Новости

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Практикум з загальної психології Психічні процеси та властивості людини

Работа добавлена:


Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Практикум з загальної психології Психічні процеси та властивості людини на http://mirrorref.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з дисципліни

«ПРАКТИКУМ З ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

Частина 1 - «Психічні процеси та властивості людини»

для студентів1 курсуспеціальності 6.030102 – «Психологія» денної та заочноїформ навчання

2014

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Практикум з загальної психології» - Частина 1 - «Психічні процеси та властивості людини» для студентів 1 курсу спеціальності 6.030102 – «Психологія» денної та заочної форм навчання / Укл.: О.А. Черепєхіна, А.В. Репецька. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 62с.

Укладачі:  О.А. Черепєхіна, доцент, к.психол.н.,

     А.В. Репецька, викладач.

Рецензенти: М.С. Хрустальова, доцент, к. політ.н.,

        Т.О. Бородулькіна, доцент, к психол.н.

Затверджено

на засіданні кафедри психології

Протокол №5від 13 лютого 2014р

ЗМІСТ

ВСТУП...................................................................................................

5

1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ....................................................................

7

2. ПІДГОТОВЧІ робОтИ...................................................................

10

3. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ................................................................

13

3.1. Вимоги до виконання лабораторних робіт..................................

13

3.2. Перелік та короткий зміст лабораторних робіт........................

18

3.2.1. Особливості нервової системи................................................

18

ЛР №1:Визначення сили нервової системи(теппінг-тестЄ.П. Ільїна)……..................................................................…….........

18

ЛР №2: Визначення властивостей нервової системи за допомогою опитувальника «Оцінка індивідуально-типологічних особливостей особистості»................................................................

19

3.2.2. Відчуття.......................................................................................

20

ЛР №3: Дослідження ролі відчуттів у пізнавальній діяльності людини (тактильні відчуття)...............................................………...

20

ЛР №4:Визначення абсолютного порогу просторових відчуттів ...

21

3.2.3. Сприймання.................................................................................

22

ЛР №5:Дослідження сприймання часу ...…………… …………….

22

ЛР №6:Дослідження пізнавального контролю при сприйманні….

23

ЛР №7:Дослідження особливостей зорового сприймання ……....

24

ЛР №8: Ілюзії установки. Дослідження ілюзії розміру……………

25

ЛР №9: Дослідження індивідуальних особливостей сприймання (полезалежності-поленезалежності)…….................................……

26

3.2.4. Пам’ять........................................................................................

27

ЛР №10:Дослідження обсягу короткочасної пам'яті ....……….....

27

ЛР №11:Дослідження опосередкованого запам'ятовування............

27

ЛР №12: Методика «Піктограма»........................................................

27

ЛР №13:Порівняльне дослідження безпосереднього і опосередкованого запам'ятовування абстрактних понять...............

30

ЛР №14:Дослідження переважаючого типу запам'ятовування......

31

3.2.5. Увага...........................................................................................

31

ЛР №15:Дослідження ступеня концентрації та стійкості уваги (коректурна проба – Тест Бурдону)...................................................

31

ЛР №16:Дослідження вибірковості уваги........................................

32

ЛР №17: Дослідження інтелектуальної лабільності.........................

33

ЛР №18: Дослідження переключення уваги  (за допомогою модифікованої таблиці Шульте)........................................................

33

ЛР №19:Вивчення переключення і розподілу уваги (методика Шульте-Горбова «Червоно-чорна таблиця»)....................................

34

3.2.6. Мислення....................................................................................

35

ЛР №20:Дослідження впливу установки на спосіб вирішення завдань..................................................................................................

35

ЛР №21:Дослідження аналітичності мислення...............................

36

ЛР №22:Дослідження рефлексивності мислення.............................

36

3.2.7. Уява...............................................................................................

36

ЛР №23: Дослідження продуктивності уяви.................................

36

ЛР №24: Дослідження індивідуальних особливостей уяви..............

37

3.2.8. Емоційно-вольові психічні процеси........................................

37

ЛР №25: Тест САН (самопочуття, активність, настрій)....................

37

ЛР №26: Дослідження тривожності..................................................

38

ЛР №27: Дослідження суб’єктивного контролю.............................

39

3.2.9. Індивідуально-типологічні властивості особистості...............

39

ЛР №28: Дослідження властивостей темпераменту

(тест В.М. Русалова)..............................................................................

39

ЛР №29: Дослідження типу темпераменту (тест Г. Айзенка).........

40

ЛР №30: Дослідження характерологічних тенденцій........................

40

5. Вимоги до складання психологічного заключення за результатами комплексного дослідження..................................................................................

42

6. Рекомендована література ………………….................

43

Додаток А. Вказівки з техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт….........................................................................

46

Додаток Б. Вимоги до оформлення та захисту лабораторної роботи (українською та російською мовами)...................................

47

Додаток В. Рекомендації щодо визначення психічного стану досліджувного (російською мовою)....................................................

55

Додаток Г. Рекомендації щодо визначення ставлення до дослідження та контакту з досліджуваним (російською мовою).....

