Новости

РОЛЬ СІМ’Ї У РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Работа добавлена:


РОЛЬ СІМ’Ї У РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ на http://mirrorref.ru

М.М.Свідерська

РОЛЬ СІМ’Ї У РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ

МОВЛЕННЯ

У статті розкривається значення сім’ї,її вплив у процесі розвитку дитини із вадами мовлення.Встановлено взаємозв’язок між рівнем розвитку мовлення і участю у процесі виховання членів сім’ї.Розроблені поради батькам,що виховують дітей із порушеннями.

Ключові слова:сім’я,порушення мовлення,виховання,вплив спілкування,роль батьків.

Встатье раскрывается значение семьи,ее влияние в процессе развития ребенка с нарушениями речи.Установлена взаимосвязь между уровнем развития речи и участием в процессе воспитания членов семьи.Разработаны советы родителям воспитывающим детей с нарушениями.

Ключевые слова:семья,нарушение речи,воспитания,влияние общения,роль родителей.

Особлива роль упроцесі навчаннятавиховання дітей належить сім’ї,вона є першим соціальним угрупуванням,в якому відбувається їх розвиток.Сучасна українська сім’я часто не має змоги повною мірою реалізувати власний виховний потенціал.Це пов’язано як з особливостями суспільного виховання,так і з негативними змінами в самій сім’ї:зниженням її інтегративності,конфліктними стосунками між подружжям,порушенням емоційних звязків міжбатькамиі дитиною.Усе це заважає засвоєнню дитиною правильного мовлення.Особливого значення набуває пошук інноваційних підходів до організації корекційної роботи в сім’ї,яка виховує дитину з вадами мовлення,що реалізували б напрями,відзначені в "Концепції державного стандарту освіти учнів з порушеннями мовленнєвого розвитку", "Концепції

стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку".

Багато вчених присвятили свої дослідження питанням розвитку мовлення дитини та підготовці її до навчання у школі.Зокрема:Й.Песталоцці ще в ХУІІІ ст.порушував проблему зв'язку сім’ї та школи,зосереджував увагу на розвитку мовлення дітей;Я.Коменський вперше визначив необхідність підготовки дітей дошкільного віку до подальшого навчання;К.Ушинський розглядав розвиток мовлення у невід’ємному зв'язку з формуванням особистості дитини;О.Корбіков досліджував викривлення в сімейному вихованні;О.Насонова дослідила становлення дитячої особистості в сімейних взаєминах;І.Федоніна вивчала вплив сімейної ситуації на розвиток особистості та ін..

У корекційній педагогіці проблема розвитку мовлення є однією з вагомих впродовж багатьох років.Так,Н.Жукова розробила методи,прийоми для батьків і вчителів,що дозволяють добитись чистоти мовлення дитини;О.Захаров розробляє проблему впливу негативних факторів виховання,що призводять до дезінтеграції "Я"дитини;С.Ігнатьєва розглядає проблеми формування

комунікативної культури дітей з тяжкими порушеннями мовлення;Є.Савіна вивчала особливості материнських установок по відношенню до дітей з порушеннями;а також вагомий внесок зробили М.Виноградова,В.Семіченко,Т.Філічєва,Г.Чіркіна та багато інших.

Науковці (А.Макаренко,В.Сухомлинський,А.Семенович,С.Рубінштейн,Д.Баумрінд,О.Карбіков та ін..)вивчали вплив сім’ї на розвиток дітей загалом,в той час,як вплив на розвиток комунікативної функції дітей із мовленнєвими вадами вивчений недостатньо.

Метою нашого дослідження є дослідження впливу сім’ї на розвиток дитини.У статті висвітлимо роль сім’ї у розвитку мовлення молодшого шкільного віку.

У законі України "Про охорону дитинства",у статті12,вказано,що виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини.Батьки або особи,що їх заміняють,мають право і зобовязані виховувати дитину,піклуватися про її здоровя,фізичний,духовний і моральний розвиток,навчання,створювати належні умови для розвитку її природніх здібностей,готувати її до самостійного життя та праці.Виховання дитини має спрямовуватись на розвиток її особистості[1].

Сім’я-це те середовище,в яке потрапляє дитина після народження,а її члени-перший і фундаментальний колектив,який впливає на розвиток новонародженого та становлення його особистісних характеристик.

Сучасні дослідники (Л.Волкова,Р.Левіна,Н.Пахомова,

Л.Парамонова,Т.Туманова,Т.Філічева,Г.Чіркіна,С.Шаховська та ін.)відзначають,що наразі спостерігається тенденція до збільшення дітей дошкільного віку,які мають відхилення від норми в загальному й мовленнєвому розвиткові.Особливого занепокоєння в цьому зв’язку викликають діти з важкими порушеннями мовлення.

Поява в сім’ї дитини з відхиленням у розвитку,зокрема,з порушеннями мовлення,ставить її на рівень сімей,які мають соціальні ускладнення.З’являються і загострюються внутрішні проблеми,змінюється мікроклімат,порушуються соціальні

взаємозв’язки.Багаторічні наполегливі зусилля батьків,спрямовані на подолання або компенсацію первинного дефекту та на профілактику його наслідків,їх терпіння та витримка,які стимулюються любовю до дитини,крім безпосереднього результату-покращення мовлення-мають і соціальне значення-соціальну адаптацію дитини та її інтеграцію в суспільство [2].

