Новости

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯУ ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Работа добавлена:


МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯУ ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ на http://mirrorref.ru

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯУ ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONSAND THEIR SIGNIFICANCE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Новак І.М.

кандидат економічних наук,доцент кафедри менеджменту Уманського національного університету садівництва

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями та їх вплив на розвиток економіки країни.Визначено,що основними «донорами» країни є Міжнародний валютний фонд,група організацій Світового банку та Європейський банк реконструкції та розвитку.Зазначено,що основним напрямом використання грошових надходжень відМВФє обслуговування зовнішнього боргу,фінансування дефіцитів платіжного та торговельного балансів.Заходи розробленіМВФспрямовані на відновлення економіки країни,а також усунення соціальних диспропорцій.Кошти Світового банку фінансують проекти,спрямовані на стале економічне зростання та підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки.Програми Світового банку діють у соціальному,фінансовому,транспортному та державномусекторах,електроенергетиці,муніципальній інфраструктурі та агропромисловому комплексі.Європейський банк реконструкції та розвитку фінансує розвиток енергетики,корпоративногосектора,інфраструктури,фінансової системи таринку капіталу.Дослідження умов співпраці України з фінансовими донорами визначило,що отриманнядопомоги залежить від виконання умов кредиторів,що впливають на стратегічні плани розвитку держави.Визначено негативні та позитивні наслідки цієї співпраці.

Ключові слова:міжнародні фінансові організації,кредитування,технічна допомога,економіка,стратегія.

АННОТАЦИЯ

Встатье проанализированы взаимоотношений Украины с международными финансовыми организациями и их влияние на развитие экономики страны.Определено,что основными донорами страны являются Международный валютный фонд,группа организаций Всемирного банка и Европейский банк реконструкции и развития.Отмечено,что основным направлением использования денежных поступлений от МВФ является обслуживание внешнего долга,финансирования дефицитов платежного и торгового балансов.Мероприятия разработаны МВФ направлены на восстановление экономики страны,а также устранение социальных диспропорций.Средства Всемирногобанка финансируют проекты направленына устойчивый экономический рост и повышение уровня конкурентоспособности национальной экономики.Программы Всемирного банка действуют в социальном,финансовом,транспортном и государственном секторах,электроэнергетике,муниципальной инфраструктуре иагропромышленном комплексе.Европейский банк реконструкции и развития финансирует развитие энергетики,корпоративного сектора,инфраструктуры,финансовой системы и рынка капитала.Исследование условий сотрудничества Украины с финансовыми донорами определило,что получение помощи зависит от выполнения условий кредиторов,которые влияют на стратегические планы развития государства.Определены негативные и позитивные последствия данного сотрудничества.

Ключевые слова:международные финансовые организации,кредитования,техническая помощь,экономика,стратегия.

ANNOTATION

The article analyzes the relations of Ukraine with international financial organizations and their impact on the economic development of the country.Determined that the main donor countries are the international monetary Fund,the world Bank group and the European Bank for reconstruction and development.Noted that the main direction of using the income from the IMF is debt service,the financing of payment deficits and trade balances.The activities developed by the IMF aimed at restoring the country's economy and eliminate social disparities.The world Bank funds are financing projects aimed at sustainable economic growth and competitiveness of the national economy.The world Bank program acting in the social,financial,transport and public sectors,the power industry,municipal infrastructure and agribusiness.The European Bank for reconstruction and development is financing the development of the energy sector,corporate sector,infrastructure,financial system and capital market.The study of the conditions of Ukraine's cooperation with financial donors,has determined that assistance is dependent on the fulfillment of the conditions of creditors,which affect the strategic development plans of the state.Identified negative and positive consequences of this cooperation.

Keywords:international financial institutions,loans,technical assistance,economy,strategy.

Постановкапроблеми.МіжнародніфінансовіорганізаціїздійснюютьсерйознуфінансовупідтримкуйнадаютьтехнічнудопомогуУкраїнізметоюреалізаціївнашійкраїнінеобхіднихреформ,атакожпідтримкуврозвиткупідприємстврізнихгалузейекономікийзміцненняфінансовогосекторавцілому.Однак існують країни,які не лише відновили потужності економіки,а й погіршили її стан через накопичення державного боргу та неефективного використання фінансової підтримки кредиторів.Тому проблема визначення майбутніх орієнтирів розвитку країни та залучення міжнародної фінансової допомоги до механізму їх реалізації передбачає розробку стратегії,що регулюватиме ці взаємовідносини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.В Україні співпраця з міжнародними фінансовими організація розпочалася з моменту отримання країною незалежності та продовжується й досі.Однак за цей проміжок часу були періоди,які можна визначити як ефективні,що дали змогу реалізувати велику кількість проектів і позитивно вплинули на розвиток країни.Також були періоди,в які була призупинена співпраця,скорочено або заморожене фінансування.Нерівномірність взаємовідносин вказує на певні недоліки в роботі державного апарату,розходження позицій Уряду країни та фінансових донорів у поглядах на майбутній розвиток

країни.Ця проблема досліджувалася багатьма вченими,деякі стверджують,що без зовнішньої фінансової допомоги важко буде утримати конкурентні позиції на зовнішньому ринку та збільшити потужності економіки,інші єпротивниками зовнішнього втручання,адже це передбачає виконання певних вимог,що не завжди збігаються з позицією країни.

Метою статті є дослідження процесу формування взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями та визначення їх впливу на розвиток економіки країни.

Виклад основного матеріалу дослідження.У процесі інвестування міжнародним фінансовим організаціям (далі— МФО)відводиться особливе значення,оскільки їх основною функцією є технічна допомога у відновленні роботи економіки країни.З метою концентрації зусиль фінансової підтримки Урядом України розроблено та схвалено «Стратегію залучення,використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на20132016роки» [1].

