Новости

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (САПР) ВАГОНІВ І ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Работа добавлена:


СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (САПР) ВАГОНІВ І ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ на http://mirrorref.ru

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ

Кафедра «Вагони»

Т.М. Морозова

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (САПР)

ВАГОНІВ І ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання лабораторних робіт

                            для студентів спеціальності “Рухомий склад

                          та спеціальна техніка залізничного транспорту”

                             спеціалізації “Виробництво, експлуатація

                               та ремонт вагонів” усіх форм навчання

Київ•2009

УДК 62;[656.223.1+656.223.2] (004.896)

Морозова Т.М.

Системи автоматизованого проектування (САПР) вагонів і основи наукових досліджень. Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту” спеціалізації “Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів” усіх форм навчання.-К.: ДЕТУТ, 2009.-57с.

У роботі наведені методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни  «Системи автоматизованого проектування (САПР) вагонівіоснови наукових досліджень». Вони містять мету, зміст, сучасні теоретичні відомості, хід роботи, контрольні запитання до кожної лабораторної роботи.

Методичні рекомендації призначені для студентів спеціальності 100501 “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту” спеціалізації “Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів” усіх форм навчання.

Методичні рекомендації розглянуті та затверджені на засіданні кафедри «Вагони» (протокол №8 від 27.03.09)  і на засіданні методичної комісії факультету ІРСЗТ (протокол № 8 27.03.09  ).

Укладач:Т.М.Морозова,ст. викладач

Рецензенти:

В.М.Шатаєв, кан.істор.наук, професор кафедри «Вагони»

Г.Ю.Черняк, начальник відділу динаміки та міц-ності рухомого складу залізниць ДНДЦ УЗ, к.т.н., сн.н.с., доцент

ЗМІСТ

Вступ………..,………………………………………………………….4

1.Лабораторна робота1

Побудова алгоритму  «Схема маршрутупроектування» графічними засобами ЕОМ…………………………………………………….........5

2.Лабораторна робота2

Побудова загальної структурної схеми забезпечення САПР графічними засобами ЕОМ…………………………..……………….9

3.Лабораторна робота 3

Засвоєння функціональних можливостей  системного забезпечення АРМ(автоматизованого робочого місця) - конструктора на базі ПК.

………………………………………………………………………….13

4.Лабораторна робота 4

Засвоєння можливостей математичного забезпечення  АРМ – конструктора на базі ПК -MicrosoftExcel. Комплексний розрахунок пункту технічного обслуговування (ПТО). Розрахунок геомет-ричних характеристикплоского перерізу…………………………..17

5.Лабораторна робота 5

Засвоєння можливостей математичного забезпечення  АРМ – конструктора на базі ПК -MicrosoftExcel. Розрахунок сил, які діють на колісну  пару. Розрахунок чисельності робітників вагонного депо…………………………………………………………………….25

6.Лабораторна робота 6

Засвоєння можливостей інформаційного забезпечення  АРМ – конструктора на базі ПК -MicrosoftAccess. ВикористанняMicrosoftAccess для створення «Довідника вантажних вагонів»…………….27

7.Лабораторна робота 7

Засвоєння можливостей зв’язку між різними складовими АРМ – конструктора на базі ПК. Експорт даних з Довідника в табличний  процесор та їх використання для розрахунку техніко-економічних параметрів вантажних вагонів ………………………………………40

8.Лабораторна робота 8

Засвоєння можливостей програмного забезпечення  АРМ – конструктора на базі ПК – КОМПАС3D. Виконанняплоского перерізу  та розрахунок його геометричних характеристик засобами КОМПАС3D………………………………………………………….43

Література до виконання лабораторних робіт        ………………...50

Додаток А……………………………………………………………..51

ВСТУП

Діяльність сучасного спеціаліста в будь-якій галузі господарства тісно пов’язана з використанням сучасної комп’ютерної техніки для виконання розрахунків, автоматизації проектування, організації та планування експе-риментальних досліджень, для обробки результатів випробувань машин, механізмів, апаратів і т. ін.

З цією метою навчальна програма дисципліни«САПР вагонів і ОНД» включає перелік питань, які передбачають попереднє досконале вивчення математики, програмування, комп’ютерної техніки, комп’ютерної графіки, математичного моделювання,  конструкторських розрахунків при проектуванні вагонів.

Методичні рекомендації  до виконання лабораторних робіт з дисципліни «САПР вагонів і ОНД» призначаються для засвоєння та використання засобів проектування  за допомогою автоматизованого робочого місця, реалізованого на базі персонального комп’ютера для проектування окремих видів робіт (програма КОМПАС 3D – для виконання креслярських та графічних робіт, середовище МіcrosoftEXCEL – для виконання розрахунково - інженерних робіт; текстовий редактор Міcrosoft WORD – для виконання схем маршрутів проектування та опису технічного  завдання на виготовлення відповідних конструкцій вагонів, середовищеMicrosoftACCESS та СУБДMicrosoftACCESS – для збереження довідникової інформації по параметрах вагонів, та використання цієї інформації при проведенні розрахункових робіт).

Зміст лабораторних робіт має однакову структуру: мета роботи, зміст роботи, теоретичні відомості, хід роботи, контрольні запитання.

Звіт з лабораторної роботи виконується за допомогою персонального комп’ютера та роздруковується за допомогою принтера. Курс лабораторних робіт з  дисципліни «САПР вагонів і основи наукових досліджень» надає студентам знання та навички, які надалі будуть використані ними при дипломному проектуванні.

Лабораторна робота 1

Побудова алгоритму  «Схема маршрутупроектування» графічними  засобами ЕОМ

(2 години)

Мета роботи:засвоїтиспособипобудовиграфічних алгоритмів  засобами ЕОМ .

Зміст роботи

1.Ознайомитися с теоретичними відомостями.

2.Використовуючи результати виконання практичної роботи 1 та можливості зображення схем алгоритмів засобами редактора тексту -MicrosoftWORD, побудувати схему маршруту проектування.

Теоретичні відомості

Побудова графічних алгоритмів може бути здійснена за допомогою персонального комп’ютера (ПК), а точніше завдяки редактора тексту -MicrosoftWORD, який відрізняється від інших найпростіших редакторів тексту (WordPad,Notepad,Lexicon іMultiEdit)  підвищеною комфортністю і значно розширеними можливостями створення різного роду текстів, вставлення в текст спеціальних символів, форматування символів, абзаців, сторінок документів, зображення схем алгоритмів.

Редактор текстуMicrosoftWORD виконує такі функції:

 • створення нового документу;
 • збереження документу;
 • введення і редагування тексту;
 • форматування тексту;
 • форматування сторінок документа;
 • створення таблиць та оброблення табличних даних;
 • робота з рисунками;
 • зображення схем алгоритмів засобами  та ін.

