Новости

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

Работа добавлена:


НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ на http://mirrorref.ru

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

DIRECTIONSOFOPTIMIZATIONOFNATIONDEBTOFUKRAINE

ЗаволокаЛ.О.

старшийвикладачкафедрифінансівсубєктівгосподарюваннятастрахуванняУніверситетумитноїсправитафінансів

Чупілко Т.А.

кандидат технічних наук,доцент кафедри прикладної математики і інформатики Університету митної справи та фінансів

МарченкоА.О.

студентка

Університету митної справи та фінансів

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто сутність державного боргу України,проаналізовано показники за2012-серпень2017рр.Визначено причини виникнення та основні проблеми формування і регулювання боргу.Наведено прогноз на2018р.На основі досвіду зарубіжних країн визначено напрями оптимізації та вдосконалення механізму регулювання державного боргу.

Ключові слова:державний борг,боргова безпека,прямийборг,гарантованийборг,дефіцит,механізм регулювання,прогнозування.

АННОТАЦИЯ

В статье представлена суть государственного долга Украины,проанализированы показатели за2012-август2017гг.Определены причины возникновения и основные проблемы формирования и регулирования долга.Приведен прогноз на2018г.На основе опыта зарубежных стран определены пути оптимизации и усовершенствования механизма регулирования государственного долга.

Ключевые слова:государственный долг,долговая безопасность,прямой долг,гарантированный долг,дефицит,механизм регулирования,прогнозирование.

АNNOTATЮN

The article discussed the essence of the state debt of Ukraine,indicators for2012-August2017is analyzed.The causes and main problems of debt formation and regulation are determined.The forecast for2018is given.Based on the experience of foreign countries;ways to optimize and improve the mechanism of regulation of public debt are defined.

Keywords:public debt,debt security,direct debt,guaranteed debt,deficit,regulatory mechanism,forecasting.

Постановкапроблеми.Одним з основних складників фінансової безпеки держави є боргова безпека,яка є важливим компонентом макроекономічної стабільності.Державний борг— невід’ємна складова частина державних фінансів.Він відіграє значну роль в економіцідержави,оскільки має різнобічний вплив на всі сфери життя.Нині питання боргового навантаження України стає дедалі більш актуальним,оскільки зростання витрат на обслуговування боргу стає одним із чинників економічної і фінансової нестабільності.

Аналізостанніх досліджень і публікацій.Проблема регулювання та оптимізаціїдержавного боргу є актуальною впродовж періоду незалежності України.Чимало науковихпраць присвячено цій темі.У науковій літературі питанням сутності державного боргу,його управління та напрямам оптимізації присвячено праці вітчизняних фахівців,серед яких:В.М.Глібчук,Г.Р.Кісь,О.М.Полінкевич,М.М.Линь,О.Я.Доліновська,О.В.Баула та ін.

Водночас важливим є виявлення причин виникнення боргу та напрямів їх подолання.

Мета статті полягає у вивченні економічної сутності державного боргу,аналізі динаміки показників боргу України за2012— серпень2017рр.,проведенні прогнозування на2018р.,визначенняі напрямів оптимізації боргової політики з використанням зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження.Згідно із законодавством України,державний борг— це загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів станом на звітну дату,що виникають унаслідок державного запозичення.Державний борг складається із прямого й гарантованого боргу [4].Прямим боргом є загальна сума безумовних боргових зобов'язань країни за отримані та непогашені на визначену дату кредити (позики),які з'являються в результаті державних запозичень.

Гарантованим боргом є загальна сума боргових зобов'язань резидентів України за отримані та непогашені на визначену дату кредити (позики),що з'являються внаслідок запозичень,забезпечених державними гарантіями.

Залежно від джерел запозичення державний борг може бути внутрішнім (заборгованість держави всім громадянам чи юридичним особам,які тримають внутрішні державні облігації)чи зовнішнім (запозичення держави на зовнішньому ринку).В табл.1зображено динаміку державного боргу заперіод20122016рр.

Для більш зручного аналізу всі дані згрупуємо в гістограму,додавши відповідний показник станом на31серпня2017р.

Існує безпечний рівень боргу,за якогодержава може своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов’язання беззалучення допо-

моги міжнародних фінансових організацій та реструктуризації цих зобов’язань чи оголошення дефолту,а також здійснювати державні запозичення на ринках капіталу за відповідними відсотковими ставками.

