Новости

Костюченко М.П. Основи охорони праці, Охорона праці в галузі. Ч.1. Загальні питання та менеджмент охорони праці

Работа добавлена:


Костюченко М.П. Основи охорони праці, Охорона праці в галузі. Ч.1. Загальні питання та менеджмент охорони праці на http://mirrorref.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний університет інформатики і штучного інтелекту

Костюченко М.П.

“Основи охорони праці”,“Охорона праці в галузі”. Ч. 1. Загальні питання та менеджмент охорони праці

(методичний посібник)

Донецьк, 2010

УДК 331.45(075.8)

ББК 65.248

Костюченко М.П.“Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”. Ч.1. Загальні питання та менеджмент охорони праці:Методичний посібник.– Донецьк: Вид-во ДУІ і ШІ, 2010. – 158 с.

Методичний посібник призначений для самостійної роботи студентів з курсів “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, а також для виконання розділу “Охорона праці” в дипломній роботі. Коротко розкритий зміст загальних питань та менеджменту охорони праці, здійснена спроба конкретизації цих питань відповідно спеціальностей “Програмне забезпечення автоматизованих систем”, “Інтелектуальні системи прийняття рішень”, “Системи управління і автоматики”, “Системний аналіз і управління”, “Економічна кібернетика”, “Міжнародна економіка”, “Релігієзнавство ”, “Соціальна робота ”.

Автор:Костюченко М.П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

екології і охорони праціДержавного університету інформатики і

штучного інтелекту;

Рецензенти:

Ніколаєв Є.Б. – кандидат технічних наук, доцент кафедри «Охорона праці і

аерологія»Донецького національного технічного університету

Собченко О.М. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної

роботи Державного університету інформатики і штучного

інтелекту

Рекомендовано до видання вченою радою

Державного університету інформатики і штучного інтелекту

Протокол № 2 від 27.09. 2010 р.

© М.П.Костюченко

ЗМІСТ

Стор.

Вступ………………………………………………………………………….. 5

Розділ 1. Змістовні, організаційні, методичні, правові, соціальні й

економічні аспекти охорони праці

1.1.Загальні вимоги до розділу “Охорона праці” в дипломній роботі…….9

1.2. Виклад змісту питань, що стосуються законодавства з охорони праці... 13

1.3.Правові питання з охорони праці………………………………………….24

1.4. Виклад змісту питань, що стосуються організаційних заходів

щодо забезпечення безпечних умов праці…………………………………….. 28

1.5.Навчання з питань охорони праці………………………………………….38

1.6. Державне управління охороною праці…………………………………… 49

1.7. Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування,

будівництва, функціонування та реконструкції підприємств, об’єктів і

засобів виробництва……………………………………………………………..57

1.8. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних

захворювань і аварій……………………………………………………………. 64

1.9.Нормативно-правові акти з охорони праці……………………………….. 83

1.10.Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці…….88

1.11.Планування, фінансування та стимулюванняробіт з охорони праці……………………………………………………………………………… 96