Зображення графічних алгоритмів засобамиMicrosoftWORD

Головне меню редактора тексту має дев’ять  спадних меню, одне з них - «ВИД», яке включає в себе  системну панель – «ПАНЕЛИ ИНСТРУ-МЕНТОВ». До її складу  входять групи піктограм-кнопок, за допомогою яких  здійснюється більш швидкий і наочний вибір потрібної  панелі інструментів. В текстовому редакторі використовуються такі панелі інструментів: «СТАНДАРТНАЯ», «ФОРМАТИРОВАНИЕ», «ТАБЛИЦЫ И ГРАНИЦЫ», «АВТОТЕКСТ», «ФОРМЫ», «РИСОВАНИЕ», «ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ» та ін.. Для зображення графічних алгоритмів потрібно використовувати панель «РИСОВАНИЕ».

Клацання лівою клавішею миші на кнопці «АВТОФИГУРИ» панелі «РИСОВАНИЕ» зумовлює появу на екрані однойменного підменю, що містить множину вмонтованих геометричних фігур, які розбиті на шість груп: «ЛИНИИ», «ОСНОВНЫЕ ФИГУРЫ», «ФИГУРНЫЕ СТРЕЛКИ», «БЛОК-СХЕМА», «ЗВЕЗДЫ И ЛЕНТА» та «ВЫНОСКИ»(рис.1.1).

Група «БЛОК-СХЕМА» складається  з усіх символів і блоків регла-ментованих ГОСТ 19.003 – 80 і ГОСТ 19.002 -80 для схем алгоритмів і програм.

Порядок побудови схемимаршрутупроектування

Розглянемо порядок побудови схемимаршрутупроектування. Цей порядок такий:

 • кнопкою «РИСОВАНИЕ» на екран викликається однойменна панель інструментів. З підменю «АВТОФИГУРИ», що активізується однойменною кнопкою, вибирається група фігур «БЛОК-СХЕМА» (рис.1.1);
 • у зазначеній групі послідовно активізуються символи «ПУСК-ОСТАНОВ», «ВВОД-ВЫВОД», «ПРОЦЕСС» та «РЕШЕНИЕ», які потім відображаються на екрані у позиції курсору. Встановлення розміру символів  і їх розміщення на екрані виконуються «буксуванням» покажчиків миші(        ,   ,          ).Однакові символи можна копіювати «буксуванням»  покажчика              при натисненні клавіші <Ctrl>;

Рис.1.1

 • клацанням правої клавішею миші всередині символу на екран викликається спеціальне контекстне меню. За його командою «ВСТАВИТЬ ТЕКСТ» у поля блоків схеми, починаючи з позиції курсору, послідовно вводяться слова, змінні, цифри, формули. При цьому розмір шрифту  не повинен перевищувати розмір регламентованих блоків;
 • усі блоки потім об’єднуються в єдину схему лініями потоку, які формуються за допомогою кнопки        і курсору на панелі «РИСОВАНИЕ»;
 • сформована таким способом схема алгоритму виділяється за допомогою кнопки «ВЫБОР ОБЪЕКТОВ», а всі її елементи групуються в кадр за командою  «ГРУППИРОВАТЬ» зі списку «Действия»;
 • для редагування схеми її необхідно розгрупувати (команда «ДЕЙСТВИЕ-РАЗГРУППИРОВАТЬ», а в кінці процесу знову помістити в кадр;
 • для вилучення схеми-кадру її варто виділити, клацнувши лівою клавішею миші в її полі, а потім натиснути на клавішу <Delete>.

Хід роботи

Студенти самостійно вивчають теоретичні відомості наведені в даній лабораторній роботі. Засвоюють  можливості зображення схем алгоритмів засобами редактору текстуMicrosoftWORD, порядок побудови схеми маршруту проектування, створюють новий документ в середовищіMicrosoftWORD (звіт з лабораторної роботи зі схемою маршруту проектування) та роздруковують його за допомогою принтера персонального комп’ютера (ПК).

Контрольні запитання

1.Надайте перелік  складових  «Головного меню»MicrosoftWORD.

2.За допомогою якої інструментальної панелі здійснюється зображення графічних алгоритмів?

3.Які групи фігур входять до складу меню «АВТОФИГУРИ»?

4.З яких символів і блоків складається група фігур «БЛОК-СХЕМА»?

5.За якими ГОСТами регламентуються  символи та блоки для  групи фігур «БЛОК-СХЕМА»

6. Для чого використовується  команда «ГРУППИРОВАТЬ»?

7. Яка команда використовується для того, щоб привести сформований кадр зі схемою до виду, який є придатним до редагування схеми?

Лабораторна робота 2

Побудова загальної структурної схеми забезпечення САПР засобами ЕОМ.

(2 години)

Мета роботи: засвоїтиспособипобудовизагальних алгоритмів та схем, їх форматування та редагування  засобами ЕОМ .

Зміст роботи.

1.Ознайомитися с теоретичними відомостями .

2.Використовуючи результати виконання практичної роботи №2 та можливості зображення загальних алгоритмів і схем  редактору тексту -MicrosoftWORD, побудувати загальну структурну схему забезпечення САПР.

Теоретичні відомості

Для побудови загальних алгоритмів та схем використовується  інст рументальна панель  «РИСОВАНИЕ». В цьому випадку необов’язково прив’язуватися до символів і блоків регламентованих ГОСТами,  достатньо  використовувати блоки та  лінії потоку, які розміщені  на панелі «Автофигуры» (рис.2.1). Швидке введення горизонтальних (вертикальних ліній і стрілок, квадратів та кіл можливе за допомогою відповідних кнопок цієї панелі.

Рис.2.1

Рис.2.2

Рис.2.3

Користуючись іншими кнопками панелі «Автофигуры» можна:

 • вводити текст, формули  в блоки схеми за допомогою кнопки «НАДПИСЬ» (рис.2.2), при цьому  допускається зміна параметрів шрифту всіма доступними засобами;
 • корегувати розміри блоків завдяки маркерам зміни розміру (рис.2.3);
 • звичайні лінії легко перетворювати на інші за допомогою кнопки «МЕНЮ ШТРИХ» та «ТИП ЛИНИИ» (рис.2.4);

Рис.2.4

 • стрілки можна вводити за допомогою кнопки «МЕНЮ СТРЕЛКИ» (рис.2.4).

Хід роботи

Студенти самостійно вивчають теоретичні відомості наведені в даній лабораторній роботі. Використовуючи блоки та  лінії потоку, які розміщені  на панелі «Автофигуры» та порядок побудови загальної структурної  схеми забезпечення САПР, створюють новий документ в середовищіMicrosoftWORD (звіт з лабораторної роботи) та роздруковують його за допомогою принтера ПК.

Контрольні запитання

1. Які блоки використовуються для побудови схем загальних алго-ритмів?

2. Завдяки яким режимам и на якій панелі здійснюється швидке введення горизонтальних, вертикальних ліній і стрілок, квадратів та кіл?

3. Як корегуються  розміри блоків в схемах загальних алгоритмів?

4. Чи допускається заміна  параметрів шрифту тексту, який введено в блоки загальної схеми?

Лабораторна робота 3

Засвоєння функціональних можливостей  системного забезпечення АРМ(автоматизованого робочого місця) - конструктора на базі ПК

(2 години)

Мета роботи:засвоїти функціональні можливості операційної системиMicrosoftWindows 98, системного середовища АРМ –  конструктора на базі ПК.

Зміст роботи

1.Ознайомитися с теоретичними відомостями.

