Новости

Автоматизація проектування сховищ даних у середовищі CASE-засобу E Rwin

Работа добавлена:


Автоматизація проектування сховищ даних у середовищі CASE-засобу E Rwin на http://mirrorref.ru

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

"Автоматизація проектування сховищ даних у середовищі CASE-засобу ERwin"

Мета лабораторної роботи:вивчити концепцію та функціональні можливості сучасних CASE-засобів для проектування сховищ даних на прикладі пакету ERwin; навчитися проектувати сховища даних у середовищі CASE-засобу ERwin .

Для виконання цієї лабораторної роботи студенти повинні мати теоретичні знання з методології проектування сховищ даних (dimensionalmethodology), тобто вивчити метеріал теми 11 і 12.

ХІД РОБОТИ:

Запуск пакету здійснюється з середовища ОС Windows шляхом завантаження через кнопочне меню “Пускнаступного прикладення:Пуск/Все Программы/CA/ERwin/ErwinDataModelerr7.3/ErwinDataModeler.

  1. Створення нової моделі

Для створення нової моделі слід обрати пункт менюFile/New або натиснути піктограму   після чого відкриється вікно Create Model – Select Template (рис. 1)

Для завдання типу моделі для виконання лабораторної роботи треба: у відкритому вікні Create Model – Select Template за допомогою групи радіо-кнопокNewModelTypeобратиLogical/Physical та у цьому ж вікні угрупіTargetDatabase обрати цільову СКБДSQLServer  версії 2005/2008 та натиснути кнопкуOK.

Рис. 1. Діалогове вікно для вибору типу моделі та шаблону

Далі необхідно задати загальні властивості моделі.Для цього за допомогою головного менюModel/ModelProperties - відкриється вікно для опису властивостей моделі (рис. 2).

Спочатку на вкладціGeneralвводимо: ім’я моделі бази даних, ПІБ автора моделі. Також необхідно активізувати групу опційTransformOptions, яка надає додаткової функціональності моделі бази даних при переході до логічного рівня: вмикає автоматичне вирішення проблеми відображення зв’язку “багато до багатьох” та проблеми відображення конструкції “супертип-підтип”.

Для вибору методології моделювання сховища даних требавголовному меню вибратиModel/ModelProperties - відкриється вікно для опису властивостей моделі. В цьому вікні визначаємо назву проекту, його автора та активізуємо групу опційEnableModellingFeatures, яка надаєвимірної функціональності розглядаємої моделі (специфічні ролі таблиць у сховищі даних, іконки, специфічні рівні відображення тощо).

Рис. 2. Вкладинка нотацій діалогового вікна властивостей моделі

З пропонованого набору вкладинок, з погляду на мету лабораторної роботи нас цікавлять дві вкладинки:GeneralтаNotation.

Спочатку на вкладинціNotation(рис.3)слід пересвідчитися, що активована методологія вимірного моделювання (DimensionalModelling).

Рис. 3. Вкладинкадля вибору методології вимірного моделювання

На  вкладинціGeneral(рис.2) вводимо ім’я моделі сховища даних, ПІБ автора моделі. Важливо активізувати групу опційEnable Modelling Features, яка надаєвимірної функціональності розглядаємої моделі (специфічні ролі таблиць у сховищі даних, іконки, специфічні рівні відображення тощо). Обрана методологія передбачає відображення зв’язків діагональними лініями (Diagonal), не ортогональними (ця опція встановлюється за допомогою менюFormat/Stored Display Setiings у групіRelationship lines).

  1. Далі створються сутності та будуються звязки між ними, використовуючи   інструменти, що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Лінійка панелі інструментів

Елемент

Призначення елементу

Створення, відкриття, збереження і друк моделі.

Виклик діалогу Report Browser  для генерації звітів.

Вибір рівня відображення моделі: рівень сутностей, рівень атрибутів і рівень опису.

Зміна масштабу

Генерація схеми БД, синхронізація схеми БД із моделлю і вибір сервера СКБД (доступні лише на фізичному рівні).