1.12. Страхування від нещасних випадків……………………………………100

1.13.Умови праці та її безпека…………………………………………….......112

1.14. Ергономіка й охорона праці……………………………………………..121

1.15. Атестація робочих місць………………………………………………..124

1.16. Працездатність людини та чинники, які впливають на її динаміку….129

1.17.Соціальна та соціально-економічна ефективністьзаходів з

удосконалення умов та охорони праці……………………………………….133

1.18.Економічні аспекти охорони праці…………………………………….138

1.19.Організація та робота кабінетів з охорони праці………………………147

Список рекомендованої літератури…………………………………………..152

ВСТУП

Інтеграція України в Європейське співтовариство, інтенсивний розвиток сучасних технологічних процесів, інформатизація суспільства супроводжується зростанням ролі людського чинника, професійної компетентності працівників. Це обумовлює підвищення вимог до якості навчання майбутніх фахівців природничо-наукового, технічного та гуманітарного профілю, адаптованих до роботи у динамічному світі розвитку науки, техніки, технологій, зв’язків і відносин, здатних знаходити вирішення проблем у складних ситуаціях, зумовлених професійною діяльністю. Наявність у сучасному виробництві та у сфері послуг різноманітних енергетичних, перетворювальних, автоматизованих, інформаційних та інших технологічних систем призводить до виникнення широкого спектру небезпечних і шкідливих факторів і чинників, які негативно діють на навколишнє середовище та людину. Підвищення якості підготовки студентів питанням охорони праці та безпеки життєдіяльності дозволить ними надалі зробити позитивний вклад у вирішенні проблеми мінімізації травматизму та професійних захворювань.

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах [32], ректор університету відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу, створює в навчальному закладі службу охорони праці, яка безпосередньо підпорядковується йому, призначає наказом осіб, відповідальних за організацію роботи з охорони праці та за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, визначає їх функціональні обов'язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці в навчальному закладі, організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (факультетів, кафедр, кабінетів, лабораторій тощо) заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в навчальних закладах [30], навчальні дисципліни “Основи охорони праці”, “Безпека життєдіяльності” (для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр) і “Охорона праці в галузі” та “Цивільний захист” (для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр) висвітлюють основні та найбільш загальні положення законодавства з охорони праці, умов праці на виробництві, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, пожежної безпеки, вибухобезпеки, безпеки виробничих процесів й устаткування, безпеку застосування інформаційного обладнання тощо.

Вивченнявказанихнавчальнихдисциплін ґрунтується на глибоких знаннях студентами природничо-математичних, соціальних, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, а також специфіки виробничих процесів. Теоретичні знання та практичні навички, отримані студентом при опануванні змісту вказаних дисциплін допоможуть йому в майбутньому вирішувати численні проблеми забезпечення безпечних і здорових умов праці.

Необхідно враховувати дві тенденції, які в нині присутні в підготовці фахівця (бакалавра, магістра) і його майбутній практичній роботі.

Перша тенденція направлена на підготовку фахівця як майбутнього “класичного” інженера, економіста, соціального працівника, який ясно уявляє явища та процеси як у своїй галузі, так і в суміжних сферах професійної діяльності.

Друга тенденція полягає в підготовці фахівця зі спрямованістю у прикладну математику, системний аналіз, економічну кібернетику, системотехніку, автоматизовані системи управління, автоматичні системи керування, інтелектуальні системи, інформаційні технології та програмування з переважанням продуктивної, творчої роботи на комп’ютері, за допомогою якого він може моделювати та проектувати системи та технології. Знання та вміння з охорони праці покликані забезпечити нешкідливі та безпечні умови праці фахівця в умовах сучасних комп’ютерних інформаційних технологій та автоматизованого виробництва. Тому питання трудового законодавства, економіко-правових питань охорони праці, безпеки праці, виробничої санітарії, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки повинні бути на належному рівні відображені у дипломній роботі.

У даному методичному посібнику, який буде виданий у декількох частинах, наведено короткі теоретичні відомості з основних вузлових питань змісту навчальних дисциплін “Основи охорони праці”,“Охорона праці в галузі”. Врахований багаторічний науково-методичний досвід автора з викладання вказаних дисциплін у вузах.

Для засвоєння навчального матеріалу студент повинен на належному рівні знати суспільно-економічні дисципліни, фізику, хімію, основи екології, безпеку життєдіяльності, загально-технічні дисципліни.

Перша частина методичного посібника присвячена змістовним, організаційним, методичним, правовим, соціальним й економічним аспектам охорони праці. Велика увага приділяється законодавству з охорони праці. Зміст посібника відповідає змісту відповідних типових і робочих програм з охорони праці та охорони праці в галузі. При висвітленні загальних питань охорони праці, правових й організаційних основ охорони праці, менеджменту охорони праці велика увага приділяється законодавству з охорони праці, відповідним нормативно-правовим документам. Особлива увага приділяється умовам праці, їх класифікації та нормуванню. Розглядається аналіз умов праці на виробництві, вплив умов праці на здоров’я та працездатність людини, на ефективність виробництва, на мотивацію трудової діяльності та задоволеність продуктами діяльності, на рівень життя і розвиток людини та на інші економічні показники. На цій основі далі висвітлюються питання атестації робочих місць і методика ергономічного оцінювання робочого місця.

