Новости

Лабораторна робота Створення бази даних в середовищі СКБД Microsoft SQL Server 2008

Работа добавлена:


Лабораторна робота Створення бази даних в середовищі СКБД Microsoft SQL Server 2008 на http://mirrorref.ru

Лабораторна робота №2.

2.1. «Створення  бази даних в середовищі СКБДMicrosoftSQL

Server 2008»

Мета лабораторної роботи: вивчити архітектуру та функціональні можливості сучасних реляційних СКБД на прикладіMicrosoftSQLServer 2008  та набути практичних навичок створення    бази даних  в середовищі данної СКБД.

Наведена нижче інструкція до лабораторної роботи показана на прикладі вирішення наступної задачі.

Фірма спеціалізується на продажу автомобілів іноземного виробництва. Продажу організують  менеджери фірми через філіали, що знаходяться у регіонах.Дані про характеристики автомобілів та їх наявність на складі ведеться централізовано, доступ до неї мають всі менеджери.  При проектуванні БД врахувати наявність в ній таких атрибутів:  код автомобіля (Kod_avto,Number(3) ), назва автомобіля (Name_avto,CHAR(10) ), код моделі (Kod_mod,Number(3) ),  назва моделі (Name_mod,CHAR(10) ),  код типу двигуна (Kod_dw,Number(3) ),  об”єм двигуна (Litraz,Number(2,1) ),  ціна (Cina,Number(6) ),   наявність на складі (кількість) (Kol_S,Number(2) ),   код філії (Kod_fil,Number(4) ),  назва філії (Name_fil,CHAR(4) ),    код регіону (Kod_reg,Number(2) ),   назва регіону (Name_reg,CHAR(14) ) , код менеджера (Kod_men,Number(3) ),   ПІБ менеджера (Name_men,CHAR(10) ), дата продаж (Date_p,D(8) ) кількість продано (Kol_P,Number(1) ).

ХІД РОБОТИ:

Для створення БД в СКБДMicrosoftSQLServer необхідно завантажитиSQLServerManagementStudio (Пуск/Все программы/MicrosoftSQLServer 2008/SQLServerManagementStudio) – тонкий клієнт для роботи зMicrosoftSQLServer.    У вікні, що зявиться (рис. 1) ннеобхідно вказати:

  • Тип сервера (Servertype) –DatabaseEngine
  • Ім’я сервера (Servername) – місце розташуванняMicrosoftSQLServer.
  • Аутентифікація (Authentification) вказується метод авторизації.

Є два віріанти :Database Authentication і Windows Authentication.

 Якщо був обраний метод авторизаціїDatabaseAuthentication, то в поляхUserName іPassword необхідно ввести відповідно ім’я користувача та пароль.

При використанні методуWindowsAuthentication з’єднання із СКБДMicrosoftSQLServer буде відбуватися з користувачем, який увійшов до ОСWindows. В обох випадках користувач повинен мати права на створення БД.

Рис. 1. Вікно з’єднання ізMicrosoftSQLServer

Після заповнення всіх необхідних полів натисністьСоединить (Connect).Якщо з’єднання пройшло успішно, то зліва у вікніОбозреватель объектов (ObjectExplorer) з’явиться структураSQLServer(Рис. 2).

Рис.2.ВікноMicrosoft SQL Server Management Studioпісля з’єднання ізMicrosoft SQL Server

Для створення БД є два способи: через конструкторObjectExplorerчи з використанням операторівTrasact-SQL.

Перший  спосібстворення БДчерез конструкторObjectExplorer- натиснути праву кнопку мишки на рядкуБазы данных(Databases) і обрати опціюСоздать базу данных (NewDatabase).  У наступному вікні в поліDatabasename ввести ім’я нової БД та натиснутиОК(Рис. 3).

Рис.3.Створення нової БД в середовищіMicrosoftSQLServer

Підтвердженням успішного створення БД буде поява назви вказаної БД  серед списку баз данихБазы данных (Databases) (Рис.4) .