Перемикач між логічною та фізичною моделями

Панель інструментівToolbox на логічному  рівні сховища даних

Панель інструментівToolbox на фізичному рівні сховища даних

ПРИМІТКА: докладно з технологією створення сутностей (таблиць), заповнення їх атрибутами, встановлення зв’язків, студенти вже ознайомлені при проведенні лабораторної роботи №1 " Автоматизація проектування баз даних у середовищі CASE-засобу ERwin7.3".

На рис.4-5 наведений створений проект сховища даних на логічному та фізичному рівні.

Рис. 4. Проект сховища даних на логічномурівні.

Рис.5. Проект сховища данихна фізичному рівні.

Для наочного відображаються  ролі таблиць у сховищі даних активізуємо в головному менюFormat/Table Display/Dimensional Icon:

 -таблицяфактів (fact table);

  - таблицявимірів (dimensional table);

  - консольна таблиця (outriggertable).

3.Встановлення параметрів таблиць сховища даних.

3.1.При створенні таблиць вимірів (Dimensiontable),  слід пам’ятати, що цей тип таблиць містить дані, що практично не міняються, або ж міняються дуже рідко, тому зміна таблиць вимірювань може призвести до аномалій і різного роду колізій. Для того щоб запобігти виникненню різного роду протиріч при зберіганні даних ERwin дозволяє задавати такі параметри редагування таблиць вимірів (SlowlyChanging)   див. рис. 6:

Рис.6.  Вкладинка вимірів діалогового вікна властивостей сутності в сховищі даних

Type 1 – перезаписування старих даних новими, при якому старі дані знищуються.

Type 2 - створення нового запису в таблиці вимірювань із новими даними і тимчасовими вимірами. В цьому випадку старі дані зберігаються і можливе відстеження історії внесення змін до даних, але при цьому необхідно генерувати ключі для посилань на старі дані.

Type 3- запис нових даних у додатковому полі того самого запису. В цьому випадку зберігається початкове й останнє значення. Усі проміжні значення втрачаються, тобто не видно історії внесення змін до таблиць вимірювань на протязі всього терміну експлуатації сховища даних.

3.2. Обравши закладинкуData Movement(рис.7), необхідно обрати для таблиці сховища даних (із випадаючого списку вжестворених попередньо правил) відповідні шість типів правил маніпулювання даними : оновлення (Refresh), поповнення (Append), резервне копіювання (Backup), відновлення (Recovery), архівування (Archiving) і очистка (Purge).

Для створення нових правил необхідно натиснути кнопку  для виклику вікна редактора правил, і для створюваного правила необхідно задати його ім’я (Rulename), обрати один із пропонованих шести типів (Type) та записати словесний опис правила на вкладниціDefinition, а на вкладниціAttachment (рис. 9) слід обрати, яка таблиця є об’єктом створеного правила.

Рис.7.Вікно для вибору правил маніпулювання данимив сховищі даних

Рис.8. Діалогове вікно редактора правил маніпулювання даних у сховищі даних

4. При проектуванні сховищ даних в ERwin  можна визначити  метадані:

  • джереладаних для сховища даних;
  • метод, за допомогою якого дані  вибираються, фільтруються, очищаються та перетворюються перш ніж потрапити до сховища даних.

4.1. Для документування інформації про джерела даних використовується редактор  Data Warehouse Sourses, який викликається з менюModel/DataSources(рис.9).

В цьому вікні на 3-х вкладинках необхідно визначити опції джерел даних для сховища даних, що проектується,  зокрема, для обраної у верхній частині вікна у таблиці назви джерела даних:

на вкладинці General: увести системне ім’я БД, назву сервера, де розташована БД, тип СКБД та її версію;

на вкладинці Detail: визначити імена таблиць - джерел даних, назви їх атрибутів, тип даних атрибутів;на вкладинціDefinition: увести текстове визначення джерела даних.

і

Рис.9.  Діалогове вікно редактора джерел даних у сховищі даних

Практичного застосування визначені вище потенційні джерела даних набувають у вкладинціDataSource (рис. 11) вікна редактора колонок таблиці (викликається з менюModel/Colums).

