Новости

Задачі з фінансового менеджменту

Работа добавлена:


Задачі з фінансового менеджменту на http://mirrorref.ru

2. Підприємство передбачає збільшити виручку від реалізації продукції в плановому періоді на 15%. У звітному періоді виручки від реалізації продукції склала 420 тис.грн.; загальні змінні витрати склали 280 тис.грн., а постійні - 50 тис.грн. Необхідно розрахувати суму прибутку, який відповідає новому рівню виручки від реалізації продукції і рівень операційного важелю. Постійні витрати в плановому періоді не змінюються.

Розв’язок. Операційний ричаг = (420 – 280)/(420 – 280 – 50) = 1,5

Збільшення прибутку = 15%*1,5 = 22,5%

Прибуток попереднього періоду = 420 – 280 – 50 = 90

Прибуток планового періоду = 90*1,225 = 110,25

3. Менеджерами підприємства були розраховані планові показники роботи структурного підрозділу, що проектується: плановий обсяг реалізації продукції - 6000 шт., ціна реалізації одиниці продукції - 50 грн. Витрати на виготовлення продукції:

1.   Матеріальні витрати - 54 тис. грн. (без ПДВ)

2.   Вартість експлуатації та обслуговування обладнання - 6 тис. грн. (без ПДВ)

3.  Амортизація основних засобів -13 тис. грн.

4.   Заробітна плата виробничого персоналу -12,5 тис. грн.

5.  Заробітна плата ремонтних та допоміжних робітників - 8,2тис.грн.

6.Заробітна плата управлінського персоналу -10 тис. грн.

7.   Нарахування на зарплату - визначити

8.   Інші непрямі витрати - 8,8 тис. грн.

На основі приведених даних необхідно визначити чистий прибуток структурного підрозділу.

Розв’язок. Чистий прибуток = (6000*50 – 54000 – 6000 – 13000 – (12500 + 8200 + 10000)*(1 + 0,32 + 0,021 + 0,029) – 8800)*(1 – 0,3) = 123299.

4. За даними балансу підприємства станом на початок року грошові кошти становили 18,5 тис. грн., обсяг реалізації продукції за минулий рік склав 390 тис. грн. У плановому періоді передбачається довести обсяг реалізації продукції до 500 тис. грн. На основі приведених даних необхідно визначити суму грошових коштів, яка вивільнюється із обігу за умови збереження у плановому періоді залишку грошових коштів станом на початок планового періоду.

Розв’язок.

Показник

Минулий рік

Поточний рік

Обсяг реалізації

390000

500000

Грошові кошти

18500

18500

Оборотів за рік

390000/18500=21

Необхідно грошових коштів в поточному році при оборотності минулого року = 500000/21 = 23810

Економія завдяки прискоренню = 23810 – 18500 = 5310

5. Підприємство вирішило вкласти первісний капітал в сумі 200 тис. гри., щоб черв два роки одержати 350 тис. грн. Визначте, під який процент підприємство повинно вкласти первісний капітал.

6. На основі приведених даних визначте валову маржу і чистий прибуток. За звітний період реалізовано продукції-5200 одиниць; залишки готової продукції на початок склали - 300 одиниць; залишки готової продукції на кінець звітного періоду склали - 600 одиниць; змінні витрати надвиробництво одного виробу склали - 2 грн.; ціна реалізації одного виробу - 8 грн.; торгові витрати на один виріб -1,2 грн.; постійні витрати на випуск товарної продукції склали – 3 тис.грн. Податок на прибуток складає 30%.

Розв’язок. Валова маржа = 5200*(8 – 2 ) = Х

Чистий прибуток = (Х – 5200*1,2)*(1 – 0,3) = 6552

7. Акціонерне товариство має статутний капітал у розмірі 400 тис. грн. Реалізовано акцій 40000 штук, в тому числі звичайних 30600 штук. За придбані акції акціонерами було внесено: а) грошові кошти - 200 тис. грн; б)основні засоби - 160 тис. грн; в) патенти -16 тис. грн. Необхідно визначити: 1 частку сформованого статутного капіталу і визначити Його структуру; 2. розрахувати суму резервного капіталу.

Розв’язок. Частка сформованого статутного капіталу = 100%*(200 + 160 + 16)/400 = 94%

Структура. Частка привілейованих акцій =100%* (((40000-30600)/40000)* (200 + 160 + 16))/400 = 22%

Частка не сформованого капіталу = 100% - 94% = 6%

Частка простих акцій = 100% - 6% - 22% = 72%

Сума резервного капіталу = 400*25% = 100

8. На основі приведених даних необхідно визначити суму вивільнення із обігу оборотних коштів у 2000 році за рахунок збільшення їх обернення порівняно з 1999 роком. Який обсяг обігових коштів потрібен підприємству на 2001, якщо передбачається, що в цьому році буде реалізовано продукції на суму 5000 тис. грн., а обертання обігових коштів уповільниться на 20 % порівняно з 2000 роком?

Показники

1999р.

2000р.

І . Виручка від реалізації продукції (тис. гри.)

3000

4000

2. Середньорічна сума обігових коштів (.)

597

672

Розв’язок.

Показники

1999р.

2000р.

2001

І . Виручка від реалізації продукції (тис. гри.)

3000

4000

5000

2. Середньорічна сума обігових коштів (.)

597

672

5000/5,0=1000

3. Кількість оборотів за рік

3000/597=5,03

4000/672=5,95

365/73,6=5,0

4. Тривалість одного обороту

365/5,03=72,6

365/5,95=61,3

61,3*1,2 = 73,6

Економія  = 4000/5,03 – 672 = 124

9 На основі приведених даних необхідно визначити оптимальну структуру капіталу. (%)

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

ВАРІАНТИ

І

II

III

1.

Статутний капітал

310.0

400,0

500.0

2

Додатковий капітал

20.0

10.0

35.0

3

Резервний капітал

65.0

95.0

200.0

4

Нерозподілений прибуток

46.0

59.0

87.0

5

Привілейовані акції

27.0

33.0

121.0

6

Звичайні акції

42.0

140.0

160.0

7

Короткострокові кредити

61.0

4.0

320.0

8

Кредиторська заборгованість

47.0

141.0

82.0

Розв’язок. Варіантів розв’язку безліч. Можна використовувати порівняння з нормативними значеннями коефіцієнтів, з середньостатистичними даними, проводити юридичний аналіз і таке інше. Наприклад, коефіцієнт фінансової незалежності = Власний капітал/Валюта балансу, з нормативним значенням 0,5 (один з варіантів нормативного значення).

Варіант1: Коефіцієнт фінансової незалежності =  (310 + 20 + 65 + 46)/ (310 + 20 + 65 + 46 + 61 + 47) = 0,8

Варіант2: Коефіцієнт фінансової незалежності =  (400 + 10 + 95 + 59)/ (400 + 10 + 95 + 59 + 4 + 141) = 0,79

Варіант3: Коефіцієнт фінансової незалежності =  (500 + 35 + 200 + 87)/( 500 + 35 + 200 + 87 + 320 + 82) = 0,67

Найближче значення до нормативного – в третьому варіанті, а найбільш безпечний з точки зору повернення боргів кредиторам – в першому варіанті.

11. На основі приведених даних визначте найбільш прийнятну структуру капіталу акціонерного товариства:

Показники

Варіанти структури капіталу

І

ІІ

ПІ

1. Частка власного капіталу

2. Частка запозиченого капіталу

3. Ціна власного капіталу 4. Ціна запозиченого капіталу

60

40

17,0

8,0

50

50

19,5 12,0

40

60

25,0 17,0

Розв’язок.

Показники

І

ІІ

ІІІ

Загальна ціна капіталу

0,6*17+0,4*8 = 13,4

0,5*19,5+0,5*12 = 15,8

0,4*25+0,6*17 = 20,2

Найменша загальна вартість капіталу по першому варіанту

14. На основі приведених данихвизначте граничний обсяг реалізації продукції і рівень операційного важелю. Обґрунтуйте залежність прибутку від операційного важелю (тис.грн.)

№ п/п

Показники

Сума

1.

Виручка від реалізації

2850,0

2.

Змінні витрати

1100,0

3.

Постійні витрати

148,0

Розв’язок. Граничний обсяг реалізації – точка беззбитковості, прибуток дорівнює 0.

Операційний важель = (2850 – 1100)/(2850 – 1100 – 148) = 1,092

Зменшення прибутку до 0 – це зменшення прибутку на 100%, значить зміну виручки можна розрахувати:

Зміна прибутку = Операційний важель * Зміна виручки;

Зміна виручки = Зміна прибутку /Операційний важель = -100%/1,092 = - 91,57%

Зміна виручки в грошах = 2850*(-91,57) = - 2610

Нова (гранична) виручка = 2850 – 2610 = 240.

16. На основі приведених даних необхідно визначити на скільки процентів треба знизити постійні витрати, щоб утримати задану величину прибутку при падінні виручки від реалізації продукції на 10 %?

Показник

Сума

1 . Виручка від реалізації продукції

2. Змінні витрати

3. Постійні витрати

4. Прибуток

1856

1200

400

256

Розв’язок. Формула знаходження прибутку:

1856 – 1200 – 400 = 256

Внесемо змани за умовою, Х – відсоток падіння постійних витрат:

1856*0,9 – 1200*0,9 – 400*Х = 256;

Х = (1856*0,9 – 256 – 1200*0,9)/400 = 0,84

Постійні витрати необхідно зменшити на 100%*(1 – 0,84) = 16%

21. Підприємство виробляє один вид продукції, відпускна ціна одиниці продукції - 70 грн., обсяг виробництва на рік - 11000 штук. Дебіторська заборгованість становила 108 тис. грн. Собівартість одиниці продукції - 51 грн., у тому числі: змінні витрати - 31 грн., постійні витрати - 20 грн. Мінімальний рівень рентабельності • 11 %. Очікується, що обсяг реалізації продукції у плановому періоді збільшиться на 20%, оборотність дебіторської заборгованості становитиме 6,67 оборотів. Сума безнадійних боргів у плановому періоді може бути 1 тис. грн. На основі приведених даних необхідно визначити прибуток від реалізації додаткової продукції у плановому періоді.

Розв’язок. Збільшення обсягу реалізації на 20% відповідає збільшенню обсягу виробництва на 11000*0,2 = 2200 шт, це відповідає виручці 70*2200 = 154000.

Загальна виручка в плановому періоді складає 11000*1,2*70 = 924000

Загальна дебіторська заборгованість в плановому періоді = 924000/6,67 = 138531

Відсоток безнадійної заборгованості в загальній її сумі = 100%*1000/138531 = 0,7%

Постійні витрати залишаються на попередньому рівні, на то вони й постійні. Змінні витрати по додатковому випуску складають 2200*31 = 68200

Дебіторська заборгованість за додатковим випуском 154000/6,67 = 23088

Безнадійна дебіторська заборгованість за додатковим випуском = 23088*0,007 = 167

Прибуток від реалізації додаткової продукції в плановому періоді = 138531 – 68200 – 167 = 70164

22. На основі приведених даних необхідно визначити суму чистого прибутку акціонерного товариства та суму дивідендів, виплачених засновникам:

1. Статутний капітал - 90 тис. грн.

2. Номінальна вартість однієї акції - 30 грн.

3. Прибуток - 40 тис. грн.

4. Сума податку на прибуток - 9 тис. грн.

5. Сума внесених штрафів - 2 тис. грн.

6. Виплачені проценти за прострочений кредит - 3 тис. грн.

7. Прибуток, спрямований на формування резервного капіталу - 6 тис. грн.

8. Прибуток, спрямований на матеріальне заохочення - 3 тис. грн.

9. Прибуток, спрямований на розвиток виробництва - 5 тис. грн.

Розв’язок. Чистий прибуток = 40000 – 9000 = 31000

Сума чистого прибутку для дивідендів = 31000 – 6000 – 3000 – 5000 = 17000

28.На основі приведених даних складіть баланс підприємства і визначте коефіцієнти ліквідності, коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів, коефіцієнт фінансової незалежності. На основі розрахункових коефіцієнтів дайте характеристику фінансового стану підприємства

Стаття

Сума (тис. грн.)

1.  Залишок грошових коштів в касі підприємства

10,0

2.   Кредиторська заборгованість

100.0

3.   Ринкові цінні папери

20,0

4.  Короткострокові кредити банку

100,0

5   Дебіторська заборгованість

170,0

6.  Інші короткострокові зобов'язання

40,0

7.  Залишок грошових коштів на поточному рахунку

30,0

8.   Будівлі та обладнання