Новости

Шпарагалка з фінансового менеджменту

Работа добавлена:


Шпарагалка з фінансового менеджменту на http://mirrorref.ru

білет№11

сутність ВМ

тести

5. в якому випадку можливе забезпечення виплати з/п працівникам у встановлений термін:

виплачувати з/п один раз в місяць

6. назвіть найбільш сприйнятливий для п-ва шлях зб-ня абсолютної виручки від реалізації продукції, яка користується достатнім попитом.

зб-ня обсягів в-вапродукції

7. 2 роки, FV=350 тис грн, PV=120 тис грн, I=?

Рішення:

 1. з формули PV=FV/(1+I)^n знайдемо дисконтний відсоток I=(FV/PV)^1/2 – 1?

I= 0.71

Відповідь: потрібно вкласти під 71%, щоб отримати 350 тис грн

8. звітний перод реалізовано=5200од, залишки на поч.= 400, залишки на кін=600, змінні вит-ти на од = 4грн, ціна реаліз=6 грн, торгові вит-ти на один виріб=1.2, постійні вит-ти =3000 грн

рішення:

 1. 5200*6=31200 (грн) – отримано виручки за звітний період
 2. валова маржа= виручка від реалізації( без ПДВ) – постійні вит-ти=26000-3000=23000 грн
 3. прибуток= 31200/6*5 (без суми НДС)-3000+200*6-4*5200 =26000–20800-3000+1200 = 3400
 4. знаходимо чистий прибуток 3400*0,7=2380 грн

відповідь чистий прибуток = 2380

9.СК=400000, реал-вано акцій 40000, з них звичайні 30600, ГК=280 тис, ОЗ=80 тис, патенти = 16 тис. Частка сформованого капіталу - ?, стр-ра капіталу - ?, сума резервного капіталу - ?

рішення:

 1. ціна однієї акції 10 грн = 400тис/40тис,
 2. грошові кошти+основні засоби+патенти = 280тис+80тис+16тис=376тис – внесено засновниками
 3. 376 тис/400 тис=0,94 – частка сформованого капіталу
 4. визначаємо структуру капіталу

СК – 400 тис

Неоплачений капітал 24 тис

Резервний капітал 400*0,25=100 тис

10. вивільнення з обігу ОК-? 2001- 4540тис, обертання в цьому році уповільниться 20%

Рішення:

 1. економія (вивільнення) = середня сума ОК звітного періоду – середня сума ОК поточного періоду *(виручка звітного/виручка базисного)

672-597*5174/3980 = -104,1

2) обертання обігових коштів (д)

Д = середня сума ОК звітного періоду* 360/виручку звітного = 672*360/5174=46,76

3) знаходимо обсяг оббігових коштів, який потрібен на 2001 рік = 46,76*0,8*4540/360 = 472 тис.

Відповідь: обсяг оббігових коштів, який потрібен на 2001 рік = 472 тис

Білет №13

Аналіз факторів

Тести

5. матеріальна основа фін мен-ту

реальний грошовий оббіг

6. власні оборотні кошти –

сума оборотних активів, які сформована за рахунок коштів п-ва

7. 2 роки, FV=750тис грн, PV=250 тис грн, I=?

Рішення:

 1. з формули PV=FV/(1+I)^n знайдемо дисконтний відсоток I=(FV/PV)^1/2 – 1?

I= 0.73

Відповідь: потрібно вкласти під 73%, щоб отримати 750 тис грн

8. визначити операційного та фінансового важелів

рішення:

 1. операційний важель = валова маржа / прибуток = 3330/723=4,61

отже, при зміні виручки на 1% прибуток змінюється на 4,61%

2)валова маржа = виручка – постійні вит-ти = 3725-395=3330

3725-2607-395=723 – знайшли прибуток

 1. фінансовий важель W= (1-n)(ЕР-П) ЗК/ВК =(1-0,3)*(0,48-0,35)*((220+650)/1950)=0,7+0,13+0,45=0,04

відповідь: операційний важель =4,61, фінансовий важель 0,04

9. V=12000, ДЗ=108 тис, соб-ть51 грн, змінні – 31 грн, постійні 20 , мінімальний рівень рен-ті = 10%, обсяг рел-ції, зб-ся на 20%оборотність 6,67, безнадійна заб-ть2 тис тощо

рішення:

 1. довідковий випуск планового року = 12000 шт*0,2=2400 шт
 2. прибуток від реалізації додаткової продукції = виручка – соб-ть= (60-31-20)*2400=21600 грн