Тут у поліDataSourceдля відповідного стовпчика таблиці можна призначити попередньо визначене джерело даних: клацнути на кнопці , вибрати відповідну колонку та натиснутиSelect.

Рис. 10. Вікно встановлення джерел даних діалогового вікна колонок таблиці  в сховищі даних (на фізичному рівні)

4.2. А у поліTransformComment вноситься додаткова інформація: про метод за допомогою якого дані вибираються, фільтруються, очищаються та перетворюються перш ніж потрапити до сховища даних.

5. Друк звіту.За допомогою майстра генерації звітів, що викликається з менюTools/ReportBuilder побудувати й роздрукувати звіт, що містить: інформацію про таблиці та їх параметри, інформацію про правила маніпулювання даними та інформацію про джерела даних.

У першому вікні діалогуReporttemplate можна обрати для роботи або вже сконфігурований та збережений шаблон звіту чи за допомогою кнопкиNew створити новий, вказавши вихідний формат (Outputtype):HTML,RTF,TXT.

Далі, у вікні конфігурування звітуReporttemplatebuilder(рис. 12) слід натиснути на кнопці  для встановлення глобальних параметрів звіту: формату вихідного файлу та наявності змісту звіту, назви звіту та її оформлення, верхнього колонтитула, нижнього колонтитула, опису звіту, та його розташування. (ОБОВ’ЯЗКОВО у колонтитулі звіту має бути внесено ПІБ студента, що виконує лабораторну роботу).

Рис. 11. Основне вікно конфігурування звіту

Для конфігурування вмісту звіту, необхідно вибрати з лівої частини вікна (Availablesections) із доступних для документування розділів необхідні та натиснути на кнопку  для внесення їх у звіт.

Для видалення обраного розділу необхідно скористатися кнопкою .

Далі у правій частині вікна (Reportlayout) слід два рази клацнути на внесеній групі параметрів для безпосереднього виділення у дереві властивостей (Propertytree) тих параметрів, що будуть відображатися у звіті.

Для виконання цього завдання лабораторної роботи, необхідно у лівій частині вікнаReportTemplateBuilderобрати  у групіPhysical об’єктTableта внести його у зміст звіту. Далі необхідно виділити у обраному розділіTableу групіFilterвсі основні параметри документування (рис. 12),  опціїDataWarehouseRule та опціїColumn/DataWarehouseSource.

Тут же на вкладинціSection можна задати оформлення обраного розділу звіту.

Для запуску звіту на генерацію необхідно натиснути кнопку .

Рис. 12. Діалогове вікно конфігурування вмісту звіту

6.Запроектовану модель сховища передати вSQLServer 2008

Рис. 13. Схема даних спроектованої в Erwin моделі та переданої у MS Access

У ЗВІТ ПРО ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ ОБОВ’ЯЗКОВО ВКЛЮЧАЄТЬСЯ:

  • роздруківка побудованої студентом  моделі сховища даних на логічному та фізичному рівнях у середовищіERwin за допомогою меню File/Print Setup та File/Print (обов’язково з наявним текстовим блоком, у якому вказане ПІБ студента та номер групи).

   роздруківка з генерованого звіту (згідно п. 8).

Автоматизація проектування сховищ даних у середовищі CASE-засобу E Rwin на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Автоматизація проектування баз даних з використанням CASE-засобу Erwin Data Modeler 7.3

2. Реферат Автоматизація системи обліку даних танцювальної студії

3. Реферат Лабораторна робота Створення бази даних в середовищі СКБД Microsoft SQL Server 2008

4. Реферат Проектування бази даних

5. Реферат Проектування бази даних міських інженерних споруд

6. Реферат Проектування бази даних меню установи громадського харчування

7. Реферат Розробка стратегії, аналіз, концептуальне моделювання та проектування бази даних проходження практики студентами ВНЗ (на прикладі факультету комп’ютерних наук НАУ)

8. Реферат Додавання-видалення та редагування даних таблиць бази даних операторами мови SQL

9. Реферат VBA. Введення-виведення даних через діалогові вікна, перетворення даних, константи

10. Реферат Створення простої програми для відображення даних з бази даних