Новости

Польська періодика Правобережної України (1905-1914рр.): між цензурою та політичними таборами

Работа добавлена:


Польська періодика Правобережної України (1905-1914рр.): між цензурою та політичними таборами на http://mirrorref.ru

Польська періодика Правобережної України (1905-1914рр.):між цензурою та політичними таборами

С.І.Оліпер

Завоюванням революції19051907рр.у Російський імперії для її національних меншин стало надання права створювати свої легальні товариства,клуби,видавати рідною мовою літературу,газети,журнали.Ним скористалася польська меншина Правобережної України.У статті розглядається заснування і видання польських часописів у Києві та інших містах упродовж19051914рр.Зясовується,що в той період тільки у Києві виходило12польських газет,14тижневиків і8журналів,з яких найбільш впливовими і популярнимибулисуспільно-політичні,економічні,літературні й релігійнічасописи“Gazeta Kijowska,DziennikKijowski,Glos Kijowski,Goniec Kijow-ski,GazetaKresowa,Przeglqd Ukrainski,Klosy Ukrainski,Swit,Nasza przeszlosc,Kresy,Nasz swiat,Zjednoczenie,Lud Bozyта ін.

Дослідженнями,здійсненими на основі здобутків історіографії (Д.Бовуа,А.Сліш,О.Білобровець,Л.Баженов,А.Путова та ін.)та документів фондів ЦДІА України і Держархіву Хмельницької області,встановлюється у статті,що польська періодика опинилися між молотом і ковадлом,тобто міжутис-ками цензури і можновладців та протиборствомлівогоіправоготаборів громадсько-політичних сил місцевої польської меншини,а також залежністю від багатих спонсорів і видавців.У статті наводяться приклади переслідування владою редакцій польських часописів аж до закриття видань за вміщення публікацій,спрямованих проти самодержавства і на підтримку революційного руху в країні.Аналізуються ідейно-політичні засади,демократична або консервативна спрямованість низки польських газет та журналів,їх роль у суспільному,культурному,просвітницькому та духовному житті Правобережної України,як цінне джерело інформації про її становище,устремління та діяльність,виразника пошуків компромісу у налагодженні співпраці зукраїн-ськоютитульноюнацією.

Крім київської польської періодики,розглядаються видання у Проскурові таЯрмолинцяхПодільськоїгуберніїу19101914рр.тижневика“Tygodnik Podolski” та газети“Nasza Wies”,подвижництво їх редакторів С.Зембр-жуського та В.Барановського.

Ключові слова:Правобережна Україна,польська меншина,польська періодика,газети,журнали,редакція,публікації,цензура,репресії.

На суспільно-політичний і культурний розвиток поляків Правобережної України початку ХХ ст.особливо великий вплив чинила преса і публіцистика.Польські газети і журнали виходили значними накладами і,незважаючи на цензуру,доносили до населення провідні ідеї сучасності,чимало періодичних видань вміщували літографії та фотографії,що збільшувало їх поширення.Прицьому відбувалася спеціалізація видань,орієнтація на певну соціальну аудиторію.Г азети стали прибутковими і перетворились у вигідне підприємництво.Преса відкривала читачам очі на світ,порушувала проблеми,які хвилювали суспільство.Польська періодика легальна та нелегальна початку ХХ ст.,у першу чергу була виразником польської національної меншини України,консолідувала її,відображала різні сторони її діяльності,складні соціально-економічні,політичні суперечності та устремління,стала джерелом для вивчення її політичних течій,громадського,просвітницького і культурного життя.Все це йшло врозріз з етно-політикою царату,яка впроваджувала насильницьку русифікацію як українського народу,так і в його складі національних меншин.Тому офіційна цензура була знаряддям самодержавної влади для того,щоб,зокрема,польські часописи за своїм змістом не виходили за межі її вимог й репресувати ті періодичні видання,які ставали в опозицію до існуючого режиму.

Тому за мету цього дослідження ставимо розглянути ідейно-політичну спрямованість польської періодики,її залежність від угрупувань польської меншини та утиски її з боку царської цензури,яка контролювала і боролася,насамперед,з опозиційними самодержавству польськими періодичними виданнями в Правобережній Україні у період російської революції1905-1907рр.і після неї.В основу розробки проблеми ми поклали здобутки історіографії,насамперед,праці Д.Бовуа [1],А.Сліша [15],А.Путової [2],А.Заводовського [3],О.Білобро-вець [4],Л.Баженова [5]та ін.Проте головним джерелом для створення статті стали документи фонду295 (Київський тимчасовий комітет друкованих видань)Центрального державного історичного архіву України в Києві)та фонду228 (Подільський цивільний губернатор)Державного архіву Хмельницької області й інші матеріали.

