Новости

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (САПР) ВАГОНІВ І ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Работа добавлена:


СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (САПР) ВАГОНІВ І ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ на http://mirrorref.ru

kМІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ

Кафедра «Вагони»

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (САПР)

ВАГОНІВ І ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання курсової роботи

                            для студентів спеціальності “Рухомий склад

                          та спеціальна техніка залізничного транспорту”

                             спеціалізації “Виробництво, експлуатація

                               та ремонт вагонів” усіх форм навчання.

Київ•2009

УДК 62;[656.223.1+656.223.2] (004.896)

Системи автоматизованого проектування (САПР) вагонів і основи наукових досліджень. Методичні рекомендації до виконання курсової та самостійної роботи для студентів спеціальності “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту” спеціалізації “Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів” усіх форм навчання.-К.: ДЕТУТ, 2009.-с.

У роботі наведені методичні рекомендації до виконання курсової та самостійної роботи з дисципліни  «Системи автоматизованого проектування (САПР) вагонівіоснови наукових досліджень», а також приклади розрахунків та креслень. Надано перелік питань та література для  самостійної роботи

Методичні рекомендації призначені для студентів спеціальності 100501 “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту” спеціалізації “Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів” усіх форм навчання.

Методичні рекомендації розглянуті та затверджені на засіданні кафедри «Вагони» (протокол №)  і на засіданні методичної комісії факультету ІРСЗТ (протокол №).

Укладач:Т.М.Морозова,ст. викладач

Рецензенти:

В.М.Шатаєв, кан.істор.наук, професор кафедри «Вагони»

ЗМІСТ

ВСТУП

Методичні рекомендації призначені для виконання курсової та самостійної роботи студентами заочної форм навчання, що вивчають дисципліну «Системи автоматизованого проектування вагонів і основи наукових досліджень». Основна мета методичних рекомендацій закріплення та поглиблення знань, які студенти отримали на лекціях, практичних та лабораторних роботах з дисципліни, та допомога при виконанні курсової роботи.

У методичних рекомендаціях наведені варіанти завдань, послідовність виконання роботи  та приклади розрахунків, які необхідні для виконання завдань курсової та самостійної роботи студентів.

Запитання запропоновані для самостійного опрацювання, стосуються структури, видів забезпечення, класифікації і функцій систем автоматизованого проектування (САПР).

Виконуючи завдання курсової роботи студенти ознайомлюються з кожним з видів забезпечення САПР: математичним, інформаційним, програмним та  загальносистемним, засвоюють їх функціональні можливості.

В АРМ (автоматизованому робочому місці) конструктора на базі персонального комп’ютера (ПК) ці види забезпечення співвідносяться таким чином:

 • загальносистемне забезпечення -MicrosoftWindows;
 • математичне -MicrosoftExcel;
 • інформаційне -MicrosoftAccess;
 • програмне -MicrosoftWord, КОМПАС 3DV7Plus.

Версію середовища КОМПАС 3DV7Plus завдяки всім можливостям і  бібліотекам, які входять до його складу, можна розглядати як самостійну САПР.  Але оскільки за допомогою середовища КОМПАС 3DV7Plus виконуються ті завдання курсової робот, які  сприяють  засвоєнню лише частини  його функцій та можливостей, КОМПАС 3DV7Plus розглядається як одна зі складових АРМ - конструктора на базі ПК.

 1. Загальні методичні вказівки щодо виконання роботи

До  курсової роботи входять вступ; одне теоретичне питання;  розра-хункова частина; створення структури та введення даних до «Довідника вантажних вагонів» з подальшим використанням цих даних для останньої частини розрахунків; креслення перерізу та отримання його геометричних характеристик для порівняння з їх аналогами, здобутими в розрахункової частини.

Вступвключає в собі викладення визначення таких загальних питань, як:

 • проектування;
 • принципи проектування;
 • схема маршруту проектування;
 • автоматизоване проектування;
 • системи автоматизованого проектування.

Текст теоретичного питання потрібно повністю навести у роботі, від-повідь на нього повинна бути точна та суттєва. На питання треба відповідати самостійно, використовуючи  матеріал підручників, посібників, конспекту лек-цій та матеріалів самостійного опрацювання.

Розрахункова частина виконується в середовищіMicrosoftExcel. Послідовність розрахунків  надана у методичних вказівках, наведені приклади.

