Новости

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА

Работа добавлена:


СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА на http://mirrorref.ru

Кушнір Н.О.

кандидат економічних наук,доцент кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету

Славич М.М.

магістр факультету міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету

KushnirN.O.

Candidate of Economic Sciences,Senior Lecturer at Department of International Economic Relations

Uzhhorod National University

Slavich M.M.

Master of Faculty of International Economic Relations

UzhhorodNationalUniversity

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА

ON THE WORLD GRAIN MARKET

Анотація.Стаття присвячена аналізу основних тенденцій розвитку України на світовому ринку зерна.Також розглянуто динаміку світового виробництва та споживання зернових.Виявлено та деталізовано тенденції розвитку цього ринку в розрізі трьох найпоширеніших зернових культур:пшениці,кукурудзи,рису.Охарактеризовано тенденції зовнішньої торгівлі зерновими культурами та її значення у зовнішній торгівлі України,а також позицію України у світовій торгівлі зерновими культурами.

Ключові слова:ринок зерна,зернові культури,зерно та олійне насіння,виробництво,попит,експорт,імпорт.

Постановка проблеми.Сьогодні на світовому ринку зерна склалася стійка спеціалізація:виробництво зерна концентрується в розвинених країнах,а багато країн,що розвиваються,не в змозі вирішити свої зернові проблеми і змушені йти на масштабний імпорт зерна.У результаті росте світова торгівля зерном.

Стан зернового ринку країни є важливим показником якості економічних реформ,що проводяться в країні,реалізації агропродовольчої політики.З урахуванням масштабів і повноти елементів економічних стосунків зерновий ринок може слугувати своєрідною моделлю розвитку для інших ринків сільськогосподарської продукції,сировини і продовольства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Питанням ринку зернових культур присвячено значну кількість досліджень вчених-економістів та дослідників-практи-ків.Так,проблеми ефективності виробництва зернових розкриваються у працях П.Т.Саблука,О.М.Шпичака,В.І.Бойка,М.Г.Лобаса,В.Л.Волинця та інших.Проблемам підвищення ефективності виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах в умовах формування ринку присвячені роботи К.Макконела,А.Сміта,

О.В.Захарчука,М.В.Калінчика,В.Г.Федька та інших.Відзначаючи цінність результатів досліджень науковців,необхідно зазначити,що чимало питань щодо напрямів удосконалення цього сектора економіки в сучасних умовах залишаються недостатньо дослідженими.

Метою статтіє аналіз світового виробництва та світової торгівлі зерновими та визначення місця України у світовому експорті зернових культур.

Виклад основного матеріалу.Найбільш поширеними у світі є три зернові культури:пшениця,кукурудза і рис.

До середини90-х років минулого століття пшениця була,так би мовити, «царицею полів»,але потім зросло виробництво кукурудзи.По-перше,через спроби задовольнити зростаючі потреби тваринництва,а по-друге,у зв’язку з початком промислового виробництва етанолу [2,с.24].

П’ятьма найбільшими експортерами зерна є Австралія,Аргентина,ЄС,Канада і Сполучені Штати Америки;провідне місце в експорті пшениці займають такі країни,якСША,Бразилія,Україна,Аргентина та інші;лідерами з експорту кукурудзи є такі країни,як ЄС,США,Росія,Канада,Австралія,Україна,Аргентина,Казахстан та інші;основними експортерами рису є В’єтнам,Індія,Пакистан,Сполучені Штати Америки і Т аїланд [3].Сумарні експортні пропозиції зерна з боку основної «п’ятірки»експортерів становлять понад84%усього обсягу світової торгівлі.

Основними показниками,що визначають ступінь впливу країни на світовий ринок,є,по-перше,частка у світовій торгівлі;по-друге,відношення перехідних запасів до середньорічного внутрішнього споживання у країні.За обома показниками сьогодні лідируютьСША.Відповідно,США займаютьпровіднеположення насвітовому ринку зерна,наїхнючасткуприпадає28%усьогообсягу торгівлі;далі йдуть Канада-17%,Австралія і ЄС-по15%і Аргентина-11%.

Основними споживачами зерна залишаються країни Азіатсько-тихоокеанського регіону,такі як Китай,Японія,Корея,Індонезія і Філіппіни.

На світовому ринку зерна склалася стійка спеціалізація:виробництво зерна концентрується в основному в розвинених країнах,а багато країн,що розвиваються,не в змозі розв’язати свої зернові проблеми і змушені йти на імпорт зерна.Крім того,експерти ОЕСР відзначають,що в умовах

d01.,.3]

достатнього світового зернового виробництва проблеми забезпечення зерном будуть особливо гостро стояти перед найбіднішими країнами,що не мають засобів на фінансування імпортних поставок зерна.Сьогодні на світовому ринку зерна відбуваються зміни і можна спостерігати таку картину:скоротилися посіви вСШАі Канаді;зменшилися перехідні запаси в найбільших країнах-експортерах;на ринок увійшли нові країни-експортери,такі як Угорщина,Росія,Україна,Казахстан і Туреччина.

