Новости

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАПИСУ ДАНИХ З ОЗП НА ЖОРСТКИЙ ДИСК

Работа добавлена:


ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАПИСУ ДАНИХ З ОЗП НА ЖОРСТКИЙ ДИСК на http://mirrorref.ru

2.3. Лабораторна робота № З

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАПИСУ ДАНИХ

З ОЗП НА ЖОРСТКИЙ ДИСК

2.3.1. Мета роботи

Порівняти різні варіанти організації запису даних з ОЗП на жорсткий диск.

Вивчити особливості програмування на мові Вогlаnd Раsсаl 7.0 операцій запису даних на жорсткий диск ІОС.

2.3.2. Підюговка до роботи

Вивчити різні варіанти логічної організації даних, призначе-них для зберігання на зовнішніх запам’ятовуючих пристроях [8, 9. 15].

Виконати попередній аналіз початкових даних індивідуаль-ного варіанту (табл. 2.2).

Скласти програму на мові програмування Вогlаnd Раsсаl 7.0, що реалізує різні варіанти запису даних на жорсткий диск ІОС (п.п. 1 - 3 розділ) "Виконання роботи").

При складанні програми рекомендується використовувати додаток 4 даного методичного посібника.

2.3.3. Виконання роботи

1. Виконати запис на жорсткий диск масиву даних, що зберігається в ОЗП у вигляді послідовності байтів (табл. 2.2). За одну операцію виведення даних виконувати запис на диск одного байта. Визначити час запису масиву даних.

2.  Виконати запис на жорсткий диск масиву даних, що має в ОЗП вигляд упорядкованої структури (масив, елементи якого - дані типу запис). За одну операцію виведення даних виконувати запис на диск одного елемента масиву. Визначити час запису масиву. даних.

3.  Виконати запис на жорсткий диск масиву даних, що зберігається в ОЗП у вигляді послідовності байтів. Запис даних на диск організу-вати по блокам довжиною 512 байтів. Визначити час запису масиву даних.

4. Порівняти результати, отримані при виконанні п.п. 1-3.

Таблиця 2.2

Варіант

Довжина масиву в ОЗП, Кбайт

Довжина упорядкованої структури, Кбайт

1

20

1

2

20

2

3

20

0,5

4

20

0,2

5

20

0,4

6

50

1

7

50

2

8

50

0,5

9

50

0,2

10

50

5

11

40

1

12

40

2

13

40

0,5

14

40

0,2

15

40

5

16

30

1

17

30

2

18

30

0.5

19

30

0,2

20

30

5

21

35

1

22

35

2,5

23

35

0,5

24

35

0,2

25

35

5

26

60

1

27

60

2

28

60

0,5

29

60

0,2

30

60

5

2.3.4. Зміст звіту

1. Найменування і мета роботи.

2  Програма, що реалізує різні варіанти запису даних на жорсткий диск.

3. Результати визначення часу виконання запису даних.

4. Висновки по роботі.

2.3.5. Контрольні запитання

1.  Пояснити, як впливає швидкість обмін) інформацією з зовнішніми приладами на прод)ктивність ЮС.

2.  Пояснити на прикладах взаємозв'язок особливостей роботи зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв в персональному комп'ютері  і  принципів  організації запис)   інформації на жорсткий диск.

3.  Наведіть приклади можливої логічної структури даних, призначених для запису на жорсткий диск комп'ютера.

4. Якою повинна б) ти довжина блок) даних, що записуються на жорсткий диск за одн) операцію виведення даних, для забезпечення максимальної швидкості обміну?

5.  Як в програмі на мові програмування Вогіапсі Разсаі 7.0 організувати запис даних на жорсткий диск? Наведіть приклади.

2.4. Лабораторна робота № 4

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ НА ПРИСТРІЙ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

2.4.1. Мета роботи

Порівняти різні варіанти організації виведення даних на пристрій відображення інформації (на екран монітору персонального комп'ютера).

Вивчити особливості програмування на мові Воrland Раsсаl 7.0 операцій виведення даних на пристрій відображення інформації.

2.4.2. Підютовка до роботи

Вивчити різні варіанти організації виведення даних на пристрій відображення інформації [8. 9. 12, 16].