Як відомо,до початку революції1905-1907рр.польська меншина Правобережної України не мала жодного свого легального періодичного видання,що послаблювало її позиції в супротиві політиці русифікації регіону.В цих умовах вона змушена була послуговуватися періодичними виданнями Польщі,Литви та зарубіжжя й отримувати її переважно нелегально,наражаючись при цьому зазнати репресій з боку влади у випадку її виявлення при таємному транспортуванні або під час обшуків квартир поляків.

Під впливом масових виступів під час революції1905-1907рр.самодержавство змушене було значно демократизувати внутрішню національну політику,визнати культурно-автономістські права низці національних меншин і етнічних груп,дозволити їм мати власні громадсько-політичні установи,товариства,освітні заклади,здійснювати видання рідною мовою літератури,газет і журналів.Досить ефективно цими здобутками революції скористалися політичні угрупу-вання,інтелігенція і клерикали польського населення Правобережної України.

Використовуючи п.15додатку до ст.114Тимчасових правил про періодичні видання та їх цензуру в Російській імперіївід24листопада1905р.,який дозволяв видавати лояльну режиму періодику мовами національних меншин [6],упродовж1905-1914рр.тільки у Києві виходило12польських газет,14тижневиків

і8журналів [5,с.112].За своєю спрямованістю,польську пресу можна поділити на такі основні групи:

соціалістичні видання(“Robotnik,Hasla”);суспільно-політичні,економічні і літературні часописи(“GazetaKijowska,“Dziennik Kijowski,GlosKijowski,GoniecKijowski,“KurierKijowski,TygodnikKijowski,GazetaKresowa,PrzeglqdUkrainski,KlosyUkrainski,Swit,Naszaprzeszlosc,Przeglqdkrajowy,PocztaStepowa,Kresy,Naszswiat,Wolakresowa”),Zjednoczenieта інші;мистецько-літературні(“BialyPaw,Roznymiszlaki”);католицькі(“LudBozy,SlowoBoze,Gloskatolicki,Oracz,Gazetadladzieciй інші)[7].

Також періодично видавалися польські часописи в Бердичеві(“Bibliotekaparafialna”),Проскурові(“TygodnikPodolski,Nasza Wies,Nasze zycie”),Одесі(“Dziennik Odeski,Zycie Polskie”)та інших містах,де компактно проживали поляки [8].Крім того,з початку ХХ ст.у польському середовищі Правобережжя таємно і легально поширювалося понад два десятка періодичних видань Королівства Польського,Литви та Західної України,серед яких популярними були“Dziennik Powszechny,Przeglqd Polski,Kurier Polski,Glos,Gazeta Warszawskaтощо[9,арк.257].

Отже,така кількість періодики,що заполонила Правобережну Україну у1905-1914рр.,була свідченням активізації місцевої польської громади та поляризації в її середовищі різних громадських та політичних організацій та партій,стала доказом їх поділу на прихильників налагодження польсько-української співпраці та прибічників схиляння своїх читачів до участі в польському національно-визвольному русі,до консервативної ізоляції місцевих поляків від інтересів українського народу.

Польські часописи могли існувати за умови матеріальної підтримки меценатів,на кошти аристократів і багатіїв своєї меншини,котрі й формували ідеологічну орієнтацію газет та журналів переважно в консервативному дусі,на угодовство з самодержавством,на національний сепаратизм.Т ака спрямованість мало влаштовувала пересічного поляка.До того ж,офіційна цензура всіляко переслідувала ці часописи.Зокрема,редакція головної польської газети в Україні“DziennikKijowskiвпродовж1905-1912років за опубліковані опозиційні до самодержавства матеріали сплатила штраф у сумі2400рублів [10,арк.8-18,32].Зокрема,засновника і спонсора цієї газети,відомого діяча польської громади Правобережжя,графа В.Грохольського за статтіЗ Вільно,Варшавські ли-сти,Справа про Виборзьку відозвувDziennikuKijowskimза19і21вересня,Справа про Виборзьку відозвуза16грудня1907р.було оштрафовано за порушення цензурних правил ітенденційне висвітлення матеріалуна600руб. [10,арк.8,10].За критичні публікації на підтримку революційних подій в Росії,Україні та ПольщіПід знаком циркуляру,Герой дняіЛіквідована законністьв газеті“Glos Kijowskiу1906р.редакторів оштрафовано на3000руб. [11,арк.12],тижневик“Switу1907р.сплатив штраф500руб.за вміщену статтюКінець епопеїв числі.52за30грудня [12,арк.5-6].Київський генерал-губернатор за поданням цензорів у січні1907р.,враховуючи шкідливі публікаціїщодо самодержавства,призупинив видання польської газетиKresyта його додатку журналу“Lud Bozy[13,арк.7-8].Не обминули репресії навіть поміркований літературний журналBialyPaw(“Білий пава”)за вміщення статтіЦирк конституціоналізму” (число14від26серпня1908р.).Київський губернатор постановив:маючи на увазі,що в журналі поміщена статтяЦирк конституціоналізму,яка заборонена до публічного поширення...редактора журналу Владислава Радзієв-ського піддати штрафу до100руб.” [14,арк.4].

