Новости

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Работа добавлена:


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ на http://mirrorref.ru

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

THE LEGISLATION OF UKRAINE AND GREAT BRITAIN

Жук А.В.,

магістрант кафедри земельного та аграрного права

юридичного факультету Науковий керівник:Коваленко Т.О.доктор юридичних наук,професор,

в.о.завідувача кафедри земельного та аграрного права

юридичногофакультетуКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті проведено порівняльний-аналіз правового регулювання ринку сільськогосподарських земель за законодавством України та Великобританії.Об'єктами порівняльно-правового дослідження є поняття й правова природа ринку земель,а також законодавче регулювання ринку земельсільськогосподарського призначення за законодавством України та Великобританії.Визначено ідеї,принципи й специфіку правового регулювання ринку сільськогосподарських земель у Великобританії,які за умови відповідної трансформації можуть бути запозиченідля вдосконалення земельного законодавства України.

Ключові слова:земельне законодавство,земельне законодавство Великобританії,ринок земель у Великобританії,мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення,правова природа ринку землі.

Встатье проведен сравнительный анализ правового регулирования рынка сельскохозяйственных земель по законодательству Украины и Великобритании.Объектами сравнительно-правового исследования являются понятие и правовая природа рынка земель,а также законодательное регулирование рынка земель сельскохозяйственного назначения по законодательству Украины и Великобритании.Определены идеи,принципы и специфика правового регулирования рынка сельскохозяйственных земель в Великобритании,которые при соответствующей трансформации могут быть заимствованы для совершенствования земельного законодательства Украины.

Ключевые слова:земельное законодательство,земельное законодательство Великобритании,рынок земель в Великобритании,мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения,правовая природа рынка земель.

This article provides a comparative analysis of legal regulation of the market of agricultural land under the laws of Ukraine and Great Britain.The objects of comparative legal research is the concept and the legal nature of the land market and legislative regulation of the market of agricultural land under the laws of Ukraine and Great Britain.Determined ideas,principles and specific regulation of agricultural land market in Great Britain,whichprovided an appropriate transformation,can be borrowed for improving land legislation of Ukraine.

Key words:land legislation,land legislation of Great Britain,land market in the Great Britain,moratorium on alienation of agricultural land,legal nature of the land market.

Постановка проблеми.Відповідно до ст.14Конституції України від28червня1996р. [1]земля є основним національним багатством України та перебуває під особливою охороною держави.Забезпечення досконалого правового регулювання земельних відносин є основною передумовою сталого економічного розвитку держави.Окрім того,ефективне земельне законодавство,гарантованість права власності на землю та стимулююча земельна політика є основою стійкого соціально-економічного розвитку кожної держави [2,с.7].Для формування якісної законодавчої системи держава має прагнути до досконалості та брати приклад із країн,які дося-гли значного економічного розвитку,мають якісне й ефективне законодавче регулювання земельних відносин.Саме такою країною є Великобританія.

Сучасному правовому регулюванню ринку земель сільськогосподарського призначення притаманні певні особливості,зокрема,встановлення мораторію на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення.Зазначена проблема не вирішена донині,незважаючи на проведення земельної реформи,яка фактично перетворилась на перманентний процес.Тому порівняння земельного законодавства України й Великобританії дає змогу запозичити окремі ідеї,принципи та моделі,притаманні законодавству Великобританії,що спрямоване на регулювання земельних відносин,для вдосконалення земельного законодавства нашої держави.

Стан дослідження.У науці земельного права України порівняльно-правові дослідженняземельного законодавства з відповідним законодавством зарубіжних країн проводили А.Арнаут,Н.Гри-щук,В.Гуревський,І.Каракаш,А.Мірошниченко,В.Носік,О.Лозо,В.Льовочкіна та інші вчені.Водночас у національній земельно-правовій доктрині не було проведено ґрунтовне дослідженняземельного законодавства Великобританії в контексті його порівняння із земельним законодавством України.