Для виконання одного з завдань розрахункової частини потрібно виз-начитися зі структурою «Довідника параметрів вантажних вагонів» та побудувати його  в середовищіMicrosoftAccess. Приклад складання структури довідника та введення  в нього даних також описані в методичних вказівках. Дані, які потрібні для розрахунків, з довідника (MicrosoftAccess) експортуються в середовищеMicrosoftExcel.

Креслення плоского перерізу (відповідно варіанту) виконуються в середовищі КОМПАС - 3DV7Plus. За допомогою команди і кнопки«Расчет МЦХ плоских фігур» («Инструментальная панель») виконують розрахунок масоцентрових характеристик перерізу.

Пояснювальна записка виконується за допомогою текстового редактораMicrosoftWord.

У пояснювальній записці мають бути:

 • титульний лист, оформлений заДодатком А;
 • лист завдання на курсову роботу;
 • зміст курсової роботи;
 • вступ;
 • відповідь на теоретичне питання;
 • опис математичних моделей розрахунків;
 • опис функцій середовищаMicrosoftAccess та структури «Довідника вантажних вагонів»;
 • стислий опис загальних функцій КОМПАС - 3D;
 • висновки;
 • список використаних джерел.

Додаткидо курсової роботи включають інформацію:

 • результати виконання розрахункової частини (MicrosoftExcel), та  також формульний варіант кожного розрахунку;
 • звіт «Довідника вантажних вагонів» та звіти з запитів до довідника (MicrosoftAccess);
 • креслення та масоцентрові характеристики плоского перерізу (КОМПАС - 3DV7Plus).

Варіанти креслень плоских перерізівнаведені вДодатку Б.

Варіант роботи студента визначається за допомогою Табл.1.1 за двома останніми цифрами навчального шифру (заочна форма навчання), або за порядковим номером у груповому журналі (стаціонар). Заміна варіанта завдання на інший може здійснюватися тільки з дозволу викладача.

         Таблиця 1.1

Дві останні цифри навчального шифру

Номер варіантів текстового завдання та плоского перерізу курсової роботи

Умови простого та складного запитів до Довідника

Дві останні цифри нав-                                                                                            чального шифру

Номери варіантів текстового завдання та плоского перерізу курсової роботи

Умови простого та складного запитів до Довідника

1

2

3

4

5

6

01,41,81

1

1.P60

2.1-ВМ і Т=20

12,52,92

12

1.P=60

2. F=36,8 i T=26

02,42,82

2

1.1-Т

2.можлив. уст. буф.(так) іТ20

13,53,93

13

1.база вагона  = 8650

2.2L 13920i 0-BM

03,43,83

3

1. база вагона> 8000

2.2L13200 або1-BM

14,54,94

14

1. F=74,36

2. V138 або 1-Т

04,44,84

4

1. T=25

2. 1-BMабо2L13920

15,55,95

15

1. Т=26

2. F 40,67 абоP<68

05,45,85

5

1. можлив. уст. буф.(ні)

2.база вагона  = 8650 і 1-Т

16,56,96

16

1. можлив. уст. буф.(ні)

2.база вагона  = 8650 і 1-Т

06,46,86

6

1.V110

2.1-Т або  Т>25,5

17,57,97

17

1.V110

2.1-Т або  Т>25,5

07,47,87

7

1.P60

2.1-Т або Т20

18,58,98

18

1.P60

2.1-Т або Т20

08,48,88

8

1. база вагона> 10000

2. 1-BMабо2L 13920

19,59,99

19

1. можлив. уст. буф.(так)

2. 1-BMабо2L13920

09,49,89

9

1.можлив. уст. буф.(так)

2. P60абоV110

20,60,00

20

1.база вагона   8650

2.T=25 або 1-ВМ

10,50,90

10

1.F 40,67

2. база вагона  = 8650 і 1-Т

21,61

1

1.2L 13920

2. можлив. уст. буф.(так) і Т20

11,51,91

11

1.V110

2. 1-BMабобаза вагона> 10000

22,62

2

1.Р=68

2.F=43,5iбаза вагона12240

1

2

3

4

5

6

23,63

3

1.1-BM

2.2L 13920 або база вагона  = 8650

32,72

12

1. F=74,36

2. V138 або 1-Т

24,64

4

1. F=74,36

2.P62абоV130

33,73

13

1. 1-ВМ

2. 2L= 13920 абоV=130

25,65

5

1.можлив. уст. буф.(так)

