Новости

Лабораторна робота Створення бази даних в середовищі СКБД Microsoft SQL Server 2008

Работа добавлена:


Лабораторна робота Створення бази даних в середовищі СКБД Microsoft SQL Server 2008 на http://mirrorref.ru

Лабораторна робота №2.

2.1. «Створення  бази даних в середовищі СКБДMicrosoftSQL

Server 2008»

Мета лабораторної роботи: вивчити архітектуру та функціональні можливості сучасних реляційних СКБД на прикладіMicrosoftSQLServer 2008  та набути практичних навичок створення    бази даних  в середовищі данної СКБД.

Наведена нижче інструкція до лабораторної роботи показана на прикладі вирішення наступної задачі.

Фірма спеціалізується на продажу автомобілів іноземного виробництва. Продажу організують  менеджери фірми через філіали, що знаходяться у регіонах.Дані про характеристики автомобілів та їх наявність на складі ведеться централізовано, доступ до неї мають всі менеджери.  При проектуванні БД врахувати наявність в ній таких атрибутів:  код автомобіля (Kod_avto,Number(3) ), назва автомобіля (Name_avto,CHAR(10) ), код моделі (Kod_mod,Number(3) ),  назва моделі (Name_mod,CHAR(10) ),  код типу двигуна (Kod_dw,Number(3) ),  об”єм двигуна (Litraz,Number(2,1) ),  ціна (Cina,Number(6) ),   наявність на складі (кількість) (Kol_S,Number(2) ),   код філії (Kod_fil,Number(4) ),  назва філії (Name_fil,CHAR(4) ),    код регіону (Kod_reg,Number(2) ),   назва регіону (Name_reg,CHAR(14) ) , код менеджера (Kod_men,Number(3) ),   ПІБ менеджера (Name_men,CHAR(10) ), дата продаж (Date_p,D(8) ) кількість продано (Kol_P,Number(1) ).

ХІД РОБОТИ:

Для створення БД в СКБДMicrosoftSQLServer необхідно завантажитиSQLServerManagementStudio (Пуск/Все программы/MicrosoftSQLServer 2008/SQLServerManagementStudio) – тонкий клієнт для роботи зMicrosoftSQLServer.    У вікні, що зявиться (рис. 1) ннеобхідно вказати:

  • Тип сервера (Servertype) –DatabaseEngine
  • Ім’я сервера (Servername) – місце розташуванняMicrosoftSQLServer.
  • Аутентифікація (Authentification) вказується метод авторизації.

Є два віріанти :Database Authentication і Windows Authentication.

 Якщо був обраний метод авторизаціїDatabaseAuthentication, то в поляхUserName іPassword необхідно ввести відповідно ім’я користувача та пароль.

При використанні методуWindowsAuthentication з’єднання із СКБДMicrosoftSQLServer буде відбуватися з користувачем, який увійшов до ОСWindows. В обох випадках користувач повинен мати права на створення БД.

Рис. 1. Вікно з’єднання ізMicrosoftSQLServer

Після заповнення всіх необхідних полів натисністьСоединить (Connect).Якщо з’єднання пройшло успішно, то зліва у вікніОбозреватель объектов (ObjectExplorer) з’явиться структураSQLServer(Рис. 2).

Рис.2.ВікноMicrosoft SQL Server Management Studioпісля з’єднання ізMicrosoft SQL Server

Для створення БД є два способи: через конструкторObjectExplorerчи з використанням операторівTrasact-SQL.

Перший  спосібстворення БДчерез конструкторObjectExplorer- натиснути праву кнопку мишки на рядкуБазы данных(Databases) і обрати опціюСоздать базу данных (NewDatabase).  У наступному вікні в поліDatabasename ввести ім’я нової БД та натиснутиОК(Рис. 3).

Рис.3.Створення нової БД в середовищіMicrosoftSQLServer

Підтвердженням успішного створення БД буде поява назви вказаної БД  серед списку баз данихБазы данных (Databases) (Рис.4) .