Метою статті є проведення порівняльного дослідження правового регулювання ринку сільськогосподарських земель за законодавством України таВеликобританії з метою обґрунтування можливості й доцільності запозичення правових моделей,передбачених законодавством Великобританії,для вдосконалення правового регулювання ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Виклад основного матеріалу.У науціземельного права України неодноразово зверталась увага на важливість належного правового регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні,зокрема,у частині забезпечення доступу фізичних осіб до земельних ділянок,створення відповідних механізмів залучення закордонних інвесторів до ринку земель тощо.Вирішення зазначених питань забезпечить значний поштовх в економічному й соціальному розвитку України [3,с.94].Крім того,А.Мірошниченко зазначає: «Без динамічного обігу земельних ділянок жодна економіка не зможе нормально функціонувати.Таким чином,завдання законодавця та суб’єктів правозастосування-забезпечити якомога швидший і простіший оборот земельних ділянок» [4,с.3].

Законодавство України хоча й оперує термінами «ринок земель» та «обіг земель»,проте не розкриває їх зміст [5].У земельно-правовій науці термін «ринок земель» як правова категорія визначається як суспільні відносини,врегульовані нормамичинного законодавства України,з приводу здійснення власниками земельних ділянок суб’єктивних прав на такі ділянки,у тому числі органів державної влади та органів місцевого самоврядування,що здійснюють права власника на землю від імені українського народу.Такі суспільні відносини включають у себе відносини з приводу формування й функціонування ринку землі,регулювання ринку землі надержавному та самоврядному рівнях,забезпечення захисту прав учасників ринку землі [6,с.55].

У юридичній науці Великобританії зазначається,що ринок земель існує,якщо можливо здійснити «обмін» правами на землю за домовлену ціну або надання певних послуг,при цьому для ефективної системи ринку земель потрібна ефективна система його адміністрування.Крім цього,наголошується на тому,що економічно менш розвинені країни з різних політичних чи культурних причин не створили ефективну систему ринку земель,наслідком чого стало те,що зазначені країни є недостатньо капіталізованими,тобто мають несприятливу фінансову ситуацію [7].

З метою визначення правової природи ринку земель в Україній Великобританії зупинимось на аналізі об’єкта ринку земель та його особливостях.Так,об’єктом ринкових земельних правовідносин є земля,точніше земельна ділянка,яка в земельному законодавстві України визначається як «частина земної поверхні з установленими межами,певним місцем розташування,з визначеними щодо неї правами.Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий)шар,а також на водні об’єкти,ліси і багаторічні насадження,які на ній знаходяться,якщо іншене встановлено законом та не порушує прав інших осіб» (ст.79Земельного кодексу України від25жовтня2001р. 2768-III).Сама ж земля не може бути об’єктом ринкових правовідносин,оскільки не має чітко визначених меж і параметрів.Особливістю земельної ділянки як об’єкта ринку земель є те,що з огляду на його якісні характеристики він не може бути переданий суб’єктами «з рук у руки»,а тому в економічному аспекті ринку земель вживається поняття «обіг земельних ділянок» [2,с.34;8,с.110].При цьому,як зазначає В.Льовочкіна,юридичну науку та практику земля цікавить у трьох аспектах:в екологічному розумінні (як об’єкт,існування якого не залежить від волі людини),в економічному розумінні (як основний засіб виробництва)та в політико-державномурозумінні (як територіально-правовийбазисіснування держави) [9].

У Великобританії термін «земля» визначено як «такий,що включає землю будь-якого правового титулу,з рудниками та мінералами (незважаючи нате,чи вони відокремлені від поверхні землі),будівлі або частини будівель (незважаючи нате,чи поділ горизонтальний чи вертикальний або зроблений будь-яким іншим шляхом)та інші об’єкти нерухомого й рухомого майна»,а також «маєток,право назначити в члени англіканських клерківadvowson»),оренднуплатута інші немайнові активи,сервітути,права,привілеї та вигоди чи похідні від такої землі» [10].Проведений порівняльний аналіз показує різницю у визначенні об’єкта земельного ринку між земельним законодавством України та відповідним законодавством Великобританії,оскільки законодавство Великобританії набагато ширше визначає термін «земля»,включаючи до нього всі об’єкти (як рухомі,так і нерухомі),що на ній знаходяться,а також немайнові об’єкти.Таким чином,стає очевидним,що ринок земель Великобританії включає перехідправне лише на землі,а й на будівлі та споруди.