2.P60абоV110

34,74

14

1. можлив. уст. буф.(так)

2. 1-Т або  Т>25,5

26,66

6

1. T=25

2. 1-BMабо2L13920

35,75

15

1.V110

2.1-Т або  Т>25,5

27,67

7

1.P=60

2. F=36,8 i T=26

36,76

16

1.P60

2.1-ВМ і Т=20

28,68

8

1.V110

2.1-Т або  Т>25,5

37,77

17

1. можлив. уст. буф.(ні)

2.1-Т або Т20

29,69

9

1. можлив. уст. буф.(ні)

2.1-Т і Т20

38,78

18

1.T>25

2. можлив. уст. буф.(так) або 1-Т

30,70

10

1. F =36,8

2.P=60іT=26

39,79

19

1. T=25

2.1-BMабо 2L13920

31,71

11

1.база вагона  = 8650

2.T=25 або 1-ВМ

40,80

20

1.мож.. уст. буф.(так)

2.P60абоV110

2. Запитання  і завдання до курсової та самостійної роботи

1. Класифікація САПР по цільовому призначенню (CAD/CAE/CAM).

2.Класифікація САПР по масштабам та характеру базової підсистеми – ядра САПР.

3. Комплексні та інтегровані САПР.

4. Система тривимірного моделювання КОМПАС -3D (САПР- конст-руктор).

5. Загальна структура забезпечення САПР. Дайте опис складових забез-печення САПР. Побудуйте структурну схему забезпечення САПР.

6. Технічне забезпечення (ТЗ) САПР. Які технічні засобі включає ТЗ САПР? Надайте перелік вимог до ТЗ САПР та їх вирішення.

7. Математичне забезпечення (МО) САПР. Надайте характеристику, побудуйте структурну схему, наведіть приклади МО сучасних САПР.

8. Програмне забезпечення (ПЗ) САПР. Укажіть склад ПЗ, надайте характеристику, побудуйте структурну схему, наведіть приклади в сучасних САПР.

9. Системне забезпечення (СЗ) САПР. Склад, характеристика та призначення  СЗ САПР.

10. Прикладне програмне забезпечення (ППЗ) САПР. Склад, характеристика та призначення ППЗ САПР.

11. Інформаційне забезпечення (ІЗ) САПР. Види інформації, яка використовується при проектуванні. Вимоги до інформаційного забезпечення САПР.

12. Лінгвістичне забезпечення  (ЛЗ) САПР, його структура. Види мов, які використовуються в САПР.

13. Методичне та організаційне забезпечення САПР. Склад та харак-теристика цих видів забезпечення САПР.

14. Модель. Моделювання. Процес моделювання. Види моделювання.

15. Геометричні моделі. Види геометричних моделей. Способи побудови геометричних моделей.

16. Комп’ютерне моделювання як один з найбільш ефективних методів вивчення складних систем. Основні етапи комп’ютерного моделювання.

17. Моделювання в площині та об’ємне моделювання.

18.T-FlexCAD 3D – система параметричного тривимірного моделювання (перелік функцій та задач, які вирішуються; геометричне ядро, на якому побудована, рівень оформлення документації та ін.).

19.SolidWorksсистема автоматизованого проектування, інженерного аналізу та підготовки виробництва виробів будь-якої складності та призначення.

20. Стислий перелік базових конфігурацій системиSolidWorks:SolidWorks,SolidWorksProfessional таSolidWorksPremium.

3. Розрахункова частина

Розрахункова частина курсової роботи виконується в середовищіMicrosoftExcel – табличному процесорі, який використовується для виконання інженерних та економічних розрахунків (стислі теоретичні відомості та функції середовища наведені в методичних рекомендаціях щодо виконання лабораторних робіт з цієї дисципліни).

3.1. Комплексний розрахунок пункту технічного обслуговування (ПТО) вантажних вагонів депо(яке проектується) засобамиMicrosoftExcel

Математична модель розрахунку та визначення задачі наведена в методичних рекомендаціях до практичних занять (Практичне заняття 6).  Алгоритми для розрахунків:

 • добового вагонопотоку на сортувальної станції;
 • загального пробігу вагонів на полігоні;
 • робочого парку вагонів;
 • загального інвентарного парку вагонів;
 • інвентарного парку вагонів;
 • потреби у робочих ПТО;

- повинні бути реалізовані засобамиMicrosoftExcel.