Зазначена стратегія передбачає розробку та визначення стратегічних напрямів співпраці урядових організацій та основних донорів міжнародної допомоги,орієнтуючись на передбачені соціально-економічні пріоритети розвитку країни.Ці інвестиційні кошти повинні бути використанні за призначенням і можуть бути надані на безповоротній основі.

Сьогодні серед основних інвесторів та кредиторів вітчизняної економіки є Міжнародний валютний фонд (далі— МВФ),Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку.У структурі державного та гарантованогодержавою боргу станом на1червня2015р.зазначеним організаціям належить:

5,82млрд дол.США— Міжнародному валютному фонду;4,24млрд дол.США— Міжнародному банку реконструкції та розвитку,що відноситься до групи організацій Світового банку;0,54млрд дол.США— Європейському банкуреконструкції та розвитку.

У цілому частка міжнародних фінансових організацій становить28,2%загального державного боргу,або12,78млрд дол.США[2].Цевказуєназначні можливостіцихорганізацій вливатина розвитокУкраїни.

Найбільша частка серед міжнародних донорів належить Міжнародному валютному фонду.Розпорядником його фінансових ресурсів є Національний банк України.Кредити надаються МВФ у разі виконання українською стороною низки критеріїв ефективності,серед яких досягнення макроекономічноїстабільності,відповідного рівня державного дефіциту,проведення економічних та політичних реформ направлених на покращення рівня життя населення.За роки співробітництва зМВФ(1994 2014рр.)Україна отримала близько22,71млрддол.США кредитних коштів [3].

Основною організацією,що кредитує МВФ,є Міністерство фінансів України.Кошти використовуються для обслуговування зовнішнього боргу,фінансування дефіцитів платіжного та торговельного балансів.Частина надходжень від МВФ була спрямована на відновлення валютних резервів НБУ,що дало змогу поетапно провести грошову реформу і ввести повну конвертованість гривні за поточними операціями.Розроблені реформи мали на меті відновлення економіки країни,а також усунення соціальних диспропорцій.Це передбачало проведення жорстких заходів,зокрема:

зменшення дефіциту Пенсійного фонду України шляхом підняття пенсійного віку населення;відновлення прибутковості НАК«Нафтогаз України» шляхом регулярного підвищення вартості житлово-комунальних послуг залежновід вартості імпортного блакитного палива та рівня ринкових цін;скасування мораторію на стягнення пені за неплатежі по квартплаті;обмеження швидкого зростання фонду оплати праці в державному секторі,заморожування зарплат у державному секторі,скорочення чисельності державних службовців.

У фінансовій сфері реформи були спрямовані

на:

прийняття оновленого Податкового кодексу України з метою збільшення рівня податкового навантаження на малий і середній бізнес;вживання заходів,спрямованих на зміцнення банківської системи,посилення державних банків,вирішення проблем повернення непогашених позик;утримання рівня базової інфляції в межах однозначних показників та подальше зниження загального індексу споживчих цін до рівня не вище5%у середньостроковій перспективі;зміцнення кредитно-банківської системи країни;зниження бюджетних витрат на підтримку націоналізованих комерційних банків.покращення функціонування валютного ринку,а також скасування збору з операцій купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти;трансформація соціальних бюджетних витрат у капітальні інвестиції;підвищення акцизу на бензин,тютюн та алкогольні напої;зменшення ступеню державної підтримки для ключових галузей реального сектора економік тощо [3].

Виконання вище вказаних заходів повинно було зупинити прогресивне падіння вітчизняної економіки,однак,крім позитивних моментів,були й негативні наслідки,зокрема,погіршення соціального становища населення країни.Оскільки більшість заходів «жорсткої»

економії стосувалися саме збільшення навантаження на домогосподарства та приватний сектор і зменшення його з державного.Відзначимо,що більшість реформ,проведених Урядом країни,є результатом виконанням вимогМВФ.Це говорить про те,що ця організація суттєво впливає на країну-реципієнта інвестицій та її економічну безпеку.

Кошти,що були отримані Україною під проведення реформ оформлювалися МВФ у вигляді меморандумів або зобов’язань уряду,невиконання умов угод приводило до призупинення або скасування допомоги.Так,за кредитомStand-byза період20102012рр.було отримано лише частину позики— два транші із запланованих п’яти,на суму3,429млрд дол.СШАіз запланованих з15млрд дол.відповідно.Таким чином,крім фінансових надходжень МВФ у вигляді технічної допомоги,простежувався безпосередній вплив з боку організації на розвиток економіки країни.

Ще одним потужним кредитором України є Світовий банк,співробітництво з яким здійснюється на основі прийнятої у лютому2012р. «Стратегії партнерства з Україною на2012 2016рр.» [4].Зазначена стратегія спрямована на допомогу Уряду України для досягнення стратегічних пріоритетів розвитку країни,у тому числі стале економічне зростання та підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки.Упродовж19942014рр.Світовий банк затвердив для України26позик загальним обсягом6399,85млрд дол.США[5].

Програми Світового банку мають орієнтовані на соціальний,фінансовий,транспортний та державний сектори,особлива увага приділена розвитку електроенергетиці,муніципальній інфраструктурі та агропромисловомукомплексу.

На сьогодні група аналітиків Світового банку розробляє проекти в логістиці та транспортуванні зерна,спрямовані на усунення як фізичних,так і нормативних перешкод,які збільшують вартість і час під час транспортування й торгівлі зерном [6].

Найбільшою філією групи Світового банку є Міжнародний банк реконструкції та розвитку