Метаданого методичного посібника дихотомічна:

– по-перше, у методичному посібнику виділені вузлові моменти програмного змісту навчання, вказано на релевантну інформацію, яка повинна бути обов’язково засвоєна студентом, а також на ряд питань, які повинні бути самостійно опрацьованіпо вказаній літературі та виконані відповідні завдання, розрахунки;

– по-друге, запропонованізавданнядо розділу “Охорона праці” в дипломній роботі (див. Питання для самостійної роботи та завдання для дипломної роботи).

Вказаніпитання та завдання можуть бути уточнені та конкретизовані. Питання окремо не відокремлюються від завдань, тому що вони можуть співпадати в залежності від теми, цілей та змісту дипломної роботи. Не виключаються, окрім пропонованих, інші варіанти питань тазавдань. Деякі завдання забезпечені посиланням на рекомендовану літературу.

РОЗДІЛ 1.

ЗМІСТОВНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ, МЕТОДИЧНІ, ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1.Загальні вимоги до розділу “Охорона праці” в дипломній роботі

Дипломна робота є підсумковим етапом у підготовці фахівця. Питання охорони праці, які розглядаються в дипломній роботі разом з питаннями надійності та економічної ефективності, є показником реальності та доцільності впровадження у виробництво чи в сферу послуг побудованих моделей, програмних продуктів, спроектованого пристрою, приладу, обладнання чи технологічного процесу.

Робота обов’язково повинна мати дослідницький характер (теоретичний чи експериментальний). Тому в роботі повинна бути чітко сформульована постановка задачі чи досліджуваної проблеми. При виконанні дипломної роботи передбачена обов’язкова розробка заходів з охорони праці у відповідністю з затвердженою темою та планом. Питання охорони праці повинні враховуватися у змісті дипломної роботи, в кожній технологічній, конструкторській, методичній розробці. Конкретизація питань охорони праці забезпечують профілюючі кафедри відповідних факультетів університету. Зміст дипломної роботи повинен відповідати стандартам вищої освіти, варіативній частині освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Дипломна робота розглядається як підсумок самостійного наукового (фундаментального), науково-технічного або (та) прикладного дослідження. Наукова складова роботи направлена на отримання студентом нових наукових знань і виявлення фундаментальних закономірностей. Проте, переважно ця складова, яка входить у 1-й (теоретичний) розділ роботи, лише направлена на висвітлення стану проблеми дослідження, опису аксіом (постулатів), принципів, законів і теорій визначеної предметної області , їх узагальненню та адаптації до поставлених у вступі завдань дослідження. Аналітичний (2-й) розділ є розвитком і конкретизацією положень першого розділу з метою розв’язання певного класу пошукових, дослідницьких і прикладних завдань (інженерних, технічних, інженерно-економічних, конкретно-соціологічних, соціально-психологічних тощо). Обґрунтований виклад науково-технічних і прикладних досліджень є основою опису результатів дослідно-конструкторської чи експериментальної роботи студента (результати прогнозування, моделювання, проектування, конструювання, програмування, вимірювання, оцінювання, статистичної обробки даних, випробування та доводки дослідних зразків, розрахунку економічної ефективності тощо), які входять у 3-й (проектний, конструктивний) розділ.

Розділ “Охорона праці” є 4-м розділом дипломної роботи, включення якого передбачено Наказом Міністерства освіти і науки України № 1/9 – 297 від 29.04.2009 р. “Щодо підвищення якості з вивчення питань охорони праці у вищих навчальних закладах” на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01.04.2009 р. № 6898/4/1-09 щодо підвищення рівня знань студентів вищих навчальних закладів України з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Розділ “Охорона праці” в розрахунково-пояснювальній записці складається з тексту та креслень. Обсяг вказаного розділу для бакалаврів 10-15 сторінок машинного (комп’ютерного) тексту, розрахунків, рисунків і креслень, а для магістрів – 15-25 сторінок.