Рис.4.Результат створеної БД

Переглянути створення БДAWTO за допомогою операторів мовиTransact-SQL можна активізувавши опціюСценарійвцьомужвікні (див.рис.5)

USE[master]

GO

/****** Object:  Database [AWTO]    Script Date: 01/21/2013 13:48:59 ******/

CREATEDATABASE[AWTO]ONPRIMARY

(NAME=N'AWTO',FILENAME=N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\AWTO.mdf',

SIZE= 3072KB,MAXSIZE=UNLIMITED,FILEGROWTH= 1024KB)

LOGON

(NAME=N'AWTO_log',FILENAME=N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\AWTO_log.ldf',

SIZE= 1024KB,MAXSIZE= 2048GB,FILEGROWTH= 10%)

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETCOMPATIBILITY_LEVEL= 100

GO

IF(1=FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))

begin

EXEC[AWTO].[dbo].[sp_fulltext_database]@action='enable'

end

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETANSI_NULL_DEFAULTOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETANSI_NULLSOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETANSI_PADDINGOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETANSI_WARNINGSOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETARITHABORTOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETAUTO_CLOSEOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETAUTO_CREATE_STATISTICSON

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETAUTO_SHRINKOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETAUTO_UPDATE_STATISTICSON

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETCURSOR_CLOSE_ON_COMMITOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETCURSOR_DEFAULTGLOBAL

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETCONCAT_NULL_YIELDS_NULLOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETNUMERIC_ROUNDABORTOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETQUOTED_IDENTIFIEROFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETRECURSIVE_TRIGGERSOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETDISABLE_BROKER

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETAUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNCOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETDATE_CORRELATION_OPTIMIZATIONOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETTRUSTWORTHYOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETALLOW_SNAPSHOT_ISOLATIONOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETPARAMETERIZATIONSIMPLE

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETREAD_COMMITTED_SNAPSHOTOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETHONOR_BROKER_PRIORITYOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETREAD_WRITE

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETRECOVERYFULL

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETMULTI_USER

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETPAGE_VERIFYCHECKSUM

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETDB_CHAININGOFF

GO

Рис. 5. Сценарій створення БДAWTO  за допомогою операторів мовиTransact-SQL

Другий спосібстворення БДз використанням операторівTransact-SQL:

CREATE DATABASE db_name

  [ON [PRIMARY]{file_spec1}, ….]

  [LOG ON {file_spec2}, ….]

 [COLLATEcollaction_name]

 [FOR {ATTACH I ATTACH_REBUILD_LOG} ]

ОпціяON – задає всі файли БД явно.

file_spec– задає додаткові опції такі як логічне ім’я файла, фізичне ім’я та розмір

PRIMARY – задає перший найважливіший файл, який містить системні таблиці та іншу внутрішню інформацію про БД. Якщо ця опція відсутня, то перший файл у списку специфікацій використовується як первинний.

LOGON - визначає файл для розміщення протоколу трансакцій. Якщо опціяLOGON відсутня то протокол трансакцій створюється за змовчанням.

COLLATE – задає порядок сортування  БД.

FOR {ATTACHIATTACH_REBUILD_LOG} – вказує, що БД створена шляхом приєднання набору файлів операційної системи.

Приклад створення бази даних без явних специфікацій

USE master;

CREATEDATABASEawto_N;

Система за змовчанням створить два файли: логічний з іменем –avto_N, розмір 2 Мбайта  і протокол трансакцій з іменемavto_N_log – розмір 1Мбайт.

Максимальна кількість БД, яку може підтримуватиSQL Server 2008  становить  -32767.

В базі даних для зберігання використовуються три типи файлів. Це первинні і вторинні файли та журнали трансакцій. База даних повинна обов’язково містити первинний файл і принаймі один журнал трансакцій.  При необхідності можна створити  один чи декілька вторинних файлів даних і додаткові  файли журналів транзакцій.

Первинні  файли -містять інформацію запуску  бази даних. Також в первинних файлах  зберігаються дані. В кожній базі даних є один первинний файл даних.

Вторинні  файли –містять всі дані, які не помістилися в первинному файлі. Якщо первинний  файл має великий  розмір  достатній для зберінання  всієї  бази даних, то в такій базі даних вторинні файли  не використовуються.

Журнали  трансакціймістять дані, які  необхідні для відновлення бази даних.В кожній базі даних повинен бути як мінімум один журнал трансакцій. Мінімальний розмір файла журналу дорівнює 512 КБ.

Наступним крокомпісля створення БД буде створення таблицьбази данихAWTO.Імена таблиць повинні бути унікальними в одній базі даних,  імена стовпчиків теж повинні бути унікальними в межах однієї таблиці.

Таблиці також можна створюв