відповідь: 21600 прибуток від додаткової реал-ції продукції

10.визначити суму ЧП-?, СК=80тис, номінальна вар-ть – 30 грн, прибуток, сума податку = 9 тис, сума внесених штрафів – 2тис тощо

рішення

 1. ЧП= 30тис-9тис=21тис знайшли чистий прибуток
 2. Далі від нього віднімаємо все по порядку, що записано нижче в умові
 3. 21 тис – штрафи 2тис=19тис
 4. 19тис – 3 тис=16тис
 5. 16тис-2тис=14 тис
 6. 14 тис-3 тис=11 тис
 7. 11 тис – 5 тис=6 тис залишилось на виплату дивідентів
 8. знаходимо кількість акцій п-ва = 80 тис/30 = 2667 акцій
 9. знаходимо к-ть дивідентів на одну акцію = 6000/2667 = 2,25

відповідь: ЧП = 21 тис, дивіденти, що виплачуються на акцію = 2.25

білет№14

управління використанням

тести

5. назвіть основні методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів:

чистий приведений дохід, внутрішня ставка доходності, індекс рентабельності

6. збільшення власного капіталу можна досягти за разунок

реінвестування прибутку

7. поточні активи 3700, КЗ=1948, критичний коефіціент = 2,0

рішення:

1)3700/1948=1,9 –коеф-нт поточної ліквідності, а потрібно 2,0

 1. перемножимо КЗ на критичний коеф = 1948*2=3896
 2. знаходимо різницю між 3896-3700=196

відповідь: потрібно вилучити з прибутка 196 тис

8.поточні фінансові потреби-? Виручка – 2850 тис грн,оборот-ть ДтЗ=45 днів,оборот-ть КтЗ=38 днів,Норма запасу=12 дн.

Рішення: Операційні фінансові потреби=ДтЗ+Запаси-КтЗ

1)ДтЗ = виручка* оборотність в днях ДтЗ/90 = 2850*45/90=1425 тис грн

2)КтЗ=виручка*оборотність в днях КтЗ/90=2850*38/90=1203 тис грн

3)Запаси= виручка*норма запасу/90=2850*12/90=380 тис грн

4) Операційні фінансові потреби=ДтЗ+Запаси-КтЗ=1425-1203+380=602 тис грн

відповідь: потрібно 602 тис грн

9. метод “мінімум – максимум”, співвідношення між постійними витратами та змінними -?, сума вит-т= 3250 – найбільша, мінімальна – 2500, мах сума доходу=4500, мінімальна 3000.

Рішення:

 1. знаходимо різницю між витратами =3250-2500=720 грн
 2. знаходимо різницю між доходами = 4500-3000=1500 грн
 3. знаходимо долю змінних вит-т в загальному обсягу доходів = 720/1500=0,48
 4. знвходимо долю постійних вит-т 1-0,48=0,52
 5. 0,52/0,48= 1,08 – співвідношення постійних до змінних вит-т

відповідь: 1,08 –співідношення постійних та змінних вит-т

10. запропоновано інвестувати –150 тис грн, 3 роки, 50 тис грн – рівні частини, винагорода 80 тис, приймати а?чи вкласти під 30%

Рішення:

 1. знайдемо скільки можна отримати від депозиту = 150*(1+0,3)^3=329550
 2. при інвестувані отримаємо 50*3+80=230 тис грн

відповідь: найкраще вкласти гроші в депозит більше отримаєш

білет №19

1. показники, які використов-я у фін мен-ті

тести

5. зменшення деб-ої заб-ті призводить до:

грошового припливу по операційній д-ті

6. позичковий капітал складається

3 – КтЗ

7. рішення: операційний важель = валова маржа /прибуток=480тис/240тис=2

прибуток зм-ся на 2*10%=20%

8.

актив

1490

пасив

1490

 1. необоротні активи

будівлі та обладнання

нематеріальні активи

інші основні засоби

незавершене кап буд-во

710

500

40

100

70

1.Власний капітал

СК

РК

ДК

НР

1150

540

50

500

60

 1. оборотні активи

виробничі запаси

незавершене в-во

готова продукція

ДтЗ

Грошові кошти

Ринкові ЦП

Інші оборотні активи

780

160

140

210

130

40

20

80

2.довгострокові зоб-ня

довгострокові кредити

100

100

 1. короткострокові зоб-ня

КЗ

Короткострокові кредити

Ін короткострокові зоб-ня

240

140

60

40

Коеф ліквідності

1)коеф аб лік = (грошові кошти+ринкові ЦП)/КЗ =(10+30+20)/240=0,25 (опт.0,2-0,3)