Виконати попередній аналіз початкових даних індивідуального варіанту (табл. 2.3).

Скласти програму на мові програмування Воrland Раsсаl 7.0, шо реалізує різні варіанти виведення даних на пристрій відображення інформації (п. 2 розділу "Виконання роботи").

При складанні програми рекомендується використовувати додаток 5 даного методичного посібника.

2.4.3. Виконання роботи

1. Вивести на екран монітора персонального комп'ютера наступну графічну інформацію: прямокутник з координатами вершин і кольором заповнення) відповідності з індивідуальним варіантом завдання (табл 2.3).

Таблиця 2.3

Варіант

Колір заповнення

Координати к\тів прямокутника

Лівий верхній

Правий нижній

1

Білий

0.0

600.400

2

Жовтий

100.0

600.450

^

3

Світло-сірий

100,100

550,450

4

Світло-зелений

0.100

500,400

5

Блакитний

50.50

500.450

6

Білий

150,0

630.470

7

Жовтий

0.0

550.400

8

Світло-сірий

100.0

600.400

9

Свіїлозелений

100.100

600.450

10

Блакитний

0,100

550.450

11

Білий

50,50

500.400

12

Жовтий

150,0

500.450

13

Світло-сірий

0,0

630,470

14

Світло-зелений

100,0

550,400

15

Блакитний

100,100

600,400

16

Білий

0.100

600.450

17

Жовтий

50,50

550.450

18

Свігло-сірий

150.0

500.400

19

Світло-зелений

0,0

500,450

20

Блакитний

100.0

630,470

21

Білий

100,100

550,400

22

Жовтий

олоо

600,400

23

Світло-сірий

50,50

600,450

24

Світло- зелений

150,0

550,450

25

Блакитний

0,0

500,400

26

Білий

100,0

500,450

27

Жовтий

100.100

630,470

28

Світло-сірий

0,100

550.400

29

Світло- зелений

50,50

630,400

ЗО

Блакиїний

150,0

500,470

2. Виведення графічної інформації виконати різними способами:

- викорисгаїи сіандаріні процедури КіІІРоК або Ваг мови Вогіапсі  Раьсаі   7.0,  що  виконують   заповнення   замкнутого кошуру:

-  використати стандартну процедуру Ьіпе мови Вогіапсі Ра^саі 7.0 для заповнення прямокутника набором ліній;

-    використаїи    сіандаріну    процедуру    РІІІРіхеї    мови Вогіапсі  Рахсаі  7.0 для   заповнення  прямоку гника набором Іочок;

-  викорисіаіи переривання Іпі ЮЬ базової системи введення - виведення;

- використаїи безпосередній запис даних в відсопам'ягь.

2. Виведення граф!чноТ шформаци виконати р!зними способами:

-  викорисгаш счандари-п процедуриFillPoh або Ваг мовиBorlandPascal   7.0,  то  виконують   шповнсння   замкнутого кошуру:

-   використати стандарту процедуруLine мовиBorlandPascal 7.0 для заповнення прямокугника набором л1н!й;

-    використаш    сшндаршу    процедуруPutPixcl    мовиBorlandPascal  7.0 для   шповпенпя  прямок> гника набором ючок:

-  викорисшш перериванняInt 10h баюво'1 системи введения - виведсння;

- використаш безиосередн1йiaimc данич в вщсопам'ягъ.

3. Порівняти час виведення графічної інформації на екран і складність програмування для всіх перерахованих вище способів виведення.

2.4.4. Зміст шіту

1.  Найменування і мета роботи.

2.  Програма, що реалізує різні варіанти виведення графічної інформації на екран монітору.

3.  Результати визначення і порівняння характеристик різних вариантів виведення даних.

4. Висновки по роботі.

2.4.5. Контрольні запитання

1.  Поясніть, як впливас швидкість виведення графічної інформації на екран монітору на продуктивність ЮС.

2.  Поясніть на прикладах взаємозв'язок структури відео-системьі персонального комп'ютера і принципів організації виведення інформації на екран монітору.

3.  Назвіть можливі способи організації виведення графічної інформації на екран монітору.