Рис.4.Результат створеної БД

Переглянути створення БДAWTO за допомогою операторів мовиTransact-SQL можна активізувавши опціюСценарійвцьомужвікні (див.рис.5)

USE[master]

GO

/****** Object:  Database [AWTO]    Script Date: 01/21/2013 13:48:59 ******/

CREATEDATABASE[AWTO]ONPRIMARY

(NAME=N'AWTO',FILENAME=N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\AWTO.mdf',

SIZE= 3072KB,MAXSIZE=UNLIMITED,FILEGROWTH= 1024KB)

LOGON

(NAME=N'AWTO_log',FILENAME=N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\AWTO_log.ldf',

SIZE= 1024KB,MAXSIZE= 2048GB,FILEGROWTH= 10%)

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETCOMPATIBILITY_LEVEL= 100

GO

IF(1=FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))

begin

EXEC[AWTO].[dbo].[sp_fulltext_database]@action='enable'

end

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETANSI_NULL_DEFAULTOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETANSI_NULLSOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETANSI_PADDINGOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETANSI_WARNINGSOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETARITHABORTOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETAUTO_CLOSEOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETAUTO_CREATE_STATISTICSON

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETAUTO_SHRINKOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETAUTO_UPDATE_STATISTICSON

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETCURSOR_CLOSE_ON_COMMITOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETCURSOR_DEFAULTGLOBAL

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETCONCAT_NULL_YIELDS_NULLOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETNUMERIC_ROUNDABORTOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETQUOTED_IDENTIFIEROFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETRECURSIVE_TRIGGERSOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETDISABLE_BROKER

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETAUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNCOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETDATE_CORRELATION_OPTIMIZATIONOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETTRUSTWORTHYOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETALLOW_SNAPSHOT_ISOLATIONOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETPARAMETERIZATIONSIMPLE

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETREAD_COMMITTED_SNAPSHOTOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETHONOR_BROKER_PRIORITYOFF

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETREAD_WRITE

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETRECOVERYFULL

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETMULTI_USER

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETPAGE_VERIFYCHECKSUM

GO

ALTERDATABASE[AWTO]SETDB_CHAININGOFF

GO

Рис. 5. Сценарій створення БДAWTO  за допомогою операторів мовиTransact-SQL

Другий спосібстворення БДз використанням операторівTransact-SQL:

CREATE DATABASE db_name

  [ON [PRIMARY]{file_spec1}, ….]

  [LOG ON {file_spec2}, ….]

 [COLLATEcollaction_name]

 [FOR {ATTACH I ATTACH_REBUILD_LOG} ]

ОпціяON – задає всі файли БД явно.

file_spec– задає додаткові опції такі як логічне ім’я файла, фізичне ім’я та розмір

PRIMARY – задає перший найважливіший файл, який містить системні таблиці та іншу внутрішню інформацію про БД. Якщо ця опція відсутня, то перший файл у списку специфікацій використовується як первинний.

LOGON - визначає файл для розміщення протоколу трансакцій. Якщо опціяLOGON відсутня то протокол трансакцій створюється за змовчанням.

COLLATE – задає порядок сортування  БД.

FOR {ATTACHIATTACH_REBUILD_LOG} – вказує, що БД створена шляхом приєднання набору файлів операційної системи.

Приклад створення бази даних без явних специфікацій

USE master;

CREATEDATABASEawto_N;

Система за змовчанням створить два файли: логічний з іменем –avto_N, розмір 2 Мбайта  і протокол трансакцій з іменемavto_N_log – розмір 1Мбайт.

Максимальна кількість БД, яку може підтримуватиSQL Server 2008  становить  -32767.

В базі даних для зберігання використовуються три типи файлів. Це первинні і вторинні файли та журнали трансакцій. База даних повинна обов’язково містити первинний файл і принаймі один журнал трансакцій.  При необхідності можна створити  один чи декілька вторинних файлів даних і додаткові  файли журналів транзакцій.

Первинні  файли -містять інформацію запуску  бази даних. Також в первинних файлах  зберігаються дані. В кожній базі даних є один первинний файл даних.