Водночас влада вдавалась до арешту редакторів і кореспондентів польських часописів,до тимчасового або повного закриття опозиційних видань.Зокрема,в квітні1911року за опубліковану статтюТаємні польські школибули кинуті до в’язниці на два тижні редакториDziennikaKijowskiegoФома Михайловський і Антоній Четвертинський й тимчасово було припинено видання цієї газети [10,арк.27].

Дійшло до того,що обурені редактори польських часописів звернулися в грудні1907р.із іронічною заявою до київського губернатора з тим,щооскільки повторюються адміністративні санкції до редакцій просимо дозволити подавати йому для попереднього перегляду матеріали призначені до публікації.Губернатор на це відповів...перегляд призначеного матеріалу для розміщення в газетах...вельми бажано” [11,арк.3-4].

Постійне втручання чиновників від цензури,визиски,штрафи,нестача передплатників стали причиною короткочасного існування більшості польських часописів у Правобережній Україні.Окремі газети і журнали виходили в світ кілька місяців(“GlosKijowski(1906-1907рр.);Hasla,Robotnik(1909),інші-один-два роки(“Swmf’ (1906-1908),“Wola kresowa(1907),“Kresy” (1906-1908),TygodnikKijowski” (1907-1908),GazetaKijowska” (1912),SlowoKijowskie” (1914),“KurierKijowski” (1914),KlosyUkrainskie” (1914)та ін.).Найдовше функціонували такі,особливо впливові часописи,якDziennikKijowski(1905-1916),Naszswiat” (1907-1914),“LudBozy” (1907-1918) [15,s.44,47,48].

Щоденна суспільно-політична газетаDziennikKijowskiбула створена у вересні1905р.на кошти графа Володимира Грохольського (1857-1914) [16,s.590-591],і з1лютого1906року редагувалася С.Бартошевичем,Л.Янковським,С.Зелінським,Е.Пашковським,В.Михайловським та ін. [10,арк.1-2].Метою часопису було об’єднати представників різних таборів польськоїправиці,які сповідували національно-християнські цінності.Редакція не приховувала наміру створити на Правобережній Україні польську націонал-демократичну партію в Україні,обрати вколовід Королівства Польського1-ї Державної Думи діячівкресів,у тому числі від Правобережжя,для їх спільної політичної діяльності,що викликало гостру критику в суспільстві У1907р.часопис підтримав ініціативу польської магнатерії (Р.Сангушко,Ю.Потоцький,Собанські та ін.)створити для обстоювання її соціально-економічних і політичних інтересів партіюStronnictwoKrajowe(“Партія крайова”),яка б не підтримувала польські ліві та революційні організації.Проте успіху в реалізації цього проекту не було.Польська меншина його не підтримала,і створена партія проіснувала менше року Г азета зверталась як до великих землевласників,промисловців,підприємців,так і до інших верств поляків,закликаючи об’єднатися в єдиному солідарному і консервативному русі [16,s.591].

У роки революції1905-1907рр.надзвичайно загострилися стосунки між селянами і великими землевласниками.В цій ситуації редакція“Dziennika Kijow-skiegoнамагалась перекласти відповідальність за антагонізм між селянами та поміщиками на царську адміністрацію,яка так і не спромоглася в Південно-Західному краї налагодити добробут,освіту,лад.Самі ж поляки,-стверджував“Dziennik Kijowski,-не виступають натхненниками репресій,оскільки не вбачають у російському уряді,адміністрації і армії єдиного порятунку від українського народу” [16,с.561].Насправді ж,ситуація була достеменно навпаки.

Отже,автори“Dziennika Kij owskiego,може самі того не бажаючи,визнавали,що в роки Першої російської революції гострий етносоціальний конфлікт між польською аграрно-промисловою елітою Київщини,Волині,Поділля та українським (у своїй більшості селянським)народом винятково загострився.

Таким чином,хоча часопис“Dziennik Kijowskiза своїм спрямуванням більше посідав консервативні суспільно-політичні позиції,місцевий генерал-губернатор в своїх оцінках,висловлених у липні1915р.,відніс його до помірковано-прогресивних друкованих органів,якийзахищає ідеї не тільки польського націоналізму,але й загальнослов’янську та антинімецьку платформу.,газета видається коректно й цікаво і є цілком благонадійним періодичним виданням” [10,арк.44].Т ільки за таких умов влада дозволяла довгострокові видання польських часописів.