4.Якможна прискорити виведення на екран групи сусідніх точок, що мають однаковий колір?

5.  Як в програмі на мові програмування Вогіапсі Ра8са1 7.0 виконати виведення графічної інформації на екран монітору? Наведіть приклади.

Додаток 4

Приклад программ виведення даних на жорсткий диск

{Програма виконуе запис на жорсткий диск 50000 байт!в з ОЗП}

program Write_Data; uses dos,crt;

type user_rec=record

iteml:array [1..1000] of byte; end;

var arl:array [1..50000] of byte; ar2:user_rec; i, j,k:word; flrfile of byte; f2:file of user_rec; f3:file; f_name:PathStr; count:word;

Hourl, Minutel, Secondl, SeclOO_l: Word; Hour2, Minute2, Second2, SeclOO_2: Word;

begin

write('имяфайла ->'); readln(f_name);

write('вариант ->');

readln(k);

for i:=l lo 50000 do arl[i]:=7;

for j:=l to 1000 do begin

ar2.iteml[j]:=j; end;

casekof

{За одну операц!ю виведення виконуеться запис 1 байту, операц!я виведення повторюеться 50000 раз!в}

1: begin

assign (f 1, f_name) ;

rewrite(f1);

gettime(Hourl, Minutel,

Secondl, SeclOO_l);

for i:=l to 50000 do begin write(f1,arl[i]);

end;

gettime(Hour2,   Minute2,

Second2,   SeclOO_2);

writeln('вариант = *,k:l);

writeln('   начало -> ',

hourl:2,':',minutel:2,':', secondl:2,'.',seclOO_l:3,1конец  -> ', hour2:2,':',minute2:2,':', second2:2,'.',seclOO_2:3); end;

{За одну операц!ю виведення виконуеться за-пис 1000 байт!в, операц±я виведення повторю-еться 50 раз!в }

2:begin

assign(f2,f_name);

rewrite(f 2);

gettime(Hourl, Minutel,

Secondl, SeclOO_l);

for i:=l to 50 do begin write(f2,ar2);

end;

gettime(Hour2, Minute2,

Second2, SeclOO_2);

writeln('вариант = *,k:l);

writeln('   начало -> ',

hourl:2,':',minutei:2, secondl:2,'.',seclOO_l:3,1конец -> ', hour2:2,':',minute2:2,':', second2:2,'.',seclOO_2:3); end;

{Виведення виконуеться на низькомуpiBHino блокам розм1ром 512 байт!в, що дор!внюе роз-Mipy сектора на жорсткому диску}

3:begin

assign(f3,f_name);

rewrite(f3,512);

gettime(Hourl, Minutel,

Secondl, SeclOO_l);

blockwrite(f3,arl,50000,count);

gettime(Hour2, Minute2,

Second2, SeclOO_2);

writeln('вариант =(,k:l);

writeln('   начало -> ',

hourl:2,':',minutel:2,':', secondl:2,'.',seclOO_l:3,1конец  -> ', hour2:2,':',minute2:2,':', second2:2,'.',seclOO_2:3); end;

end; {case} end.

Додаток 5 Приклад программ виведення даних на мои! гор

{Програма виконуе заповнення всього екрану точками б!лого кольрору}

program pixel; uses crt,graph;

var i,j,k,planes:integer; ch:char; gd,gm:integer; segadr, of sadr : word/begin

write('вариант -> '); readln(k);

gd: = VGA; gm: = VGAHi; initgraph(gd,gm,'d:\bp\bgi'); setbkcolor(black);

case k of

{Заповненняекрануточкамизвикористаннямстандартно!процедури PutPixelмови Borland Pascal 7.0}

1: begin

for i:=0 to getmaxy do begin for j:=0 to getmaxx do begin

putpixel(j,i,white) ; end; end; end;

{Заповнення екрану точками з використанням функидй перериванняInt 10h}

2: begin

setactivepage(0); setvisualpage(0); for i:=0 to getmaxy do begin for j:=0 to getmaxx do begin asm

mov   ah,0ch mov   al,0fh mov   bh,0 mov   cx,j mov   dx,i int    lOh end; end; end; end;

{ Заповнення екрану точками з використанням безпосереднього запису у в!деопамлять}

3: begin

setactivepage(0) ; setvisualpage(0) ; segadr:=$aOOO; ofsadr:=$0000;

for i:=0 to getmaxy do begin for planes:=0 to 3 do begin port[$3c4]:=$02; case planes of

0:port[$3c5]:=$01; I:port[$3c5]:=$02; 2:port[$3c5]:=$04; 3:port[$3c5]:=$08; end;

for j:=0 to 79 do begin ofsadr:=i*80+j; case planes of

0:mem[segadr:ofsadr]:=$ff; 1:mem[segadr:ofsadr]:=$ff; 2:mem[segadr:ofsadr]:=$ff; 3:mem[segadr:ofsadr]:=$ff; end; end; end; end; end;

end; {case}

ch:=readkey;

closegraph;

end.

Л1ТЕРАТУРА

1.Гук М. ПроцессорыIntel от 8086 доPentiumII. - СПб.: Питер, 1998.

2.  П. Брамм, Д. Брамм. Микропроцессор 80386 и его програм-мирование. М.: Мир, 1990.

3.  Григорьев В.Л. Микропроцессор i486. Архитектура и програм-мирование (в 4-х книгах). М.: ГРАНАЛ, 1993.

4.  Колодницький М.М. Техшчне та програмне забезпечення комп'ютерних шформацшних технологш. НавчальнийnocioHHK. - Житомир: ЖГП, 1995.

5. ЛарионовA.M., Майоров С.А., Новиков Г.И. Вычислительные комплексы, системы и сети. Учебное пособие для вузов. -Л.: Энергоатомиздат, 1987.

6.  Лю Ю - Ч., Гибсон Г. Микропроцессоры семейства 8086/8088. - М.: Радио и связь. 1987.

7.  Злобин В.К., Григорьев В.Л. Программирование арифметических операций в микропроцессорах. Учебное пособие для вузов. - М.: Высшая школа. 1991.

8. Нортон  П.  Программно - аппаратная  организацияIBMPC. - М.: Радио и связь, 1991.

9.  Нортон П. Персональный компьютер фирмыIBM и операцион-ная системаMSDOS. - М.: Радио и связь, 1991.

10.  Нортон П. Справочное руководство поMSDOS. - М.: Радио и связь, 1992.

11.  Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - М.: Наука, 1989.

12.  Григорьев В.Л. Видеосистемы ПК фирмыIBM. - М.: Радио и связь, 1993.

13. Абель П. Язык Ассемблера дляIBMPC и программирования. М: Высшая школа, 1992.

14.  Скэнлон Л. Персональные ЭВМIBMPCXT. Программиро-вание на языке ассемблера. - М.: Радио и связь, 1989.

15.  Зуев Е.А. Язык прграммированияTurboPascal 6.0. -М.:"Унитех", 1992.

16.  Федоров А. Особенности программирования наBorlandPascal. - К.: Диалектика, 1994.

17.  Федоров А., Рогаткин Дм.BorlandPascal в средеWindows. - К.: Диалектика, 1994.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАПИСУ ДАНИХ З ОЗП НА ЖОРСТКИЙ ДИСК на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Дослідження процесу запису даних з ОЗП на жорский диск

2. Реферат Дослідження процесу виведення даних на пристрій відображення інформації

3. Реферат Дослідження процесу і режимів роботи пристрою для подрібнення зерна

4. Реферат Дослідження можливостейпроведення аналізу і прогнозування даних у Microsoft Excel

5. Реферат Методологічні аспекти дослідження процесу соціалізації медіакультурному просторі інформаційного суспільства

6. Реферат Дослідження кінетики процесу сушіння дисперсного матеріалу у псевдо зрідженому шарі

7. Реферат ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТУ ГОСТ 28147-89

8. Реферат Сутність процесу виховання. А.Макаренко, В.Сухомлинський про закономірності виховного процесу

9. Реферат VBA. Введення-виведення даних через діалогові вікна, перетворення даних, константи

10. Реферат Додавання-видалення та редагування даних таблиць бази даних операторами мови SQL