Вторинні  файли –містять всі дані, які не помістилися в первинному файлі. Якщо первинний  файл має великий  розмір  достатній для зберінання  всієї  бази даних, то в такій базі даних вторинні файли  не використовуються.

Журнали  трансакціймістять дані, які  необхідні для відновлення бази даних.В кожній базі даних повинен бути як мінімум один журнал трансакцій. Мінімальний розмір файла журналу дорівнює 512 КБ.

Наступним крокомпісля створення БД буде створення таблицьбази данихAWTO.Імена таблиць повинні бути унікальними в одній базі даних,  імена стовпчиків теж повинні бути унікальними в межах однієї таблиці.

Таблиці також можна створювати двома способами: за допомогою конструктора та з використанням оператораCREATETABLE.

Створення таблиць за допомогою конструктора.

  1. Для цьогонеобхіднонеобхідно натиснути ліву клавішу мишки  на імені бази даних і у меню, що з’явиться (рис. 6), вибрати опціюСоздать таблицу(CREATETABLE ) активізувавши  правою кнопкую мишкиТаблицы (TABLE).

Рис.6.  Вікно виклику конструктора для створення таблиць

  1. У вікні конструктора (рис.7) вводяться імена полів таблиці та їх формати,  визначається поле первинного ключа, а також в колонці конструктора«Разрешить значение NULL» дається дозвіл чи заборона нульового значення.

Рис. 7. Вікно  конструктора для створення таблиць

Аналогічно створюємо таблицю «Довідник регіонів»

  1. В нижній половині екрану  конструктора зі створення таблиці в розділі«Свойства столбцов» вводиться  опис ключового поля  в«Спецификация идентификатора/ (Идентификатор)»значення«Нет» змінюємо  на«Да» для того щоб  ідентифікатор коду регіону  формувався автоматично. Властивість«Идентифицирующий столбец» (Identity), як правило використовується разом з типом  данихint, призначена для автоматичного збільшення на одиницю значення відповідного ключа  при  дозапису  кожного нового рядка в таблицю. Наприклад, регіон, добавлений в таблицю першим, буде мати значенння ідентифікатора - 1, другим – 2, третім – 3, і т.д.
  2. Після закриття вікна конструктора вводиться імя таблиці. Створена таблиця появиться  в дереві  оглядача  об’єктів в папці«Таблицы».

Аналогічно проектуються  всі інші таблиці БД. Обовязковою умовою проектування БД є представлення її в нормалізованому вигляді.

Для активізації сценарію створення таблиці на мовіTransact-SQL необхідно правою кнопкою мишки в  випадаючому меню  вибрати:Создать сценарий для таблицы/ИспользуяCREAT/ Новое окно редактора запросов(рис.8).

Рис.8. Вікно  для активізації сценарію зі створення таблиці «Довідник регіонів» (Avto) на мовіTransact-SQL

Сценарій зі створення таблицьAvto іREGION  на мовіTransact-SQL відображений відповідно  на рис.9, 10.

USE [AWTO]

GO

/****** Object:  Table [dbo].[Avto]    Script Date: 02/24/2012 15:27:18 ******/

SETANSI_NULLSON

GO

SETQUOTED_IDENTIFIERON

GO

CREATETABLE[dbo].[Avto](

[Kod_awto][numeric](3, 0)NOTNULL,

[Name_awto][nchar](10)NULL,

CONSTRAINT[PK_Avto]PRIMARYKEYCLUSTERED

([Kod_awto]ASC)

WITH(PAD_INDEX=OFF,STATISTICS_NORECOMPUTE=OFF,IGNORE_DUP_KEY=OFF,

ALLOW_ROW_LOCKS=ON,ALLOW_PAGE_LOCKS=ON)ON[PRIMARY])ON[PRIMARY]

GO

Рис. 9. Сценарій створення таблиціAvto  на мовіTransact-SQL.

