Новости

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ГАЛУЗІ ОЛІЄВИРОБНИЦТВА: МІКРОЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Работа добавлена:


НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ГАЛУЗІ ОЛІЄВИРОБНИЦТВА: МІКРОЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ на http://mirrorref.ru

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ГАЛУЗІ ОЛІЄВИРОБНИЦТВА:МІКРОЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

DIRECTIONS INCREASE PROFITS FIELD OF OIL PRODUCTION:MACROECONOMIC RATIONALE

Кукіна Н.В.

кандидат економічних наук,доцент,Таврійський державний агротехнологічний університет

Бакіна Т.В.

кандидат економічних наук,доцент,Таврійський державний агротехнологічний університет

АНОТАЦІЯ

У статті запропоновано мікроекономічний механізм макси-мізації прибутку в галузі виробництва соняшникової олії.Побудовано схему формування маЗксимального прибутку аграрної фірми.Продемонстровано напрями підвищення прибутку з метою оптимізації виробничої функції та обсягів виробництва.Встановлено економічно обґрунтований розмір посівної площі насіння соняшнику в господарствах Запорізької області.Розраховано рекомендований обсяг виробництва соняшнику,що підвищує прибутковість виробництва.

Ключові слова:аграрна фірма,виробнича функція,витрати виробництва,ефективність, «золоте правило мікроеко-номіки»,оптимізація,площа посіву,прибуток.

АННОТАЦИЯ

Встатье предложен микроэкономический механизм максимизации прибыли в отрасли производства подсолнечника.Разработана схема формирования максимальной прибыли аграрной фирмы.Продемонстрированы направления повышения прибыли на основе оптимизации производственной функции и объёмов производства.Установлен экономически обоснованный размер посевной площади семян подсолнечника в хозяйствах Запорожской области.Рассчитан рекомендованный объём производства подсолнечника,который повышает прибыльность производства.

Ключевые слова:аграрная фирма,производственная функция,затраты производства,эффективность, «золотое правило микроэкономики»,оптимизация,площадь посева,прибыль.

ANNOTATION

The article macroeconomic mechanism of profit maximization in sunflower production industry is offered.Formation of maximize profits scheme of agricultural firms is developed.Directions profits increase based on the optimization of the production function and volumes is demonstrated.Economically reasonable size of the sown area of sunflower seeds in the Zaporozhe area farms is installed.Recommended volumeof sunflower production which increases the production profitability is calculated.

Keywords:agricultural firm,production function,production costs,efficiency,Golden rule of microeconomics,optimization,sown area,profit.

Постановкапроблеми.Функціонуваннягалузівиробництвасоняшниковоїолії (якатрадиційноєбільшприбутковоюпорівнянозіншимигалузямиАПК)усучаснихумоваххарактеризуєтьсянестабільнимрозвитком,щоприводитьдозниженняприбутківвідвиробництваїїпродукції,зокрема,внаслідокпереважанняекстенсивнихметодіввиробництвасоняшнику (енерговитратногометодуодержаннясировини),прощосвідчатьтемпизниженняврожайностікультурипорівнянозтемпамискороченняваловогозбору.Без застосування механізму оптимізації економіко-тех-нологічних параметрів виробництва соняшнику не можна розраховувати на одержання високих фінансових результатів.

У зв’язку із цим,необхідним є пошук економічних методів оптимізації виробництва з метою формування економічно виправданої віддачі від масштабу виробництва культури та встановлення раціональної виробничої функції та забезпечення стабільної прибутковості сільськогосподарських підприємств регіону на інтенсивній основі,що зумовлює необхідність застосування методів мікроекономічного аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Вивченню проблем організації та ефективного функціонування виробництва олії присвячені праці відомих вчених-економістів,таких як В.Я.Амбросов,В.Г.Андрійчук,В.І.Бойко,

О.В.Воронянська,П.І.Гайдуцький,М.В.Гла-дій,О.Д.Гудзинський,Ю.В.Домашенко,М.В.Зубець,О.В.Крисальний,1.1.Лукінов,П.М.Макаренко,М.Й.Малік,Л.О.Мармуль,П.Т.Саблук,М.Й.Хорунжий,Л.Г.Чернюк,О.М.Шпичак,В.В.Юрчишин.

