Новости

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ГАЛУЗІ ОЛІЄВИРОБНИЦТВА: МІКРОЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Работа добавлена:


НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ГАЛУЗІ ОЛІЄВИРОБНИЦТВА: МІКРОЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ на http://mirrorref.ru

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ГАЛУЗІ ОЛІЄВИРОБНИЦТВА:МІКРОЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

DIRECTIONS INCREASE PROFITS FIELD OF OIL PRODUCTION:MACROECONOMIC RATIONALE

Кукіна Н.В.

кандидат економічних наук,доцент,Таврійський державний агротехнологічний університет

Бакіна Т.В.

кандидат економічних наук,доцент,Таврійський державний агротехнологічний університет

АНОТАЦІЯ

У статті запропоновано мікроекономічний механізм макси-мізації прибутку в галузі виробництва соняшникової олії.Побудовано схему формування маЗксимального прибутку аграрної фірми.Продемонстровано напрями підвищення прибутку з метою оптимізації виробничої функції та обсягів виробництва.Встановлено економічно обґрунтований розмір посівної площі насіння соняшнику в господарствах Запорізької області.Розраховано рекомендований обсяг виробництва соняшнику,що підвищує прибутковість виробництва.

Ключові слова:аграрна фірма,виробнича функція,витрати виробництва,ефективність, «золоте правило мікроеко-номіки»,оптимізація,площа посіву,прибуток.

АННОТАЦИЯ

Встатье предложен микроэкономический механизм максимизации прибыли в отрасли производства подсолнечника.Разработана схема формирования максимальной прибыли аграрной фирмы.Продемонстрированы направления повышения прибыли на основе оптимизации производственной функции и объёмов производства.Установлен экономически обоснованный размер посевной площади семян подсолнечника в хозяйствах Запорожской области.Рассчитан рекомендованный объём производства подсолнечника,который повышает прибыльность производства.

Ключевые слова:аграрная фирма,производственная функция,затраты производства,эффективность, «золотое правило микроэкономики»,оптимизация,площадь посева,прибыль.

ANNOTATION

The article macroeconomic mechanism of profit maximization in sunflower production industry is offered.Formation of maximize profits scheme of agricultural firms is developed.Directions profits increase based on the optimization of the production function and volumes is demonstrated.Economically reasonable size of the sown area of sunflower seeds in the Zaporozhe area farms is installed.Recommended volumeof sunflower production which increases the production profitability is calculated.

Keywords:agricultural firm,production function,production costs,efficiency,Golden rule of microeconomics,optimization,sown area,profit.

Постановкапроблеми.Функціонуваннягалузівиробництвасоняшниковоїолії (якатрадиційноєбільшприбутковоюпорівнянозіншимигалузямиАПК)усучаснихумоваххарактеризуєтьсянестабільнимрозвитком,щоприводитьдозниженняприбутківвідвиробництваїїпродукції,зокрема,внаслідокпереважанняекстенсивнихметодіввиробництвасоняшнику (енерговитратногометодуодержаннясировини),прощосвідчатьтемпизниженняврожайностікультурипорівнянозтемпамискороченняваловогозбору.Без застосування механізму оптимізації економіко-тех-нологічних параметрів виробництва соняшнику не можна розраховувати на одержання високих фінансових результатів.

У зв’язку із цим,необхідним є пошук економічних методів оптимізації виробництва з метою формування економічно виправданої віддачі від масштабу виробництва культури та встановлення раціональної виробничої функції та забезпечення стабільної прибутковості сільськогосподарських підприємств регіону на інтенсивній основі,що зумовлює необхідність застосування методів мікроекономічного аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Вивченню проблем організації та ефективного функціонування виробництва олії присвячені праці відомих вчених-економістів,таких як В.Я.Амбросов,В.Г.Андрійчук,В.І.Бойко,

О.В.Воронянська,П.І.Гайдуцький,М.В.Гла-дій,О.Д.Гудзинський,Ю.В.Домашенко,М.В.Зубець,О.В.Крисальний,1.1.Лукінов,П.М.Макаренко,М.Й.Малік,Л.О.Мармуль,П.Т.Саблук,М.Й.Хорунжий,Л.Г.Чернюк,О.М.Шпичак,В.В.Юрчишин.