Світова кон’юнктура ринку зерна характеризується показниками функціонування ринку та відображаєвеличину попиту і пропозиції,обсяги продажів,ринкову активність продавців і покупців.У зв’язку з постійним загостренням конкуренції на ринку важливо володіти адекватними відомостями про стан,динаміку обсягів продажів на відповідному товарному ринку,які можна отримати,проаналізувавши його.

За даними першого підготовленого Продовольчою та сільськогосподарською організацієюООН(далі-ФАО)прогнозу попиту на зернові та пропозиції зернових у світі в сезоні2017-2018,ситуація на ринках залишиться відносно спокійною,незважаючи на незначне скорочення обсягів виробництва у світі.

З урахуванням очікуваного відносно низького приросту споживання і чергового багатого врожаю запаси зернових у світі також залишаться на близькому до рекордного рівня.

В останнє десятиліття на світовому ринку йде процес інтенсифікації зернового виробництва.Розглянемо динаміку показників стану світового ринку зерна за20062016маркетингові роки.

Як бачимо з рисунку1,за аналізований період валовий збір зерна виріс на26%.Стимулом для збільшення виробництва став ріст обсягів використання (споживання)і світової торгівлі зерном відповідно на52,9%і52,8%.

Але в2015р.обсяг виробництва зерна досяг свого пікового значення,що привело до росту насиченості зернового ринку і,як наслідок,до збільшення залишків на кінець року.Така обставинапривеладо зниженняпопиту на зерно і,відповідно,падіння цін із подальшою їх стабілізацією.У2015р.ціни на пшеницю й кукурудзу порівняно з попереднім роком зменшилися відповідно на46,4і22,9%.

Падіння привабливості торговельних операцій на зерновому ринку стало причиною зниження насиченості ринку.У2015-2016рр.на світовому ринку зерна зростання виробництва зерна дещо призупинилося,порівняно з попереднім роком рівень його виробництва знизився на1,2%.На цей період припадає збільшення попиту на зерно з боку низки країн,зниження внутрішнього виробництва в якихпривелодороступотреб в імпорті.Внаслідок цього обсяг світової торгівлі зріс на4%,обсяги використання зерна і залишки залишилися майже без змін.

Уже три сезони поспільглобальнаситуація з попитом і пропозицією зернових в2016-2017роках залишається цілком сприятливою,прощо свідчать досить високі коефіцієнти відношення обсягів запасів до обсягів споживання і відносно низькі ціни.

У таблиці1розглянемо світовий ринок зерна,а саме виробництво,пропозицію,споживання та запаси.

На основі даних таблиці1бачимо,що в2015/2016МР відбулося збільшення світового виробництва зерна на238,8млн т,збільшення обсягів світової торгівлі і внутрішнього використання зерна відповідно на75,4млн т і193,4млн т.До кінця2015-початку2016рр.світові залишки зерна становили661,5млн т.Це найкращий показник за останні десять років.

Аналіз тенденцій розвитку світового ринку зерна дає змогу відзначити,що світове виробництво зерна в коротко-і довгостроковій перспективі здатне загалом задовольнити попит на продукти зернового виробництва навіть за очікуваного у найближчі20років щорічного збільшення населення планети на80млн чоловік.У цих умовах приріст зернових культур буде відбуватися восновному за рахунок його розвитку в тих країнах,де є для цього сприятливі умови.

Негативними тенденціями,здатними стримувати подальше нарощування світового виробництва зерна,є обмеженість площ земель,придатних для посівів зерна,що пов’язане з високим рівнем урбанізації та необхідністю збереження лісових масивів,екологічні ускладнення у зв’язку з подальшим залученням незадіяних земель,обмеженість водних ресурсів,скорочення фінансування сільськогосподарського виробництва.

d21

d1 [3]

cc

c22015/162012/13

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

cc.

+,-

%

c2

2294,7

2518,9

2564,5

2533,5

238,8

10,4

cf

2845,9

3049

3156,2

3188,6

342,7

12,0

d1

2324,5

2429,3

2498,1

2517,9

193,4

8,3

d2

318,9

363,9

378,9

394,3

75,4

23,6

c7

530,1

591,7

655,1

661,5

131,4

24,8

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти

2. Реферат Сучасні тенденції розвитку оптової торгівлі в Україні

3. Реферат Стан та тенденції розвитку ринку виставкових послуг, в Україні та на прикладі окремого підприємства («Київський міжнародний контрактовий ярмарок»)

4. Реферат ІТАЛІЙСЬКІ БАНКИ І ЇХ МІСЦЕ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

5. Реферат Тенденції розвитку енергетики в світі та Україні

6. Реферат Головні тенденції розвитку країн Північної Америки у ХХ ст..

7. Реферат ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИТНИХ ВІДНОСИН НА УКРАЇНСЬКОМУ ҐРУНТІ

8. Реферат РИНКИ З ПРОДАЖУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

9. Реферат СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА АНАЛІЗУ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ

10. Реферат АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