Виділення не вирішених раніше частин проблеми.Незважаючи на велику кількість наукових праць із цієї тематики,низка проблем залишається невивченими і потребує ґрунтовного дослідження.Зокрема,особливої уваги потребують методичні та організаційно-економічні питання,пов’язані з науково-обґрунтованим підвищенням рівня прибутку шляхом оптимі-зації параметрів агробізнесу граничними показниками виробництва,формуванням економічно виправданої віддачі від масштабу виробництва культури,виявленням раціональної виробничої функції для сільськогосподарських підприємств регіону— тобто дослідження мікроекономіч-ного аспекту високоприбуткового виробництва соняшнику.

Мета статті полягає в обґрунтуванні тео-ретико-методичних засад і перспективних практичних напрямів підвищення прибутку

у виробництві соняшнику в сільськогосподарських підприємствах регіону на основі мікро-економічного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження.Перехід вітчизняної аграрної сфери економіки на ринкові засади як до ефективної моделі розвитку економіки виправдав себе у часі.Він увійшов у організаційно-економічну діяльність аграрних формувань,консолідував зусилля підприємницьких форм господарювання навколо розвитку аграрної економіки в цей непростий час.Усі проблеми,з якими зіштовхнулися сільськогосподарські товаровиробники,ще свіжі в пам’яті,та й сьогодні більшість з них залишаються актуальними,особливо ті,що базуються на необхідності підвищення прибутку від виробництва й реалізації насіння соняшнику не екстенсивним,а інтенсивним шляхом як об’єктивної потреби будь-якої системи господарювання.

У ринковій системі господарювання основним завданням сільськогосподарських підприємств Запорізької області є максимізація прибутку від виробництва й реалізації продукції.Усі дії,спрямовані на досягнення цієїмети,є механізмами мікроекономічного характеру.Якщо саме вони не будуть відпрацьованими економічними правилами гри,то підприємства не зможуть ефективно використати всі можливості виробничого процесу.

Економічні параметри системи максимального прибутку (в контексті мікроеко-номіки)визначаються внутрішньовиробничими ресурсовитратними відносинами.Вони виникають в ході організації та логістич-

ного управління ресурсними потоками під час виробництва та реалізації продукції.Ці параметри залежать від основних факторів виробництва сільськогосподарської продукції:землі,праці та капіталу,— і показані в досягненні найкращих результатів виробництва в технологічній та економічній ефективності (див.рис.1).

Рис.1.Схема формування максимального прибутку фірми

Джерело:авторська розробка

Формально будь-який процес виробництва можна описати за допомогою виробничої функції.Виробнича функція— це функція,незалежні змінні якої приймають значення обсягів використаних ресурсів (у нашому випадку аналізується площа посіву і витрати матеріальних ресурсів виробництва),а залежна змінна— значення обсягів продукції,яка випускається (насіння соняшнику) [1,с.90].

Найчастіше використовуються виробничі функції з двома факторами.Аналізуючи взаємозв’язок витрат матеріальних ресурсів і площі посіву,скористаємося виробничою функцією з двома змінними ресурсами.Таким чином,виробнича функція насіння соняшнику матиме вигляд:

Q=f(A;C),(1)

деQ— обсяг виробництва насіння соняшнику,ц;

А— розмір площі посіву під культурою,га;

С— витрати матеріальних ресурсів,грн.Функцію виробництва соняшникової олії визначимо у вигляді найпоширенішої виробничої функції в емпіричному аналізі— функції Кобба-Дугласа [1,с.92]з коригуванням на власні види ресурсів.

Q=X *Ла *Св,(2)

де Х— технологічний коефіцієнт;а— коефіцієнт еластичності виробництва культури за розміром площі посіву;

в— коефіцієнт еластичності виробництва культури матеріальних витрат.

За допомогою програми Ехвеї виводимо результативний вираз функції виробництва насіння соняшнику в розрізі групування за площею посіву сільськогосподарських підприємств

Запорізької області.Результати розрахунків зображено в табл.1.