59

Додаток Д. Зразок оформлення психологічного заключення за результатами комплексного дослідження........................................

61

Додаток Ж. Критерії оцінювання знань та вмінь студентів...........

62

ВСТУП

Навчальна дисципліна«Практикум з загальної психології»є продовженням і логічним доповненням теоретичного курсу «Загальна психологія» тавходить до числа фундаментальних дисциплін нормативної частини програми професійної підготовки психологів.

Повний курс «Практикуму з загальної психології»відповідає вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 0301 «Соціально-політичні науки» навчальному плану підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030102 «Психологія» та складається з трьох частин.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи емпіричного дослідження психіки.

Перша частина «Практикуму з загальної психології» – Частина 1 - «Психічні процеси та властивості людини» складається з п’яти модулів, присвячених вивченню методів та методик дослідження саме психічних процесів та властивостей людини.

Метою «Практикуму з загальної психології» – Частина 1 - «Психічні процеси та властивості людини» є закріплення положень основних наукових психологічних теорій шляхом лабораторного дослідження психічних проявів людини.

Завдання «Практикуму з загальної психології» – Частина 1 - «Психічні процеси та властивості людини»:

 • практичний супровідкурсу "Загальна психологія";
 • знайомство з методами, методиками та технологіями емпіричного дослідження психічних процесів і властивостей як психічних проявів людини;
 • формування умінь та навичок емпіричного дослідження з використанням сучасних методів психології;
 • формування навичок самостійного проведення емпіричного дослідження, обробкита аналізу його результатів;
 • розвинення у студентів вміння використовувати психологічні знання на практиці;
 • формування у студентів професійної психологічної спрямованості та інтересу до питань психологічного самоаналізу та самовдосконалення;
 • розвинення різних якостей розумової діяльності студентів (вміння порівнювати, узагальнювати, аналізувати та ін.);
 • активізація пізнавальної активності студентів, що визначаєтьсярозмаїттямформ та методів проведеннялабораторних занять.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-основні методизагальноїпсихології;

-методи дослідження психічних процесів як характеристикпізнавальної таемоційно-вольової сфер людини;

-методи дослідження індивідуально-типологічних властивостей людини – особливостей нервової системи, темпераменту людини;

-зміст основних понять дисципліни;

вміти:

 • застосовуватиемпіричні методи длявирішення наукових та прикладних завдань;
 • аналізувати, інтерпретувати і порівнювати отриманіемпіричні результати запсихологічнимзмістом;
 • застосовувати набуті вміння та навички на практиці.

«Практикум з загальної психології» – Частина 1 - «Психічні процеси та властивості людини» спирається на знання, отримані при вивченні дисципліни «Загальна психологія», «Основи біології та генетики людини», «Анатомія та еволюція нервової системи людини», «Психофізіологія» та є пропедевтичним для наступних дисциплін: «Експериментальна психологія», «Психодіагностика», «Психологія особистості», «Диференціальна психологія», «Вікова психологія», «Психогенетика», «Психологія реклами», «Соціальна психологія» та ін.

1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

«Практикум з загальної психології»- Частина 1 - «Психічні процеси та властивості людини» представляє собою цикл занять з п’яти модулів.

До першого модулю входять вступне заняття та 4 підготовчих роботи (надалі – ПР).

До інших чотирьох модулів включено 30 лабораторних робіт(надалі – ЛР), призначених для дослідження психічних процесів та властивостей людини, які проводяться у відповідності до навчальної та робочої навчальної програм з даної дисципліни.

Форма контролю – залік, який передбачає:

- захист ПР та ЛР;

- складання «Психологічного заключення за результатами дослідження психічних процесів та властивостей особистості досліджуваного» за всіма проведеними ЛР.

Наведемо зміст навчальних модулів.

Модуль 1. ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

Вступне заняття.Вступ до практикуму з загальної психології.

Підготовча робота №1. Типи шкал вимірювання та їхні особливості.

Підготовча робота №2. Основні числові характеристики експериментальних даних.

Підготовча робота №3. Основні статистичні критерії та особливості їх використання.

Підготовча робота №4.Методи первинного опису результатів емпіричного психологічного дослідження.

Модуль 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

ЛР№ 1: Визначення сили нервової системи (теппінг-тест Є.П. Ільїна)

ЛР№2:Визначення властивостей нервової системи за допомогою опитувальника «Оцінка індивідуально-типологічних особливостей особистості»

Модуль 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНИХ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Дослідження відчуттів

ЛР№ 3: Дослідження ролі відчуттів у пізнавальній діяльності людини (тактильні відчуття)

ЛР№ 4: Визначення абсолютного порогу просторових відчуттів

Дослідження сприймання

ЛР№ 5:Дослідження сприймання часу

ЛР№ 6:Дослідження пізнавального контролю при сприйманні

ЛР№ 7:Дослідження особливостей зорового сприймання

ЛР№ 8: Ілюзії установки. Дослідження ілюзії розміру

ЛР№ 9: Дослідження індивідуальних особливостей сприймання (полезалежності-поленезалежності)

Дослідження пам’яті

ЛР№ 10: Дослідження обсягу короткочасної пам'яті