USE[AWTO_2014]

GO

/****** Object:  Table [dbo].[REGION]    Script Date: 15.09.2014 13:05:46 ******/

SETANSI_NULLSON

GO

SETQUOTED_IDENTIFIERON

GO

CREATETABLE[dbo].[REGION](

[Kod_reg][int]IDENTITY(1,1)NOTNULL,

[Name_reg][nchar](50)NOTNULL,

CONSTRAINT[PK_REGION]PRIMARYKEYCLUSTERED

(

[Kod_reg]ASC

)WITH(PAD_INDEX=OFF,STATISTICS_NORECOMPUTE=OFF,IGNORE_DUP_KEY=OFF,ALLOW_ROW_LOCKS=ON,ALLOW_PAGE_LOCKS=ON)ON[PRIMARY]

)ON[PRIMARY]

GO

Рис.10. Сценарій створення таблиціREGION  на мовіTransact-SQL.

Параметр  IDENTITY в  CREATE TABLE

Цей параметр використовується для автоматичного збільшення ідентифікаційного номера в таблиці.

Побудова діаграми (схеми) БД.

SQLServer  підтримує звязки між таблицями 1:1 та 1:Б. Необхідною умовою звязування двох таблиць є наявність в них  спільних атрибута, які представлені  одинаковим типом і форматом.  Батьківською таблицею  є таблиця з первинними ключами, дочірньою – таблиця з відповідними вторинними (зовнішніми) ключами.    Для створення діаграми необхідно активізувати опціюСоздать диаграмму базы данных (   ), клікнувши правою кнопкою мишки по пункту менюДиаграммы баз данных  (    )(рис.11).

Рис.11 . Вікно  для активізації створення діаграми БД

Діаграма створюється за допомогою мишки, шляхом об’єднання первинних та вторинних ключів батьківської та дочірньої таблиці  за умови що вони представлені одним типом та мають одинакові формати.   Діаграма бази данихAWTO  наведена на рис. 12.

Рис.12. Діаграма бази данихAWTO

Відмітивши мишкою  дугу і активізувавши в менюВид/Окно свойстваможна  задати правила для операційINSERT іUPDATE (рис.13)

Рис.13. Вікно для активізації  правил виконання операційINSERT  іUPDATE

Правила  (INSERT) –вказують на те , що відбудеться при спробі вилучити рядок, який задіяний у зв’язку з зовнішнім ключем.Можуть бути задані наступні варіанти цього правила:

Нема дії.   Повідомлення про те , що вилучення не можливе і інструкція  DELETE не виконується.

Каскад (CASCADE) -вказує на те, що вилучивши рядок з батьківської таблиці  будуть вилучені всі рядки з дочірних (підпорядкованих) таблиць, які мають відповідне значення вторинного (зовнішнього) ключа.

      ПрисвоїтиNULL.   Задає значеняNULL, якщо всі зовнішні ключі можуть вміщувати значенняNULL.

Присвоїти значення за змовчанням - Задає значення за змовчанням, якщо всі зовнішні ключі в таблиці мають значення за змовчанням.

Правила внесення змінUPDATEвказують на те, що відбудеться при спробі змінити рядок, який задіяний у звязку з зовнішнім ключем.Можуть бути задані наступні варіанти цього правила:

Нема дії.   Повідомлення про, що оновлення  не можливе і інструкція UPDATE  не буде виконана.

Каскад.   Оновлює всі відповідні  зв’язані поля , які містять дані, що приймають участь у звязкуз зовнішнім ключем. Тобто зміна значення первинного ключа в батьківській таблиці по каскаду призведе до зміни відповідних вторинних ключів  у дочірних таблицях.

Присвоїти NULL.   Задає  значення NULL, якщо  зовнішні ключі можуть вміщувати значення NULL.

Присвоїти значення за змовчанням.Задає значення за змовчанням, якщо всі зовнішні ключі в таблиці мають значення за змовчанням.

Після створення діаграми БД, запроектованої за індивідуальним завданням, її необхідно завантажити тестовим (контрольним) прикладом, який буде використаний для  реалізації запитів до БД  в лабораторній роботі №3.