Таблиця1Виробнича функція насіння соняшнику та її характерні параметри підприємств Запорізької області

Групи підприємств за розміром посівних площ,га

Виробнича функція

Характерна віддача від масштабу

Гранична норма технологічного заміщення матеріалів землею (MRTSСА)

І група:

від0до500га

Q =7,48х А0'46852х С0,5299

1,0

(постійна)

0,7А

ІІ група:

від501до1000га

Q =18,96ха0'44056хс0'45875

0,9

(що спадає)

ІІОЗС

ІІІ група:

від1001до2000га

Q =1,23Х А0,81356Х С0,7064

1,52

(що зростає)

1,9А

ІУ група:

від2001га і більше

Q =1,53ха0'4823х С0'4677

0,95

(що спадає)

Ы|

Усього в регіоні

Q =8,14х А0,5563х С0,4837

1,04

(постійна)

іор

Джерело:побудовано та розраховано авторами на основі [2]

Результати дослідження показали,що найбільш затратним є виробництво насіння соняшнику з площею обробітку підкультурою в межах від501до1000га.Показник граничної норми технологічного заміщення найвищий— 1,34,що характеризує технологічну замінність матеріальних ресурсів,яка породжує порушення технології виробництва,а отже,спадну віддачу від масштабу.З огляду на це,зазначимо,що мінімальний рівень питомих витрат матеріалів в підприємствах ІІ групи являється наслідком неефективного матеріалоощадного виробництва,це концептуальне недотримання агротехнології під час обробки ґрунту під посіви соняшнику та їх доглядом.

Найменш витратним є виробництво соняшнику в підприємствах ІІІ групи,що доводить показник граничної норми технологічного заміщення,який є найнижчим порівняно з іншими групами господарств регіону і наближається до нуля.Це зумовлює жорстку ефективну допо-внюваність двох ресурсів,яка створює віддачу від масштабу,яка зростає (1%збільшення витрат матеріальних ресурсів створює1,47%збільшення обсягу виробництва),що не можна сказати про віддачу ресурсів інших груп господарств.

Таким чином,граничний підхід до проблеми витрат виробництва насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах встановив,що запорукою підвищення результативного ресурсозберігаючого розвитку олійної галузі є економічно обґрунтований розмір посівної площі насіння соняшнику,межа якої для господарств конкретного регіону,повинна знаходитися в інтервалі10012000га ріллі.

Конкретизуємо цю пропозицію нау-ково-обґрунтованим обсягом виробництва соняшнику шляхом порівняння граничних величин витрат та доходів ІІІ групи сільськогосподарських підприємств Запорізької області (див.табл.2).

Таблиця2

Функціональна залежність результативних показників виробництва соняшнику в підприємствах ІІІ групи Запорізької області

Показник

Функція

Сукупна виручка,ТК

ТК =-1,213х2+233,69х

Гранична виручка,МК

МК =0,0389х2-3,7148х++75,955

Сукупні витрати,ТС

ТС =0,0672х3-7,9632х2++316,9х

Граничні витрати,МС

МС =0,0186х2-1,8719х++41,392

Джерело:побудовано та розраховано авторами на основі [2]

Динаміка середніх витрат виробництва та вартості реалізації культури дають змогу за допомогою лінії тренду встановити функціональну залежність сукупних показників результативної діяльності виробництва.

Використовуючи «золоте правило мікроеко-номіки» (МС =МК),що забезпечує максимі-зацію прибутку підприємницької діяльності,визначимо оптимальний обсяг виробництва насіння соняшнику для підприємств Запорізької області:

0,0186х2-1,8719х+41,392 =0,0389х2-3,7148х+75,955х =65,якщо Q =30126 (ц)

Отже,оптимальний обсяг виробництва насіння соняшнику для господарств Запорізької області становить30126ц,що забезпечує науково-обґрунтоване,з позиції технології виробництва,підвищення результативного показника агробізнесу-розміру прибутку від реалізації продукції.Порівняльна оцінка результативних показників діяльності підприємств області до та після оптимізації розмірів виробництва (площі посіву та обсягів виробництва продукції),ураховуючи рівень товарності культури,подана в табл.3.