Відверто органом польського поміщицько-консервативногго табору в Україні виступили щоденна газета“Kresy(1906-1908)та до неї додаток журнал“Lud Bozy,які заснував24жовтня1906р.присяжний повірений І.В.Лиховський.Редакторами газети були сам засновник та журналіст В.А.Дворжачек,а додатку“Lud Bozy-ксьондзи за чергою К.К.Ставинський та К.Р.Седлецький [13,арк.1,16].РедакціяКресівспівробітничала з петербурзькою політичною газетоюКрай,вороже ставилася до революції1905-1907рр.,всіляко у своїх публікаціях захищала інтереси польських власників,культивувала польський націоналізм та автономізм своєї меншини.Окремі статті,на думку цензорів,булинастільки шкідливимидля суспільства і держави,що влада кілька разів у1907р.призупиняла це видання,а також і додатку“Lud Bozy[13,арк.7,10,11].

Після закриття цензурою газети“Kresyу1908р.,продовжувачем її ідейних позицій виступили,як самостійні друковані органи,клерикальний“Lud Bozy,який мав свої додатки“Nasza Wies,Slowo Boze,Gazetka dla dzieci,щомісячний літературний,громадсько-політичний та історичний журнал“Nasza Przeszlosc(“Наше минуле”)(1908-1909),засновником і редактором якої був уродженець Поділля,письменник та громадський діяч консервативного напряму О.ТГлинка (1851-1912) [16,s.59;17,арк.1-3].Будучи виразником інтересів правого табору місцевої польської меншини,все-таки це видання відрізнялося від газети“Kresyтим,що воно відступило від угодовства з царизмом,прагнуло примирити різні політичні табори в середовищі поляків [15,s.46].На шпальтах часопису друкувалися відомі польські історики і краєзнавці А.Яблоновський,Е.Руліковський,М.Дубецький,А.Маньковський та ін.[PSB,1959,t.VIII,s.59].

Якщо“Dziennik Kijowski,Kresy,Nasza Przeszlosc,Lud Bozy,Kurier Kijowski,Tygodnik Kijowski,Gazeta Kresowa,Przeglqd Ukrainski,Kiosy Ukrainskiбули флагманами польської преси,що виступали проти революційного руху в Україні,сповідували ідеї відродження колишньої Речі Посполитої в кордонах1772р.,всіляко захищали інтереси дворянства і заможних кіл й мало в чому за своїми ідейно-політичними позиціями різнилися між собою,то ним протистояв невеликий загал польських ліворадикальних і ліберальних демократичних газет та журналів,що видавалися або розповсюджувалися в Правобережні Україні.

Ліва преса опиралась на соціалістів,соціал-демократів,прогресивну інтелігенцію,робітників та молодь польської меншини,пропагуючи революційні перетворення,співдружність з українським народом у боротьбі з російським самодержавством.До таких часописів варто віднести короткочасні нелегальні видання польської соціалістичної партії (ППС)“Robotnik,Hasla,Czerwony Sygnal,які нелегально друкувались у Києві час від часу у1901-1911р.Крім того,що газета ППС“Robotnikз початку ХХ ст.постійно таємно завозилася на Правобережну Україну з Королівства Польського,в1901,1906,1909і1911рр.мала свої друкарні в Києві,які викривала і ліквідовувала поліція.З червня1906р.почав видаватися для України орган ППС газета“Hasla,розрахований у першу чергу на польську меншину її Правобережжя [15,s.47-48].Проте видання ППС,впроваджуючи політичні та ідеологічні засади партії,були спрямовані на використання революційних процесів для здобуття незалежності Польщі,своїми публікаціями прагнули залучити до польського національно-визвольного руху якомога більше поляків Київщини,Волині та Поділля.

У1906-1907рр.“Dzienniku Kijowskiemuта іншим правим польським виданням протистояла політична,громадська,економічна і літературна газета“Glos Kijowski,яка спиралась на польську демократичну інтелігенцію України.Вона була заснована27грудня1905р.яку редагували Д.Скаржинський та А.Сли-винський [11,арк.1].У першому числі газети,яка побачила світ1 (14)березня1906р.,у статтіВід редакціїтак було визначено мету і завдання часопису:““Glos Kijowskiбуде виразником громадських рухів..,буде газетою незалежною,яка висвітлюватиме суспільне життя на засадах істинного демократизму Ми хочемо“Glos Kijowskiперетворити в широку трибуну вільної і незалежної суспільної думки...Прагнемо разом з українським народом,а також іншими народностями краю без різниці під прапором демократизму приступити до виконання своїх обов’язків” [18,с.1].Подальший зміст публікацій газети свідчить,що редакція і автори прагнули об’єктивно висвітлювати події революції,засуджували ізоляціонізм польської меншини,угодовство її верхів з царизмом,шукати примирення між поляками і українцями.