Завдання по розділу “Охорона праці” студент-дипломник отримує після остаточного погодження з керівником роботи та з консультантом з кафедри “Екологія і охорона праці”. При цьому бажано, щоб з керівником і консультантом були накреслені приблизні специфічні питання, які необхідно розробити в розділі “Охорона праці”. Після цього з консультантом з охорони праці погоджується завдання у вигляді плану по розділу “Охорона праці”, вказується зміст опису, розрахунків, графічна частина та список необхідної літератури. Погоджений план підписує консультант з охорони праці.

Очевидно, в залежності від майбутньої спеціальності, конкретна дипломна робота буде детально розкривати тільки деякі із розглянутих (у даних методичних рекомендаціях) питань. “Центр ваги” буде падати на певну групу питань – законодавчу, правову, організаційну, економічну, технічну чи інструментальну. Проте питання, пов’язане з аналізом небезпечних і шкідливих об’єктивних факторів, суб’єктивних чинників, які можуть мати місце для проектувального об’єкта (технічної, ергатичної, соціальної або соціально-технічної системи, технологічного процесу, виробництва, макросистеми тощо) є обов’язковим для всіх дипломників. Це пояснюється тим, що аналіз небезпек і шкідливості є визначальним при виборі групи питань.

У роботі необхідно приводити законодавчі та нормативні акти з охорони праці, які є імперативними вимогами при проектуванні безпечної та нешкідливої виробничої діяльності працівників. Можливий опис правових питань охорони праці, організаційних заходів щодо забезпечення безпечних умов праці, соціальних й економічних питань охорони праці, а також екологічних, санітарно-гігієнічних та ергономічних аспектів охорони праці. Бажано висвітлити класифікацію виробництва за ступенем небезпеки ураження електричним струмом, пожежо- і вибухонебезпеки, а також стану повітряного середовища. Як правило, описуються організаційні та технічні заходи з безпеки праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

При опису технічних заходів необхідно провести два розрахунки: перший – розрахунок захисних засобів (захисного заземлення, занулення, захисного відключення, автоматичних пристроїв, блокіровок тощо); другий – розрахунок захисних екранів від електромагнітних полів або від іонізуючих випромінювань, або теплових випромінювань, або від шумових полів тощо. Необхідно провести розрахунок освітлення робочих місць або повітрообміну, якщо це вимагає тематика дипломного проекту. Розрахунки супроводжуються схемами, графіками й ескізами.

Якщо об’єкт дослідження має явну чи ймовірну небезпеку пожежі чи (та) вибуху то необхідно приділяти більшу увагу протипожежним і проти вибуховим заходам. При розробці проекту, пов’язаного з обладнанням, яке викликає шум, вібрацію або виділяє пил, пари або гази, передбачають заходи та засоби боротьби з ними (в тексті та в розрахунках).

При написанні розділу “Охорона праці” застосовується форма викладу, яка використовується в проектній документації, з використанням зворотів у безособовій формі: “Розглянемо питання…”, “Належить передбачити…”, “Нами здійснена спроба…”, “Скориставшись методом…”, “Співставимо отримані результати з…”,“Передбачено проектом…”, “Прийнято…”, “Спроектовано…” і т. д. Використовуються слова та словосполучення, які позначають: а)імперативи (повинно, потрібно, необхідно, обов’язково тощо); б)імовірні вимоги (як правило, можливо, мабуть, імовірно тощо); в)ступінь припустимості повідомлення (треба гадати, як видно, цілком очевидно, очевидно, певно, має бути тощо); г)ступінь вірогідності повідомлення (дійсно, насправді, зрозуміло тощо); д)ступінь новизни дослідження (вперше отримано, дістало подальший розвиток, удосконалено, розроблено метод, доведена залежність, досліджена поведінка, побудована модель, обґрунтовано положення, створена концепція тощо); е)результат чи висновок: отже, отож, значить, як висновок, на закінчення, підсумовуючи, таким чином тощо.

