Новости

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни Бухгалтерський облік

Работа добавлена:


Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни Бухгалтерський облік на http://mirrorref.ru

ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання курсової роботи з дисципліни

"Бухгалтерський облік"

для студентів напрямки підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Сімферополь, 2014

Методичні вказівки підготував:

Д.е.н., доцент Майданевич П.М.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» розглянуто і схвалено на засіданні каф. бухгалтерського обліку і аудиту

«27» січня 2014 р., протокол № 9

Зав. кафедрою, д.е.н.       П.М. Майданевич

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії економічного

факультету «07» лютого 2014 р., протокол № 1

Голова методичної комісії, к.е.н., доцент                         В.М. Дятел

Схвалено на засіданні вченої ради економічного факультету ПФ НУБіП України «КАТУ»  «30» червня 2014 р. протокол № 7

Голова вченої ради економічного факультету

Декан економічного факультету, д.е.н., доцент                           В.І. Сафонова

Рецензенти:

Зав. відділення бухгалтерського обліку

і аудиту Кримського агропромислового

коледжу, к.е.н.        Є.В. Смірницька

Доцент кафедри обліку і аудиту

Національної академії природоохоронного

і курортного будівництва, к.е.н., доцент                                       В.І. Фролов

Зміст

Вступ          4

Теми курсових робіт        6

Орієнтовний план курсової роботи      7

Практична частина        8

Додаток 1          21

Додаток 2          30

Список літератури        31

Вступ

Нормативна навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» розрахована на студентів з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр з обліку і аудиту».

Програмою передбачається глибоке вивчення студентами теоретичних положень бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік як органічна частина єдиної системи господарського обліку в сучасних умовах грунтується на наукових принципах діалектичного методу пізнання, економічної теорії, на знаннях гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема макроекономіки, мікроекономіки, теорії систем, технології виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», інших, законодавчих актів, нормативних документів Кабінету Міністрів України, Міністерств і відомств, вимогам освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Для успішного засвоєння студентами учбового матеріалу, розвитку у них самостійного творчого підходу, а також практичних навиків обліку, викладач повинен використовувати різноманітні форми і методи навчання. При цьому вивчення питань теорії бухгалтерського обліку не повинно підмінятися вивченням в деякій мірі бухгалтерського обліку в сільському господарстві (фінансового, управлінського та ін.).

У процесі написання курсової роботи студент розвиває свої здатності логічно мислити, самостійно розбиратися в нормативно-правових і літературних джерелах, аналізувати організацію інформаційного забезпечення, робити обґрунтовані висновки й конкретні пропозиції з удосконалювавння прийомів і методів бухгалтерського обліку.

Виконання курсової роботи дає можливість студентам самостійно підібрати необхідний практичний матеріал, вибрати й вивчити відповідні літературні джерела, діючі нормативно-законодавчі акти України й міжнародні нормативні документи по бухгалтерському обліку.

Курсова робота виконується в робочих аркушах та в регістрах аналітичного, синтетичного обліку і бланках звітності (Журнал-Головна, баланс).

Виконання даної курсової роботи передбачає використання теоретичних знань з теорії бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах при журнально-ордерній формі обліку та формі Журнал-Головна, закріплення понять про формування витрат на виробництво і визначення фінансового результату.

Курсова робота складається з виконання практичного завдання та розкриття теоретичного питання на яке студент повинен дати докладну відповідь.

Вартісні показники залишків у балансі та суми господарських операцій коригуються кожним студентом за допомогою індивідуального показника за формулою :

К = 1 + (n: 100) + (N: 50)

К- індивідуальний коефіцієнт коригування вартісних показників кожного студента

n - останні дві цифри шифру в заліковій книжці

N - номер академічної групи без урахування номеру курсу (1,2,3,4,5,8,7)

При виконанні курсової роботи студенти повинні дотримуватись орієнтовного плану курсової роботи.

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

(теоретичне питання)

 1. Господарський облік, його суть та значення
 2. Облік процесу виробництва
 3. Облік процесу реалізації і фінансових результатів
 4. Предмет бухгалтерського обліку
 5. Метод бухгалтерського обліку
 6. Бухгалтерський баланс
 7. Система рахунків і відображення в них господарських операцій
 8. План рахунків бухгалтерського обліку
 9. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
 10. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку
 11. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку
 12. Оцінка та калькулювання
 13. Облікові регістри
 14. Гармонізація і стандартизація бухгалтерського обліку
 15. Форми бухгалтерського обліку
 16. Основи організації бухгалтерського обліку
 17. Облік процесу створення і ліквідації підприємства
 18. Журнально-ордерна форма обліку
 19. Меморіально-ордерна форма обліку
 20. Комп’ютерні форми бухгалтерського обліку
 21. Етапи та історія розвитку бухгалтерського обліку
 22. Облік у приватного підприємця
 23. Основи фінансової звітності
 24. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
 25. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
 26. Облік процесу постачання та використання матеріальних активів
 27. Принципи побудови і функції бухгалтерської обліку
 28. Облік процесу праці та її оплати
 29. Професія бухгалтера