За чітку ліворадикальну та антидержавну спрямованість публікацій,ця газета зазнала справжнього терору з боку влади.4листопада1906р.“ввиду вредного направленияїї видання було призупинено на10днів і звільнено працівників І.К.Брусиловського та М.Є.Цукермана,а23травня1907р.постановою генерал-губернатора взагалі закрито [11,арк.3,7,12,21].

Однак найбільш радикальною з-поміж легальних видань польської преси того часу виступив тижневик(“Світанок”),заснований31грудня1906р.

іредагований діячамиКорпорації польських студентів Київського університетуР.Д.Новинським,І.В.Кнотте,Р.Ц.Нейманом [12,арк.1,2].Часопис з самого початку вийшов за своїм змістом за межі вузьконаціональних польських інтересів й став на платформу соціал-демократії.Видання прагнуло об’єднати різні угру-пуваннялівиціпольської меншини від лібералів до соціал-демократів і знаходилося під значним впливом ППС.З тижневиком співпрацювали і вміщували свої статті такі відомі політичні діячі,вчені і літератори як Станіслав Бжозовський,Януш Корсак,Вітольд Заблоцький,Аврелій Дрогошевський,Іван Бодуен де Куртіне,а з відомих українців-ІванФранко,Михайло Грушевський,ВолодимирВинниченко[15,s.44].Газета зазнала репресій з боку влади.За статтюКінець епопеї” (1907,30груд.,.52),яка критикувала владу за придушення революції та інші подібні матеріали,розпорядженням генерал-губернатора від12.01.1908р.редактори були оштрафовані,а видання припинило свою діяльність [12,арк.5,6].

У1909р.ідеї українсько-польського співробітництва пропагувала газетаСопіес Kijowski,редагована відомим польсько-українським діячем Вячеславом(Вацлавом)Липинським.Вона користувалася популярністю,насамперед,поміж дрібних чиновників та службовців [15,s.45].Ця газета проіснувала трохи більше року.Відновлена5січня1914р.як щоденна газета,Іваном-Тадеушем Врублев-ським,випускником Варшавського технічного училища.Проте зміст цієї газети був іншим,спрямований на ідеї відродження незалежної Польщі,що також переслідувалося владою.За публікацію статтіДві відозви” (1914,6серп.,.105)редактор Врублевський був штрафований на1000руб.із загрозою арешту [19,арк.1-3].

Зприходом до редакції двотижневикайозу Цкгаіг^кіе” (1914-1917)журналіста І.О.Урсина-Замораєва це видання набрало лівого ухилу і стало друкованим органом організаціїПольська незалежна демократична група в Україні” [15,s.45].Кореспондентами тижневика виступили Аврелій Дрогошевський,Лю-ціан Кноль,Казімеж Ілякович та інші відомі діячі польської меншини.Київський губернатор так охарактеризував цю газету: ““Юозу Цкгаішкіепроводять ідеї,що Україна,Волинь і Поділля,як окраїни Старої Польщі,зі співчуттям ставляться до так званого українського руху...до створення Польської держави і війська польського...” [20,арк.5].

Поява у1905-1914рр.численних польських часописів свідчило про польське національне відродження в Україні.Вонисталитрибунами,керманичами польської громади,фактором активізації її суспільно-політичної і культурної діяльності в умовах наростання загальної кризи в Україні та подій Першої світової війни.Часописи сприяли утворенню в1905-1914рр.у Києві,Житомирі,Одесі,Бердичеві,Луцьку,Кам’янці-Подільському,Вінниці,Проскурові,Барі та інших містах польських клубів,домів,полоній,філарецій,музично-драматичних і літературних товариств,спортивних організаційСокіл,розбудові римо-католицької церкви.На шпальтах польської періодики друкувались статути,відозви,об’яви,інформації та репортажі про діяльність цих об’єднань та осередків.Усі газети та журнали,незалежно від політичних орієнтацій,прагнули вмістити мистецькі,поетичні,прозові й публіцистичні добірки на різні смаки читача,уривки з наукових праць,висвітлити інші запити творчої інтелігенції,що призвело до відродження польської культури в Україні в перше десятиліття ХХ століття.

Прикладом може слугувати тепер маловідомий тижневикTygodnik РсхСоУк,який фактично вперше на Поділлі легально видавався польською мовою у м.Проскурові (нині м.Хмельницький)з18грудня1910по28травня1912року.Всього побачило світ72числа [5].Його засновником виступив присяжний повірений Стефан Вікентійович Зембржуський ^етЬгешкі,1878р.народж.),який закінчив юридичний факультет Санкт-Петербурзького університету і працював адвокатом у м.Сідлець Королівства Польського.З метою активізувати польське патріотичне і культурне життя на Поділлі22вересня1910р.прибув до Вінниці,звідки за рекомендаціями з16жовтня цього ж року по10червня1912р.оселився і мешкав з сім’єю у м.Проскурові Подільської губернії й став діячем місцевої польської громади [21,спр.7985,арк.1,180,185,202].

Вже30вересня1910р.С.Зембржуський подав клопотання подільському губернатору про дозвіл на заснування в Проскурові польського тижневикаTygodnik Росіоккі,органу політичного,громадського і літературного,в якому виклав програму цього видання:друкувати статті,нариси,матеріали економічного,суспільного,політичного,просвітницького та літературного характеру,хроніку,кореспонденції,листи,об’яви тощо.Пройшовши дозвільні митарства від Петербурга,Києва і Кам’янця-Подільського,8листопада1910р.він одержав свідоцтво на право видання часопису [8,спр.7985,арк.3,4].

18 (31)грудня1910р.у першому числіTygodnikа РоСокк^ов звернені до читачів від імені редактора С.Зембржуського писалося:В ім’я Бога,випущений сьогодні у світ перший номер часопису шле під Ваші дахи польське друковане слово!”,а далі обґрунтовувалася мета і завдання видання:наш тижневик повинен принести суспільству ту користь,як наш орган на далеких східних кресах... [який]виражав би інтереси і потреби місцевої польської людності...міг би зацікавити найширші маси,впливати на поширення польського читац-тва...докладно інформувати читачів про справи польські,поміщати кореспонденції з Варшави,Вільна,Києва,Кракова,Львова і Познані про різні сторони життя польського народу.Загалом редакція часопису брала на себе зобов’язання гуртувати польську громаду,пробуджувати її до політичного,суспільного життя в контексті піднесення патріотичного національного духу На жаль,у цій відозві немає жодного слова про відображення тижневиком стосунків місцевих поляків з корінним українським населенням,про вироблення спільних інтересів і співжиття в умвах політичної кризи російського самодержавства.Часопис сповідував польський автономізм,захищав польського власника,що було свідченням його косервативних засад у польській національній меншині.

С.Зембржуський вів активну громадсько-політичну діяльність.Він влітку1912р.поїхав на фронти Балканської війни і,як очевидець,описав її події в своїй газеті,виступав з лекціями на суспільно-політичні теми в контексті вольського питання у Проскурові,Вінниці,Житомирі.Т ака діяльність викликала підозри з боку влади.У його квартирі проводилися обшуки,під час яких виявлено без дозвільних документів друкарський польський шрифт і верстак,який він отримав з Варшави,і хотів обладнати власну друкарню.Його також штрафували за окремі публікації в газеті.Тому він змушений був припинити у1912р.видання тижневика“Tygodnik Podolskiі з сім’єю перебратися до Києва,де продовжував відкривати і редагувати польські часописи [8,спр.7985,арк.48,60,133,140].

Чому польська газета видавалась саме у м.Проскурові-тоді відсталому повітовому місті Подільської губернії?Відповідь на ці запитання містять статистичні матеріали,вміщені на сторінках власне“Tygodnika Podolskiego.Заданимитижневика,станомна1910р.усільськіймісцевостігуберніїмешкало272020католиків,утомучислі52194поляка (сюдивіднесеніукраїнці-католики.-С.О.)булоуПроскурівськомуповіті,якийзакількістюпольськогонаселенняпосідавпершемісцевУкраїні [21].ЦеізумовиловідкриттяпершоїпольськоїдрукарнііменіГГолованівськоїівидавництва“Tygodnika PodolskiegoуПроскурові,якізнаходилисьнаАптекарськійвулицівбудинкупідномером39.

Післяприпиненнятижневика“Tygodnika Podolskiegoу1912р.ум.Проскуровіпродовживвидавативжевгрудні1912-у1914рр.двотижневусуспільно-політичну,економічну,літературнуірелігійнугазетупольськоюмовою“Nasza Wies(“НашеСело”)В.Ц.Барановський,ксьондЯрмолинецькогокостелуцьогожповіту,активнийдіячмісцевоїпольськоїгромадиконсервативногоспрямування,відкривачтаємнихпольськихшкіл.Редактором працював Й.Л.Росин-ський.Г азета видавалася тиражем до2тис.примірників і розповсюджувалася через костели переважно безкоштовно серед поляків землевласників,католиків і селян Проскурівського повіту [8,спр.8172,арк1,5,9].Цензори та чиновники пильно стежили за змістом виданих газет“Nasza Wiesі,зрештою,зробили висновок:Ксьондз Барановський є діячем різних партій..,брав участь у відкритті в Ярмолинцях польської школи,навчає дітей у костелі...у своїй газеті прагне нав’язати місцевому польському населенню ідеї сепаратизму,ототожнити католиків з польською національністю...газета є тенденційним органом в політичному відношенні” [8,спр.8172,арк.11].Дійсно,газета носила клерикальний характер,пропагувала переваги католицької віри,збереження і розвиток польської мови та культури,спрямовувала до залучення поляків до політичного життя на благо відродження незалежності Польщі.Переслідування з боку влади призвели до того,що Барановський був змушений розібрати в друкарні набір газети.15,яка мала вийти в липні1914р.,і припинити видання [8,спр.8172,арк.18,24].