Належить зазначити, що порядкові числівники скорочено пишуться однією останньою літерою тоді, коли вони закінчуються на приголосний звук або на голосний звук (окрім “о” та “у”), наприклад 20 – й, 40 –х, 18 –ь, 3 – я, 28 – а, 7 – е тощо. Тимчасом, коли числівники закінчуються на приголосну та голосну “о” чи “у” то пишуться дві останні літери, наприклад 10 – го, 7 – му.

Перелік використаних літературних джерел необхідно будувати в алфавітному порядку з дотриманням нового стандарту на бібліографію. Пряме цитування починається та закінчується лапками з посиланням на джерело, тобто так [28, с. 65]. Непряме цитування (виклад думок інших авторів своїми словами, переказ) здійснюється без лапок з відповідним посиланням на джерело, наприклад: у праці [43]; у працях [4 – 9]. Після виділення курсивом у цитованому автором дипломної роботи застереження, значення важливого слова чи словосполучення робиться посилання в дужках, з виділенням ініціалів імені та прізвища студента, наприклад: (курсив наш. – М.К.).

Студент-дипломник подає консультанту розділ “Охорона праці” для перевірки в чорновому вигляді. Чернетка повинна бути виконана акуратно, розбірливо та зброшуровано. У день повторної консультації дипломник отримує перевірену чернетку з рецензією та необхідні додаткові пояснення з боку консультанта. Консультант з охорони праці також переглядає розрахунково-пояснювальну записку в цілому та креслення по конструктивній та технологічній частинах проекту на предмет наявності належної розробки питань охорони праці. Після усунення відзначених недоліків у назначений деканатом строк студент-дипломник повинен пред’явити чистовий варіант розділу “Охорона праці” разом з чернеткою, яка залишається на кафедрі “Екологія і охорона праці”.

Консультант з охорони праці має право не підписувати титульний аркуш пояснювальної записки дипломної роботи, а також креслення, якщо питання охорони праці висвітлені незадовільно. Без підпису консультанта з охорони праці дипломна робота не може бути подана до захисту в державній екзаменаційній комісії університету. При захисті дипломної роботи в діяльності засідання державної екзаменаційної комісії приймають участь викладачі-консультанти з охорони праці з правом ухвального голосу.

1.2. Виклад змісту питань, що стосуються законодавства з охорони праці

Національним законодавством України вирішення проблем охорони праці віднесено до першочергових завдань держави, оскільки це пов’язано з забезпеченням додержання конституційних прав громадян на безпечні та нешкідливі умови праці, на збереження їх здоров’я та життя під час трудової діяльності. На виконання вимог Конституції України з цих питань створено відповідну нормативно-правову базу, що постійно розвивається.Охорона праці– це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Студентам треба звернути увагу на такі положення.Правові заходи ґрунтуються на системі юридичних законів (державних законодавчих актів), правил і норм, що регулюють певні відношення в галузі охорони праці.Соціально-економічні заходи – це економічні методи управління охороною праці (фонди охорони праці, обов’язкове соціальне страхування працівників, пільги й компенсації працівникам, відшкодування власником шкоди у зв’язку з ушкодженням здоров’я тощо).

Організаційно-технічні заходита засоби, покликані забезпечити такий рівень організації праці на підприємстві та такі технічні (інженерні) рішення з охорони праці для усього технологічного процесу, окремого обладнання та інструментів, які виключали б вплив на працівників небезпечних виробничих чинників, а також виключали б або зменшували до допустимих нормативних значень вплив на працівників шкідливих виробничих чинників [5].