2. Засвоїти функції середовища.

3. Засвоїти групи версій операційної системиMicrosoftWindows.

4. Засвоїти особливості та функціональні можливості операційної системиMicrosoftWindows 98 , системного середовища АРМ –  конструктора на базі ПК.

Теоретичні відомості

Системним середовищем (або оболонкою) АРМ –конструктора на базі ПК, яке забезпечує функціонування  підсистем, з допомогою яких проектують, є операційна системаMicrosoftWindows.

Операційна система (ОС) – це сукупність програмних засобів, що забезпечують керування апаратними ресурсами обчислювальної системи і взаємодією програмних процесів з апаратурою, іншими процесами та користувачем.

Операційна система виконує  керування:

 • пам’яттю обчислювальної системи;
 • введенням - виведенням інформації;
 • файловою системою.
 • взаємодією процесів;
 • диспетчеризацією процесів;
 • захистом інформації;
 • обліком використаних ресурсів;
 • діагностикою виникнення конфліктних ситуацій та ін.

Ядро ОС доповнюється набором сервісних програм, які установлюють параметри зовнішніх пристроїв, проводять тестування та оптимізацію роботи з ними тощо.

ОС і сервісні програми потрібні для роботи кожної обчислювальної системи.

ВерсіїMicrosoftWindows

Усі версії Windows можна поділити  на декілька «груп».

а)Графічні розширення дляDOS

Ці версіїWindows небулиповноціннимиопераційними системами,а лишенадавалиінтерфейсдо можливостейопераційної системиMS-DOS.

1.Windows 1.0 (1985 р.);

2.Windows 2.0 (1987 р.);

3.Windows 2.1 (Windows 386) (1987 р.) —в системі з’явилась можливість запускуDOS - додатків  у  графічних вікнах;

4.Windows 3.0 (1990 р.) —поява режиму захисту;

5.Windows 3.1 (1992 р.) — досконало переробленаWindows 3.0, усунуті фатальні помилки прикладних програм, додані мультимедійні функції, додано механізмOLE (ObjectLinkingandEmbeddingзв’язування та вбудовування об’єктів), змінено диспетчер файлів, друк у режиміWYSIWYG («що бачите, те й отримаєте») і т.п.;

6. (WindowsforWorkgroups) 3.1/3.11 — перша версія ОС сімейства з підтриманням локальних мереж.

б)Сімейство Windows 9x

1.Windows 95 (1995 р.)Windows 4.00

2.Windows 98 (1998 р.)— Windows 4.10

 1. Windows Millennium Edition (Me) (2000 р.)— Windows 4.90

Основною стратегічною задачею створення сімействWindows 9x  стало виникнення переходу користувачів на нові програми при збереженні спадкоємності програм, які були створені дляMS-DOS.

в)СімействоWindows NT

1.Windows NT 3.1 (1993 р.);

2.Windows NT 3.5 (1994 р.);

3.Windows NT 3.51 (1995 р.);

4.Windows NT 4.0 (1996 р.)

5.Windows 2000 (2000 р.)— Windows NT 5.0;

6.Windows XP (2001 р.)— Windows NT 5.1;

7.Windows XP 64-bit Edition (2006 р.)— Windows NT 5.2;

8.Windows Server 2003 (2003 р.)— Windows NT 5.2;

9.Windows Vista (2006 р.)— Windows NT 6.0;

10.Windows Home Server (2007 р.);

11.Windows Server (2008 р.);

12.Windows 7 (вразработке,2009 р.) — Windows NT 7.0 (Актуальнаяверсия — 6.1).

СімействоWindows NTвідноситься до операційних системзвитікаючою багатозадачністю, а не до операційних систем реального часу.

В сучасний часMicrosoftWindows встановлена на більшості ПК і робочих станціях. Багато користувачів зробили вибір на користьMicrosoftWindows.

Операційна системаWindows 98.

ОСWindows 98 має низку особливостей:

1. Зручний для користувача графічний інтерфейс. Він дає можливість досить просто керувати роботою ПК використовуючи такі поняття:

«Мій комп’ютер»;

«Мережне оточення;

«Кнопка Пуск»;

«Панель задач»;

«Контекстне меню»;

«Вікно»;

«Ярлик».

2. Вона є обєктно – орієнтованою ОС для оброблення документів. В ній використовують такі офісні аналогії, як «робочий стіл», «папка», «документ», «кошик» , тощо

3. Допускається підключення до локальних і глобальних комп’ютерних мереж (електронна пошта, факс,Internet).

4. Містить довгі  імена файлів (до 255 символів).

5. Допускає роботу з програмами, розробленими в інших ОС (MSDOS,Windows 3.1,Windows 95,WindowsNT), і виконання їх.

6. Працює в багатозадачному режимі.

7.Підтримує обмін даними між додатками за допомогоюOLE - технології (ObjectLinkingandEmbedding-зв’язування та вбудовування об’єктів). Наприклад, таблиці, а також діаграми, побудовані в табличному процесоріMicrosoftExcel, можуть використовуватися в документі, створеному в текстовому редакторіMicrosoftWord.

8. Містить ряд стандартних програм (Блокнот, Графічний редакторPaint, Калькулятор)/

Хід роботи

Студенти самостійно вивчають теоретичні відомості наведені в даній лабораторній роботі. Визначають функції керування ОСMicrosoftWindows 98, як системного середовища АРМ- конструктора на базі ПК. Визначають особливості  ОСMicrosoftWindows 98 завдяки яким цю ОС можна розглядати як системне забезпечення, створюють текстовий документ в середовищіMicrosoftWORD (звіт з лабораторної роботи) та роздруковують його за допомогою принтера ПК.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняттю -  операційна система.

2. Які можливості мають ОСMicrosoftWindows, які відносяться до групи «Графічні розширення дляDOS»?

3. Що стало основною стратегічною задачею створення ОС сімействаWindows 9x?

4. Завдяки яким особливостям операційної системиWindows 98 її можна розглядати як системне забезпеченняАРМ – конструктора на базі ПК?

Лабораторна робота  4

Засвоєння можливостей математичного забезпечення  АРМ – конструктора на базі ПК -MicrosoftExcel. Комплексний розрахунок пункту технічного обслуговування (ПТО).Розрахунок геометричних характеристикплоского перерізу

(2 години)

Мета роботи:засвоїти функціональні можливості математичного забезпечення  АРМ – конструктора (MicrosoftExcel).

Зміст роботи

1. Ознайомитися с теоретичними відомостями.

2. Засвоїти функції середовищаMicrosoftExcel.

3. Використовуючи алгоритми комплексного розрахунку пункту тех-нічного обслуговування (ПТО), які розроблені в практичній роботі 6, провести обчислення в середовищіMicrosoftExcel.

4. Використовуючи алгоритм розрахунку геометричних характеристикплоского перерізу, який розроблено в практичній роботі 7, провести обчислення в середовищіMicrosoftExcel.

Теоретичні відомості

MicrosoftExcel – найдосконаліший та найпопулярніший пакет  прикладних програм, орієнтований на оброблення даних, поданих у табличній формі. Саме тому його часто називаютьтабличним процесором, абоелектронною таблицею (ЕТ).

Крім оброблення та аналізу табличних данихExcel здатний:

 • подавати дані в наочній графічній формі у вигляді гістограм, графіків і будь-яких діаграм;
 • працювати зі списками – створювати, форматувати та сортувати списки, проводити пошук і вибір їхніх  елементів за даними критеріями –автофільтрами;
 • сортувати табличні дані за алфавітом, зростанням (спаданням), датами, місяцями і т.д.;
 • проводити обмін даними з іншими програмами  (в нашому випадку з середовищемMicrosoftAccess) за технологієюOLE (Object Linking and Embedding –об’єктно - орієнтований зв'язок);
 • формувати зведені таблиці та звіти;
 • створювати макроси, тобто макрокоманди, які використовуються для автоматизації розв’язання процедур та задач, що часто повторюються і т. ін.

Головне менюExcel.Воно містить дев’ять спадних меню:«Файл, Правка, Вид Вставка, Формат, Сервис, Данные, Окноі? (довідка)» (рис.4.1). Кожне меню виконує  певні функції, має кілька команд керування процесором і активізується за допомогою миші.

Панелі інструментів.Ця група піктограм – кнопок, за допомогою яких здійснюється швидкий та наочний вибір та виконання команд. ВExcel використовується ряд системних панелей інструментів:

 • «Стандартная»;
 • «Форматирование»;
 • «Диаграммы»;
 • «Рисование»;
 • «Сводные таблицы»;
 • «Элементы управления» та ін.

Як правило, на екран викликаються тільки дві панелі інструментів:«Стандартная» і«Форматирование» (рис.4.1). Перша містіть кнопки виконання основних командExcel (створювання, відкривання, збереження, друкування, редагування і сортування файлів), а друга – кнопки виконання основних функцій форматування даних (вибір типу, розмірів і накреслення шрифту, способи вирівнювання даних, точності їх подання тощо).

Електронна таблиця – робочий листок.Основою будь-якого табличного процесора є  ЕТ, яка розміщується  в пам’яті персонального комп’ютера (ПК) після його завантаження. Стандартна таблицяExcel має        65 536 рядків і 256 стовпців (рис.4.1). Рядки таблиці ідентифікуються  числами від 1 до 65 536, а стовпці – літерами латинського алфавіту від А доZ, відAA доAZ, відBA доBZ, відIA доIV.

Кожна комірка таблиці має свою адресу або ім’я. Наприклад, адреса Е14 вказує на розміщення комірки в стовпці Е і рядку 14 таблиці. Комірка таблиці в якій розміщено курсор, називаєтьсяактивною;тільки в неї можна вводити потрібну інформацію (число, текст або формулу).

ВExcel адресуються не тільки окремі комірки таблиці, а й діапазони комірок, що включають частину стовпця, частину рядка або блок сусідніх комірок. Наприклад,A3:F3 – це частина рядка 3 ;D8:D11 – частина стовпцяD, що містить 4 комірки;C1:E11 –блок з 33 комірок, заданий адресами лівої верхньої та правої нижньої комірок.

я

Рис.4.1

1. Організація обчислень вExcel

Введення формул і розрахунок. Табличний процесорExcel здатний виконувати над даними безліч різних операцій: математичних, логічних, статистичних, текстових, фінансових та ін. Послідовність дій над операндами записується у вигляді специфічних формул, що починаються зі знака рівності, наприклад:

=А5:В7,  = СУММ(С1:С10),  =СТЕПЕНЬ(А1;12),

де «СУММ» і «СТЕПЕНЬ» – імена стандартних функцій підсумування і піднесення до ступеня відповідно.

Будь-яка формула вводиться у вибрану комірку робочого листа вручну. У формулу можна також включати імена стандартних функцій, вибираючи їх зі спеціального списку вікна«Мастер функций». Останнє активізується кнопкою«Функции» і має вигляд, показаний на рис.4.2.

Змінюючи  категорію функції в вікні «Категория», можна автоматично вводити  в комірки з різними адресами  функції, які входять до алгоритмів розрахунків.

Рис.4.2Вікно «Мастер функций»

ВExcel використовують два типи адрес (посилань) комірок:абсолютні та відносні. Перші застосовують, якщо у формулу треба ввести значення з фіксованої комірки:

= СУММ(А1:С1)*$F$5,

де $ -ознака абсолютного посилання. Під час переміщення (копіювання) формулабсолютні адреси залишаються незмінними.Відносні адреси (посилання) змінюються відповідно до нової позиції формули (рис.4.3).

Автододавання. Воно забезпечує оперативне формування результатів й аналіз їх залежності від значень параметрів аргументів. Виконується за допомогою кнопки – піктограми «Автосумма» (рис.4.3)

Автододавання застосовується до діапазонів сусідніх комірок стовпців (рядків). Наприклад, виділення стовпця (F1:F4) робочого листка  проводять «буксуванням» маркера і зупиняються на комірціF5. При натискуванні  кнопки «Автосумма» в  комірціF5 в формульному режимі отримують формулу (рис.4.3),  в звичайному – чисельний результат.

Рис.4.3

Зміна режимів виконується в підменю «Сервис» таким чином. Спочатку вибирається пункт меню «Параметри» (рис.4.4).

Рис.4.4

В вікні «Параметри»(«Вид») активізується  віконце «Формулы» при введенні знака      (рис.4.5).

Рис.4.5

Для повернення в звичайний режим – знак активізації прибирається.

2. Створення графіків і діаграм

За допомогоюExcel можна будувати14 стандартних типів діаграм, кожна з яких має ще кілька різновидів. Побудова будь-яких діаграм проводиться спеціальною програмою«Мастер диаграмм», яка практично повністю автоматизує цей процес, залишаючи за користувачем тільки введення даних і прийняття деяких елементарних рішень.

Процес створення діаграм за допомогою майстра розбивається на чотири характерних кроки:

 • вибір типу та вигляду діаграми, а також перегляд її зразка;
 • зміна або вибір діапазону даних, на основі яких буде побудовано діаграму, і визначення способу формування її рядів;
 • введення заголовків діаграми та її осей, встановлення будь-яких параметрів діаграми, пов’язаних з її зовнішнім оформленням;
 • вибір варіанта розміщення діаграми (на поточному або на окремому листку).

Створеннябудь-яких діаграм розпочинається з активізації програми«Мастер диаграмм» (рис.4.6).

Рис.4.6

Розглянемо такі типи стандартних діаграм, які рекомендуються для використання при виконанні лабораторних робіт.

Гістограма.Належить до числа стовпчикових діаграм, має сім різновидів і є одним із популярних видів ділової графіки. Гістограму зручно використовувати для зображення показників-змінних, які порівнюються в межах певного часового інтервалу, або показників іншої категорії.

Кругова діаграма. Відображає співвідношення між цілим і його частинами. Для побудови кругової діаграми необхідно обчислити суму всіх значень певного поля таблиці, а потім визначити, яку частину цієї суми становить кожне значення.

Хід роботи

Студенти самостійно вивчають теоретичні відомості наведені в даній лабораторній роботі.

а. Використовуючи алгоритми, які побудовані при виконанні практичної роботи 6, виконати обчислення засобамиMicrosoftExcel:

 • добового вагонопотоку на сортувальній станції;
 • загального пробігу вагонів на полігоні;
 • робочого парку вагонів;
 • загального інвентарного парку вагонів;
 • інвентарного парку вагонів;
 • потреби у робочих ПТО.

б. Використовуючи:

варіант плоского перерізу (додаток 1)

таблицю з координатами вершин плоского перерізу;

алгоритми для розрахунку геометричних  характеристик плоского перерізу, які розроблені при виконанні практичної роботи 7, виконати обчислення засобамиMicrosoftExcel.

Контрольні запитання.

1. Наведіть перелік основних функцій середовищаMicrosoftExcel.

2. Дайте визначення абсолютної та відносної адресації комірок.

3. Наведіть перелік категорій функцій «Мастер функций».

4. Як встановлюється  формульний режим  обчислень?

5. Для чого встановлюється формульний режим  обчислень (що можна спостерігати за допомогою цього режиму)?

Лабораторна робота 5

Засвоєння можливостей математичного забезпечення  АРМ – конструктора на базі ПК -MicrosoftExcel. Розрахунок сил, які діють на колісну  пару. Розрахунок чисельності робітників вагонного депо

(2 години)

Мета роботи:засвоїти функціональні можливості математичного забезпечення  АРМ – конструктора на базі ПК (MicrosoftExcel).

Зміст робот.

1. Використовувати теоретичні відомості, які надані в лабораторній    роботі 4.

2. Використовуючи алгоритм,розрахунку сил, які діють на колісну  пару, котрий розроблено в практичній роботі 8, провести обчислення в середовищіMicrosoftExcel.

3. Використовуючи алгоритм розрахунку чисельності робітників ва-гонного депо в практичній роботі 10, провести обчислення в середовищіMicrosoftExcel.

Хід роботи

Студенти повторюють теоретичні відомості наведені в  лабораторній роботі 4.

а. Відповідно до алгоритму розрахунку сил, які діють на колісну  пару, котрий розроблено в практичній роботі 8, обчислюються:

 • статичне навантаження вагона для кожного виду вантажу;
 • середнє статичне навантаження вагона;
 • середнє динамічне навантаження вагона;
 • середнє погонне навантаження нетто ;
 • середній завантажувальний коефіцієнт тари ;
 • змінна частина приведених витрат залізничного транспорту.

Після визначення змінної частини приведених витрат для усіх варіантів даного вагона, вибирають той з них, для якого ці витрати будуть найменшими.

б.Відповідно до алгоритму розрахунку чисельності робітників вагонного депо, який розроблено в практичній роботі 10, обчислюються:

 • потреби  в основних виробничих робітниках депо;
 • кількість основних виробничих робітників за списком;
 • чисельність допоміжних робочих вагонного депо;
 • чисельність інженерно-технічних робітників (ІТР), службовців (С) та молодшого допоміжного персоналу (МДП).

Графічними засобамиMicrosoftExcel побудувати кругову діаграму «Співвідношення різних категорій робітників вагонного депо».

Контрольні запитання

1. Наведіть перелік типів діаграм, які можна побудувати з допомогою «Мастер диаграмм»

2. З чого починається створення будь-яких діаграм ?

3. Для чого  існує режим «Легенда» в «Мастер диаграмм» і  як ним користуватися?

4. Які категорії включає в себе режим «Подписи данных» в «Мастер диаграмм» ?

Лабораторна робота 6

Засвоєння можливостей інформаційного забезпечення  АРМ – конструктора на базі ПК -MicrosoftAccess. ВикористанняMicrosoftAccess для створення «Довідника вантажних вагонів»

(4 години)

Мета роботи:засвоїти функціональні можливості інформаційного забезпечення  АРМ – конструктора на базі ПК (MicrosoftAccess).

Зміст робот.

1.Ознайомитися с теоретичними відомостями.

2. Засвоїти функції середовищаMicrosoftAccess.

3. Розробити структуру «Довідника вантажних вагонів» та ввести дані відповідно до кожної моделі вантажного вагона (не менш 10 моделей).

4. Засвоїти процедури формування  запитів та звітів в середовищіMicrosoftAccess, як  засоби користування довідниковою інформацією  для подаль-ших розрахунків в процесі проектування.

Теоретичні відомості

Інформаційне забезпечення АРМ – конструктора на базі ПК -MicrosoftAccess, по-перше, включає в себе довідкову інформацію («Довідник вантажних вагонів»),  а по-друге, способи, алгоритми і програми, призначені для впорядкованого запису, зберігання, переміщення і витягнення даних. З другою частиною пов’язані такі поняття, як бази даних, системи управління базами даних (СУБД).

Дані- це факти  та ідеї. Які подані у формалізованому вигляді для оброблення за допомогою певного процесу (алгоритму) або для передачі.

Структура даних – сукупність правил і обмежень, які відображають зв’язки, що існують між окремими частинами даних. Визначається користувачем і залежить від конкретного завдання.

База даних – сукупність взаємозв’язаних даних (файлів), призначених для спільного застосування.

Система управління базами даних (СУБД) – комплекс програм, які забезпечують взаємодію користувача з базою даних.

За допомогою СУБД забезпечується вирішення таких основних завдань:

 • створення бази даних;
 • занесення, коректування, і вилучення даних;
 • упорядкування даних;
 • вибір сукупності даних, що відповідають заданим критеріям;
 • оформлення вихідних даних і т.п.

Сукупність СУБД і бази даних – цебанк даних.

Кожна база даних мітить інформацію про певний клас об’єктів. Сукупність таких об’єктів називаєтьсяпредметною областю бази даних(наприклад, сукупність проектно-конструкторських даних вантажних вагонів).

Інформація про об’єкти предметної області, подана в різних документах, утворюємодель предметної області(довідникова інформація  з будь-яких визначених проектно-конструкторських даних вантажних вагонів).

Опис цих документів (назви документів; колонки, в яких вони знаходяться; зв’язки між ними) називаєтьсясхемою відношень.

Подання інформації у вигляді таблиці, що складається із заданих колонок, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називаєтьсявідношенням.Звідси і назва моделі – реляційна (relation - відношення).

Структура таблиці визначається сукупністю  її стовпців. Укожному рядку таблиці (в базі даних -запис) містять дані про один об’єкт бази даних, якими можуть бути, наприклад, виріб на складі, працівник фірми, транспортний засіб тощо.Стовпчик відповідає певному елементу даних ( в базі даних –поле), який є найпростішою структурою даних і відображає властивість суті. Дані кожного поля можуть бути одним із типів: символ, рядок, числа різних форматів, дата, час і т. ін.

Етапи роботи з базою даних

Під час роботи з базою даних можна виділити низку основних етапів.

Побудова моделі даних предметної області, внаслідок чого на підставі основних документів предметної області розробляється інформаційно-логічна модель даних.

Визначення структури бази даних, коли на основі розробленої інформаційної моделі проводиться проектування структури таблиць відповідно до реквізитів різних документів, тобто визначається склад полів таблиць. Для кожної таблиці визначаються кількість полів, типи даних і зв’язку, а для кожного поля – унікальний ідентифікатор (ім’я поля), тип і формат даних.