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ ОБИРАТИ ЗА СПИСКОМ ГРУПИ

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ

ВСТУП (актуальність теми, мета. завдання)

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи формування балансу

 1. Огляд літературних і нормативних джерел
 2. Організація облікової роботи на підприємстві

РОЗДІЛ 2. Бухгалтерський баланс

2.1. Історичні аспекти виникнення і розвитку балансу

2.2. Будова, структура і зміст балансу

2.3. Класифікація балансів

2.4. Типи змін в балансі під впливом господарських операцій

РОЗДІЛ 3. Практична частина

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ (документи бухгалтерського обліку з практичної частини)

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1

Тема: Бухгалтерський облік, його предмет і метод

Бухгалтерський баланс

Мета завдання

Під час виконання завдання студенти повинні:

- засвоїти принципи групування господарських ресурсів (активів) підприємства та джерел їх фінансування (капітал, зобов’язання);

- з'ясувати суть бухгалтерського балансу як елемента методу, бухгалтерського обліку і форми фінансової звітності;

- вивчити побудову балансу і основні способи групування його статей, ознайомитися з видами бухгалтерських балансів.

Завдання для виконання

1. На підставі даних інвентаризації господарських засобів (ресурсів) підприємства (табл. 1) скласти відомість групування господарських засобів (ресурсів) підприємства за їх складом та функціональною участю в процесі діяльності та за джерелами їх утворення й цільовим призначенням.

2. Використовуючи показники відомості групування господарських засобів (ресурсів), скласти спочатку баланс двосторонньої спрощеної форми, а потім баланс за формою № 1.

Вихідні дані

Таблиця 1 – Інвентаризаційний опис наявності господарських ресурсів підприємства та їх утворення на 1 жовтня 20__ р.

Показники

Сума, грн.

1

2

3

1

Готова продукція на складі

100000

2

Заборгованість банку за короткостроковими кредитами

60000

3

Грошові кошти в касі в національній валюті

5500

4

Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті

1600000

5

Добрива, насіння і садовий матеріал

200000

6

Сировина та матеріали на складі

400000

1

2

3

7

Зареєстрований капітал

6700000

8

Заборгованість постачальникам за одержані матеріали

240000

9

Будинки цехів основного та допоміжного виробництв

2800000

10

Будинки виробничих цехів, офісу, лабораторії, складів та інших підрозділів загальногосподарського призначення

2190000

11

Споруди, призначені для очищення навколишнього середовища від шкідливих відходів виробництва

600000

12

Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби

120000

13

Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та інші машини й обладнання

300000

14

Паливо на складі

44000

15

Незавершене виробництво (в рослинництві)

105000

16

Прибуток підприємства нерозподілений

768000

17

Заборгованість з податку на прибуток

40000

18

Резервний капітал

360000

19

Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи

108000

20

Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обладнання

60000

21

Заборгованість підприємства бюджету за податком на доходи фізичних осіб, утриманим із заробітної плати працівників

42000

22

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком використання більше одного року

170000

23

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року на складах

30000

24

Заборгованість покупців за відвантажену готову продукцію

48000

25

Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та інших дебіторів

3500

26

Заборгованість по довгострокових векселях виданих

320000

27

Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці

214000

28

Заборгованість банку за довгостроковими кредитами

450000

29

Знос основних засобів

690000

30

Комп’ютери

20000

31

Придбані патенти, ліцензії, програмне забезпечення

70000

32

Заборгованість за відрахуваннями єдиного соціального внеску

20000

33

Акції і облігації інших підприємств

240000

34

Лінії електропередач, телефонні і газові

230000

35

Вкладення в зареєстрований капітал інших підприємств

500000

36

Довгострокові біологічні активи

300000

37

Поточні біологічні активи

40000

38

Заборгованість по розрахунках з учасниками

20000

39

Довгострокова дебіторська заборгованість

236000

40

Капітальні інвестиції

100000

IV.Методичні вказівки

При складанні Відомості групування господарських засобів (ресурсів) за їх складом, розміщенням та джерелами їх утворення (табл. 1) треба взяти до уваги, що інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року відносяться до малоцінних швидкозношуваних предметів.

Суми згрупованих видів господарських засобів та їх джерел потрібно записати у відомості проти назви кожної групи (графа «Сума»). Після цього треба підрахувати підсумки вартості всіх груп господарських засобів і окремо джерел їх утворення. Ці підсумки повинні бути рівними між собою, вони служать підставою для складання бухгалтерського балансу.

При складанні бухгалтерського балансу (двостороннього спрощеного і за формою № 1) необхідно звернути увагу на те, що він має послідові форму побудови: спочатку наведені статті активу, а потім — пасиву. В цьому балансі залишки основних засобів та залишки дебіторської заборгованості за продукцію показати за їх первинною вартістю.

