Новости

ПРЕДМЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Работа добавлена:


ПРЕДМЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ на http://mirrorref.ru

ПРЕДМЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИSUBJECT OF A LOAN AGREEMENT IN CIVIL LAW OF UKRAINE

Бабаскін А.Ю.,

кандидат юридичних наук,старший науковий співробітник відділу проблем цивільного,трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України

У статті предмет кредитного договору досліджено як істотну умову цивільно-правового договору.У процесі дослідження автором розглянуті наявні підходи різних науковців щодо визначення поняття «предмет кредитного договору».На підставі проведеного аналізу законодавства України,що регулює істотні умови цивільно-правових договорів,та наукової літератури з даного питання автор акцентує увагу на змісті поняття предмет кредитного договору у цивільному праві України.

Ключові слова:договір,істотна умова,предмет договору,кредитний договір,кредит.

Встатьепредмет кредитногодоговора исследован как существенное условие гражданско-правового договора.В процессе исследования автором рассмотрены существующие подходы различных ученых к определению понятия «предмет кредитного договора».На основании проведенного анализа законодательства Украины,регулирующего существенные условия гражданско-правовых договоров,и научной литературы по данному вопросу автор акцентирует внимание на содержаниипонятия предмет кредитного договора в гражданском праве.

Ключевые слова:договор,существенное условие,предмет договора,кредитный договор,кредит.

In the article the subject of the loan agreement is investigated as an essential condition of a civil-law agreement.In the course of the research,the author analyzed the existing approaches of different scholars to define the concept of "subject of a loan agreement".Based on the analysis of the Ukrainian legislation regulating the essential conditions of civil legal treaties and scientific literature on this issue,the author focuses attention on the content of the concept of the subject of a loan agreement in civil law of Ukraine.

Key words:contract,essential condition,subject of the agreement,loan agreement,credit.

Постановкапроблеми.Цивільне законодавство України не надає легального визначення поняття «предмет договору».З аналізу нормЦКУкраїни вбачається,що закон визначає як предмет договору в окремих договорах наступне:договір купівлі-про-дажу-речі,майнові права (ст.656ЦКУкраїни);договір дарування-речі (зокрема,грошові кошти),майнові права (ст.718ЦКУкраїни),договір найму-неспоживна річ,що визначається індивідуальними ознаками,тамайнові права (ст.760ЦКУкраїни),договір зберігання-речі (ст.936ЦКУкраїни),договір управління майном-підприємство як єдиний майновий комплекс,нерухома річ,цінні папери,майнові права та інше майно (ст.1030ЦКУкраїни),договір факторингу-право грошової вимоги (ст.1078ЦКУкраїни).Слід визнати,що і серед науковців відсутнє єдине розуміння предмету цивільного договору,його співвідношення з такими поняттями як «предмет зобов’язання», «матеріальний об’єкт зобов’язання», «предмет виконання».Не має єдностісереднауковців і стосовно розуміння змісту поняття «предмет кредитногодоговору».Зазначене свідчить про доцільність проведення додаткових наукових досліджень предметукредитного договору.

Стан опрацювання.До науковців,які досліджували предмет кредитного договору можна віднести М.М.Агаркова,І.А.Безклубого,В.В.Вітрянського,

О.С.Іоффе,Л.Г.Єфімову,Н.М.Квіт,Е.С.Компанійця,Я.О.Куника,С.М.Лепех,Л.П.Оплачко,Е.Г.Полонського,В.Я.Погребняк,Є.О.Суханова,С.К.Соломіна та багато інших.У той же час стан наявних наукових підходів до вищевказаної проблеми свідчить про необхідність подальшої активізації її наукових досліджень.

Метою даного дослідження є встановлення змісту поняття «предмет кредитного договору» у цивільномузаконодавстві України.

Виклад основного матеріалу.Під змістом будь-якого цивільно-правового договору у науковій літературі традиційно розуміється сукупність усіх його умов.Як вказує В.В.Луць, «сутність цивільно-правового договору становить угода (згода,домовленість,взаєморозуміння,консенсус тощо)двох або більш сторін,спрямоване на становлення,зміну,або припинення цивільних прав та обов’язків,а зміст цивільного договору становлять його компоненти-умови (пункти),щодо яких досягнуто згоди сторін» [1,с.127].

У науковій літературі умови цивільних договорів традиційно поділяються на істотні,звичайні та випадкові.При цьому усі зазначені умови договору з моменту його укладення стають однаково обов’язковими для виконання сторонами.Прихильниками такого погляду є більшість учених радянського періоду та більшість сучасних цивілістів.Наведений підхід до поділу договірних умов зустрічається у працях Л.А.Лунца та І.Б.Новицького [2,с.148],О.С.Іоффе [3,с.28],В.В.Луця [4,с.79-83]таінших учених.Зазначимо,що така класифікація умов договору має не лише теоретичне,а й практичне значення,зокрема,для встановлення факту укладення договору.

Згідно з нормамиЦКУкраїни предмет договору є істотною умовою цивільного договору.Зазначенийфакт є не випадковим з огляду на те,що:а)предмет договору є єдиною істотною умовою цивільно-правовогодоговору,яка прямо визначена як така законодавцем у частині1статті638ЦКУкраїни;б)предмет договору є одним з критеріїв класифікації цивільно-правових договорів (договори по передачумайнау власність або в інше речовеправо,договори про виконання робіт,договори про надання послуг,договори про набуття та розпорядження виключними правами).

З нормЦКУкраїни,в яких законодавець конкретизував предмет договору (ст.ст.656,718,760,959,1030,1078ЦКУкраїни),бачиться,що,визначаючи предмет цивільних договорів,ЦК України відносить донихоб’єкти цивільнихправ.При цьомузаконв одних випадках визначає предметдоговору,а в іншому ні.Зазначене,однак,не означає відсутності предмету у будь-якому цивільному договорі.Предмет договору,як одна із істотних умов господарського договору,зазначений у статті180ГК України.Крім того,у тих випадках,колиЦКУкраїни оперує поняттям предмет договору-наприклад,предмет договорунайму(речі,майновіправа),ГК України оперує поняттям «об’єкт» договору,наприклад,об’єкт договору оренди (ст.283ГК України),що також не сприяє розумінню співвідношення вказаних понять.

З огляду на вищевказане вважаємо за потрібне підтримати позицію С.Шимон,яка вважає,що «предметом договору (як домовленості,юридичного факту)не можуть виступати речі,майно,тому відповідні положення цивільного законодавства не є виваженими» [5,с.63].

О.С.Іоффе,характеризуючи договір позики,вказував,що «матеріальним об’єктом позикового пра-вовідношення є речі,визначені певними родовими ознаками або грошова сума <...>.Зважаючи на те,що договір позики визнається укладеним у момент передачі позичальнику грошей або речей,а надалі позикодавець має право вимагати погашення боргу,дії,які вчиняє позичальник з цією метою,є юридичнимоб’єктом позикового зобов’язання» [6,с.654].Р.А.Майданник,базуючись на аналізі нормЦКУкраїни,визначає як предмет цивільногодоговору (майно,майновіправа,інформацію,результати інтелектуальної діяльності тощо) [7,с.165].Цивіліст радянських часів Ф.І.Гавзє під предметом будь-якого цивільно-правового договору розумів «дії,які повинен зробити боржник,і об’єкт,на які ці дії спрямовані» [8,с.42].На думку М.І.Брагін-ського, «предмет договору виражається у формулі «чого і скільки».Однак у ряді випадків законодавець визнає це недостатнім,доповнюючи наведену двочленну формулу і іншими даними» [9,с.224].Деякі науковці дотримуються компромісного варіанту та вважають,що предметом цивільногодоговору може бути залежно від виду договору майно або дії [10,с.158].Т.В.Боднарвважає,що«предмет договору це зобов’язання як правовідношення;предметом договірного зобов’язання є вчинення конкретних дій (передання майна,сплата грошових коштів тощо),матеріальним об’єктом договірного зобов’язання є майно(товар,гроші),які сторони повинні надати,предметом виконання є майно,яке сторони надають на виконання договору» [11,с.156].На думку С.Шимон, «предметом договору є основна дія (сукупність дій),яку слід вчинити для досягнення мети договору;для пойменованих у законі договорів ця дія визначена у законодавчій дефініції договору» [12,с.63].В.В.Вітрянський визначає предмет договору як дії (бездіяльність) [13,с.78-79].На думку І.І.Зозуляк, «предметдоговору,хоч і є універсальною договірною умовою,що є необхідною для будь-якогодоговору,залежить від специфіки договорутогочи іншоговидуй домовленість щодо нього має враховувати цю специфіку,складові елементи предмету.До складових елементів предметудоговору,що відображує його специфіку відноситься зміст та обсяг робіт у договорі будівельного підряду,кількість та номенклатуратоваруу договорі постачання,опис нерухомого майна з визначенням площі,адресута інших даних у договорі відчуження житла та інші» [14].А.В.Єгоров вважає,що предметдоговору як істотна умова договору-правочину одночасно з цим є об’єктом договірного зобов’язання (договору-правовідношення) [15,с.87-146].

Отже,науковці розглядають предмет договору як:а)об’єкт правовідношення,яке виникає на підставі договору;б)дії,які мають бути здійснені задоговором; в)компромісний варіант-або об’єкт,або дії;г)дії та об’єкт,на які вони спрямовані;д)зобов’язання як правовідношення та ін.

Окремою проблемою щодо предмета договору є те,що його розуміння у цивільному та господарському законодавстві також різняться.Як вказує В.Є.Мілаш, «умовапропредмет у господарському договоріповинна визначати найменування (номенклатуру,асортимент)та кількість продукції (робіт,послуг),а також вимоги щодо їх якості.На відміну від цього у відповідних статтяхЦКУкраїни (ст.ст.669,671,673)законодавець залишив традиційне розуміння зазначених умов» [16,с.37].Слід погодитись з указаним автором з приводутого,що законодавству потрібна уніфікація норм у цьому питанні.

Що ж безпосередньо до кредитного договору,то погляди науковців на предмет указаного договору також різняться.На думку українських цивілістів

І.А.Безклубого [17,с.730],Л.П.Оплачко [18],І.В.Дми-трика [19,с.370],В.П.Янишен [20,с.551],російських цивілістів О.Г.Братко [21,с.466],А.С.Жугова [22],С.П.Грішаєва [23,с.286],Н.М.Арєфьєвої [24],білоруських цивілістів В.Шієнка,П.Горбача [25,с.17-18],предметом кредитного договору є грошові кошти.Л.Г.Єфімова визначає предметом кредитного договору як гроші (готівкові,безготівкові),так і національну або іноземну валюту [26,с.520],аналогічноїточки зору дотримується О.С.Мазур [27,с.334],Д.А.Медвєдєв [28,с.435],Е.О.Суханов[29],А.А.Травкін [30],Ю.В.Вітка [31,с.75].На відміну від вищевказаного,В.В.Вітрянський визначає предметкредитного договору,як дії банку-кредитора з надання позичальнику визначеної грошової суми в якості кредиту (зобов’язання на сторонікредитора) та дії позичальника з повернення отриманої суми кредиту та сплати процентів за користування кредитом (зобов’язання на стороні позичальника) [32].На думку А.В.Лобанова,предмет банківського кредиту має складну природу:дії зобов’язаних сторін (юридичний об’єкт)та майно,що підлягає передачі (матеріальний об’єкт) [33,с.30].На думку С.Лепех,предмет договору про споживчий кредит має характеризувати правову сутність кредитної послуги та конкретизувати майно,яке передається у процесі надання такої послуги.Відповідно до цього,за вказаним договором надається «такий вид фінансової послуги,що полягає у передачі кредитодавцем позичальнику (фізичній особі)національної валюти на умовах її використання для задоволення його особистих потреб споживчого характеру,також повернення зі спливом обумовленого строку такої ж суми коштів і оплатою наданої послуги» [34,с.30].

На думку автора,при визначенні предметукредитного договору слід виходити з легальної дефініції поняття «кредитний договір»,який визначається законодавцем,як договір,за яким банк або інша фінансова установа (кредитодавець),зобов’язується надати грошові кошти (кредит)позичальникові у розмірі та на умовах,встановлених договором,а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти (ч.1ст.1054ЦКУкраїни).З огляду на вказане можна дійти висновку,що до змісту поняття предмет кредитного договору входять дії кредитодавця з надання позичальникукредиту,дії позичальника щодо поверненнякредитукредитодавцю та сплати процентів заним,які мають здійснюватись у відповідності до домовленості сторіндоговорущодо виду кредиту за способом його надання (кредит наданий єдиною сумою,кредитна лінія,кредит наданий шляхом кредитування рахунку позичальника тощо),розмірукредиту(сумакредитуабо ліміткредитуза кредитною лінією чи кредитом,наданим шляхом кредитування рахунку позичальника тощо)та валюти кредиту (національна валюта України-гривня або іноземна валюта).

Висновки.Під предметом кредитного договору слід розуміти дії сторін кредитного договору щодо надання кредиту,його повернення та сплати процентів за ним,які мають здійснюватись відповідно до домовленості сторін договору щодо розміру кредиту,виду кредиту за способом його надання та валюти кредиту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Луць В.В.До питання про сутність і зміст цивільно-правового договору/В.В.Луць//Приватне право.-2013.- 1.-С.118-128.НовицкийИ.Б.Общее учениеобобязательствах/И.Б.Новицкий,Л.А.Лунц.-М.:Юрид.лит.,1950.-412с.ИоффеО.С.Обязательственноеправо/О.С.Иоффе-М.:Госюриздат,1975.-880с.Луць В.В.Контракти в підприємницький діяльності: [навч.посіб.]/В.В.Луць.-2е вид.,перероб.і допов.-К.:Юрінком Інтер,2008.-576с.Шимон С.Об'єкт та предмет договору і цивільного правовідношення:нотатки до наукової дискусії/С.Шимон//Юридична Україна.-2011.- 4.-С.58-64.ИоффеО.С.Обязательственноеправо/О.С.Иоффе-М.:Госюриздат,1975.-880с.Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України:у2т./За відповід.ред.О.В.Дзери (кер.авт.кол.),Н.С.Кузнецової,В.В.Луця.-К.:Юрінком,2005.-Т II.-1088с.Гавзе Ф.И.Обязательственноеправо(общие положения)/Ф.И.Гавзе.-Мн.,1968.-126с.БрагинскийМ.И.Договорноеправо.Книгапервая:Общие положения/М.И.Брагинский,В.В.Витрянский.-Изд.4-е,стереотипное.-М.:Статут,2001.-842с.Цивільне право:Підручник у двох томах:Том2/За редакцією професорів В.І.Борисової,І.В.Спасибо-Фатєєвої,Л.Яроцького.-Х.: «Право»,2011.-816с.БоднарТ.В.Договірні зобов'язання в цивільному праві (заг.положення):навч.посіб./Т.В.Боднар.-К.:Юстініан,2007.-280с.Шимон С.Об'єкт та предмет договору і цивільного правовідношення:нотатки до наукової дискусії [Текст]/Шимон//Юридична Україна.-2011.- 4.-С.58-64.Витрянский В.В.Существенные условия договоравотечественной цивилистике и правоприменительной практике/В.В.Витрянский/Вестник Высшего Арбитражного суда РФ. =2002.- 6.-С.75-83.Егоров А.В.Предмет договора комиссии/Актуальные проблемы гражданского права.Вып.5/Под.ред.В.В.Витрян-ского.-М.:2002.-С.87-146.ЗозулякІ.І.Істотні умовидоговору:теоретичнийаспект:дисер.кан.юр.наук:12.00.03/І.І.Зозуляк.-Харьків,2009.-[Електроннийресурс]-Режим доступу:https://mydisser.com/ru/catalog/view/2193.html.МілашВ.С.Істотні умовидоговоруі диспозитивність їх правового регулювання/В.С.Мілаш//Підприємництво,господарство і право.-2004.- 7.-С.36-39.Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України:У2т./За відповід.ред.О.В.Дзери (кер.авт.кол.),Н.С.Кузнецової,В.В.Луця.-К.:Юрінком,2005.-Т II.-880с.Оплачко Л.П.Правове регулювання відносин за кредитним договором:дис.канд.юр.наук:12.00.03/Л.П.Оплачко.-Київ,2011.- [Електронний ресурс]-Режим доступу:https://mydisser.eom/ua/catalog/view/6/44/8289.html.Цивільне право України:навчальний посібник/кол.авторів;за ред.Г.Б.Яновицької,В.О.Кучера.-Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ,2011.-468с.Цивільне право.Підручник У двох томах.Том2/За редакцією професорів В.І.Борисової,І.В.Спасибо-Фатєєвої,В.Л.Яроцького.-Харьків:Право,2011.-816с.Братко А.Г.Теория банковскогоправа:монография.-М.:Проспект,2014.-517с.Жугов А.С.Проблемы гражданско-правового регулирования отношений по кредитному договору:дис....канд.юрид.наук:12.00.03/А.С.Жугов.-Москва,2004.-[Електроннийресурс]-Режим доступу:http://lawbook.org.ua/aa//12.00.03/2016/02/01/050040029.doc.html.Гражданское право.Часть вторая:Учебник/Под.общ.ред.А.Г Калпина.-М.:Юристь,2002.-536с.Арефьева Н.Н.-Договор банковского кредитования:дис....канд.юрид.наук:12.00.0з/Н.Н.Арефьева.-Волгоград,2000.-[Електроннийресурс]-Режим доступу:http://lawbook.org.ua/aa/12.00.03/2016/01/27/020002548.doc.html.Шиенок В.,Горбач П.Проблемные вопросы кредитного договора/В.Шиенок,П.Горбач//Банкаускі веснік.-2006.- 13(342).-С.17-21.Ефимова Л.Г Банковские сделки:право и практика:Монография.-М.:НИМП,2001.-654с.Мазур О.С.ЦивільнеправоУкраїни.Навч.пос.-К.:Центрнавчальної літератури,2006.-384с.Гражданское право.Учебник.Ч.2/Под ред.А.П.Сергеева,Ю.К.Толстого.-М.:Проспект,1997.-784с.Гражданское право:В4т.Обязательственное право:Учебник (том4) (3-е издание,переработанное и дополненное) (под ред.Е.А.Суханова).-М.: «Волтерс Клувер»,2008.-[Електроннийресурс]-Режим доступу:https://www.lawmix.ru/commlaw/1953.Банковское право (Н.Н.Арефьева,И.А.Волкова,К.И.Карабанова и др.;Под ред.проф.А.А.Травкина).Волгоград:изд.ВолГУ,2001.-[Електроннийресурс]-Режим доступу:http://uristinfo.net/bankpravo/171-bankovskoe-pravo-pod-red-prof-aa-travkina/4065-kreditnye-pravootnoshenija.html?start=1.ВіткаЮ.В.Правове регулювання споживчого кредитування:стан та перспективи/Ю.В.Вітка//Фінанси України.-2013.-N10.-С.75-86.Брагинский М.И.,Витрянский В.В.Договорное право.Книга5.Т.2.-М.:2006.- [Електронний ресурс]-Режим доступу:http://jurisprudence.club/pravo-grajdanskoe/suschestvennyie-usloviya-kreditnogo4557.html.Лобанов А.В.Правовые проблемыправовогорегулирования предметадоговора банковского кредитования/А.В.Лобанов//Политика и общество.-2012.- 1(85).-С.30-36.

Лепех С.Умовидоговоруспоживчогокредиту/С.Лепех//Підприємництво,господарство іправо.-2017.- 9.-С.29-33.

ПРЕДМЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Юридична природа походження кредитного договору

2. Реферат Загальна характеристика інституту представництва в цивільному процесі України

3. Реферат Поняття та предмет сімейного права України

4. Реферат ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

5. Реферат Трудове право України: поняття, предмет та джерела

6. Реферат Особа в Римському праві

7. Реферат Альтернативи кримінальному переслідуванню в сучасному праві

8. Реферат Форми і види вини у кримінальному праві

9. Реферат Сучасні міждисциплінарні підходи до діагностики психічних розллдів у кримінальному та цивільному процесах

10. Реферат Клімат України. Прогноз погоди. Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служба України