Конструювання таблиць, внаслідок чого спроектовані таблиці реалізуються за допомогою різних засобів СУБД.

Створення схеми зв’язків  між таблицями на основі розробленої на першому етапі інформаційно-логічної схеми бази даних.

Введення даних у таблиці, оскільки під час введення може виникнути необхідність модифікувати таблицю (змінити склад або тип полів, формат даних тощо).

Ведення бази даних, що передбачає проведення операцій для підтримки бази даних в актуальному стані, тобто виконання таких дій:

 • доповнення бази даних новими таблицями у зв’язку з появою нових документів предметної області;
 • вилучення таблиць у разі їх непотрібності (ця дія має проводитися з особливою обережністю через наявність зв’язків між документами);
 • зміну записів, тобто коректування даних у разі необхідності.

У процесі ведення бази даних можливим  є сортування даних за заданим ключем (ключами) або фільтрація даних через наявність у СУБД спеціального засобу селекціїза запитом.Критерій відбору задає користувач, а система перебирає всі записи і відбирає ті з них, які відповідають запиту.

Для надання початковою базою даних необхідної форми СУБД дають користувачеві можливість розроблятизвіт,тобто йому надаються засоби для вирішення таких завдань:

 • розміщення та оформлення взятих із бази даних відомостей;
 • підрахунок сум, відсотків та ін.;
 • оформлення ділової графіки.

Загальна характеристика СУБДMicrosoftAccess

СУБДMicrosoftAccess 2003, що входить до складуMicrosoftOffice  працює в середовищіWindows 98. У СУБДMSAccessпідтримується реля-ційна модель даних, орієнтована на роботу з таблицями баз даних, форматами, запитами, звітами, макросами, модулями.

Таблиці баз даних створюються користувачем для збереження даних, які стосуються об’єктів предметної області. Існують три способи створення таблиць (рис.6.1):

 • в режимі конструктора;
 • за допомогою майстра;
 • шляхом введення даних.

Рис.6.1

При активізації режиму «Создание таблицы в режиме конструктора» відкривається вікно «Конструктор», яке містить дві панелі (рис.6.2). Верхня панель забезпечує присвоєння імені кожному полю таблиці і визначення типу даних у кожному полі, нижня – встановлення властивостей кожного поля.

«Имя поля»може включати до 64 символів; воно повинно бути коротким и мати інформаційним характер. Тип кожного поля визначається типом даних, які в ньому розміщується.

«Тип данних» (текстовий, поля МЕМО, числовий, дата/час і т.д.) ви-бирається зі списку «Тип данных», що розкривається.

«Описание» – це пояснення до кожного поля таблиці, які формуються в разі необхідності.

Рис.6.2

Властивість полів відображаються в нижній панелі вікна «Конструктор». Елементи цієї панелі дають можливість користувачеві задавати розмір і формат поля, «маску» введення даних у полі, умови на значення і деякі інші властивості. Вміст вкладки «Общие» міняється залежно від типу поля.

Створення структури таблиці , як правило, завершується визначенням первинного ключа. Такий ключ однозначно ідентифікує кожний запис таблиці. Первинний ключ вводиться за командоюКлючевое полеконтекстного меню. Як первинний ключ можна  вибрати також поле таблиці, що має унікальні значення. Таких полів може бути два і більше

Якщо користувачем не визначене ключове поле, то система автоматично як ключове поле використовує порядковий номер запису, вводячи додатково поле типу «лічильник».

Примітка.MSAccess завжди пропонує користувачеві створити первинний ключ поля, хоча його наявність у таблиці не завжди є обов’язковою.

У режимі «Конструктор» можна створювати і змінювати тільки структуру таблиць. Заповнення ж таблиці даними виконується тільки в режимах «Режим таблицы».

Після формування структури таблиці її необхідно зберегти за командою «Файл-Сохранить».В діалоговому вікні «Сохранение объекта», що відкрилося, в нижньому вікні вказується тип об’єкта  - (таблиця, звіт, запит), а у верхньому вікні - і ім’я об’єкта, наприклад «Довідник вантажних вагонів» (рис.6.3):

Рис.6.3

Редагування таблиць бази даних

У разі необхідності для корегування структури таблиць, імен і властивостей полів створені таблиці можуть бути відредаговані. Це може бути зроблено в режимі «Конструктор» (рис.6.2), що містить усі поля та параметри поточної таблиці. Засобами цього вікна можна:

 • змінювати імена полів;
 • вилучати поля з таблиці та добавляти нові;
 • змінювати порядок проходження полів;
 • змінювати або задавати нові ключові поля і т.д.

Зміна імені та типу поля. Виконується за допомогою клавіш<Backspace>або <Delete>.Ім’яредагується чи вводиться заново, а новий тип поля вибирається зі списку стовпця «Тип данных». Для кожного типу даних за допомогою елементів нижньої панелі можуть бути встановлені властивості.

Зміна порядку проходження полів. У лівій частині вікна «Конст-руктор» розміщується область вибору поля. Поточне поле позначається стрілкою «     ». Перше клацання лівою клавішею миші на цій стрілці призведе до виділення всього поточного рядка, а друге – до появи під курсором миші штрихового прямокутника. Перенесення поля виконується «буксуванням» курсору, тобто його переміщенням при натисненій лівій клавіші миші. При цьому рух поля супроводжується горизонтальною лінією, що добре переглядається.

Вилучення полів з таблиці. Вилучення виділеного поля виконується натисненням на клавішу<Delete>. Можна вилучити групи суміжних та несуміжних полів. Для виділення групи суміжних полів в області вибору виділяється перше поле, а потім натискується клавіша<Shift> і виділяється останнє поле. Поля другої групи виділяються при натисненні клавіші<Ctrl>. Виділені таким чином групи полів можна переміщувати в межах вікна «Конструктор».

Додання нового поля. Ця операція виконується за командою «Вставка-Строки».Новий порядокустановлюється над поточним рядком із позначкою     «    ». Аналогічне вставлення можна виконати також за командою «Добавить строку» з контекстно-залежного меню виділеного рядка.

Запити та їх застосування

Запити – це зручні, гнучкі та могутні засоби СУБД для пошуку та фільтрації даних. З їх допомогою також можуть бути виконані обчислення, відновлені дані в таблицях, додані або вилучені записи. При цьому результати виконання запиту подаються в зручному вигляді – у формі таблиці.

У СУБДMicrosoftAccess залежно від задачі, яка розв’язується, може бути створено кілька видів запитів. Основою будь-якого запиту є запит на вибирання. Результати виконання запиту відображаються у вигляді таблиці, яка формується на підставі умов вибору. Поля таблиці визначаються користувачем і зазначаються на бланку запиту.

Створення запиту за допомогою Конструктора

При активізації об’єкта «Запросы» вибираємо «Создание запроса в режиме конструктора» (рис.6.4)

Рис.6.4

Відкривається вікно  «Добавление таблицы» (рис.6.5). Наступним кро-ком буде вибір  таблиці, до якої формується запит, в нашому випадку це = «Довідник вантажних вагонів»

Рис.6.5

Вікно запиту (рис.6.6) має дві частини. Верхня частина містить дані: перелік полів таблиці «Довідник вантажних вагонів». З цього переліку необхідно вибрати ті поля, які повинні бути присутніми в запиті.