Таким чином,польська громада Правобережної України вперше за часів перебування в складі Російської імперії сповна використала завоювання революції1905р.у своїх суспільно-політичних,культурних і етнічних інтересах й заснувала найбільшу кількість з-поміж інших національних меншин власних періодичних видань.Однак польські часописи упродовж1905-1914рр.опинилися ніби між молотом і ковадлом.З одного боку,її переслідували і різними методами пресували царськацензурата можновладці,а,з іншого,воназалежала від польської меншини та від її ворогуючихлівихіправихтаборів політичних сил.Тим не менше,польська періодика відіграла позитивну роль у політичному,суспільному та культурно-просвітницькому житті поляків України,стала цінним джерелом інформації про її становище,устремління та діяльність,виразником пошуків компромісу у налагодженні співпраці з українською титульною нацією.

Список використаних джерел і літератури

Бовуа,Д.Битва за землю в Україні.1963-1914.Поляки в соціо-етнічних конфліктах/Даніель Бовуа;перекл.на укр.З.Борисюк.-К.:Критика,1998.-334с.Путова,А.Католицькі періодичні видання Києва на початку ХХ сторіччя/А.Путова//Українська періодика:історія та сучасність.Доп.та повід.восьмої всеукр.науково-теоретичної конференції.Львів,24-26жовтня2003.-Львів,2003.-С.837842.Заводовський,А.І.Волошиновський і йогоСвітова Зірниця/А.І.Заводовський//Матеріали Х Подільської історико-краєзнавчої конференції.-Кам’янець-Подільський,2000.-С.318-321.Білобровець,О.М.Польська преса в суспільно-політичному житті поляків України на початку ХХ ст./О.М.Білобровець//Волинські історичні записки:Збірник наук.праць Житомирського державного університету імені Івана Франка.Серія:Історія.-Житомир:Вид-во ЖДУ імені Івана Франка,2012.-Т.9.-С.161-167.Баженов,Л.В.Польська преса в Україні між1905-1917рр./Л.В.Баженов//Національні меншини Правобережної України:історія і сучасність:наук.зб.-Житомир,1998.-С.111-113.Держархів Хмельницької обл.,ф.228,оп.1,спр.8329,арк.1,2.Центральний державний історичний архів України (далі-ЦДІАУК),ф.295,оп.1,1905-1914рр.,спр.19,39,53,92,96,98,100,143,144,147,156,161,207,209,2010,211,401,412,417,423,448,495,515,522.Держархів Хмельницької обл.,ф.228,оп.1,спр.7985,8196,8329,8172.Там само,спр.7686.ЦДІАУК,ф.295,оп.1,спр.100.Там само,спр.39.Там само,спр.53.Там само,спр.19.Там само,спр.143.Slisz,A.Presa polska w dobie wojny i rewolucji (1915-1918)/A.Slisz.-Warszawa,1968.Polski SlownikBiograficzny.-Warszawa;Krakow;Wroclaw,1960.-T.VIII,z.39.ЦДІАК,ф.295,оп.1,спр.156.GlosKijowski.-1906.-1.03.-1.ЦДІАК,ф.295,оп.1,спр.55.Там само,спр.495.Tygodnilk Podolski (Ploskirow).-1911.-28maja.

Svitlana Oliper

The polish publications of the Right-Bank Ukraine (1905-1914):between of censorship and political groups

By the conquest ofrevolution19051907in the Russian empire the grant of right to create the legal societies,clubs,publish in native language literature,newspapers,magazines became for her national minorities.This the Polish minority of Right-bank Ukraine took advantage of.In the article,founding and edition of the Polish periodicals is examined in Kyiv and other cities of region during19051914.It is set that in a that period12Polish newspapers,14weeklies and8magazines,from that most influential and popular were social and political,economic,cultural,literary,religious newspapers and magazines ofGazeta Kijowska,DziennikKijowski,GiosKijowski,GoniecKijowski,GazetaKresowa,Przegtqd Ukrainski,Kiosy Ukrainski,Swit,Naszaprzesziosc,Kresy,Naszswiat,Zjedno-czenie,Lud Bozyof and other,were printed only in Kyiv.

