Новости

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Работа добавлена:


СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ на http://mirrorref.ru

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІSTRATEGY OF CASH FLOW MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE

Биховченко В.П.

кандидат економічних наук,доцент,доцент кафедри фінансів Університету державної фіскальної служби України

Ксьонжик В.В.

студент

Навчально-наукового інституту фінансів та банківської справи Університету державної фіскальної служби України

АНОТАЦІЯ

У статті визначено економічну сутність грошових потоків,охарактеризовано грошові потоки за класифікаційними ознаками,обґрунтовано механізм управління грошовими потоками,розробку стратегії,а також досліджено методи аналізу ефективності управління грошовими потоками,проведеноаналіз основних показників діяльності,грошових потоків,оцінено ефективність системи управління грошовими потоками.

Ключові слова:грошові кошти,грошовий потік,рух грошових коштів,операційна діяльність,інвестиційна діяльність,фінансова діяльність.

АННОТАЦИЯ

Встатье определена экономическая сущность денежных потоков,охарактеризованы денежные потоки по классификационным признакам,обоснованы механизм управления денежными потоками,разработка стратегии,а также исследованы методы анализа эффективности управления денежными потоками,проведен анализ основных показателей деятельности,денежных потоков,оценена эффективность системы управления денежными потоками.

Ключевые слова:денежные средства,денежный поток,движение денежных средств,операционная деятельность,инвестиционная деятельность,финансовая деятельность.

АNNOTATЮN

We determined the economic substance of the cash flows,given the cash flows according to classification criteria,justified by the mechanism of cash flow management,development of strategies and methods of analysis of the effectiveness of cash flow management,analysis of key performance indicators,cash flows and evaluated the effectiveness of the system of cash flow management.

Key words:cash,cash flow,cash flows,operating activities,investment activities and financing activities.

Постановкапроблеми.Проблема пов’язана з безперервним рухом грошових коштів,в результаті якого формуються вхідні та вихідні грошові потоки.Управління ними має велике значення для реалізації ключових цілей підприємств будь-якої форми власності та є запорукою їх сталого фінансового стану.Адже шляхом збалансування обсягів надходження і використання грошових коштів та синхронізації їх у часі досягається забезпечення фінансової рівноваги та прискорення реалізації внутрішньогосподарських завдань господарських суб’єктів.І навпаки,відсутність належної уваги до управління грошовимипотоками може значно ускладнити роботу підприємств,спричинивши загрозу банкрутства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.В розробку стратегічного управління грошовимипотоками підприємств важливий внесок зробили такі вітчизняні та зарубіжні економісти,як,зокрема,І.Бланк,В.Бочаров,Є.Бріґхем,Дж.К.ВанХорн,В.Галасюк,А.Горбунов,А.Кінг,Г.Ковальчук,Б.Колас,Ч.Лі,Л.Ліго-ненко,Л.Павлова,А.Поддєрьогін,Т.Рубінш-тейн,Є.Сорокіна,І.Тивончук,М.Тутарінова,Дж.Фіннерті,Н.Хахонова,Ю.Ямпольський,О.Васюренко,Г.Азаренкова.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.Водночас єдиної теоретичної бази,яка б охоплювала увесь комплекс питань управління грошовими потоками господарських суб’єктів,у працях науковців ще не сформовано.Не вироблено єдиного підходу до тлумачення категорії «грошові потоки»,критеріїв,відповідно до яких здійснюється їх класифікація,відсутні чіткі формулювання цілей та завдань управління грошовими потоками підприємств.Окрім того,методики їх аналізу та планування,розроблені зарубіжними економістами,орієнтовані на стабільну ринкову економіку,а тому для трансформаційних умов мають невисоку практичну цінність.

Відсутність дієвого організаційно-економічного механізму управління грошовимипотоками підприємств є також однією із проблем.Необхідно поглибити наукові дослідження структури та функцій цього механізму,вирішити завдання,що стосуються розроблення методологічних рекомендацій із визначення ефективності управління грошовими потоками і розрахунку оптимальної величини залишку грошових коштів,підвищення рівня розрахунково-платіжної дисципліни підприємницьких структур.Це неможливо без глибоких досліджень особливостей,що визначають грошові потоки кожного суб’єкта господарювання в не-усталених економічних системах.

