Новости

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни Бухгалтерський облік

Работа добавлена:


Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни Бухгалтерський облік на http://mirrorref.ru

ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання курсової роботи з дисципліни

"Бухгалтерський облік"

для студентів напрямки підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Сімферополь, 2014

Методичні вказівки підготував:

Д.е.н., доцент Майданевич П.М.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» розглянуто і схвалено на засіданні каф. бухгалтерського обліку і аудиту

«27» січня 2014 р., протокол № 9

Зав. кафедрою, д.е.н.       П.М. Майданевич

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії економічного

факультету «07» лютого 2014 р., протокол № 1

Голова методичної комісії, к.е.н., доцент                         В.М. Дятел

Схвалено на засіданні вченої ради економічного факультету ПФ НУБіП України «КАТУ»  «30» червня 2014 р. протокол № 7

Голова вченої ради економічного факультету

Декан економічного факультету, д.е.н., доцент                           В.І. Сафонова

Рецензенти:

Зав. відділення бухгалтерського обліку

і аудиту Кримського агропромислового

коледжу, к.е.н.        Є.В. Смірницька

Доцент кафедри обліку і аудиту

Національної академії природоохоронного

і курортного будівництва, к.е.н., доцент                                       В.І. Фролов

Зміст

Вступ          4

Теми курсових робіт        6

Орієнтовний план курсової роботи      7

Практична частина        8

Додаток 1          21

Додаток 2          30

Список літератури        31

Вступ

Нормативна навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» розрахована на студентів з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр з обліку і аудиту».

Програмою передбачається глибоке вивчення студентами теоретичних положень бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік як органічна частина єдиної системи господарського обліку в сучасних умовах грунтується на наукових принципах діалектичного методу пізнання, економічної теорії, на знаннях гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема макроекономіки, мікроекономіки, теорії систем, технології виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», інших, законодавчих актів, нормативних документів Кабінету Міністрів України, Міністерств і відомств, вимогам освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Для успішного засвоєння студентами учбового матеріалу, розвитку у них самостійного творчого підходу, а також практичних навиків обліку, викладач повинен використовувати різноманітні форми і методи навчання. При цьому вивчення питань теорії бухгалтерського обліку не повинно підмінятися вивченням в деякій мірі бухгалтерського обліку в сільському господарстві (фінансового, управлінського та ін.).

У процесі написання курсової роботи студент розвиває свої здатності логічно мислити, самостійно розбиратися в нормативно-правових і літературних джерелах, аналізувати організацію інформаційного забезпечення, робити обґрунтовані висновки й конкретні пропозиції з удосконалювавння прийомів і методів бухгалтерського обліку.

Виконання курсової роботи дає можливість студентам самостійно підібрати необхідний практичний матеріал, вибрати й вивчити відповідні літературні джерела, діючі нормативно-законодавчі акти України й міжнародні нормативні документи по бухгалтерському обліку.

Курсова робота виконується в робочих аркушах та в регістрах аналітичного, синтетичного обліку і бланках звітності (Журнал-Головна, баланс).

Виконання даної курсової роботи передбачає використання теоретичних знань з теорії бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах при журнально-ордерній формі обліку та формі Журнал-Головна, закріплення понять про формування витрат на виробництво і визначення фінансового результату.

Курсова робота складається з виконання практичного завдання та розкриття теоретичного питання на яке студент повинен дати докладну відповідь.

Вартісні показники залишків у балансі та суми господарських операцій коригуються кожним студентом за допомогою індивідуального показника за формулою :

К = 1 + (n: 100) + (N: 50)

К- індивідуальний коефіцієнт коригування вартісних показників кожного студента

n - останні дві цифри шифру в заліковій книжці

N - номер академічної групи без урахування номеру курсу (1,2,3,4,5,8,7)

При виконанні курсової роботи студенти повинні дотримуватись орієнтовного плану курсової роботи.