Рис.6.6

Нижня частина вікна є бланком запиту за зразком. Кожен стовпчик бланка стосується одного поля. Поля можуть використовуватися для вклю-чення їх у результат виконання запиту, сортування за цим полем і завдання умов відбору. Для заповнення бланку запиту необхідно виконати такі дії:

 • у рядок «Поле» включити імена полів, перелік яких отримується в кожному стовпчику бланку при натисненні на маркер «    » (рис.6.6);

Рис.6.7

 • у рядку «Условие отбора» сформувати логічні умови (критерії) для відбору визначених записів, а також логічні функції «И» та «ИЛИ»  (рис.6.7).

Таким чином на рис. 6.7 показана структура запиту до таблиці «Довідник вантажних вагонів» зі скороченим переліком полів та подальшою умовою від-бору: «База вагону»>9500або(ИЛИ) «Возможность установки буферов» - так (ДА). Результат такого запиту до бази даних («Довідник вантажних вагонів») знаходиться на рис.6.8.

Рис.6.8

Створення звітів з таблиць та запитів за допомогою Майстра звітів

Формування звітів за допомогою Майстра зводиться до діалогового режиму його створювання, коли система задає низку питань про звіт і на підставі відповідей конструює його. Для створення звіту активізується об’єкт «Отчеты». Відкривається вікно «Создание отчетов»(рис.6.9), в вікні «Таблицы и отчеты»зупиняємося на таблиці «Довідник вантажних вагонів». В вікні «Доступные поля»з’являються імена полів Довідника, з яких  вибираються  у звіт потрібні поля. Відбирання цих полів здійснюється за допомогою кнопки  або кожне  поле за вибором,        або всі разом:          (рис.6.9).

Рис.6.9

Залежно від кількості полів вибираємо орієнтацію (книжну або альбомну, рис.6.10), якщо полів багато, то оптимальною є альбомна орієнтація.

Рис.6.10

Користувач має нагоду вибрати стиль заголовка таблиці (рис.6.11)

Рис.6.11

    та ввести її назву (рис.6.12)

Рис.6.12

В результаті всіх цих дій отримаємо звіт з довідкової інформації – таблицю «Довідник вантажних вагонів» (рис.6.13), який можна роздрукувати.

Рис.6.13

Таким же чином, якщо в вікні«Таблицы и отчеты» (рис.6.9) задати ім’я файлу, в якому є сформований запит до Довідника, то  результатом всіх тих самих дій, які  застосовувалися при створенні звіту з таблиці, буде звіт з запиту до Довідника.

Хід роботи

Студенти самостійно вивчають теоретичні відомості наведені в  лабораторній роботі 6 та засвоюють функції середовищаMicrosoftAccess.

Після цього кожному студенту потрібно розробити структуру «Довідника вантажних вагонів» та ввести дані відповідно до кожної моделі вантажного вагона (не менш 10 моделей), користуючись альбомом «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм» (структуру та моделі узгодити з викладачем).

Сформувати  два  запити (простий та складний – умови запитів  узгодити з викладачем) та звіти з таблиці «Довідник вантажних вагонів» та запитів в середовищіMicrosoftAccess. Звіти роздрукувати.

Контрольні запитання

1 Дати визначення поняттям – база даних, система управління базою даних (СУБД).

2. Надайте перелік етапів роботи з базою даних.

3. Для чого використовується засіб СУБД – запит?

4. В якому рядку структури запиту формуються умови відбору?

5. В якому випадку при створенні звіту надається перевага альбомному формату?

Лабораторна робота 7

Засвоєння можливостей зв’язку між різними складовими АРМ – конструктора на базі ПК. Експорт даних з Довідника в табличний процесор та їх використання для розрахунку техніко-економічних параметрів вантажних вагонів.

(2 години)

Мета роботи:засвоїти можливості між різними складовими АРМ – конструктора на базі ПК: експорт даних з середовищаMicrosoftAccess (інформаційне забезпечення)  в середовищеMicrosoftExcel (математичне забезпечення)  для подальших розрахунків.

Зміст роботи

1.Ознайомитися с теоретичними відомостями.

2. Засвоїти функції зв’язку середовищаMicrosoftAccess з середовищемMicrosoftExcel.

3. Експортувати «Довідник вантажних вагонів» та провести розрахунки засобамиMicrosoftExcel техніко-економічних параметрів вантажних вагонів використовуючи алгоритми розрахунків, які розроблені при виконанні практичних робіт 13 і 14.

Теоретичні відомості

Головне менюMicrosoftAccess має ієрархічну структуру і включає сім спадних меню, одним з яких є меню «Сервис». Засобами цього меню («Связи сOffice») здійснюється зв'язок з середовищемMicrosoftExcel завдяки підменю «Анализ вMicrosoftExcel». Якщо при відкритій таблиці  в середовищеMicrosoftAccess (рис.7.1)

Рис.7.1

скористатися ланцюжком спадних меню («Сервис»)(«Связи сOffice») («Аналіз вMicrosoftExcel»), то відбудеться експорт даних з середовищаMicrosoftAccess в середовищеMicrosoftExcel (рис.7.2)

Рис.7.2

Після цього потрібно присвоїти ім’я файлу та, використовуючи одержані  дані, проводити подальші розрахунки засобами середовищаMicrosoftExcel.

Хід роботи

Студенти самостійно вивчають теоретичні відомості наведені в  лабораторній роботі 7 та засвоюють функції зв’язку середовищаMicrosoftAccess з середовищемMicrosoftExcel.

Після цього кожному студенту потрібно:

а) «Довідник вантажних вагонів» експортувати в середовищеMicrosoftExcel;

б) провести розрахунки засобамиMicrosoftExcel техніко-економічних параметрів вантажних вагонів, використовуючи алгоритми розрахунків, які розроблені при виконанні практичних робіт 13 і 14.

Контрольні запитання.

1. Засобами якого пункту «Головного меню» середовищаMicrosoftAccess здійснюється  експорт даних в середовищеMicrosoftExcel.

2. Надайте перелік дій, які необхідно виконати для експорту таблиці з середовищаMicrosoftAccess  в середовищеMicrosoftExcel.

3. Роль якої складової АРМ - конструктора на базі ПК виконує при цьомуMicrosoftWindows?

Лабораторна робота  8

Засвоєння можливостей програмного забезпечення  АРМ – кон-структора на базі ПК – КОМПАС3D. Виконанняплоского перерізу  та розрахунок його геометричних характеристик засобами КОМПАС3D

(2 години)

Мета роботи:засвоїти функціональні можливості програмного  АРМ – конструктора на базі ПК (КОМПАС 3D).

Зміст роботи.

1. Ознайомитися с теоретичними відомостями.

2. Засвоїти функції середовища КОМПАС 3D.

3. Засобами   середовища КОМПАС 3D виконати плоский переріз відпо-відно варіанта (див. додаток А) та провести розрахунок його геометричних характеристик.