Завдання 2

Тема: Рахунки і подвійний запис

Мета завдання

1. На практичних прикладах з'ясувати взаємозв'язок балансу й рахунків бухгалтерського обліку.

2. Засвоїти порядок відображення господарських операцій підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку способом подвійного запису.

3. Засвоїти порядок визначення дебетових і кредитових оборотів та кінцевих залишків на активних і пасивних рахунках.

4. Усвідомити зміни, зумовлені господарськими операціями в складі засобів та джерел їх утворення, визначити типи змін.

5. Засвоїти порядок складання оборотної відомості за синтетичними рахунками. Усвідомити зумовленість рівності трьох пар підсумків в оборотній відомості.

6. Використати показники оборотної відомості за синтетичними рахунками для складання балансу на 1-ше число наступного за звітним місяця.

Завдання для виконання

1. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку (схематичної форми) і записати на них залишки на 1-ше число місяця, використавши для цього дані балансу за формою № 1, складеного за завданням 1.

2. Записати господарські операції в реєстраційний журнал та скласти за ними бухгалтерські проводки, вказавши при цьому тип операції. Підрахувати підсумок за операціями, зареєстрованими в журналі за місяць.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку подвійним записом.

4. Підрахувати обороти за дебетом й кредитом кожного рахунку і визначити залишки: (сальдо) на 1-ше число наступного за звітним місяця.

5. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за звітний місяць і порівняти підсумки оборотів в оборотній відомості і підсумком у реєстраційному журналі.

6. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця (за формою № 1).

Таблиця 2 – Реєстр господарських операцій

Зміст операції

Сума, грн.

1

2

3

1

3 поточного рахунка в банку одержано в касу підприємства грошові кошти для виплати заробітної плати за вересень

204000

2

Виплачена з каси заробітна плата

200000

3

Внесено на поточний рахунок невиплачену суму зарплати

?

4

Перераховано з поточного рахунка підприємства в погашення заборгованості

а) бюджету

— податок на доходи фізичних осіб

— податок на прибуток підприємства

б) органам соціального страхування

в) різним кредиторам

42000

40000 20000

31000

5

Відпущені зі складу у виробництво матеріали для виготовлення продукції

558000

6

Отримані основні засоби від постачальників

220000

7

Відображено ПДВ за придбаними основними засобами

?

8

Введені основні засоби в експлуатацію

?

9

Оплачено з поточного рахунка підприємства постачальникам за одержані основні засоби

?

10

Отримано матеріали від постачальника

500000

11

Відображено ПДВ за придбаними матеріалами

?

12

Перераховано з поточного рахунка підприємства постачальникам у погашення заборгованості за матеріали

?

13

Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим виробництвом продукції

100000

14

Утримано податок на доходи із заробітної плати, сума якого підлягає перерахуванню до бюджету

40000

15

Утримано єдиний соціальний внесок із оплати праці

4650

16

Нараховано єдиний соціальний внесок(34,7 %) на оплату праці робітників

?

17

Оприбуткована на склад випущена із виробництва продукція за фактичною собівартістю

700000

18

Відвантажена готова продукція покупцям за продажною вартістю

900000

19

Нараховано податок на додану вартість, визначений за встановленою ставкою від обсягу реалізації

?

20

Списано з балансу собівартість реалізованої продукції

750000

21

Списано суму чистого доходу на фінансовий результат (суму визначити на рахунку 70 «Доходи від реалізації»)

?

1

2

3

22

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції

?

23

Зараховано на поточний рахунок оплата від покупців готової продукції

?

24

Нараховано податок на прибуток

?

25

Списано податок на прибуток на фінансовий результат

?

26

За даними рахунка «Фінансові результати» визначено і списано фінансовий результат діяльності підприємства. Суму визначити самостійно

?

IV.Методичні вказівки

Вихідними даними для виконання завдання № 2 є балансові суми завдання 1. Починати виконання завдання треба з відкриття рахунків, назва яких відповідає найменуванню статей вказаного балансу. Крім того, необхідно відкрити додатково такі рахунки: «Собівартість реалізованої готової продукції», «Дохід від реалізації готової продукції», «Податок на прибуток» та «Фінансові результати». Ці рахунки наприкінці звітного періоду закриваються, залишків не мають, а тому в балансі не відображаються.

Статтю «Незавершене виробництво» треба записати як початковий залишок рахунка «Виробництво».

При відкритті рахунків у таблицях схематичної форми рекомендується підкреслювати суми початкових залишків, перенесених із балансу. Це необхідно для того, щоб при визначенні оборотів на рахунках не включити суми цих залишків у оборот.

При складанні бухгалтерських проводок треба взяти до уваги, що основні засоби та матеріальні цінності оприбутковуються підприємством без податку на додану вартість (п. 5, 9).