Приклад комплексного розрахунку та його формульний варіант знаходяться вДодатку В.

3.2. Розрахунок геометричних характеристик плоского перерізу

Математична модель розрахунку розглядалась в методичних рекомен-даціях до практичних занять (Практичне заняття 7).

0,3                                         6,3

                       3,1                   6,1

0,0                  3,0                           х

Рис. 3.1.

Розглянемо приклад визначення координат вершин плоского перерізу (рис.3.1.) та формування з них таблиці початкових даних для подальших роз-рахунків, відповідно формату табл.7.1 (Практичне заняття 7).

       Таблиця 3.1.

Номер вершини

1

2

3

4

5

6

7

X,см

0

3

3

6

6

0

0

Y,см

0

0

1

1

3

3

0

Рекомендується наступне оформлення початкових (вхідних) даних      (таб. 3.2.) для розрахунків в середовищіMicrosoftExcel, послідовність заповнення строки цієї таблиці наведена в табл. 3.1. за допомогою стрілок.

             Таблиця 3.2

номера комбінацій, складених  з координат  вершин перерізу

КоординатаZi

КоординатаYi

КоординатаZi+1

КоординатаYi+1

1

0

0

3

0

2

3

1

3

0

3

3

1

6

1

4

6

3

6

1

5

6

3

0

3

6

0

0

0

3

Приклад розрахунку геометричних характеристик плоского перерізу та його формульний варіант, виконані в середовищіMicrosoftExcel, знаходяться вДодатку Г.

3.3 Розрахунку техніко-економічних параметрів вантажних вагонів

Математична модель  та послідовність розрахунку техніко-економічних параметрів вантажних вагонів наведені в методичних рекомендаціях до практичних занять (Практичне заняття 9)

Алгоритм розрахунку техніко-економічних параметрів вантажних вагонів повинен бути реалізовано засобамиMicrosoftExcel. Приклад розрахункутехніко-економічних параметрів вантажних вагонів та його формульний варіант знаходятьсяв Додатку Д.

Примітка: розрахунок техніко-економічних параметрів вантажних вагонів виконується на основі даних, які експортовані з «Довідника параметрів вантажних вагонів», створеного в середовищіMicrosoftAccess; детальний опис цієї процедури надано в методичних рекомендаціях до лабораторних робіт дисципліни «САПР вагонів і основи наукових досліджень».

4. «Довідник параметрів  вантажних вагонів»

«Довідник параметрів  вантажних вагонів» створюється засобами сере-довищаMicrosoftAccess. (стислі теоретичні відомості та функції середовища наведені в методичних рекомендаціях щодо виконання лабораторних робіт з цієї дисципліни). Завдання на виконання курсової роботи  передбачає наступні дії.

а. Виконання опису структури Довідника.

Примітка. Оскільки визначення структури Довідника пов’язане  з  розрахунком техніко - економічних параметрів, то  при створенні структури бази даних  потрібно включати в структуру ті параметри вантажних вагонів, які будуть використовуватися для розрахунку приведеному в п.3.4. З переліку параметрів  видно, що в Довідник вносяться параметри крити  вагонів, напіввагонів, цистерн і платформ(див. табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Структура Довідника

Найменування поля

Тип даних

Модель вагону

Текстовий

Габарит

Текстовий

Вантажопідйомність (Р), т

Числовий

Тара (Т), т

Числовий

Кількість колісних пар (осність)

Числовий

Об’єм кузову(V), м3

Числовий

Площа підлоги(F), м2

Числовий

База вагону, мм

Числовий

Можливість установки буферів (так, ні)

Логічний

б. Після побудови структури потрібно ввести 10 записів у базу даних (таблиця «Довідник вантажних вагонів»), користуючись даними з журналу «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм).

в. Виконати формування запитів відповідно варіанту.

Примітка Варіанти запитів (простого та складного) знаходяться у таблиці 1.1.

г. Користуючись«Мастером отчетов»виконати звіти з таблиці «Довідник вантажних вагонів» та звіти запитів.

д. Вивести на печать усі звіти.

Приклади звітів знаходяться уДодатоку Е.

