства (ДПП)в Україні [1;2].Заслуговують на увагу дослідження Тищенко В. [3,с.277]стосовно потенціалу публічно-приватного партнерства,формування системи показників його оцінки,та В.Остапенко [4,с.32]в сфері фінансового потенціалудержавно-приватного партнерства.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,котрим присвячується означена стаття.На даний час значна кількість наукових досліджень присвячена дослідженню потенціалу країни,регіону,підприємства та потенціалу окремих видів ресурсів.Недостатня опрацьованість теоретичних і практичних аспектів потенціалу ДПП ускладнює впровадження проектів ДПП в конкретну галузь економіки і зокрема управління процесами мотивації та організації партнерської взаємодії.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).Метою статті є розробка основних теоретичних засад управління синергетичним потенціалом державно-приватного партнерства з метою розвитку агропромислового сектору економіки.

Виклад основного матеріалу.За останні десятиліття роль держави в економічному розвитку провідних країн світу змінюється від керівної контролюючої до активної партнерської поряд із приватним підприємництвом.Підвищений інтерес до державно-приватного партнерства як до можливого каталізатора інституційних перетворень робить актуальною проблему оцінки можливостей конкретної галузі,а в нашому дослідженніагропромислового комплексуу застосуванні механізму ДПП як платформи розвитку та прискорення трансформаційних процесів,забезпечення інтересів національної економіки,продовольчої безпеки країни,вирішення соціальних проблем.

Дослідження цього питання вимагає розгляду потенціалу ДПП як економічної категорії.Тлумачний словник української мови трактує «потенціал»як «приховані здібності,сили для

якої-небудь діяльності,що можуть бути використані за певних умов» [5].По відношенню до національної економіки категорія «потенціал» —це «сукупність економічних можливостей держави (групи держав),що можуть бути використані для забезпечення всіх її матеріальних потреб» [6].

Підвищений інтерес суспільства до ДПП як нової форми відносин між суб’єктами ринку робить актуальною проблему оцінки можливостей підприємств агропромислового комплексу та держави в прискоренні процесів впровадження ДПП в господарську діяльність агропромислових підприємств.В цьому контексті комплексне дослідження потенціалу ДПП стає особливо актуальним,оскільки його результати дали б можливість точніше визначити вектор розвитку підприємств АПК з метою формування інтеграційних об’єднань,основними суб’єктами яких могли б стати підприємства малого та середнього бізнесу.Особливо актуальною стає дана проблематика,якщо враховувати той факт,що і державний сектор,і підприємницькі структури,що взаємодіють на основі інтеграції,повинні забезпечувати створення споживчої цінності (ринкової цінності)на основі реалізації принципів ресурсозбереження та економічної ефективності.При цьому орієнтація на цілі кожного з партнерів виступає не тількифундаментом їхнього майбутнього організаційного розвитку,а й центральною ланкою управління партнерською взаємодією.Питання організації взаємодії органів влади і бізнесу і як наслідок,управління потенціалом подібної взаємодії в умовах сьогодення мають особливу важливість.

Однією з головних умов,що сприяють ефективному соціально-економічному розвитку агропромислового комплексу,є оптимальне поєднання ресурсів приватного сектора та держави.Здатність мобілізувати достатній обсяг сировинних,фінансових,інформаційних,трудових ресурсів та ефективно його використати в певному галузевому напрямку визначає потенціал ДПП.Його можна визначити як інтегровану характеристику рівня економічної потужності партнерської взаємодії,наявності ресурсів і відповідної можливості розширеного відтворення,забезпечення господарювання і соціально-економічного розвитку АПК.Особливе значення для створення такого потенціалу має спільна діяльність за рішенням задач соціально-економічного розвитку АПК.

Треба мати на увазі,що потенціал ДПП як системне утворення перевищує просту арифметичну суму його складових.Це з’являється внаслідок виникнення синергетичного ефекту від взаємодії господарюючих суб’єктів і,згідно авторської позиції,потенціал ДПП можна вважати синергетичним потенціалом.Відповідно в дослідженні питання потенціалу ДПП будемо виходити з припущення про те,що синергетичний потенціал ДПП як потенціал взаємодії залежить від величини потенціалів суб’єктів,що є сторонами партнерства,та зовнішніх умов (попиту споживачів,конкурентної боротьби,державної підтримки).

З точки зору системного підходу синергетичний потенціал доцільно розглядати як систему,що характеризується наступними властивостями (рис.1).

Дослідження синергетичного потенціалу ДПП як системи дозволяє зробити наступні висновки:

синергетичний потенціал ДППце складна система пересічних характеристик його елементів,причому останні можуть тою чи іншою мірою заміщати один одного,тобто вони альтернативні;синергетичний потенціал ДПП неможливо сформувати на базі механічного додавання складових елементів,оскільки цединамічна структура;при формуванні потенціалу ДПП діє закон синергії його елементів;синергетичний потенціал ДПП у вищих формах свого прояву може самостійно трансформуватися з появою нових складових елементів;елементи синергетичного потенціалу ДПП повинні функціонувати одночасно і в сукупності,оскільки закономірності розвитку можливостей партнерської взаємодії не можуть бути розкриті окремо,а тільки в їх поєднанні,що потребує досягнення збалансованогооптимального співвідношення між елементами;складові елементи синергетичного потенціалу ДПП повинні бути адекватними характеристикам продукції і послуг,що виробляються за проектами ДПП.

Об’єднання потенціалів в єдиний процес приводить до синергетичного ефекту.При цьому елементи потенціалу ДПП повинні функціонувати одночасно і в сукупності,оскільки закономірності розвитку можливостей підприємства не можуть бути розкриті окремо,а тільки в їх поєднанні,що потребує досягнення збалансованого оптимального співвідношення між елементами.

Процес формування системи організаційного управління синергетичним потенціалом ДПП пов’язаний з необхідністю його цілісного розгляду,а також конкретизацією етапів його формування і розвитку.Застосуваннясистемного аналізу структури,цілей і функцій системи управління синергетичним потенціалом ДПП передбачає розгляд в процесі формування і розвитку з точки зору виконання основної функції потенціалу,а саме функції ефективної діяльності інтеграційного об’єднання,що формується на його основі.

На рис.2зображена структурно-логічна схема оцінки ефективності управління синергетичним потенціалом ДПП.

ОскількидіяльністьвітчизнянихсубєктівАПКвідбуваєтьсявумовахпосиленняглоба-лізаційнихпроцесів,загостренняконкуренціїнаміжнароднихринкахагропромисловоїсировинитасупутніхпослугусферіагропромисловоговиробництва,управліннясинергетичнимпотенціаломДППвУкраїніповиннобазуватисьнавизначенніцілейуправліннясинергетичнимпотенціаломДПП,факторіввпливунайогоформуваннятарозвитокізврахуваннямнаборустратегічнихресурсівтаїхніхальтернативнихкомбінацій (рис.2).Вумовахобмеженихдержавних,упершучергубюджетних,ресурсівцедозволитьзосередитиувагунавирішеннінайбільшпроблемнихпитаньзурахуваннямфакторів,цілейтазадачрегулюючого