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

(теоретичне питання)

 1. Господарський облік, його суть та значення
 2. Облік процесу виробництва
 3. Облік процесу реалізації і фінансових результатів
 4. Предмет бухгалтерського обліку
 5. Метод бухгалтерського обліку
 6. Бухгалтерський баланс
 7. Система рахунків і відображення в них господарських операцій
 8. План рахунків бухгалтерського обліку
 9. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
 10. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку
 11. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку
 12. Оцінка та калькулювання
 13. Облікові регістри
 14. Гармонізація і стандартизація бухгалтерського обліку
 15. Форми бухгалтерського обліку
 16. Основи організації бухгалтерського обліку
 17. Облік процесу створення і ліквідації підприємства
 18. Журнально-ордерна форма обліку
 19. Меморіально-ордерна форма обліку
 20. Комп’ютерні форми бухгалтерського обліку
 21. Етапи та історія розвитку бухгалтерського обліку
 22. Облік у приватного підприємця
 23. Основи фінансової звітності
 24. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
 25. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
 26. Облік процесу постачання та використання матеріальних активів
 27. Принципи побудови і функції бухгалтерської обліку
 28. Облік процесу праці та її оплати
 29. Професія бухгалтера

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ ОБИРАТИ ЗА СПИСКОМ ГРУПИ

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ

ВСТУП (актуальність теми, мета. завдання)

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи формування балансу

 1. Огляд літературних і нормативних джерел
 2. Організація облікової роботи на підприємстві

РОЗДІЛ 2. Бухгалтерський баланс

2.1. Історичні аспекти виникнення і розвитку балансу

2.2. Будова, структура і зміст балансу

2.3. Класифікація балансів

2.4. Типи змін в балансі під впливом господарських операцій

РОЗДІЛ 3. Практична частина

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ (документи бухгалтерського обліку з практичної частини)

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1

Тема: Бухгалтерський облік, його предмет і метод

Бухгалтерський баланс

Мета завдання

Під час виконання завдання студенти повинні:

- засвоїти принципи групування господарських ресурсів (активів) підприємства та джерел їх фінансування (капітал, зобов’язання);

- з'ясувати суть бухгалтерського балансу як елемента методу, бухгалтерського обліку і форми фінансової звітності;

- вивчити побудову балансу і основні способи групування його статей, ознайомитися з видами бухгалтерських балансів.

Завдання для виконання

1. На підставі даних інвентаризації господарських засобів (ресурсів) підприємства (табл. 1) скласти відомість групування господарських засобів (ресурсів) підприємства за їх складом та функціональною участю в процесі діяльності та за джерелами їх утворення й цільовим призначенням.

2. Використовуючи показники відомості групування господарських засобів (ресурсів), скласти спочатку баланс двосторонньої спрощеної форми, а потім баланс за формою № 1.

Вихідні дані

Таблиця 1 – Інвентаризаційний опис наявності господарських ресурсів підприємства та їх утворення на 1 жовтня 20__ р.

Показники

Сума, грн.

1

2

3

1

Готова продукція на складі

100000

2

Заборгованість банку за короткостроковими кредитами

60000

3

Грошові кошти в касі в національній валюті

5500

4

Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті

1600000

5

Добрива, насіння і садовий матеріал

200000

6

Сировина та матеріали на складі

400000

1

2

3

7

Зареєстрований капітал

6700000

8

Заборгованість постачальникам за одержані матеріали

240000

9

Будинки цехів основного та допоміжного виробництв

2800000

10

Будинки виробничих цехів, офісу, лабораторії, складів та інших підрозділів загальногосподарського призначення

2190000

11

Споруди, призначені для очищення навколишнього середовища від шкідливих відходів виробництва

600000

12

Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби

120000

13

Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та інші машини й обладнання

300000

14

Паливо на складі

44000

15

Незавершене виробництво (в рослинництві)

105000

16

Прибуток підприємства нерозподілений

768000

17

Заборгованість з податку на прибуток

40000

18

Резервний капітал

360000

19

Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи

108000

20

Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обладнання

60000

21

Заборгованість підприємства бюджету за податком на доходи фізичних осіб, утриманим із заробітної плати працівників

42000

22

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком використання більше одного року

170000

23

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року на складах

30000

24

Заборгованість покупців за відвантажену готову продукцію

48000

25

Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та інших дебіторів

3500

26

Заборгованість по довгострокових векселях виданих

320000

27

Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці

214000

28

Заборгованість банку за довгостроковими кредитами

450000

29

Знос основних засобів

690000

30

Комп’ютери

20000

31

Придбані патенти, ліцензії, програмне забезпечення

70000

32

Заборгованість за відрахуваннями єдиного соціального внеску

20000

33

Акції і облігації інших підприємств

240000

34

Лінії електропередач, телефонні і газові

230000

35

Вкладення в зареєстрований капітал інших підприємств

500000

36

Довгострокові біологічні активи

300000

37

Поточні біологічні активи

40000

38

Заборгованість по розрахунках з учасниками

20000

39

Довгострокова дебіторська заборгованість

236000