5. Креслення та обчислення масоцентрових характеристик плоского перерізу

Креслення та обчислення масоцентрових характеристик плоского перерізу виконується засобами системи автоматизованого проектування КОМПАС 3DV7Plus (стислі теоретичні відомості  та функції системи наведені в методичних рекомендаціях щодо виконання лабораторних робіт з цієї дисципліни). Завдання на виконання курсової роботи  передбачає наступні дії:

а). Виконати креслення перерізу відповідно варіанту. При цьому оформити креслення в форматі А4 з усіма підписами та розмірами.

б). Виконати штриховку перерізу відповідно варіанту.

в). Засобами програми виконати розрахунки масоцентрових характерис-тик плоского перерізу.

г). Зберегти отримані розрахункові данні в текстовому файлі.

д). Вивести на печать креслення  плоского перерізу та його масоцентрові характеристики.

Приклади креслення плоского перерізу та його масоцентрові характеристики знаходяться уДодатку Ж.

ДОДАТОК А

Зразок титульного листа

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ

Кафедра «Вагони»

Курсова робота

з дисципліниСАПР ВАГОНІВ І ОСНОВИ

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

       Керівник  ст. викладач

              Т.М.Морозова

        «__»__________200  р.

         Розробив студент

                  І.І. Петренко

         Група

         Шифр

2009

ДОДАТОК Б

Варіанти креслень плоских перерізів

Продовження ДОДАТКУ Б

Продовження ДОДАТКУ Б

Продовження ДОДАТКУ Б

Продовження ДОДАТКУ Б

ДОДАТОК В

Приклад комплексного розрахунку пункту технічного обслуговування (ПТО) вантажних вагонів депо (яке проектується) засобамиMicrosoftExcel

Таблиця В1

Розрахунок вагонопотоку на сортувальній станції

Число дільніць полігона                    ki

Розміри руху на i-той дільниці         Bi

Середня кількість вагонів у поездах на і-тій дільниці              Сi (ваг)

Довжина дільниці даного полігона        Ai (км)

Bi*Сi

Ai*Bi*Сi

1

45

55

460

2475

1138500

2

40

58

380

2320

881600

3

38

60

420

2280

957600

4

42

60

400

2520

1008000

5

39

59

390

2301

897390

Добовий вагонопотік М ( вагонів)=

11896

 

Загальний пробіг вагонів на полігоні  ( вагонів.км) =

4883090

Таблиця В2

Розрахунок робочого і наявного парків вагонів

Кількість вагонів в русі  D1( ваг)=

11896

Число призначень поїздів за планом формуванняy

Параметр нагромадженняe

Число технічних станцій                     p (к-1)

Сумарне число вагонів у поїздах усіх дільниць             V(ваг)

Кількість вагонів, які знаходяться на переробці на тех.станціях D2 (ваг)

5

7

4

292

681,33

Норма простою вагонів під  однією вантажною операцією                    Т (год)

Середньодобове навантаження Y1 (ваг)

Середньодобове навантаження        Y2 (ваг)

Кількість вагонів, які знаходяться під ван-тажними опе-раціями    D3 (ваг)

9

55

60

43,13

Робочий парк вагонів (ваг)          =

12621

Коефіціент,що враховує вагони, які знаходяться в неробочому парку        α

Загальний інвентарний парк вагонів  Z(ваг)

Коефіціент,що враховує наявність у загальному парку вагонів визначенного типу

Інвентарний парк визначених  вагонів  Z1(ваг)

0,125

14198

0,49

6957

Продовження ДОДАТОКУ В

Формульний варіант комплексного розрахунку пункту технічного обслуговування (ПТО) вантажних вагонів депо (яке проектується) засобамиMicrosoftExcel

Продовження ДОДАТОКУ В

Формульний варіант комплексного розрахунку пункту технічного обслуговування (ПТО) вантажних вагонів депо (яке проектується) засобамиMicrosoftExcel

ДОДАТОКГ

Таблиця Г1

Приклад розрахунку геометричних характеристикзавданогоплоского перерізу засобами середовищаMicrosoftExcel

номера характерных точек сечения

Координата Zi

Координата Yi+1

Координата Zi+1

Координата

Yi

Sk

F

Zi+Zj

Yi+Yj

пром.резт.