2)коеф пром лік = (гр кошти +ринкові ЦП+ДЗ)/КЗ= (10+30+20+130)/240=0,79 (оп 0,7-0,8)

3)коеф заг лік=поточні активи/поточні зоб-ня=780/240=3,25 (опт.>2)

4)коеф спів зал та власного капіталу =позикові кошти /власний=100+240)/1150=0,295 (опт 30%(1/3))

5)кф фін незалежності= власний капітал/майно п-ва= 1150/1490=0,77 (мин.0,5)

стан гарний, чого і вам бажаю

9. пропизицію слід прийняти – прибуток збільшує . оскільки в-во дод виробів не потребує дод постійних вит-т. то прибуток від додаткового продажу = 1200-960=240 грн

10. виробничий цикл = 25+8+19=52 дні

фінасовий цикл = 25+8+19+20-16=56 дні

операційний = 25+8+19+20+3=72 дні

Білет№20

Тести

 1. залишковий капітал скаладається з суми:

простих акцій

 1. рефінасування ДтЗ – це систматизовані операції, які забезпечують прискрення перетворення ДтЗ у грошові кошти

1)коеф спів позикового і власного капіталу 2+80+18)/300=0,33

2)коеф автономії=300/400=0,75

3)коеф залежності=0,25

стр-ра кап : ВК= 0,75, ПК=0,25

 1. ВМ= 1820-1274=546

ВМ і % 546/1820=30%

2) прибуток = 546-273=273

 1. обсяг реал-ції в нат вигляді 18205/350=5200
 2. гранична реалізація, що забезпечує безбитк=273/0,3=910 тис
 3. гран обс в-ва в нат = 910тис/350=2600 шт
 4. запас фін міцності = 1820-910=910 грн, єтот же запас в % 910/1820*100%=50%

 1. обсяг реалізації звітного періоду = 25*250=6250 тис грн

2)обсяг реал-ції планового періоду = 6250*1,15=7187,5 тис грн

3)постійні вит-ти = 85*25=2125

 1. змінні вит-ти в план пер = 127*1,15*25тис=3651,25 тис
 2. прибуток плановий = 7187,5-3651,25-2125=1411,25тис грн
 3. соб-ть у звітному пер = 25тис*212=5300
 4. прибуток зв пер=6250-5300=950 тис грн
 5. додаткови прибуток від дод реал = 1411,25-950=461,25 тис грн

 1. СС=0,83*8%+0,17*28%=11,4%

Рівень дивідентних випат –ціна власного капіталу. Рівень проц ставки за кредит – ціна поз кап

0,4(1-0,3)=0,28

білет №1

5. які показ- коеф зносу і сума господа коштів, які є в розпорядж під-ва.

6.показ для обч рент – прибуток від реал, соб-ть прод

7.100/опер левер= 50% , повинна скоротитись виручка, щоб прибуток був нульовим.

9.власні ОК=ВК+ДЗ-позаоборотні активи= (85+20)+50-74=81 тис грн

ВОК = ОА-КЗ= (62+25+23+15+20)-(40+24)=81тис грн

 1. поточні фін потреби = ВЗ+ДЗ-КЗ=62+23+25-24=86
 2. потенційний залишок = власні ОК-поточні фін потреби =81-86=-6
 3. реальний залишок=Потенційний – КК+ короткострокові фін вклади=-6+20-40=-26

10.

1)770-620=150тис грн

2)150тис /170*100=19,5% фірма конкурентоспром 19, 5>15,5

білет №2

5.Чисті обор активи-сума обоА, які фінан за рах власн кап; різниця між заг сумою вісх активів за балан вартістю і заг сумою залуч капітал

6.Підтримувати стаб кредитоспром

7.

1)ВОК=ОА-КЗ=1200+2300+200-1200=2500

2)ВОК=ВК+ДК-КЗ=1200+2300-1200=2300

3)потенційний лищок =2500-2300=200=поточні фін потреби-власні ОК

4)реальний залишок=Потенційний – КК+ короткострокові фін вклади

200

8.

 1. коеф кр оцінки = поточні активи/поточні зобов=5700/3058=1,86
 2. 3058*2=6116
 3. сума прибутку на зб поточних активів = 6116 –5700=416

10. сума ЧПВ-?