Фінансовий результат від реалізації продукції (п. 29) визначається як різниця між доходом від реалізації продукції за продажними цінами (відображеної за кредитом рахунка «Фінансові результати» та собівартістю цієї продукції (записаною до дебету рахунка «Фінансові результати»).

При складанні бухгалтерського балансу за формою № 1 зважте на те, що залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між її початковою вартістю і сумою нарахованого за ними зносу. В підсумок балансу ці засоби включаються за залишковою вартістю.

Завдання 3

Тема: Рахунки та подвійний запис. Рахунки синтетичного й аналітичного обліку

1. Засвоїти порядок одночасного паралельного відображення господарських операцій на рахунках синтетичного й аналітичного обліку. Усвідомити взаємозв'язок між даними аналітичного та синтетичного обліку.

2. Вивчити на спрощених прикладах принципи обліку процесів постачання (придбання предметів праці) та розрахунків із постачальниками за одержані від них матеріальні цінності.

3. Ознайомитися з принципами обліку процесу виробництва (порядком обліку матеріальних, трудових і фінансових затрат на виробництво) і визначенням (калькулюванням) фактичної собівартості виготовленої продукції.

4. З'ясувати принципи обліку процесу реалізації продукції визначення та відображення в обліку фінансових результатів від реалізації.

5. Усвідомити економічний зміст, призначення і побудову рахунків бухгалтерського обліку.

Що необхідно виконати

1. Ознайомитися з даними бухгалтерського балансу і записати суми залишків на рахунках синтетичного обліку на 1-ше число місяця.

Примітка. Відкриваючи рахунки, користуйтеся методичними вказівками до завдання.

2. На підставі наведених конкретних даних у довідці до балансу про залишки матеріалів, затрат незавершеного виробництва та заборгованості постачальникам станом на початок місяця потрібно відкрити рахунки аналітичного обліку на картках кількісно-вартісного обліку (для обліку матеріалів), багатографних картках (для обліку затрат на виробництво продукції) і контокорентних картках (для обліку розрахунків із постачальниками).

3. Записати господарські операції в книзі Журнал-Головна і відобразити їх на відповідних рахунках синтетичного обліку. При цьому за окремими операціями (18, 19, 23) треба зробити необхідні розрахунки, передбачені умовою завдання та визначити потрібні суми.

4. Суми господарських операцій, записані на синтетичних рахунках 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», відобразити паралельним записом на відповідних рахунках аналітичного обліку.

5. Підрахувати місячні обороти за дебетом й кредитом кожного синтетичного та аналітичного рахунків та визначити залишки (сальдо) на 1-ше число наступного за звітним місяця.

6. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку.

7. Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками, що відкриті до синтетичних рахунків 201 «Сировина і матеріали», 23 «Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», та порівняти одержані обороти і залишки з даними відповідних синтетичних рахунків.

8. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця, згрупувавши статті активу і пасиву із завдання №2 на кінець періоду.

9. У довідці до балансу записати залишки на забалансових рахунках на звітну дату.

1. Додаток до балансу на 01..12.20__р.

Орендовані необоротні активи (01)      400000

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні (023)  10000

Списана дебіторська заборгованість (071)    12000

2. Довідка до балансу про залишки на рахунках аналітичного обліку за станом на 01.12.20__р.

До синтетичного рахунка 209 „Матеріали с/х призначення”

Найменування

матеріалу

Сорт

Одиниця виміру

Кількість

Ціна,

грн.

Сума,

грн.

Насіння

1

ц

800

150

120000

Мінеральні добрива

1

ц

400

200

80000

Разом

х

х

х

х

200000

До синтетичного рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками підрядчиками»

Постачальники

Сума, грн

Насіннєва станція

24000

Кримдобриво

16000

Разом

40000

До синтетичного рахунка 23 «Виробництво»

Статті затрат

Сума, грн.

Продукція А

Продукція Б

Сировина і матеріали

41200

20800

Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби

18800

12000

Основна заробітна плата робітників

8000

4200

Загальновиробничі витрати

Разом

68000

37000

До статті балансу «Гроші та їх еквіваленти в національній валюті»

Рахунок

Сума, грн.

Каса національній валюті (301)

Поточний рахунок внаціональній валюті (311)

5500

1600000

Разом

1605500

Таблиця 3 -Господарські операції за грудень 20__р.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

2

3

1

2

Одержані в касу з поточного рахунка в банку кошти для виплати заробітної плати робітникам і службовцям за попередній місяць

Перераховано з поточного рахунка підприємства в погашення заборгованості

а) бюджету

б) банку за короткостроковими кредитами

в) різним кредиторам

96000

25400

20000

30200

Разом

75200

3

Виплачена із каси заробітна плата робітникам і службовцям

96000

4

Відпущено зі складу у виробництво для вирощування продукції А насіння 600 ц по 150 грн. за 1 ц на суму

?

1

2

3

5

Відпущено зі складу у виробництво для вирощування продукції Б мінеральні добрива 260 ц по 200 грн. за 1 ц на суму

?

6

Перераховано з поточного рахунка в банкузаборгованість по довгострокових векселях

24000

7

Одержані на умовах операційної оренди основні засоби (що належать іншому підприємству) вартістю

320000

8

Оприбутковано на склад насіння 600 ц за ціною 450 грн. за 1 ц, яку одержано від насіннєвої станції, на суму:

 • без податку на додану вартість
 • податок на додану вартість

?

?

Разом

72000

9

Оприбутковано на склад мінеральні добрива 600 ц за ціною 250 грн за 1 ц, яку одержано від Кримснаба, на суму:

— без податку додану вартість

— податок на додану вартість

?

Разом

108000

10

Оплачено банком постачальникам у рахунок наданого короткострокового кредиту за раніше одержані матеріали:

 • оптової бази
 • Кримснаба

72000

108000

Разом

180 000

11

Зарахована на поточний рахунок підприємства орендна плата, одержана від орендарів за передані їм в оперативну оренду основні засоби:

а) за поточний місяць (записано на збільшення доходу)

б) на наступні два місяці

10000 20000

Разом

30000

Див. метод, вказівки до операції 11

12

Нарахований знос на основні засоби, які використовуються в основному виробництві

21700

13

Нарахований знос основних засобів загальновиробничого призначення

16000

14

Нарахована заробітна плата за поточний місяць:

1) робітникам, що зайняті виробництвом

а) продукції А

б) продукції Б

2) адміністративному персоналу

3) персоналу цехів

63000

21000

10200

11300

Разом

105500

15

Утримано із заробітної плати робітників і службовців:

а) прибутковий податок

б) єдиний соціальний внесок

в) за виконавчими листками (аліменти тощо)

14400

2635

365

Разом

17400

1

2

3

16

Повернені орендодавцю основні засоби, що знаходились в оперативній оренді підприємства, вартістю

200000

17

Списані на адміністративні витрати здійснені уминулому періоді витрати на періодичні видання (передплата на газети, журнали, спеціальну літературу та ін.) у частці, що відноситься до звітного місяця

4400

18

Наприкінці місяця витрати, відображені на дебеті збірно-розподільчого рахунка 91 «Загальновиробничі витрати», списані з кредиту цього рахунка на затрати основного виробництва і розподілені між видами виготовленої продукції пропорційно сумі основної заробітної плати робітників (базис розподілу):

а) на затрати з виробництва продукції А

б) на затрати з виробництва продукції Б

?

?

Разом

Примітка: суму загальновиробничих витрат, що відносяться до окремих видів виготовленої продукції, визначити самостійно, виконавши належний розрахунок (див. методичні вказівки до цієї операції)

19

Оприбуткована на склад за фактичною собівартістю випущена із виробництва:

а)продукція А

б) продукція Б

?

?

Разом

Примітка: собівартість продукції визначити самостійно, виконавши належний розрахунок, користуючись методичними вказівками до операції. Незавершене виробництво по кожній продукції вказано в умові завдання 3

20

Відпущена зі складів покупцям готова продукція за відпускними продажними цінами

900000

21

Списано ПДВ на зменшення доходу від реалізації готової продукції

?

22

Списано з балансу собівартість відвантаженої (реалізованої) продукції покупцям

500000

23

Списано на фінансовий результат:

 • собівартість реалізованої продукції (суму визначити на рахунку №90);
 • адміністративні витрати (суму визначити на рахунку №92);
 • суму чистого доходу (суму визначити на рахунку №70)
 • інший операційний дохід (суму визначити на рахунку №71)

?

?

?

?

24

Зараховано на поточний рахунок підприємства кошти, одержані від покупців за реалізовану їм готову продукцію за відпускними (продажними) цінами

?

25

Нараховано податок на прибуток (16% від суми прибутку до оподаткування)

?

26

Списано податок на прибуток на фінансовий результат

?

27

За даними рахунка «Фінансові результати» визначити і списати фінансовий результат діяльності підприємства. Суму визначити самостійно

?

V.Методичні вказівки

Завдання полягає в обліку господарських операцій, складані бухгалтерського балансу (ф. № 1).

Виходячи з того, що в наведеному балансі (на 1 грудня 20__p.),складеного за формою № 1, назва окремих статей балансу не збігається з назвою рахунків, синтетичні рахунки рекомендується відкрити в порядку збільшення їх номерів. Окрім цього, відкрити забалансові рахунки 01 «Орендовані необоротні активи» 023, «Матеріальні цінності на відповідальному збереженні», 071 «Списана дебіторська заборгованість».

При відкритті рахунка 10 «Основні засоби» треба взяти до уваги, що в підсумок балансу основні засоби включаються за залишковою вартістю, поточний облік їх здійснюється за початковою вартістю. Тому залишок на початок місяця на рахунку 10 «Основні засоби» треба показати за їх  початковою вартістю.

Для того, щоб зменшити обсяг роботи під час виконання завдання і разом із тим одержати чітке уявлення про організацію аналітичного обліку, в завданні передбачено здійснення аналітичного обліку тільки стосовно трьох об'єктів: матеріалів, виробництва і розрахунків із постачальниками.

Затрати основного виробництва відображаються в обліку окремо за кожним аналітичним рахунком. При цьому основні затрати (матеріалів, заробітної плати робітників та ін.) відносяться безпосередньо на дебет калькуляційного рахунка 23 «Виробництво» та його аналітичних рахунків (п. 4, 5, 14). Витрати з обслуговування виробництва й управління (загальновиробничі витрати) попередньо обліковуються на дебеті збірно-розподільчого рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» (п. 13, 14), а на затрати виробництва п. 18 — між окремими видами продукції, що встановлено галузевою інструкцією (у даному випадку пропорційно затратам виробництва).

Адміністративні витрати (рахунок 92) наприкінці місяця повністю (без залишку) списуються з кредиту цього рахунка на фінансові результати в дебет рахунка 79 (п. 23).

Рух матеріальних цінностей, що не належать підприємству, а тимчасово перебувають у нього в користуванні або на відповідальному зберіганні (п. 7, 16), треба відображати на відповідних забалансових рахунках одинарним записом.

Складаючи бухгалтерські проводки з операції 11 важливо усвідомити, які доходи (витрати) повинні бути віднесені на поточний місяць, а які — на майбутні періоди.

Для визначення фактичної собівартості виготовленої продукції (п. 19) потрібно до затрат на виробництво за звітний місяць (оборот за дебетом рахунка 23 «Виробництво» та його аналітичних рахунків) додати затрати у незавершене виробництво та початок місяця (залишок на початок місяця за дебетом рахунків виробництва) і відняти затрати у незавершене  виробництво на кінець місяця.

Відомості про затрати в незавершене виробництво на кінець місяця наведені у змісті самої операції 19.

Складаючи бухгалтерські проводки з операцій 23, 26, 27, треба пам'ятати, що фінансові результати діяльності підприємства відображаються на активно-пасивному рахунку № 79 «Фінансові результати». Дохід на даному рахунку обліковується за кредитом. Сума невикористаного прибутку відноситься на рахунок №44 «Нерозподілений прибуток».

Визначаючи підсумок за місяць у графі «Сума обороту» книги Журнал-Головна, а також складаючи оборотні відомості за синтетичними рахунками, суми оборотів і залишків на позабалансовихрахунками не можна включати у підрахунок.

Залишки на позабалансових рахунках на звітну дату треба показати за підсумком балансу.

Додаток 1

Регістри синтетичного і аналітичного обліку, які необхідно використовувати при виконанні курсової роботи

ВІДОМІСТЬ

групування господарських засобів

за складом та розміщенням

станом на 01_________20__р.

Склад та розміщення господарських засобів

Сума, грн.

I. Необоротні активи

1.

Основні засоби

1.1

1.2

...

Разом

2.

Нематеріальні активи

2.1

...

3.

Довгострокові фінансові інвестиції

3.1

...

Всього необоротних активів

II.Оборотні активи

1.

Матеріально-виробничі запаси

1.1

1.2

...

Разом

2.

Дебіторська заборгованість

2.1

2.2

...

Разом

3.

Кошти

3.1

...

Разом

Всього оборотних засобів

4.

Витрати майбутніх періодів

Всього господарських засобів

ВІДОМІСТЬ

групування господарських засобів

за джерелами формування та цільовим призначенням

станом на 01________20__р.

Показники

Сума, грн.

I. Капітал

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Разом

II.Зобов’язання

1.

Довгострокові зобов’язання

1.1

1.2

...

Разом

2.

Короткострокові зобов’язання

2.1

2.2

2.3

...

Разом

Всього господарських засобів

БАЛАНС

(двосторонній спрощений)

на__________20__р.

АКТИВ

ПАСИВ

Стаття

Сума

Стаття

Сума

Всього

Всього

Картки кількісно-підсумкового обліку

Аналітичні рахунки до синтетичного рахунку

20 „Виробничі запаси”

Зміст запису

Надходження

Вибуття

Залишок

К-ть

Сума

К-ть

Сума

К-ть

Сума

Залишок на

Всього

Багатографні картки

Аналітичні рахунки до синтетичного рахунку 23 „Виробництво”

Зміст запису

Дебет

Кредит

Матеріали

Заробітна

плата

Відрахування на

соціальні

заходи

Загальновиробничі

витрати

Інші витрати

Всього

Сальдо

на 01. ____

Оборот

Сальдо

на 01.___

Контокорентні картки

Аналітичні рахунки до синтетичного рахунку 63

„Розрахунки з постачальниками”

Зміст запису

Дебет

Кредит

Сальдо на 01_______

Оборот

Сальдо на 01_______

Оборотна відомість

З аналітичних рахунків до синтетичного рахунку

20 „Виробничі запаси”

Рахунок

Од.