Таблиця3

Порівняння фактичних та проектних результатів виробництва соняшнику в господарствах ІІІ групи Запорізької області

Середні показники в розрахунку на одне підприємство

2014р.

Проект на базі граничного аналізу

Відхилення проекту від2014р.,%

Середній рівень виробництва,ц

21376,2

30126

140,9

Середня врожайність,ц/га

15,66

22,45

143,4

Середній рівень витрат1ц продукції,грн

205,32

180

87,7

Середній розмір прибутку,тис.грн

2727,02

9655,57

3,54р.

Джерело:побудовано авторами на основі [2]

Наведені дані табл.3доводять,що застосування методів мікроекономічного аналізу значно покращує параметри виробництва насіння соняшнику всіх показників інтенсивногофактора.

Так,відповідно до проектних показників середній рівень виробництва необхідно підвищити на40,9%,який зумовить більшу продуктивність використовуваних ресурсів у зростаючій віддачі від масштабів виробництва,що характерна для підприємств ІІІ групи розмірів посівних площ.Встановлення рівності граничних показників виробництва забезпечує зростання рівня врожайності продукції на43,4%та значне зниження собівартості культури на12,3%.Такі позитивні зміни в показниках виробництва олійної культури логічно пояснюються дією закону переваг оптимального виробництва і приводять до значного зростання розміру прибутку підприємств регіону:з2727,02до9655,57тис.грн,що майже у3,5рази перевищує цей показник2014р.

Отже,мікроекономічний механізм макси-мізації прибутку здатний забезпечити досить перспективний високоприбутковий розвиток сільськогосподарських підприємств Запорізької області у виробництві насіння соняшнику,оскільки одна частина з них змінить екстенсивний тип виробництва на інтенсивний,а інша частина-забезпечуватиме науково-обґрунто-вану та технологічно виправдану комбінацію ресурсів.

Висновки.Методики оптимізації виробництва продукції,які існують на сьогодні,в контексті максимізації прибутку або не враховують усіх аспектів технологічної,виробничої та економічної сукупності агробізнесу,або не пристосовані до значної кількості статистичних даних.У зв’язку із цим,запропоновано вдосконалену мікроекономічну методику,яка включає визначення напрямів підвищення прибутку на засадах оптимізації виробничої функції,обсягів виробництва та мінімізації вартості виробництва культури.

Запорукою підвищення результату виробництва є прибуток від виробництва і реалізації соняшнику.Це оптимальний розмір посівної площі,що забезпечує зростаючу віддачу від масштабу виробництва та низьку величину матеріальних витрат,межі якої для господарств конкретного регіону повинна становити від1001до2000га ріллі.

Оптимізація обсягів виробництва насіння соняшнику за цією методикою на основіграничного аналізу виробництва й реалізованої на ПЕОМ моделлю встановлення функціональної залежності результативних показників від обсягів продукції,зважаючи на критерій опти-мальності,дає змогувстановити рекомендований для підприємств області обсяг виробництва соняшнику на рівні30126ц.Цей показник забезпечує підвищення врожайності на43%,скорочення середніх витрат виробництва на13%,підвищення обсягів виробництва культури на41%.Таким чином,використання мікроекономічного аналізу підвищує технологічну та економічну ефективність виробництва,що зумовлює підвищення рівня прибутку в3,5рази.

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ГАЛУЗІ ОЛІЄВИРОБНИЦТВА: МІКРОЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

2. Реферат Підвищення інноваційно-інвестиційної активності підприємств металургійної галузі України

3. Реферат НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

4. Реферат НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

5. Реферат Провідні напрями співпраці держав щодо забезпечення безпеки в АТР

6. Реферат Нетрадиційні напрями використання виноградного насіння в харчової промисловості

7. Реферат Економічне оздоровлення сільськогосподарських підприємств: специфіка та основні напрями

8. Реферат ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

9. Реферат Основні напрями в ісламі: сунізм і шиїзм. Панісламізм і сучасний ісламський фундаменталізм

10. Реферат Формування і використання прибутку підприємства