Мета статті полягає у розробці теоретичних,стратегічних засад та практичних рекомендацій з удосконалення системи управління грошовими потоками підприємства,котрі не були раніше чітко окреслені теоретично і застосовано точно на практиці.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

визначити економічну сутність грошових потоків;охарактеризувати грошові потоки за класифікаційними ознаками;обґрунтувати механізм управління грошовими потоками;дослідити методи аналізу ефективності управління грошовими потоками.

Виклад основного матеріалу дослідження.Грошові потоки— це одна з основних економічних характеристик функціонування підприємства.Серед трьох найважливіших параметрів його господарської діяльності— виручка від реалізації продукції,прибуток та грошові потоки— останнім,на нашу думку,повинна відводитись домінуюча роль.Оскільки,як зауважив відомий спеціаліст Я.Соколов у монографії «Основи теорії бухгалтерського обліку»,на практиці існує своєрідний парадокс: «Прибуток є,а грошей немає» [3,с.66].

Основними відмінностями між сумою отриманого прибутку та грошовими потоками є такі:

прибуток відображає грошові та негрошові доходи протягом певного періоду,що не співпадає з реальним надходженням грошових коштів;прибуток визнається після здійсненняпродажу,а не після надходження грошових коштів;під час розрахунку прибутку витрати на виробництво продукції визнаються під час її реалізації,а не в момент їх оплати.

Попри всю важливість,економічна категорія «грошові потоки» ще не має достатнього висвітлення в науковій та навчально-практичній фаховій літературі.І хоча окремими авторами охарактеризовано це поняття,все ж таки існує величезна плутанина у визначенні як терміна,так і його змісту.Явище неоднозначного тлумачення ускладнює процес дослідження,особливо для початківців,яким важко з’ясувати глибше сутність питання через неоднозначне трактування основоположних понять,не говорячи вже про те,що без з’ясування цих базових моментів неможливе подальше висвітлення концептуальних засад функціонування грошовихпотоків підприємств та побудови ефективного механізму управління ними.

Отже,на першому етапі нашого дослідження розглянемо наявні підходи до тлумачення грошових потоків вітчизняними та зарубіжними економістами.Нами виявлено суттєві розбіжності в поглядах науковців до визначення та трактування змісту цього поняття.Скажімо,паралельно з наявними термінами «грошові потоки», «грошовий потік» трапляються визначення «фінансові потоки», «рух грошових коштів»,cashflow,або ж український аналог «кеш фло».

Поняття грошових потоків є агрегованим,адже включає у свій склад різноманітні види цихпотоків.У зв’язку з цим виникає необхідність розробки їх комплексної класифікації.На жаль,це питання ще не достатньо відображено в працях науковців,хоча останніми роками було опубліковано низку робіт [4,с.114115],присвячених цій тематиці.Управління грошовими потоками— один з найважливіших сегментів фінансової роботи на підприємстві,від ефективності організації якого залежать як поточні результати діяльності,так і майбутні темпи розвитку господарського суб’єкта.

Розглянемо наявні підходи до організації управління грошовими потоками підприємств.Процес управління грошовими потоками підприємства включає в себе дві основні стадії,а саме організацію системи і цикл управління грошовими потоками підприємства.

Організація системи управління грошовими потоками здійснюється поетапно і включає три етапи.

Однією з категорій,яка характеризує процес управління грошовими потоками,є цикли,які формуються в певній послідовності:

оптимізація грошових потоків підприємства;планування грошових потоківпідприємства в розрізі різних їх видів;забезпечення ефективного контролю грошових потоків;забезпечення повного та достовірного обліку грошових потоків та формування необхідної звітності;аналіз грошових потоків за попередній період [5,с.19].

Головними цілями управління грошовими потоками підприємств є забезпечення ефективного функціонування,що виявляється в досягненні стану фінансової рівноваги та макси-мізації чистого грошового потоку.Основними завданнями управління грошовими потоками підприємств є формування достатнього обсягу грошових коштів відповідно до потреб реалізації господарської діяльності,забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків та синхронності їх формування в часі.

Синтезуючи підходи науковців до визначення основної мети фінансового менеджменту,вважаємо,що основною місією стратегічного управління грошовими потоками є забезпечення стану фінансової рівноваги підприємства,оскільки,на нашу думку,мистецтво управління загалом полягає у постійному пошуку вигідногокомпромісу між досягненням бажаної мети та ризиком,що супроводжує цей процес [2,