Теоретичні відомості

КОМПАС-3D-є продуктомрозробкигрупи російських компанійАСКОН (Санки-Петербург). Перші версії цієї програми демонструвалися на виставці машинобудування в Москві у 1991 році.

В складі АРМ- конструктора на базі ПК КОМПАС-3D (його складова КОМПАС Графік) виконує роль програмного забезпечення для виконання графічних робіт.

Завдяки функціоналу КОМПАС-Графік (2D - проектування і конст-руювання) здійснюється швидкісна побудова креслень високого ґатунку, розрахунково-пояснювальних записок, технічних умов, інструкцій та інших документів.

КОМПАС-Графік має:

 • зручний інтерфейс, який дозволяє конструктору діяти швидко та отримувати задоволення;
 • різноманітні засоби та режими побудови графічних примітивів (в тому числі ортогональне креслення, прив’язка до сітки і т. ін.);
 • різні стилі ліній, штрихувань, текстів;
 • швидкий доступ до  типових текстів та позначень;
 • вбудований текстовий редактор с перевіркою правопису;
 • вбудований табличний редактор.

Технологія користування Головним меню КОМПАС Графік така сама як і технологія користування Головним меню текстового редактора або процесора (рис.8.1).

Створювання файлу з рамкою (формат А4).

Рис.8.1

Якщо вибрано режим «Создать» в Головному меню,а потім «Новые до-кументы», то користувачеві  надається право вибору (рис.8.2). Вибираємо вид документа «Чертеж», в результаті чого отримуємо лист формату А4 з рамкою (рис.8.3)

Рис.8.2

Виконання геометричної побудови.

Користуючись панеллю «Текущее состояние», встановлюємо режим «Ортогональное черчение»(див. рис.8.3). Він дозволяє досконало виконувати геометричну побудову заданих фігур.

Рис.8.3

Рис.8.4.

Плоский переріз виконується завдяки режиму «Геометрия» на панелі «Компактная» (рис.8.4).

Рис.8.5

Для цього вибираємо режим «Відрізок» і виконуємо побудову плоского перерізу, рухаючись по його контуру. При цьому на екрані надається коментар: довжина відрізка та кут відносно початку координат (рис.8.5).

Рис.8.6

Виконання обчислень.

Після виконання креслення перерізу, потрібно виконати його штриху-вання. Для  цього  використовуємо  режим «Штриховка» на«Компактной пане-ли» (рис. 6). Якщо контур перерізу є незамкнений (креслення виконано неточ-но), то не виконується  режим «Штриховка» і контур перерізу потрібно обійти знову. Це слід зробити для того, щоб виконати таку процедуру: розрахунок геометричних характеристик плоского перерізу засобами середовища (рис.8.7).

Рис.8.7

Переходимо в режим «Измерение» та вибираємо кнопку «Расчет МПЦ плоских фигур». Починаючи з однієї з вершин перерізу, здійснюємо обхід кон-туру перерізу за допомогою кнопки «Ручное рисование границ» (рис.8.7). Після цього фіксуємо всі дії за допомогою кнопки «Создать объект» (рис.8.6) і на екрані з’являються  «Свойства объекта», якщо дати згоду (натиснути «ОК»), то на екрані надаються всі геометричні характеристики плоского перерізу (рис.8.8).

Побудований плоский переріз зберігається в окремому файлі з розши-реннямfrw. Геометричні характеристики зберігаються в середовищіMicrosoftWORD, з розширеннямdoc.

Рис.8.8

Хід роботи

Студенти самостійно вивчають теоретичні відомості наведені в  лабораторній роботі 8 та засвоюють функції середовищаКОМПАС-3D.

Після цього кожному студенту потрібно:

а) створити файл з рамкою (формат А4) і виконати відповідний надпис у рамці;

б) виконати геометричну побудову плоского перерізу відповідно до ва-ріанта;

в) виконати розрахунок геометричних характеристик заданого плоского перерізу;

г) порівняти ці характеристики з розрахунками тих самих характеристик в  лабораторній роботі 4.

При точному виконанні креслення розрахунки повинніабсолютно співпадати.

Контрольні запитання

1.  Яку роль в складі АРМ- конструктора на базі ПК виконує середовище КОМПАС-3D?

2. Які функції виконуєКОМПАС Графік, складова середовища КОМ-ПАС-3D?

3. Який режим  дозволяє досконало виконувати геометричну побудову заданих фігур?

4. Визначте умову за якою перевіряють: чи можна  переходити від побудови перерізу до виконання розрахунку його геометричних характеристик.

Література до виконання лабораторних робіт

1.В.В.Лукин, Л.А.Шадур, В.Н.Котуранов, А.А.Хохлов, П.С АнисимовКонструирование и расчет вагонов:Учебник для студентов вузов ж/д транспорта. Москва; Издательство УМК МПС России, 2000.727с.

2.А.П.Горбенко, І.Е.Мартинов. Конструювання та розрахунки вагонів. Харків.:УкрДАЗТ,2007.150с.

3.В.В.Шевченко,В.Ф.Головко. Автоматизоване проектування вагонів. Навчальний посібник. -Харьків.УДАЗТ,2008.-213с.

4.И.П.Норенков. Автоматизированное проектирование.Москва,2000.188 с.

5. Компютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посіб./за ред..             О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр «Академія, 2001. – 696с.(Альма-матер)

6.Шалумов А.С., Багаев Д.В., Осипов А.С.Система автоматизированного проектирования КОМПАС-ГРАФИК: Часть 2. Проектирование в КОМПАС: Методическое пособие. Ковров: Ковровская государст-венная технологическая академия, 2005. 42 с.

ДОДАТОК А

Продовження ДОДАТКУ А

Продовження ДОДАТКУ А

Продовження ДОДАТКУ А

Продовження ДОДАТКУ А

Продовження ДОДАТКУ А

Навчально-методичне видання

Морозова Тетяна Миколаївна

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (САПР)

ВАГОНІВ І ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання лабораторних робіт

                           для студентів спеціальності “Рухомий склад

                          та спеціальна техніка залізничного транспорту”

                          спеціалізації “Виробництво, експлуатація

                                         та ремонт вагонів”усіх форм навчання

Відповідальна за випуск Т.М.Морозова

Редактор  Н.В.Щербак

Підписано до друку                     Формат паперу 60х 84/16, папірофс.,

Спосіб друку – ризографія. Замовлення №. Тираж -прим.

Видавничо-редакційний центр

Державного економіко-технологічний університету транспорту

Свідоцтво про реєстрацію від 27.12.2007р. Серія ДК № 30079

03049, м. Київ - 49, вул. М. Лукашевича,19

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (САПР) ВАГОНІВ І ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ на http://mirrorref.ru


1. Реферат Системи автоматизованого проектування (САПР) вагонів і основи наукових досліджень

2. Реферат СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (САПР) ВАГОНІВ І ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

3. Реферат Система автоматизованого проектування вагонів і основи наукових досліджень

4. Реферат ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

5. Реферат Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування лекції

6. Реферат МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЗАХИСТ ІІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7. Реферат ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

8. Реферат Витоки біополітики як нового напрямку наукових досліджень у межах вітчизняної політичної науки

9. Реферат МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

10. Реферат Методичні рекомендації до підготовки дипломних робіт