Новости

ПОЛІВАРІАТИВНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Работа добавлена:


ПОЛІВАРІАТИВНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ на http://mirrorref.ru

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

IN THE CRIMINAL PROCESS OF UKRAINE

Тахтаров М.П.,

здобувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,юрист1класу,прокурор Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області

У статті розглянута така суттєва ознака підготовчого провадження,як поліваріативність.Автор доводить,що підготовче провадження є частиною кримінального процесу,входить до полістадійного провадження в суді першої інстанції.Це провадження,внаслідок розвитку процесуальної форми,набуло ознаки поліваріативності,яка виявляється в тому,що відповідно до норм Кримінально процесуального кодексу України на цій стадії поряд ізвирішенням завдань,пов'язаних з організацією провадження в суді першої інстанції,вирішуються й інші завдання завдяки тому,що структура цього провадження включає в себе інші провадження,які спрямовані на спрощення процесуальної форми.

Ключові слова:кримінальний процес,підготовче провадження,поліваріативність,структура,процесуальна форма,стадія.

Встатье рассмотрен такой существенный признак подготовительного производства как поливариативность.Автор доказывает,что подготовительное производство является частью уголовного процесса,входит в полистадийное производство в суде первой инстанции.Это производство в результате развития процессуальной формы приобрело признаки поливариативности,которая проявляется в том,что в соответствии с нормами УПКна этой стадии,наряду с решением задач,связанных с организацией производства в суде первой инстанции,решаются и другие задачи,благодаря тому,что структура этого производства включает в себя другие производства,направленные на упрощение процессуальной формы.

Ключевые слова:уголовный процесс,подготовительное производство,поливариативность,структура,процессуальная форма,стадия.

This article considers such a significant sign of the stage of preparation for trial as polyvariance.The author argues that this stage is part of the criminal process,is included in the stages of criminal proceedings in the court of first instance.This proceeding as a result of the development of the procedural form has become a sign of polarity that will be manifestedin accordance with the rules of the Code of Criminal Procedure at this stage,along with the solution tasks related to the organization of proceedings in the court of first instance,other tasks are solved,due to the fact that the structure of this proceeding includes other proceedings that direct to simplify the procedural form.

Key words:criminal process,preparatory process,multivariance,structure,procedural form,stage.

Постановка проблеми.Кримінальний процес слід віднести до надскладних та універсальних юридичних явищ,які в тій або іншій формі існують у будь-якій державі,незважаючи на її приналежність до тієї чи іншої правової системи.Проте універсальність кримінального процесу жодним чином не означає його єдиної структурної організації,оскільки таке об’єктивне явище як диференціація процесуальної форми створює різні моделі кримінального процесу,формує різні за своєю спрямованістю та процесуальним змістом процесуальні форми.

Система кримінального процесу України перебуває в стадії активного розвитку і постійного вдосконалення,а з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК України)ця система зазнала істотних змін,зокрема,в плані диференціації процесуальної форми,яка нині максимально наближена до європейських стандартів.

Яскравим прикладом диференціації процесуальної форми є підготовче провадження,яке,за загальним правилом,є проміжною стадією між досудо-вим розслідуванням та провадженням у суді першої інстанції,на якій реалізуються процесуальні дії й ухвалюються процесуальні рішення,що пов’язані з подальшим рухом кримінального провадження до стадії судового розгляду.

Розвиток процесуальної форми в стадії підготовчого провадження обумовлює його концептуально нову модель,яка розрахована на змагальний кримінальний процес.Ця процесуальна форма набула принципово нового змісту,зокрема,завдяки своїй поліваріативній структурі.

Стан дослідження.Науковці єдині в тому,що стадія підготовчого провадження має принципове,фундаментальне значення для кримінального процесу,безпосереднє значення цієї стадії розкривалося дослідниками з урахуванням її функцій,завдань,місця в системі кримінального судочинства.Такі вчені,як А.В.Молдован,С.М.Мельник,М.В.Трофименко,О.Ф.Шминдрук та ін.,одностайні в тому,що підготовче провадження нині набуло нового змісту,стало складним процесуальним явищем,що вимагає всебічних досліджень.