Незважаючи на якість та характер мовленнєвих порушень,більшість із них діагностується на етапі молодшого дошкільного віку,коли дитина починає вимовляти не лише окремі звуки,а складати їх у слова та речення.З огляду на це,порушення мовлення спочатку помічають батьки,які є першими вихователями маляти.Б.Пузанов наголошує,що діагноз,який ставить дефектолог,і міра тяжкості дефекту у більшості випадків зумовлюють емоційні реакції батьків та атмосферу родинних відносин [3].

Аналіз літературних джерел,дозволив зазначити,що дізнавшись про наявність порушень нормального розвитку в дитини,у батьків зявляються спірні почуття-небажання приймати такий висновок лікарів,спеціалістів та повний відчай.Від того,як сім я сприйме таку інформацію,залежить подальший шлях розвитку.На ставлення батьків до мовленнєвого порушення дитини впливають кілька обставин:глибина самої вади,інтелектуальний рівень батьків,освіченість у сфері логопедії,компетентність батьків у питаннях виховання дитини,розуміння її психології,а також власні особливості характеру,сімейні відносини.Важливо не піддаватись паніці,депресії,а обдумати ситуацію і прийти до висновку необхідності подальшої "боротьби"із поставленим діагнозом.Негативні фактори сімейного виховання можуть викликати затримку психічного розвитку,порушення поведінки та розвитку особистості в цілому.Ставлення батьків до дефекту дитини,відображається на становленні її особистості.Сім’ї дітей з порушенням мовлення потребують допомоги з боку держави,суспільства,спеціалістів впродовж усього корекційного процесу.Крім роботи спеціалістів з дитиною,необхідна цілодобова допомога та підтримка батьків,спрямована на стимуляцію правильного мовлення.Вони нерідко мимовільно відсторонюються від зусиль,які необхідно докласти для виправлення мовленнєвих вад,оскільки не володіють необхідними педагогічними знаннями й уміннями.Однобічний вплив спеціалістів без вчасного закріплення результатів у домашніх умовах не дасть потрібних результатів.Контроль за мовленням повинен бути протягом усього дня:в побутових,ігрових,режимних моментах.

Н.Мазуровавказує,що дітям,які живуть у несприятливих життєвих умовах,позбавлені позитивного емоційного спілкування збатьками,властиве негативне ставлення до себе й занижена самооцінка.У разі відсутності в батьків емоційної адаптації до порушення мовлення дитини в дітей спостерігається підвищений рівень тривожності,вони гірше пристосовуються до шкільного життя,важко налагоджують контакти з однолітками,мають труднощі в навчанні[4].

Для практичного вивчення ролі сім’ї у розвитку мовлення дітей молодшого шкільного віку,ми провели дослідження на базі Кам’янець-Подільського багатопрофільного навчально-

реабілітаційного центру.У експерименті брали участь дві сім’ї,що виховують дітей восьми років із ЗНМ ІІ-ІІІ рівня.

Ельвіра Х.проживає в багатодітній сім’ї,яка має приватний будинок у місті.До складу сім’ї входять батько,мати,6дітей,серед яких Ельвіра п’ята.Батьки працюють,старша сестра народила хлопчика.Дівчинка відвідувала логопедичну групу в дитячому садочку.Вдома має свої обовязки.Комунікабельна,легко пристосувалась до навчання в колективі.

Оксана В.народилась в сім’ї,до складу якої входять:батько,мати і двоє дітей.Проживає в сільській місцевості,батько працює,мати-домогосподарка,мають підсобне господарство.Через неосвіченість тате,що мати весь час вдома,батькивважали недоцільним навчання дитини в дитячому садку,який функціонує в селі.Поряд з тим,дитина проводила час в своє задоволення без належної уваги з боку батьків.Оксана не мала своїх обов’язків і не вважала за потрібне допомагати дорослим,відмовляючи їм.Можливо через брак спілкування з рідними та однолітками,під час першогорокунавчання у закладі,за дівчинкою помічализамкненість,схильність до усамітнення,складність встановлення контакту з дорослими.У стосунках з однолітками прагнула лідерства і відмовлялась підкорятись іншим.

d01.

cc

e4

d0

ce

c5

d0fe

d1ed

e7.

cf,-.

d0e4

e7

d0ea

"",,

c2.cd

eff0

ea "",

d0e7

f1

ea(ef

e4f7

f1,2, )

cdf0

e7.

d1,

d0 (1-,2-

e23-

ea)

cded

e7,ed

e7

cf,.

d1

cf46

cf.

cdf7

ef

cf,f9e7

f7,.

cf

Для початку ми ознайомились із діагнозами дітей, результатами обстеження, їх мовленнєвими картками. Наступним кроком стало проведення обстеження мовлення дівчат на даний момент, використовуючи дидактичний матеріал розроблений А.Я. Малярчук. Результати оформлені у вигляді таблиці (див. табл. 1).

РОЛЬ СІМ’Ї У РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат КОРЕКЦІИНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА З РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З АУТИСТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2. Реферат Роль гри - драматизації в розвитку дітей старшого дошкільного віку

3. Реферат Прогнозування в комунікативній діяльності старших дошкільників із системними порушеннями мовлення

4. Реферат ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

5. Реферат ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

6. Реферат ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЛУХО-МОВЛЕННЄВОЇ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ

7. Реферат Особливості діагностики міжособистісних відносин у сім’ях, які виховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

8. Реферат Проблема розвитку і формування писемного мовлення в психолого-педагогічній літературі

9. Реферат Розвиток акустичної складової мовлення та її проекція на попередження та подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

10. Реферат Урок розвитку звязного мовлення. Хто як до зими готується. Побудова та записування речень, що передають зміст малюнка