Згідно з вітчизняними й іноземними дослідженнями,економічно безпечний рівеньдержавного і гарантованого державою боргу для України становить близько35%від ВВП.Із табл.1стає зрозумілим,що в20152016рр.показники сягнули критичного рівня та є більшими за встановлену норму (41,7%у2015р.та41,1%у2016р).Що стосується2017р.,то вже в червні цей показник становив37,5%від ВВП.

Відповідно до міжнародних стандартів і загальноприйнятих показників,оптимальний розмір боргів держави не повинен перевищувати60%від річного обсягу ВВП.Унаслідок перевищення цього рівня держава може втратити фінансову незалежність і стати державою-банкрутом [1].

За табл.1та гістограмою можна спостерігати зростання державного боргу майже у300%.Порівнюючи показники2016та2012рр.,можна сказати,що всі вони мають тенденцію з прискореним характером,окрім гарантованого внутрішнього боргу.Він із кожним роком зменшується.Для нашої країни показник2016р.є надто високим,оскільки він становить81%від ВВП.Нині державний борг у відсотках до ВВП уже становить76,3%.

Таблиця1

Динаміка державного боргу України за20122016рр.,млн.грн.

Показник

2012

2013

2014

2015

2016

ВВП

1408889

1454931

1566728

1979458

2383182

Державний борг

Зовнішній

208919

223016

486027

826270

980185

у відсотках до ВВП

14,8

15,4

31

41,7

41,1

Внутрішній

190299

256960

461004

508001

670646

у відсотках до ВВП

13,5

17,7

29,4

25,7

28,1

Гарантований зовнішній

16211

77009

125939

216449

259843

у відсоткахдо ВВП

1,1

5,3

8

10,9

10,9

Гарантований внутрішній

100081

27129

27863

21459

19084

у відсотках до ВВП

7,1

1,9

1,8

1,1

0,8

Всього

515511

584114

1100833

1572180

1929759

Темп приросту:базисний,%

0

13,31

113,54

204,98

274,34

ланцюговий,%

-

13,31

88,46

42,82

22,74

Джерело:побудовано авторами на основі [4]

Дляпогашенняборгуджереломгрошовихнадходженьєтакожкредити,якібезспрямуваннявреальнісекториекономікилишепогіршуютьфінансовийтаекономічнийстандержави.Основними кредиторами України є США та МВФ.Це визначає залежність вітчизняної економіки від закордонних інвесторів.

Серед причин зростання обсягу державного та гарантованого боргу необхідно виділити:

девальвацію національної валюти;залежність України від імпорту енергоносіїв;технічну відсталість значної частини галузей національної економіки;забезпечення фінансування дефіциту державного бюджету;капіталізацію державних банків,у тому числі у зв’язку з переходом у державну власність ПАТ«КБ«ПриватБанк»;надання кредиту ФГВФО [3,с.33].

Що стосується2017р.,то,за даними станом на31.08.2017,державний борг становив1971153млн.грн.,або близько76,3%ВВП.Аналіз темпівзростання державного прямогота гарантованого боргу2017р.свідчить про негативний вплив на стан економічної безпеки України,оскільки зростає навантаження на державний бюджет через збільшення виплат на обслуговування державного боргу.

Основними проблемами формування та управління державним боргом на сучасному етапі є [1]:

відсутність чіткого розмежування повноважень державних органів щодо управління боргом;неефективне розміщення позик,відсутність безпосередніх зв’язків із напрямом використання позик та джерелом їх погашення;неефективна валютна структура боргу;неналежна увага до залучення зовнішніх позик для інвестування в інноваційні,високо-технологічні,високодохідні проекти;відсутність дієвого контролю над формуванням та погашенням боргу тощо.

Нами побудовано квадратичну регресійну модель динаміки та прогнозу державного боргу [4].

На рис.2зображено регресію державного боргу,довірчу зону регресії,точкові та інтер-вальні оцінки показника на2017р.та2018р.,побудовані з довірчою імовірністю0,95.Модель специфіковано квадратичною функцією,зважаючи на характер розподілу даних,із високим рівнем апроксимації.

Адекватність моделі доведено за критерієм Фішера.Розрахункове значення Е-статистики становить91,35проти критичного4,46,визначеного з рівнем значимості0,05за степенем вільності2та8.

За критерієм Стьюдента всі параметри,включаючи вільний член рівняння,є статистично значимими.Відповідні до параметрів моделі розраховані значення1-статистики становлять4,89;-4,9;4,91проти критичного значення1-тесту2,31,обчисленого з рівнем значимості0,05за степені вільності8.Тож для кожного параметру моделі відхиляється нульова гіпотеза і приймається конкуруюча.Таким чином,за обома критеріями підтверджується суттєвий нелінійний характер зростання державного боргу.