Принципова новизна підготовчого провадження вимагає подальших досліджень цієї процесуальної форми,зокрема,уточнення тих ознак,що визначають його процесуальні особливості та функціональну спрямованість.

Метою статті є дослідження поліваріативності,яка є ознакою підготовчого провадження в новітньому кримінальному процесі України.

Виклад основного матеріалу.Вітчизняні процесуалісти виокремлюють підготовче провадження в окрему процесуальну стадію,що органічно вписується в структуру вітчизняного кримінального процесу,який є стадійним утворенням [4,с.3-4].Ця теза підтверджується тим,що законодавець у п.24ч.1ст.3КПК України вказує,що до складу судового провадження,кримінального провадження в суді першої інстанції,входить,зокрема,і підготовче судове провадження.

Що ж до визначення такого провадження саме як «провадження»,то в цьому питанні слід спиратися на те,що,загалом,провадженням є цілісна відносно автономна полістадійна частина кримінального процесу,що об’єднує комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених процесуальних дій,які,будучи спрямованими на вирішення загальних завдань кримінального провадженнячерез досягненняконкретного правового результату,здійснюються уповноваженими суб’єктами з приводу процесуальних відносин (що можуть бути пов’язані чи не пов’язані безпосередньо з матеріально-правовими відносинами),які відрізняються предметноюхарактеристикою,в особливому процесуальному порядку,результати яких формалізуються у відповідних процесуальних рішеннях [9,с.336].

Це визначення дає підстави погодитися із думкою вчених,що підготовче провадження є складовою провадження в суді першої інстанції [10,с.63],яке,у сукупності із судовим розглядом,є стадією поліс-тадійного провадження [9,с.266].

Загалом,полістадійність-це важлива ознака процесуального провадження,яка характеризується тим,що окреме провадження може мати дві або більше стадій,якісна характеристика яких різниться [9,с.336].

Відповідно,підготовче провадження слід вважати окремим системним утворенням у структурі кримінального процесу,який включає в себе п’ять стадій:отримання і реєстрація інформації про кримінальне правопорушення,досудове розслідування,підготовче провадження,судовий розгляд і виконання судових рішень [9,с.267].

Таким чином,варто погодитися з тим,що підготовче провадження з’являється в кримінальному процесі завдяки принципу стадійності [8],відповідно до якого з надходженням обвинувального акта до суду починається новий етап кримінального судочинства-судове провадження,першою стадією якого є підготовче провадження,що має на меті перевірку процесуальних актів,спрямованихпрокурором із приводу їх відповідності вимогам КПК України та прийняття рішень,реалізацію дій,які мають забезпечити законність та ефективності судового розгляду [10,с.45].

Вчені зазначають,що ознаками цього провадження є його етапність,а етапами підготовчого провадження,на думку О.П.Мілевського,є прийняття матеріалів досудового розслідування і призначення підготовчого судового засідання;проведення підготовчого судового засідання і вирішення питань,пов’язаних з підготовкою до судового розгляду;прийняття рішення у підготовчому судовому засіданні;ознайомлення з матеріалами кримінального провадження-під час призначення справи до судового розгляду і наявності клопотань учасниками судового провадження [3,с.225].

Уточнюючи наведену вище позицію,зазначимо,що найбільш значущою дією,яка визначає специфіку підготовчого провадження,є зверненняпрокурора до суду з обвинувальним актом,клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру,які надходять до суду;що ж до матеріалів досудового розслідування,то вони,відповідно до ч.1ст.317КПК України,долучаються до обвинувального акта,клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховногохарактеру,клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

У свою чергу,О.Ф.Шминдрук зазначає,що підготовче провадження в суді першої інстанції має змагальний характер і складається з декількох етапів:перший-пов’язаний з підготовкою судового засідання;другий-власне підготовче судове засідання;третій(факультативний)-ознайомлення учасників із кримінальною справою [10,с.63].

Зазначимо,що диференційований характер цього провадження визначає наявність й інших порядків його реалізації.Свого часу,Ю.М.Грошевий та О.В.Капліна вказували на те,що саме на цій стадії визначаються межі майбутнього судового розгляду,