Примітка. В першу чергу завантажуються таблиці довідники, що не мають вхідних дуг. Кожна таблиця оперативної інформації повинна містити 30-40 рядків для можливості опрацювання всіх запитів.

Для створення резервної копії учбової БД з метою перенесення її на інший компьютер чи відновлення у разі її руйнування необхідно спочатку від’єднати БД від сервера. Сценарій виконання процедури  від’єднати наведено в п.2.2.

2.2. ВІД’ЄДАННЯ БАЗИ ДАНИХ ВІД СЕРВЕРА

Для визначення, де фізично зберігається  БД, яку ми хочемо від’єднати активізуємо на відповідній БД опцію  Свойства (Properties)  (рис.14).

Зявиться наступне вікно, в якому активізуємо  закладинкуФайли (Files)(рис.15).

Рис.14. Вікно  активізації параметрів длявідєднання від сервера

Рис.15. Вікно  властивостей бази даних

Рис.16.  Вікно після активізації параметра Файли (Files)

В цьому  вікні зберігається шлях (Peth)до нашої бази даних. Запам’ятаємо цей шлях   і натиснемо   Отмена (Cancel) (рис.17).

Знову встановлюємо мишку на БД, яку хочемо відєднати,  активізуємо: Задачи (Tasks)/Отсоединить  (Detach…)  (рис.18).

Рис.17.  Вікно, в якому вказано директорію, де зберігається база даних, яку будемо відєднувати

Рис.18.  Вікно для активізації  відєднання БД від сервера

У новому вікні  (рис.19),  активізуємо перемикач  Удалить соединение (DropConnections), для того щоб від’єднати будь-які можливі з’єднання з базою даних  і тиснемо ОК. База даних  зникне з переліку БДSQLServer.

Рис.19.  Вікно для вилучення зєднання БД з сервером

2.3. ПІД’ЄДАННЯ БАЗИ ДАНИХ ВІД СЕРВЕРА

Активізуємо БД і вибираємо опцію Присоединить (Attach) (рис.20).   У наступному вікні (рис.21) ,натиснувши кнопку добавить, вибираємо базу даних, яку необхідно підєднати бо сервера і тиснемо ОК.

Рис.20.  Вікно для  активізації  підєднання БД з сервером

Рис.21.  Вікно для вибору БД, яку   підєднуємо до сервера

У  наступному вікні  (рис.22) «Присоединение баз данных»  тиснемо  ОК і наша БД буде підєднана до сервера.

Рис.22.  Вікно    підєднання  бази даних до сервера

Для того щоб БД, приєднання якої виконувалось, з’явилась у переліку БДSQLServer, необхідно  активізувавши правою кнопкою мишки  Бази даних вибрати операцию відновити (див. рис.23).

Рис.23.  Вікно оновлення БД

Лабораторна робота Створення бази даних в середовищі СКБД Microsoft SQL Server 2008 на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Створення нової бази даних у СУБД Microsoft Access

2. Реферат Створення простої програми для відображення даних з бази даних

3. Реферат Поняття запиту до реляційної бази даних. Створення таблиць, запитів на вибірку даних і звітів з використанням конструктора. Створення таблиць, запитів на вибірку даних і звітів з використанням майстрів

4. Реферат Робота із внутрішніми (динамічними) базами даних: додавання фактів у базу, видалення фактів з бази. Проекти Телефонний довідник, Словник

5. Реферат Додавання-видалення та редагування даних таблиць бази даних операторами мови SQL

6. Реферат Практическое изучение системы Windows Server 2008

7. Реферат Лабораторна робота Календарне планування

8. Реферат РОБОТА В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB

9. Реферат РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ ВWORD. РОБОТА З ГРАФІКОЮ. ВИКОНАННЯ ВІЗИТКИ. ВИКОРИСТАННЯ НАБОРУ АВТОФІГУРИ ДЛЯ НАКРЕСЛЕННЯ БЛОК-СХЕМ. СТВОРЕННЯ ЗМІСТУ ДОКУМЕНТА

10. Реферат Робота з віртуальною машиною лабораторна работа