пром.резт.

z0

y0

Неповн. квад.суммыYi+Yj

1

0

0

30

0

0

1500

30

0

0

0

27

17

0

2

30

10

30

0

300

 

60

10

18000

3000

 

 

30000

3

30

10

60

10

-300

 

90

20

-27000

-6000

 

 

-90000

4

60

30

60

10

1200

 

120

40

144000

48000

 

 

1560000

5

60

30

0

30

1800

 

60

60

108000

108000

 

 

4860000

6

0

0

0

30

0

 

0

30

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

3000

 

 

160

 

 

6360000

Jzc

неповн.квад.суммы Zi+Zj

Jyc

пром. результ.

Jz0y0

J1

J2

L01

R min

Jp

96500,00

0

436500,00

0

54000

444870,40

88129,60

-1,417

7,665055

316114,45

 

810000

 

270000

 

 

533000,00

-81,23

 

 

 

-1890000

 

-810000

 

 

 

 

 

 

 

12960000

 

8640000

 

 

 

 

 

 

 

6480000

 

9720000

 

 

 

 

 

 

 

18360000

 

17820000

 

 

 

 

 

 

Продовження ДОДАТКУ Г

Формульний варіант розрахунку геометричних характеристикзавданогоплоского перерізузасобами середовищаMicrosoftExcel

Продовження ДОДАТКУ Г

Формульний варіант розрахунку геометричних характеристикзавданогоплоского перерізузасобами середовищаMicrosoftExcel

Продовження ДОДАТКУ Г

Формульний варіант розрахунку геометричних характеристикзавданогоплоского перерізузасобами середовищаMicrosoftExcel

ДОДАТОК Д

Приклад розрахунку техніко-економічних показників вантажних вагонів  в середовищіMicrosoftExcel з використанням даних, які імпортовані з середовищаMicrosoftAccess

Продовження ДОДАТКУ Д

Формульний варіант розрахунку техніко-економічних

показників вантажних вагонів

ДОДАТОК Е

Приклад звіту зі всієї таблиці «Довідник параметрів вантажних вагонів»

Продовження ДОДАТКУ Е

Приклад звіту простого запиту: надати інформацію про вантажні вагони габариту «1-Т»

Продовження ДОДАТКУ Е

Приклад звіту складного запиту: надати інформацію про вантажні вагони,  у яких кількість кол.пар=4 таVкуз 60

ДОДАТОК З

Приклад креслення плоского перерізу, яке виконане

в середовище КОМПАС -3DV7Plus

Продовження ДОДАТКУ З

Масоцентрові характеристики  плоского перерізу, які здобуті завдяки засобам середовища КОМПАС -3DV7Plus

Информация

------------------------------------------------------------

Дата       28.08.2009

Документ   Чертеж D:\Морозова\Чертеж Додаток 8.cdw

------------------------------------------------------------

Расчет МЦХ плоских фигур

Количество тел                     N = 1

Количество отверстий              N1 = 0

Площадь                            S = 1500.000000 мм2

Центр масс                        Xc = 27.000000 мм

                                 Yc = 17.000000 мм

В заданной системе координат:

Осевые моменты инерции            Jx = 530000.000000 мм4

                                 Jy = 1530000.000000 мм4

Центробежный момент инерции      Jxy = 742500.000000 мм4

В центральной системе координат:

Осевые моменты инерции            Jx = 96500.000000 мм4

                                 Jy = 436500.000000 мм4

Центробежный момент инерции      Jxy = 54000.000000 мм4

В главной центральной системе координат:

Осевые моменты инерции            Jx = 88129.598868 мм4

                                 Jy = 444870.401132 мм4

Угол наклона главных осей          A =   8° 48' 40.135012" (8.811149°)

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (САПР) ВАГОНІВ І ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (САПР) ВАГОНІВ І ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2. Реферат Системи автоматизованого проектування (САПР) вагонів і основи наукових досліджень

3. Реферат СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (САПР) ВАГОНІВ І ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

4. Реферат Система автоматизованого проектування вагонів і основи наукових досліджень

5. Реферат ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

6. Реферат МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЗАХИСТ ІІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7. Реферат Витоки біополітики як нового напрямку наукових досліджень у межах вітчизняної політичної науки

8. Реферат Створення підприємства з виконання наукових досліджень та надання медичних послуг у сфері використання кліткових біотехнологій

9. Реферат Методологічні основи маркетингових досліджень

10. Реферат Організація і проектування поточно – конвеєрних ліній при ремонті вагонів