Залишок на

______

Оборот за _________

Залишок на

________

Надходження

Вибуття

К-ть

Сума

К-ть

Сума

К-ть

Сума

К-ть

Сума

Оборотна відомість

З аналітичних рахунків до синтетичного рахунку

23 „Виробництво”

Сальдо на 01____

Оборот

Сальдо на 01____

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Всього

Оборотна відомість

З аналітичних рахунків до синтетичного рахунку

63 „Розрахунки з постачальниками”

Сальдо на 01____

Оборот

Сальдо на 01____

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Всього

Оборотна відомість

за ______________20__р.

Рахунок

Сальдо на початок місяця

Оборот за місяць

Сальдо на кінець місяця

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Разом

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

первісна вартість

1001

накопичена амортизація

1002

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Основні засоби

1010

первісна вартість

1011

знос

1012

Інвестиційна нерухомість

1015

Довгострокові біологічні активи

1020

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

II. Оборотні активи

Запаси

1100

Поточні біологічні активи

1110

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

за виданими авансами

1130

з бюджетом

1135

у тому числі з податку на прибуток

1136

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

Витрати майбутніх періодів

1170

Інші оборотні активи

1190

Усього за розділом II

1195

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

Резервний капітал

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

Усього за розділом I

1495

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

Цільове фінансування

1525

Усього за розділом II

1595

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

довгостроковими зобов’язаннями

1610

товари, роботи, послуги

1615

розрахунками з бюджетом

1620

у тому числі з податку на прибуток

1621

розрахунками зі страхування

1625

розрахунками з оплати праці

1630

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

Інші поточні зобов’язання

1690

Усього за розділом IІІ

1695

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Баланс

1900

Керівник

Головний бухгалтер

ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА

Зміст операції

Сума обороту

№ рядка

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

Сальдо на

01._____

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Оборот

за місяць

Сальдо на

01._____

Додаток 2

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Кримський агротехнологічний університет

Економічний факультет

КУРСОВА РАБОТА

на тему

Бухгалтерський облік

Роботу виконала

студентка ІІІ курсу групи Б-31

Кислякова Ганна Василівна

Науковий керівник

Д.е.н., доцент Майданевич П.М.

Робота допущена до захисту:

Науковий керівник ___________     «____»__________ 20__р.

                                   (підпис)

Захист відбувся «___»  ___________  20__р.

Результат захисту  ______________

                                  (оцінка)

Підпис членів комісії:

Сімферополь, 20__р.

Список літератури

Нормативно-правові акти:

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996-XTV: за станом на 02 груд. 2012 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]: Законодавство України: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. - Режим доступа: http://zakonO.rada. gov.ua /laws /show/996-14

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]: Офіційний веб-сайт «Міністерство фінансів України»: http://www.minfin.gov.ua. - Режим доступа: http://www.minfin. gov.ua/control/uk/Dublish/archive/main?cat id=293533.

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI: за станом на 4 серп. 2013 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]: Законодавство України: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. - Режим доступа: http://zakonO.rada.gov. ua/laws/show

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Мінфін. України, 30.11.1999р., №291 //Харків, 1999.

5. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Мінфін. України, 30.11.1999 p.,№291// -Харків, 1999.

6. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», [Електронний ресурс]: режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show.

7. Закон України «Про господарський кодекс України»//Голос України,-2003 .-№49-50.

Основна література:

 1. Білуха, М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: підручник.[Текст] / М. Т. Білуха. - К.: Цент навчальної літератури 2007. - 690 с.
 2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. – Житомир: Рута, 2009. – 512с.
 3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. – Житомир.: ЖІТІ, 2005. – 640 с.
 4. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко та ін. — К.: КНЕУ, 2002. — 370 с.
 5. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України [Текст] : підручник для студ. економ. спец. вузів / Н.М. Ткаченко. - 5-те вид., доп. й переробл. - К. : А.С.К., 2000. - 784 с.
 6. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: А.С.К., 2008. – 266с.
 7. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навчальний посібник / Й.Я.Даньків, М.Р.Лучко, М.Я.Остап'юк. – 3-тє вид., переробл. і доп. К.: Знання, 2007. – 243с.
 8. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 334 с.
 9. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік. Навч.посіб К.: Знання. 2008 – 507 с.
 10. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посібник. Ч. 1 / Л. Г. Деващук [та ін.]. - Х. : Одіссей, 2001. - 488 с.
 11. Теорія бухгалтерського обліку Білоусько В. С., Бєлєнкова М. І. та ін. Навч. пос.– К.:, 2008. – 402 с.

