Новости

Польська періодика Правобережної України (1905-1914рр.): між цензурою та політичними таборами

Работа добавлена:


Польська періодика Правобережної України (1905-1914рр.): між цензурою та політичними таборами на http://mirrorref.ru

Польська періодика Правобережної України (1905-1914рр.):між цензурою та політичними таборами

С.І.Оліпер

Завоюванням революції19051907рр.у Російський імперії для її національних меншин стало надання права створювати свої легальні товариства,клуби,видавати рідною мовою літературу,газети,журнали.Ним скористалася польська меншина Правобережної України.У статті розглядається заснування і видання польських часописів у Києві та інших містах упродовж19051914рр.Зясовується,що в той період тільки у Києві виходило12польських газет,14тижневиків і8журналів,з яких найбільш впливовими і популярнимибулисуспільно-політичні,економічні,літературні й релігійнічасописи“Gazeta Kijowska,DziennikKijowski,Glos Kijowski,Goniec Kijow-ski,GazetaKresowa,Przeglqd Ukrainski,Klosy Ukrainski,Swit,Nasza przeszlosc,Kresy,Nasz swiat,Zjednoczenie,Lud Bozyта ін.

Дослідженнями,здійсненими на основі здобутків історіографії (Д.Бовуа,А.Сліш,О.Білобровець,Л.Баженов,А.Путова та ін.)та документів фондів ЦДІА України і Держархіву Хмельницької області,встановлюється у статті,що польська періодика опинилися між молотом і ковадлом,тобто міжутис-ками цензури і можновладців та протиборствомлівогоіправоготаборів громадсько-політичних сил місцевої польської меншини,а також залежністю від багатих спонсорів і видавців.У статті наводяться приклади переслідування владою редакцій польських часописів аж до закриття видань за вміщення публікацій,спрямованих проти самодержавства і на підтримку революційного руху в країні.Аналізуються ідейно-політичні засади,демократична або консервативна спрямованість низки польських газет та журналів,їх роль у суспільному,культурному,просвітницькому та духовному житті Правобережної України,як цінне джерело інформації про її становище,устремління та діяльність,виразника пошуків компромісу у налагодженні співпраці зукраїн-ськоютитульноюнацією.

Крім київської польської періодики,розглядаються видання у Проскурові таЯрмолинцяхПодільськоїгуберніїу19101914рр.тижневика“Tygodnik Podolski” та газети“Nasza Wies”,подвижництво їх редакторів С.Зембр-жуського та В.Барановського.

Ключові слова:Правобережна Україна,польська меншина,польська періодика,газети,журнали,редакція,публікації,цензура,репресії.

На суспільно-політичний і культурний розвиток поляків Правобережної України початку ХХ ст.особливо великий вплив чинила преса і публіцистика.Польські газети і журнали виходили значними накладами і,незважаючи на цензуру,доносили до населення провідні ідеї сучасності,чимало періодичних видань вміщували літографії та фотографії,що збільшувало їх поширення.Прицьому відбувалася спеціалізація видань,орієнтація на певну соціальну аудиторію.Г азети стали прибутковими і перетворились у вигідне підприємництво.Преса відкривала читачам очі на світ,порушувала проблеми,які хвилювали суспільство.Польська періодика легальна та нелегальна початку ХХ ст.,у першу чергу була виразником польської національної меншини України,консолідувала її,відображала різні сторони її діяльності,складні соціально-економічні,політичні суперечності та устремління,стала джерелом для вивчення її політичних течій,громадського,просвітницького і культурного життя.Все це йшло врозріз з етно-політикою царату,яка впроваджувала насильницьку русифікацію як українського народу,так і в його складі національних меншин.Тому офіційна цензура була знаряддям самодержавної влади для того,щоб,зокрема,польські часописи за своїм змістом не виходили за межі її вимог й репресувати ті періодичні видання,які ставали в опозицію до існуючого режиму.

Тому за мету цього дослідження ставимо розглянути ідейно-політичну спрямованість польської періодики,її залежність від угрупувань польської меншини та утиски її з боку царської цензури,яка контролювала і боролася,насамперед,з опозиційними самодержавству польськими періодичними виданнями в Правобережній Україні у період російської революції1905-1907рр.і після неї.В основу розробки проблеми ми поклали здобутки історіографії,насамперед,праці Д.Бовуа [1],А.Сліша [15],А.Путової [2],А.Заводовського [3],О.Білобро-вець [4],Л.Баженова [5]та ін.Проте головним джерелом для створення статті стали документи фонду295 (Київський тимчасовий комітет друкованих видань)Центрального державного історичного архіву України в Києві)та фонду228 (Подільський цивільний губернатор)Державного архіву Хмельницької області й інші матеріали.