1)знахотимо NPV

NPV= сума (чистий грошовий потік/(1+r)^n)

NPVa=3000/(1+0,1)+2000/(1+0.1)^2-3500=880 тис

NPVb=1500/(1+0.12)+1500/(1+0.12)^2+1500/(1+0.12)^3+1500/(1+0.12)^4-3300=1256 тис

Відповідь найкращий варіант - варіанту б. Тому що в цьому варіанті отримається більше прибутку

Білет№9

 1. ВК п-ва

Тести

5.які, фактори впливають на розмір поточних фін активів п-ва

1 – тривалість екс циклу та пер збуту прод-ції, темпи росту в-ва

6. фін мен-т- це

2 – система принципів, направлених на управління фін ресурсами фін відн….

7.

 1. прибуток зв = обсяг реал – змінні вит-ти – постійн = 1650-1402-135=113
 2. прибуток плановий = 1650*1,12-1402*1,12-135=142,76
 3. зміна приб =142,76/113=1,26

відповідь прибуток зб –ся на 26%

8.

9.

1)прибуток=350=1900*0,9-1200*0,9-400*х

2)х=0,7 – потрібно зменшити на 30%

10. перевір -?

1)операційний важель = виручка – вит-ти постійні)/прибуток

традиційний спосіб

прибуток зв = 5200-400-50=70

прибуток план=5200*1,15-400*1,15-50=88

зміна прибутку = 88/70=1,257

відповідприбуток зб-ся на 25,7%

білет№10

тести

 1. назвіть найб еф для п-ва шлях прискорення реа-її

зниження цін на под-цію при її реал-ці

 1. санація п-ва це – сукупність всіх заходів, які здатні привести п-во до фін оздоровлення

7.

 1. оборотність капіталу (О) = виручка (В)/вкладений капітал (К)
 2. рентаб прод-ції (Р) = прибуток/В
 3. для першого варіанту О=20, рент-ть = 0,2
 4. В=20*К=прибуток/0,2, звідси прибуток = 4*К
 5. Для другого варіанту = О=В/К=26, Р=прибуток/В=0,18; В=26*К=прибуток/0,18; звідси прибуток = 4,68*К

Відповідь: оскільки К для обох вар-тів однакова, то кращим є 2-й вар-т, оскільки прибуток від нього більший зва вкладений кап в 4,68 рази, а в першому вар-ті в 4 рази

8. 1роки, FV=? PV=3500тисн, I=65% та 60% покварт

Рішення:

 1. формули FV=PV*(1+і)^n
 2. FV= 350*(1+0,65)=577,5 тис
 3. FV= 350*(1+0,60/4^4)=612.2

Відповідь: більш вигідний 2-й варіант

9.

1)рух гр коштів в рез-ті опер д-ті

 1. дох-ди від реаліз опер д-ті = прибуток до опад (1200

10.

1)коеф пот лікв = поточні активи/ поточні зобо-ня=2200/1400=1,57

 1. поточні активи = коеф пот лік поточні зобов = 21400=2800

відповідь – поточні активи = 2800

білет№7

позичковий кап

5.власними джерелами формування кап –у вист

1)нерозпод прибуток

2)сума прстих і привіл а-цій

6.назвіть найб ефективн шлях скорочення штрафів за порушення строків здійснення..

7.1 роки, FV=700тис грн, PV=480 тис грн, I=?

Рішення:

 1. з формули PV=FV/(1+I)^n знайдемо дисконтний відсоток I=(FV/PV)^1/2 – 1?
 2. 700=480*(1+і)

I= 0.46

Відповідь: потрібно вкласти під 46%, щоб отримати 700 тис грн

8.

1)сила дії опер важеля = результат від реал-ї після відшкодув змінних вит-т/ прибуток

2)граничний обсяг від реал-ції продукції = постійні вит-ти+змінні вит-ти

3)опер важель= 1850-148)/(1850 –1200-148)=

 1. граничний обсяг реал-ції = 1200+148 =1348

відповідь:

Шпарагалка з фінансового менеджменту на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Задачі з фінансового менеджменту

2. Реферат Стратегія фінансового менеджменту

3. Реферат Відповіді з фінансового менеджменту

4. Реферат Курс лекцій з фінансового менеджменту

5. Реферат Необхідність і сутність фінансового менеджменту

6. Реферат Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

7. Реферат Антикризове фінансове управління підприємством. Сутність та принципи антикризового фінансового менеджменту

8. Реферат Поняття грошового потоку як категорії фінансового менеджменту. Обєктивна необхідність управління грошовими потоками та принципи її здійснення

9. Реферат Шпаргалка з менеджменту

10. Реферат Ответы по менеджменту