Виділення не вирішених раніше частин проблеми.Незважаючи на велику кількість наукових праць із цієї тематики,низка проблем залишається невивченими і потребує ґрунтовного дослідження.Зокрема,особливої уваги потребують методичні та організаційно-економічні питання,пов’язані з науково-обґрунтованим підвищенням рівня прибутку шляхом оптимі-зації параметрів агробізнесу граничними показниками виробництва,формуванням економічно виправданої віддачі від масштабу виробництва культури,виявленням раціональної виробничої функції для сільськогосподарських підприємств регіону— тобто дослідження мікроекономіч-ного аспекту високоприбуткового виробництва соняшнику.

Мета статті полягає в обґрунтуванні тео-ретико-методичних засад і перспективних практичних напрямів підвищення прибутку

у виробництві соняшнику в сільськогосподарських підприємствах регіону на основі мікро-економічного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження.Перехід вітчизняної аграрної сфери економіки на ринкові засади як до ефективної моделі розвитку економіки виправдав себе у часі.Він увійшов у організаційно-економічну діяльність аграрних формувань,консолідував зусилля підприємницьких форм господарювання навколо розвитку аграрної економіки в цей непростий час.Усі проблеми,з якими зіштовхнулися сільськогосподарські товаровиробники,ще свіжі в пам’яті,та й сьогодні більшість з них залишаються актуальними,особливо ті,що базуються на необхідності підвищення прибутку від виробництва й реалізації насіння соняшнику не екстенсивним,а інтенсивним шляхом як об’єктивної потреби будь-якої системи господарювання.

У ринковій системі господарювання основним завданням сільськогосподарських підприємств Запорізької області є максимізація прибутку від виробництва й реалізації продукції.Усі дії,спрямовані на досягнення цієїмети,є механізмами мікроекономічного характеру.Якщо саме вони не будуть відпрацьованими економічними правилами гри,то підприємства не зможуть ефективно використати всі можливості виробничого процесу.

Економічні параметри системи максимального прибутку (в контексті мікроеко-номіки)визначаються внутрішньовиробничими ресурсовитратними відносинами.Вони виникають в ході організації та логістич-

ного управління ресурсними потоками під час виробництва та реалізації продукції.Ці параметри залежать від основних факторів виробництва сільськогосподарської продукції:землі,праці та капіталу,— і показані в досягненні найкращих результатів виробництва в технологічній та економічній ефективності (див.рис.1).

Рис.1.Схема формування максимального прибутку фірми

Джерело:авторська розробка

Формально будь-який процес виробництва можна описати за допомогою виробничої функції.Виробнича функція— це функція,незалежні змінні якої приймають значення обсягів використаних ресурсів (у нашому випадку аналізується площа посіву і витрати матеріальних ресурсів виробництва),а залежна змінна— значення обсягів продукції,яка випускається (насіння соняшнику) [1,с.90].

Найчастіше використовуються виробничі функції з двома факторами.Аналізуючи взаємозв’язок витрат матеріальних ресурсів і площі посіву,скористаємося виробничою функцією з двома змінними ресурсами.Таким чином,виробнича функція насіння соняшнику матиме вигляд:

Q=f(A;C),(1)

деQ— обсяг виробництва насіння соняшнику,ц;

А— розмір площі посіву під культурою,га;

С— витрати матеріальних ресурсів,грн.Функцію виробництва соняшникової олії визначимо у вигляді найпоширенішої виробничої функції в емпіричному аналізі— функції Кобба-Дугласа [1,с.92]з коригуванням на власні види ресурсів.

Q=X *Ла *Св,(2)

де Х— технологічний коефіцієнт;а— коефіцієнт еластичності виробництва культури за розміром площі посіву;

в— коефіцієнт еластичності виробництва культури матеріальних витрат.

За допомогою програми Ехвеї виводимо результативний вираз функції виробництва насіння соняшнику в розрізі групування за площею посіву сільськогосподарських підприємств

Запорізької області.Результати розрахунків зображено в табл.1.

Таблиця1Виробнича функція насіння соняшнику та її характерні параметри підприємств Запорізької області

Групи підприємств за розміром посівних площ,га

Виробнича функція

Характерна віддача від масштабу

Гранична норма технологічного заміщення матеріалів землею (MRTSСА)

І група:

від0до500га

Q =7,48х А0'46852х С0,5299

1,0

(постійна)

0,7А

ІІ група:

від501до1000га

Q =18,96ха0'44056хс0'45875

0,9

(що спадає)

ІІОЗС