Як відомо,до початку революції1905-1907рр.польська меншина Правобережної України не мала жодного свого легального періодичного видання,що послаблювало її позиції в супротиві політиці русифікації регіону.В цих умовах вона змушена була послуговуватися періодичними виданнями Польщі,Литви та зарубіжжя й отримувати її переважно нелегально,наражаючись при цьому зазнати репресій з боку влади у випадку її виявлення при таємному транспортуванні або під час обшуків квартир поляків.

Під впливом масових виступів під час революції1905-1907рр.самодержавство змушене було значно демократизувати внутрішню національну політику,визнати культурно-автономістські права низці національних меншин і етнічних груп,дозволити їм мати власні громадсько-політичні установи,товариства,освітні заклади,здійснювати видання рідною мовою літератури,газет і журналів.Досить ефективно цими здобутками революції скористалися політичні угрупу-вання,інтелігенція і клерикали польського населення Правобережної України.

Використовуючи п.15додатку до ст.114Тимчасових правил про періодичні видання та їх цензуру в Російській імперіївід24листопада1905р.,який дозволяв видавати лояльну режиму періодику мовами національних меншин [6],упродовж1905-1914рр.тільки у Києві виходило12польських газет,14тижневиків

і8журналів [5,с.112].За своєю спрямованістю,польську пресу можна поділити на такі основні групи:

соціалістичні видання(“Robotnik,Hasla”);суспільно-політичні,економічні і літературні часописи(“GazetaKijowska,“Dziennik Kijowski,GlosKijowski,GoniecKijowski,“KurierKijowski,TygodnikKijowski,GazetaKresowa,PrzeglqdUkrainski,KlosyUkrainski,Swit,Naszaprzeszlosc,Przeglqdkrajowy,PocztaStepowa,Kresy,Naszswiat,Wolakresowa”),Zjednoczenieта інші;мистецько-літературні(“BialyPaw,Roznymiszlaki”);католицькі(“LudBozy,SlowoBoze,Gloskatolicki,Oracz,Gazetadladzieciй інші)[7].

Також періодично видавалися польські часописи в Бердичеві(“Bibliotekaparafialna”),Проскурові(“TygodnikPodolski,Nasza Wies,Nasze zycie”),Одесі(“Dziennik Odeski,Zycie Polskie”)та інших містах,де компактно проживали поляки [8].Крім того,з початку ХХ ст.у польському середовищі Правобережжя таємно і легально поширювалося понад два десятка періодичних видань Королівства Польського,Литви та Західної України,серед яких популярними були“Dziennik Powszechny,Przeglqd Polski,Kurier Polski,Glos,Gazeta Warszawskaтощо[9,арк.257].

Отже,така кількість періодики,що заполонила Правобережну Україну у1905-1914рр.,була свідченням активізації місцевої польської громади та поляризації в її середовищі різних громадських та політичних організацій та партій,стала доказом їх поділу на прихильників налагодження польсько-української співпраці та прибічників схиляння своїх читачів до участі в польському національно-визвольному русі,до консервативної ізоляції місцевих поляків від інтересів українського народу.

Польські часописи могли існувати за умови матеріальної підтримки меценатів,на кошти аристократів і багатіїв своєї меншини,котрі й формували ідеологічну орієнтацію газет та журналів переважно в консервативному дусі,на угодовство з самодержавством,на національний сепаратизм.Т ака спрямованість мало влаштовувала пересічного поляка.До того ж,офіційна цензура всіляко переслідувала ці часописи.Зокрема,редакція головної польської газети в Україні“DziennikKijowskiвпродовж1905-1912років за опубліковані опозиційні до самодержавства матеріали сплатила штраф у сумі2400рублів [10,арк.8-18,32].Зокрема,засновника і спонсора цієї газети,відомого діяча польської громади Правобережжя,графа В.Грохольського за статтіЗ Вільно,Варшавські ли-сти,Справа про Виборзьку відозвувDziennikuKijowskimза19і21вересня,