By researches,realizable on the basis of achievements historiography (D.Bovua,A.Slish,O.Belobrovets,L.Bazhenov,A.Putova and other)and studies of documents of funds of CDHA of Ukraine and State archive of the Khmelnytsk area,it is shown in the article,that the Polish periodicals appeared between a hammer and anvil,id est between oppressions of censorship and authorities,by oppositionleftandrightcamps of social and politicalforces of the local Polish minority,and also by dependence on rich sponsors andpublishers.In the article the examples of pursuit are pointed by autocracy of releases of the Polish newspapers and magazines up to their closing for the placed publications directed against the existent mode and support of revolutionary motion in a country.Ideological and political platforms,democratic or conservative orientation of row of the Polish newspapers and magazines,their role,are analysed in public,cultural,elucidative and spiritual life of Right-bank Ukraine,as an important information generator about her position,aims and activity,expressions of searches of compromise in adjusting of collaboration with Ukrainian title nation.

Except the Kyiv Polish periodicals,editions are examined in Proskurov and Yarmolintsy of the Podolsk province in1910-1914weeklyTygodnikPodolskiand newspaperNasza Wies,activity of their editors of C.Zevbrzhutskiy and V.Ba-ranovskiy.

Keywords:Right-Bank Ukraine,the polish publications,polish minority,newspapers,magazines,release,publications,censorship,repressions.

С.И.Олипер

Польская периодика Правобережной Украины (1905-1914гг):между цензурой и политическими группировками

Завоеванием революции19051907гг.в Российской империи для ее национальных меньшинств стало предоставление права создавать свои легальные общества,клубы,издавать на родном языке литературу,газеты,журналы.Этим воспользовалось польское меньшинство Правобережной Украины.В статье рассматривается основание и издание польской периодики в Киеве и других городах региона на протяжении19051914гг.Устанавливается,что в тот период только в Киеве печаталось12польских газет,14еженедельников и8журналов,из которых наиболее влиятельными и популярными были общественно-политические,экономические,культурные,литературные,религиозные газеты и журналы“GazetaKijowska,DziennikKijowski,Glos Kijowski,GoniecKijowski,GazetaKresowa,Przeglqd Ukrainski,Klosy Ukrainski,Swit,Naszaprzeszlosc,Kresy,Naszswiat,Zjednoczenie,Lud Bozyи др.

Исследованиями,осуществленные на основе достижений историографии (Д.Бовуа,А.Слиш,О.Белобровець,Л.Баженов,А.Путова и др.)и изучения документов (фондов ЦГИА Украины и ГосархиваХмельницкой области,показано в статье,что польская периодика оказалась между молотом и наковальней,то есть между притеснениями цензуры и властей,противостояниемлевогоиправоголагерей общественно-политических сил местного польского меньшинства,а также зависимостью от богатых спонсоров и издателей.В статье наводятся примеры преследования самодержавием редакций польских газет и журналов вплоть до их закрытия за помещенные публикации,направленные против существующего режима и поддержку революционного движения в стране.Анализируются идейно-политические платформы,демократическая или консервативная направленность ряда польских газет и журналов,их роль в общественной,культурной,просветительской и духовной жизни Правобережной Украины,как важный источник информации о ее положении,целях и деятельности,выражения поисков компромисса в налаживании сотрудничества с украинской титульной нацией.

Кроме киевской польской периодики,рассматриваются издания вПроскурове и Ярмолинцах Подольской губернии в19101914гг.еженедельника“Tygodnik Podolskiи газеты“Nasza Wies,деятельность их редакторов

С.Зембржуского и В.Барановского.

Ключевые слова:Правобережная Украина,польское меньшинство,польская периодика,газеты,журналы,редакция,публикации,цензура,репрессии.

Польська періодика Правобережної України (1905-1914рр.): між цензурою та політичними таборами на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат ГРОМАДИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

2. Реферат ШЛЯХТА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ЦЕРКОВНИХ ПОКАРАННЯХ (ЄПИТИМІЯХ) ХІХ СТОЛІТТЯ

3. Реферат Революция 1905-1907 гг.

4. Реферат События революции 1905-1907 гг. в России

5. Реферат РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА (1904–1905)

6. Реферат Революция 1905-1907г. И ее историческое значение

7. Реферат Первая российская революция 1905–1907 гг.

8. Реферат Первая российская революция (1905 — 1907 гг.)

9. Реферат Клімат України. Прогноз погоди. Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служба України

10. Реферат Приговоры и наказы крестьян Центральной России 1905-1907 гг.