Новости

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН-РЕЦИПІЄНТІВ

Работа добавлена:


ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН-РЕЦИПІЄНТІВ на http://mirrorref.ru

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН-РЕЦИПІЄНТІВ

THEORETICAL RESEARCHON THE EFFECTS OF MULTINATIONALBANKSACTIVITY ON THE HOST COUNTRIES ECONOMIES

ЗапотічнаР.А.

аспіранткафедриміжнародногоекономічногоаналізуіфінансівЛьвівськогонаціональногоуніверситетуіменіІванаФранка

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано сучасні наукові дослідження,присвячені питанню впливу діяльності транснаціональних банків (ТНБ)на економіку країн-реципієнтів.Здійснено теоретичний аналіз механізмів макроекономічного впливу ТНБ.Розглянуто позитивні та негативні аспекти,зумовлені діяльністюТНБ.Досліджено фактори,що визначають характер впливу ТНБ на економіку країн-реципієнтів.

Ключові слова:транснаціональний банк,вітчизняний банк,ефект підтримки,ефект заміщення,кредитна експансія,фінансова криза.

АННОТАЦИЯ

Встатье проанализированы современные научные исследования,посвященные вопросу влияния деятельности транснациональных банков (ТНБ)на экономику стран-реципиентов.Осуществлен теоретический анализ механизмов макроэкономического влияния ТНБ.Рассмотрены положительные и отрицательные аспекты,обусловленные деятельностью ТНБ.Исследованы факторы,определяющие характер влияния ТНБ на экономику стран-реципиентов.

Ключевые слова:транснациональный банк,отечественный банк,эффект поддержки,эффект замещения,кредитная экспансия,финансовый кризис.

ANNOTATION

The analysis of the latest scientific researches on the impact of the multinational banks' (MNBs)activities on the economy of the host countries is provided in the articles.A theoretical analysis of the mechanisms of the macroeconomic impact of MNBs is carried out.Positive and negative aspects arising from the activities of MNBs are considered.The factors determining the nature of the impact of MNBs on the economy ofthe host countries are investigated.

Keywords:multinational banks,domestic banks,support effect,substitution effect,credit expansion,financial crisis.

Постановкапроблеми.Питання про характер економічного впливу ТНБ залишається одним із найбільш дискусійних в економічній літературі.До світової фінансової кризи20082009рр.переважала думка про позитивний вплив ТНБ на економіку країн-реципієнтів.Проте після економічних потрясінь згаданих років почали висловлюватися побоювання,що коли ТНБ стикаються з дефіцитом капіталу або фінансування,вони обмежують свою діяльність на зовнішніх ринках і скорочують обсяги кредитування у країнах-реципієнтах,таким чином здійснюючи дестабілізуючий вплив на економіку цих країн.Найновіші наукові дослідження вказують на те,що характер впливу ТНБ на економіку країн-реципієнтів залежить від низки факторів,зокрема від макроекономічної ситуації в країні базування материнського банку та країні-реци-пієнта,характеристик самого ТНБ тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Питанню впливу ТНБ на економіку країн-реципієнтів присвячено праці іноземних науковців,зокрема:І.Ван Лелівельд,Л.Голдберг,А.Деміргюч-Кунта,Р.ДеГасса,М.Джіанетті,С.Классенса,І.Ковель-Мишиної,Д.Меті-сона,Ф.Мишкіна,С.Озилдирима,З.Ондера,С.Онджена,М.Перія,Дж.Пік,Е.Розенберг,Дж.Ролдоса,К.Увеллера,Г.Хейзинга,Н.Цитореллі та ін.Серед вітчизняних науковців,які досліджували роль ТНБ у країнах,що розвиваються,у тому числі й Україні,слід назвати роботи таких науковців,як:

Галайко,В.Геєць,В.Гірняк,О.Дзюблюк,Івасів,М.Козоріз,Р.Корнилюк,В.Кочетков,Є.Осадчий,Л.Романенко,О.Сніжко,О.Чигринець,М.Флейчук.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.Аналіз досліджень і публікацій з указаної проблематики свідчить про відсутність спільної думки серед науковців про характер впливу ТНБ на економіку країн-реци-пієнтів,а також на недостатність теоретичних аргументів щодо характеристик такого впливу.Таким чином,існує необхідність чіткого розмежування позитивних та негативних аспектів,зумовлених діяльністю ТНБ,визначення факторів,від яких залежить особливість їхнього впливу на економіку країн-реципієнтів.