Розвиток законодавчого регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення є однією з найбільш дискусійних тем останніх років в українській науці земельного тааграрногоправа,а також у сфері аграрної економіки.Причиною цього є існуючий мораторій напродажземель сільськогосподарського призначення для веденнятоварногосільськогосподарського виробництва.Мораторій на купівлю-продаж,дарування або іншим способом відчуження земельних часток (паїв)було встановлено18січня2001р.Законом України «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю [11].25жовтня2001р.було прийнято чинний Земельний кодекс України,у п.15Перехідних положень якого було розширено дію мораторію,передбаченого вищезазначеним законом,та заборонено відчуження земельних ділянок для ведення фермерського господарства й іншого товарного сільськогосподарського виробництва незалежно від форми власності.Спочатку такий мораторій встановлювався до1січня2005р.або до моменту прийняттязакону прообіг земель [12].Основною причиною встановлення мораторію була недосконалість законодавчих інструментів регулювання ринку земель в Україні на момент прийняття Земельного кодексу України [13,с.41].

Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення було продовжено декілька разів,нині він діє до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення,проте не раніше1січня2018р.Уземельному законодавстві України встановлена заборона на купівлю-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності,на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміну цільового призначення (використання)земельних ділянок,які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,земельних ділянок,виділених у натурі (на місцевості)власникам земельних часток (паїв)для ведення особистого селянського господарства,а також земельних часток (паїв).Виключенням із-під дії мораторію є передача таких прав у спадщину,обмін та зміна цільового призначення земельних ділянок із метою їх надання інвесторам-учасникам угоди про розподіл продукції.

Основною умовою припиненнядії мораторію є прийняття й набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення.Тобто навіть зі спливом строку,на який встановлено мораторій,його не може бути відмінено,якщо не буде прийнято відповідний закон.

Згідно зі статистичними даними приблизно92%всіх земель сільськогосподарського призначення в Україні підпадають під дію мораторію [14].З огляду на те,що зазначені землі становлять приблизно70%усіх земель України,більше ніж60%земель у нашій державі не підлягають перерозподілу між землевласниками й землекористувачами [15].У зв’язку з дією мораторію більша частина земель сільськогосподарського призначення перебувають в оренді сільськогосподарських підприємств,а ті,що не перебувають в оренді,навряд чи обробляються їх власниками.

Запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні є безперечно важливим і необхідним завданням,адже,як слушно зазначають британські науковці,така ознака,як відсутність ефективної системи ринку земель у країні,притаманна саме економічно менш розвиненим державам,оскільки це призводить до несприятливої фінансової ситуації.Справді,припинення мораторію стане стимулом до повноцінного розвитку ринку земель,збільшить інвестиційну привабливість країни,зокрема й у сфері сільськогосподарського виробництва [13,с.41].Тому запровадження ефективного ринку земель є важливим пріоритетом для кожної держави,а для України це означає припинення дії мораторію.Водночас такий крок не має бути зроблений «нашвидко-руч»,оскільки в земельному законодавстві має бути закріплена оптимальна модель правового регулювання земельного ринку,а особливо ринку земель сільськогосподарського призначення.На сьогодні існують два законопроекти (основний та альтернативний)про обіг земель сільськогосподарського призначення,які були зареєстровані у Верховній Раді України в грудні2016р.Остання редакція законопроекту відома також станом на грудень2016р.,коли обидва законопроекти було надано для ознайомлення комітетам Верховної Ради України [16].Запропоновані законопроекти встановлюють низку обмежень обігу земель сільськогосподарського призначення.Наприклад,законопроект 5535передбачає заборону іноземцям,особам без громадянства та іноземним юридичним особам набувати право власності на землісільськогосподарського призначення до1січня2030р.Також встановлюється обмеження на зміну цільового призначення земельної ділянкистрокомна3роки з моменту набуття власникомправавласності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення.Також передбачаються максимальні розміри сільськогосподарських земель,що можуть перебувати в приватній власності фізичної особи,у500гектарів.Альтернативний законопроект 5535-1також передбачає заборону іноземним особам набувати право власності на землі сільськогосподарського призначення,проте не передбачає подальше скасування такої заборони.Отже,навіть у разі прийняттязакону прообіг земель сільськогосподарського призначення повне скасування всіх обмежень на набуттяправавласності на землі сільськогосподарського призначення не передбачається.

Законодавство Великобританії не передбачає законодавчих обмежень на купівлю сільськогосподарських земель будь-якими суб’єктами,у тому числі іноземними особами.Також не існує жодних законодавчих вимог стосовно процедури продажу сільськогосподарських земель на підставі тендерів чи інших процедур.Мінімальна ціна,за якою можливо купити сільськогосподарські землі,також законодавчо не визначається.Що ж стосується максимального терміну оренди сільськогосподарських земель,то його також не встановлено.Науковці зазначають,що існують випадки оренди на999років,хоча останні тенденції показують,що строки оренди сільськогосподарських земель коливаються між10та30роками [17].

Єдиним обмеженням ринку сільськогосподарських земель за законодавством Великобританії єте,що органи із законодавчими повноваженнями можуть видавати накази про примусове відчуження земель,у тому числі земель сільськогосподарського призначення.Такий наказ накладає обов’язок навласника земельної ділянки продати її органу,що видав наказ із метою виконання приписуПарламенту Великобританії,який встановив таку суспільну необхідність.Ціна визначається в кожному конкретному наказі з огляду на певні обставини,проте методика розрахунку ціни базується назасадах повної компенсації вартості земельної ділянки та втрат власника [18].

Майже повна відсутність обмежень у набуттіправна сільськогосподарські землі у Великобританії непривеладо купівлі всіх земель іноземними інвесторами та повного зупинення ринку земель,а саме такі побоювання раніше часто звучали в Україні.Так,за останні10років вартість сільськогосподарських земель Великобританії зросла на149%,а за2016р.більш ніж180000акрів сільськогосподарських земель Великобританії були продані,що становить0,5%всіх земель сільськогосподарського призначення.І це з урахуванням6%зниження рівня продажу земель.Окрім того,46%покупців сільськогосподарських земель становили саме фермери [19].

Не можна одностайно стверджувати,що ринок сільськогосподарських земель Великобританії є успішним саме тому,що законодавство не передбачає обмежень.Адже земельний ринок у Великобританії діє вже тривалий час.Зокрема,з початку останньої земельної реформи1925р.пройшло більше90років.Тому повністю запозичувати досвід Великобританії не варто,з огляду на специфіку історичного розвитку та сучасний стан британського законодавства,спрямованого на регулювання земельних відносин.Водночас Великобританія є прикладом того,що відкритий і врегульований ринок земель є позитивним явищем для економіки країни,а тому саме до цього потрібно прагнути Україні.