За отриманими результатами прогнозоване значення державного боргу на2017та2018рр.становитиме відповідно2283946,59млн.грн.та2757917,59млн.грн.,що є значно більшим за показник2016р.Також за допомогою розрахунків було виявлено,що значення боргу може коливатися у межах від1803422,81млн.грн.до276470,37млн.грн.у2017р.та від2169396,395млн.грн.до3346437,714млн.грн.у2018р.Інтервальну оцінку державного боргу отримано з похибкою у2,5%.Порівняння статистичних даних щодо державного боргу [4]на2017р.та отриманих авторами розрахунків відповідно до запропонованої моделі свідчить про високу точність апроксимації статистичних даних та оцінок прогнозу розмірівдержавного боргу.

У процесі прогнозування державного боргу на20172018рр.дійшли висновку,що боргове навантаження на прогнозований період зменшиться порівняно з2016р.Уповільнення темпу зростання державного боргу також відображено на графіку коефіцієнту еластичності.

Хоча ситуація поліпшилася та темп зростання показника уповільнюється,все ж таки існує потреба в ефективному регулюванні цього процесу.Постає необхідність запобігання збільшенню боргового навантаження.

Однією з найголовніших причин виникнення і збільшення державного боргу є саме державний дефіцит,тому для вирішення перерахованих проблем та запобігання борговому навантаженню у майбутньому потрібно передусім забезпечити скорочення державного дефіциту,а також необхідними є:

пошук ефективних умов запозичення коштів шляхом їх мінімізації;зниження розміру боргу та сплати нарахованих відсотків перед міжнароднимикредиторами,а також своєчасна та повна сплата суми основного боргу;ефективне використання запозичених коштів за цільовим призначенням;забезпечення стабільності валютного курсу;сприяння розвитку фондового ринку країни.

Проблема боргового навантаження є у багатьох країнах світу.Великі розміри і швидке зростання державного боргу в більшості країн є актуальним питанням розроблення підходів до регулювання заборгованості.

У світовій практиці можна виділити такі головні напрями вдосконалення механізму регулювання державного боргу:

визначення та законодавче закріплення напряму боргової стратегії щодо співвідношення внутрішнього та зовнішнього складників державних запозичень;створення спеціального агентства з питань управління державним боргом,підзвітного Міністерству фінансів й орієнтованого на управління ризиками боргової діяльності;вдосконалення нормативної бази щодо питань державних запозичень [3,с.273];розроблення й упровадження середньо-строкової програми регулювання державного боргу як елемента будови ефективної системи планування державної заборгованості.

Висновки.Проаналізовані показники свідчать про наявність загрозливого стану в державі.Важливо забезпечити перевищення темпів зростання ВВП над темпами росту державного боргу,особливо зовнішнього.

На сучасному етапі державний борг України стрімко зростає,що пов’язано із соціально-економічною та політичною ситуацією.Це спричиняє кризове становище в країні.Для того щоб запобігти кризовій ситуації,нині та в майбутньому необхідно вдосконалюватисистему управління державним боргом та його обслуговування,запроваджувати нові напрями у сфері боргової політики,взявши до уваги світовий досвід.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:

Лубкей Н.Проблеми формування та обслуговування державного боргу України/Н.Лубкей [Електронний ресурс].-Режим доступу:http://dspace.tneu.edu.ua/Ь^геат/316497/14755/1/стаття%202011%20Документ%20Microsoft%20Word.pdf.Богдан Т.П.Державний борг України:особливості формування та управління в сучасних умовах/Т.П.Богдан//Фінанси України.-2013.- 1.-С.32-46.Печенюк Н.М.Напрями оптимізації управління зовнішнім державним боргом шляхом використання зарубіжного досвіду/Н.М.Печенюк//Актуальні проблеми економіки.-2012.- 6.-С.270-274.

Статистичні дані щодо державного та гарантованого боргу України [Електронний ресурс].-Режим доступу:http://cost.ua/budget/debt/.

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

2. Реферат Конституційна форма правління, державного устрою та державного режиму України

3. Реферат Проблеми формування та використання державного бюджету України. Екологічні аспекти у формуванні доходів та видатків державного бюджету

4. Реферат ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНОСТФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

5. Реферат Проблеми внутрішнього і зовнішнього боргу

6. Реферат Методи безумовної оптимізації

7. Реферат Нормування як метод оптимізації оборотних активів

8. Реферат НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

9. Реферат АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

10. Реферат НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ГАЛУЗІ ОЛІЄВИРОБНИЦТВА: МІКРОЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