Мета статті полягає у визначенні та систематизації наслідків впливу ТНБ на економіку країн-реципієнтів та факторів,що їх визначають.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Розуміння ролі ТНБ для економік країн-реци-пієнтів стало важливим дискусійним питанням серед науковців у зв’язку з виникненням світової фінансової кризи.Важлива відмінність між нещодавньою фінансовою кризою та попередніми кризами полягає в тому,що криза20082009рр.виникла в країнах базування ТНБ,тоді як попередніу країнах,що розвиваються,та найменш розвинутих країнах (країнахреципієнтах ТНБ).Після економічних потрясінь згаданих років почали висловлюватися побоювання,що негативні наслідки від діяльності ТНБ для країн-реципієнтів переважають над позитивними.Як наслідок,відбулося переосмислення потенційних вигод і втрат від діяльності ТНБ.На основі аналізу останніхнаукових публікацій ми визначили та систематизували позитивні й негативні аспекти,зумовлені діяльністю ТНБ на ринку країн-реципієн-тів (табл.1).

Таблиця1Позитивні та негативні аспекти,зумовлені діяльністю ТНБ на ринку країни-реципієнта

ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ

НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ

збільшення обсягу кредитних ресурсів в економіці

можливість неконтрольованого відтоку капіталу з країни

покращення платоспроможності,підвищення ефективності та стабільності функціонування вітчизняної банківської системи

концентрація спекулятивного капіталу у вигляді коротко-і середньострокових валютних кредитів лише на кількох ринках

стимулювання розвитку банківського нагляду,вдосконалення правової бази,якою регламентується банківська діяльність,підвищення прозорості та пришвидшення здійснення внутрішніх реформ

зростання політичної та економічної залежності від ТНБ

запровадження банківських ноу-хау,особливо в галузі оцінки ризиків (методів кредитного ско-рингу),використання новітніх банківських технологій,сучасних автоматизованих систем

використання ТНБ методів кредитного скорингу може призвести до скорочення кредитування малих фірм,оскільки такий метод оцінки кредитного ризику,як правило,ґрунтується на «м'якій»інформації

посилення конкуренції,що сприяє формуванню конкурентоспроможної та фінансово-стійкої банківської системи

посилення конкуренції,що може призвести до витіснення вітчизняних банків із внутрішнього ринку

створення додаткових робочих місць,підвищення кваліфікації працівників

перехоплення найкращих місцевих клієнтів у вітчизняних банків

розширення спектра,підвищення якості та здешевлення банківських послуг

загострення проблеми зовнішньої заборгованості

послаблення та пришвидшення подолання наслідків внутрішніх та локальних фінансових криз

підвищення вразливості до глобальних фінансових криз

Джерело:складено автором

Для визначення характеру впливу ТНБ на економіку країн-реципієнтів деякі науковці (Р.Корнилюк,І.Івасів,Дж.Стігліц,І.Ковель-Мішина)вважають за доцільне використання інституційного підходу,який дає змогу виділити наслідки експансії ТНБ для кожного суб’єкта національної економіки окремо.Як зауважує Р.Корнилюк,навіть для одного суб’єкта вплив ТНБ може мати неоднорідний

характер.Наприклад,для органівдержавного управління прихід ТНБ,з одного боку,може вирішити проблему із залученням ПІІ,а з іншогозагострити проблему економічного суверенітету держави.Для вітчизняних банків загострення конкуренції з боку ТНБ може призвести до втрати частини клієнтської бази,погіршення результатів діяльності та фінансового стану.Проте за умови швидкої адаптації вітчизняних банків до нових умов бізнес-середовища вони зможуть наблизитися за показниками ефективності діяльності до рівня ТНБ [1,с.85].

Результати найновіших наукових досліджень указують на те,що характер макроеко-номічного впливу кредитної ТНБ залежить від низки факторів,зокрема від економічної ситуації у країні базування та країні-реципієнті,рівнів їхнього економічного розвитку,від особливостей самого ТНБ,мотивів входження на ринок,від тривалості та масштабу діяльності ТНБ на ринку,а також від форми кредитів,які ТНБ надають своїм реципієнтам (рис.1).

Розглянемодослідженнянауковців,присвяченихвпливуТНБнаекономікукраїн-реципі-єнтів,протягомрізнихфазекономічногоциклуякперіодівекономічноїстабільності,такіпротягомкризовихперіодів.ВідповіднодорезультатівдослідженняЗ.ОндератаС.Озїлдіріма,ТНБздійснювалистабілізуючиймакроеконо-мічнийвпливукраїнахСхідноїЄвропиякуперіодиекономічноїстабілізації,