Висновки.Таким чином,з огляду на майже повну відсутність обмежень на ринку сільськогосподарських земель у Великобританії вести мову про запозичення норм для регулювання ринку земель в Україні недоцільно.Проте британська модель вільного й відкритого ринку земель,а особливо земель сільськогосподарського призначення,є безумовно важливим орієнтиром для подальшого розвитку земельноїреформи в Україні за умови відповідного адаптування до вітчизняних умов;при цьому процес становлення вільного й відкритого ринку сільськогосподарських земель має бути поступовим і виваженим.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Конституція України:Закон України від28червня1996р.//Відомості Верховної Ради України.-1996.- 30.-Ст.141.Мартин А.Регулювання ринку земель в Україні: [монографія]/А.Мартин.-К.:Аграр Медіа Груп,2011.-252с.Ковальчук М.Законодавче забезпечення правового режиму землі як об'єкта інвестиційної діяльності/М.Ковальчук//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Серія «Юридичні науки».-2012.-Вип.93.-С.94-97.Мірошниченко А.Передмова/А.Мірошниченко//Українське комерційне право:науково-практичний журнал.-К.:Центр комерційного права,2010.- 10.-С.3.Про Основні напрями земельної реформи в Україні на2001-2005роки:Указ Президента України від30травня2011р. [Електронний ресурс].-Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/372/2001.Ковальчук Т Ринок земель сільськогосподарського призначення:ефективне використання чи обіг (правові проблеми)/Т Ковальчук//Вісник Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка.Серія «Юридичні науки».-2005.-Вип.68.-С.54-59.Mahoney R.Land Markets-Why are They Required and How Will They Develop?/R.Mahoney,P.Dale,R.McLaren//International Federation of Surveyors.-2007.-[Електронний ресурс].-Режим доступу:https://www.fig.net/resources/monthly_articles/2007/july_2007/july_2007_mahoney_dale_mclaren.pdf.Семчик В.Земельне право України: [підручник для студ.юрид.спец.вищ.навч.закл.]/В.Семчик,П.Кулинич,М.Шульга.-К.:ВД «Ін Юре»,2008.-600с.Льовочкіна В.Правове регулювання обігу земель за законодавствомКНРта України:порівняльно-правовий аналіз:автореф.дис....канд.юрид.наук:спец.12.00.06/В.Льовочкіна ;Київський нац.ун-т ім.Т Шевченка.-К.,2016.-20с.Law of Property Act (1925)[Електронний ресурс].-Режим доступу:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/20/contents.Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю):Закон України від18січня2001р.//Відомості Верховної Ради України.-2001.- 11.-Ст.55.Земельний кодекс України:Закон України від25жовтня2001р.//Відомості Верховної Ради України.-2002.- 3-4.-Ст.27.Ступень М.Ринок земель в Україні:основні проблеми та перспективи розвитку/М.Ступень,Ю.Дума//Економіст.Економіка природокористування.-2015.- 4.-С.40-42.Нізалов Д.Обмеження на ринку продажу земель сільськогосподарського призначення/Д.Нізалов,О.Нів'євський,С.Кубах//Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносин в Україні» [Електронний ресурс].-Режим доступу:http://bendukidze.org/Prez/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_18%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%822016.pdf.Структура земельного фонду України//Державна служба України з питань геодезії,картографії та кадастру [Електронний ресурс].-Режим доступу:http://land.gov.ua/info/struktura-zemelnoho-fondu-ukrainy-ta-dynamika-ioho-zmin/.Проект Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення від13грудня2016р. 5535 [Електронний ресурс].-Режим доступу:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60724.Neville W.Agricultural law in theUK (England and Wales):overview/W.Neville and S.Edmunds//Practice Law Global

Guide.-2015/16.-Agricultural law.-[Електронний ресурс].-Режим доступу:https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-602-7125?lrTS=20170411130341971&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true.

Compulsory Purchase (Vesting Declarations)Act (1981)[Електронний ресурс].-Режим доступу:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/66/contents?section-7-3.Lawson A.Market Survey.GB Agricultural Land/A.Lawson//Savills World Research[Електронний ресурс].-Режим доступу:http://pdf.euro.savills.co.uk/uk/rural---other/agricultural-land-market-survey-2017.pdf.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Правове регулювання митної політики України

2. Реферат АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

3. Реферат Транспортні договори, їх система та правове регулювання

4. Реферат ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

5. Реферат Цивільно-правове регулювання іпотечного кредитування

6. Реферат ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

7. Реферат ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ (ЦИВІЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ)

8. Реферат Поняття та види тілесних ушкоджень за чинним законодавством України

9. Реферат Захист честі, гідності, ділової репутації за законодавством України

10. Реферат ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