Додаткова література:

 1. Антоненко Н. В. Проблеми узгодження бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток після прийняття ПКУ [Електронний ресурс] / Н. В. Антоненко, К. О. Чумак // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія . - 2012. - Вип. 9. - С. 246-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Upsal_2012_9_59.pdf
 2. Гринчишин Я. М. Багатоаспектна роль бухгалтерського обліку та звітності в антикризовому фінансовому менеджменті підприємств [Електронний ресурс] / Я. М. Гринчишин. // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси . - 2013. - Вип. 10(1). - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(1)__24.pdf
 3. Гуцайлюк З. В. Проблеми організації та методики бухгалтерського обліку у харчових виробництвах [Електронний ресурс] / З. В. Гуцайлюк // Незалежний аудитор . - 2013. - № 3. - С. 7-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Na_2013_3_4.pdf
 4. Ільченко Л. Б. Форми бухгалтерського обліку та їх застосування на підприємствах споживчої кооперації [Електронний ресурс] / Л. Б. Ільченко // Регіональна бізнес-економіка та управління . - 2013. - № 1. - С. 110-113. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Rbetu_2013_1_34.pdf
 5. Козлова М. О. Терміни бухгалтерського обліку і бухгалтерські професіоналізми: розмежування та співвідношення [Електронний ресурс] / М. О. Козлова. //Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси . - 2013. - Вип. 10(1). - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(1)__32.pdf
 6. Кривець Ю. М. Забезпечення якості функціонування інформаційної системибухгалтерського обліку та звітності [Електронний ресурс] / Ю. М. Кривець //Незалежний аудитор . - 2013. - № 3. - С. 46-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Na_2013_3_9.pdf
 7. Макарова О. В. Організація бухгалтерського обліку у суб'єктів малого підприємництва[Електронний ресурс] / О. В. Макарова // Облік і фінанси . - 2012. - № 4. - С. 8-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Oif_apk_2012_4_3.pdf
 8. Манухіна М. Ю. Оцінка нематеріальних активів у бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / М. Ю. Манухіна. // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси . - 2013. - Вип. 10(1). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(1)__47.pdf
 9. Метелиця В. М. Стандартизація галузевої методології обліку як елементу професіїбухгалтера [Електронний ресурс] / В. М. Метелиця // Економіка АПК . - 2013. - № 6. - С. 45-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/E_apk_2013_6_9.pdf504
 10. Мірошниченко О. А. Особливості бухгалтерського обліку у ломбардах та пропозиції щодо удосконалення ломбардної діяльності в Україні на сучасному етапі[Електронний ресурс] / О. А. Мірошничыненко, О. Л. Чаріна // Економічний простір . - 2013. - № 72. - С. 189-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2013_72_22.pdf
 11. Муравський В. В. Інформаційні правопорушення в комп’ютерних системах бухгалтерськогообліку [Електронний ресурс] / В. В. Муравський // Сталий розвиток економіки . - 2013. - № 3. - С. 301-305. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2013_3_66.pdf
 12. Омельченко О. Ю. Аспекти гармонізації бухгалтерського та податкового обліку в банках України [Електронний ресурс] / О. Ю. Омельченко // Вісник Донецького університету економіки та права . - 2012. - № 2. - С. 95-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vduetp_2012_2_19.pdf
 13. Осадча О. О.  Вплив елементів методики бухгалтерського обліку на результативність аналізу формування та використання прибутку [Електронний ресурс] / О. О. Осадча // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Економіка . - 2013. - Вип. 22. - С. 115-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2013_22_26.pdf
 14. Рощина Ю. В. Аграрне природокористування як об’єкт бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Ю. В. Рощина // Агроінком . - 2013. - № 4-6. - С. 53-58. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/agroincom_2013_4-6_14.pdf
 15. Скакун Л. А. Біологічні активи у бухгалтерському обліку як ресурс для капітальних інвестицій [Електронний ресурс] / Л. А. Скакун // Агроінком . - 2013. - № 4-6. - С. 59-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/agroincom_2013_4-6_15.pdf
 16. Тупчій А. Методичні рекомендаціїщодо впровадження в процес навчання моделі формування фахової компетентності майбутніх спеціалістівбухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / А. Тупчій. // Теорія та методика управління освітою . - 2013. - Вип. 10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ttmuo_2013_10_43.pdf

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни Бухгалтерський облік на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА РЕЗУЛЬТУЮЧОГО РОЗДІЛІВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

2. Реферат Бази знань експертних систем. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

3. Реферат Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Практикум з загальної психології Психічні процеси та властивості людини

4. Реферат Методичні вказівки для організації самостійної роботи з курсу «Педагогіка»

5. Реферат Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Організація та методика професійного навчання»

6. Реферат МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

7. Реферат Бухгалтерський облік витрат виробництва

8. Реферат Бухгалтерський облік конспект лекцій

9. Реферат Бухгалтерський облік банківських операцій з кредитування

10. Реферат Статистика Методичні вказівки