Зазначимо, щочинник, який за певних умов призводить до травми, гострого отруєння або іншого раптового різкого погіршення здоров'я або до смерті єнебезпечним (виробничим) чинником на відміну відшкідливого виробничого чинника– виробничого чинника, вплив якого за певних умов може призвести до захворювання, зниження працездатності i (або) негативного впливу на здоров'я нащадків. Зауважимо, що залежно від кiлькiсної характеристики (рівня, інтенсивності, концентрації тощо) i тривалості впливу шкідливий виробничий чинник може стати небезпечним. Соціальні (людські) чинники, пов’язані з негативними відношеннями між працівниками у процесі трудової діяльності, що викликають стреси та захворювання, мають також назву шкідливих чинників.

Доорганізаційних заходів з охорони праці відносяться: навчання та інструктажі з охорони праці, правильне планування робочих місць, наявність технологічних карт і плану проведення робіт у відповідності з умовами охорони праці, правильне утримання проходів та проїздів, дотримання правил проведення робіт та допуску до роботи, правильний догляд за працівниками, правильна організація праці, зручна робоча поза, чергування роботи й відпочинку, відсутність фізичного перенапруження, застосування безпечних способів праці, дотримання встановленого ходу технологічного процесу, справний стан засобів колективного та індивідуального захисту, наявність відповідних знаків безпеки та ін.

Дотехнічних (технологічних, інженерних)заходівта засобів охорони праці відносяться: застосування технічно досконалого та справного обладнання, інструментів і пристроїв, засобів колективного захисту (захисного заземлення, занулення, огороджень, систем дистанційного управління, блокування, запобіжних пристроїв, сигналізації тощо), використання засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, засобів захисту органів зору, слуху, дихання та ін.).

Санітарно-гігієнічні заходи передбачають дослідження впливу виробничих факторів на людину та встановлення допустимих значень цих факторів на робочих місцях, визначення фактичних значень конкретних параметрів виробничих факторів на робочих місцях, а також визначення відповідності умов на робочих місцях вимогам нормативних документів (розміри виробничих приміщень, гранично допустимі концентрації шкідливих речовин, допустимі значення електричних полів,рівні шуму та ін.). Лікувально-профілактичні заходи передбачають відповідні попередній та періодичні медичні огляди працівників, переведення працівників на легшу роботу за станом здоров’я, безплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням працівників на роботах з тяжкими та шкідливими умовами праці, допомога інвалідам, неповнолітнім та ін.

Відношення в сфері охорони праці регламентується такимиосновними нормативно-правовими документами:

 • Конституція України;
 • закон України “Про охорону праці ”;
 • про внесення змін в Закон України "Про охорону праці ”;
 • нормативно-правові акти з охорони праці, які забезпечують виконання закону України “Про охорону праці ”;
 • закон України “Про пожежну безпеку ”;
 • кодекс законів про працю (КЗпП);
 • закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ”;
 • закон України “Про колективні договори і угоди ”;
 • закон України про охорону навколишнього середовища;
 • закон України про дорожній рух;
 • закон України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку;
 • закон України про поводження з радіоактивними відходами;
 • закон України про охорону здоров’я;
 • правила міжнародних договорів і угодів з охорони праці, зокрема з Міжнародною організацією праці (МОП);
 • спеціальні законодавчі акти (Будівельні норми та правила, Санітарні норми, Правила будови електроустановок, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Норми радіаційної безпеки, Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів та інші нормативні документи);
 • інші офіційні документи.

Закон України “Про охорону праці ” визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Звертаємо увагу студентів, що нова редакція закону України “Про охорону праці ” (рамкового закону) містить преамбулу та дев’ять розділів:

 1. “Загальні положення ” (статті 1– 4).
 2. “Гарантії прав на охорону праці ” (статті 5 – 12).
 3. “Організація охорони праці ” (статті 13 – 24).
 4. “Стимулювання охорони праці ” (статті 25 – 26).
 5. “Нормативно-правові акти з охорони праці ” (статті 27– 30).
 6. “Державне управління охороною праці ” (статті 31 – 37).
 7. “Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці ” (статті 38 – 42).
 8. “Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці ” (статті 43 – 44).
 9. “ Прикінцеві положення ”.

Наведемо тільки деякі фрагменти рамкового закону.

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах: