Новости

Методичні рекомендації до підготовки дипломних робіт

Работа добавлена:


Методичні рекомендації до підготовки дипломних робіт на http://mirrorref.ru

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Київський національний університет культури і мистецтв

Інстиут журналістики і міжнародних відносин

Кафедра міжнародних відносин

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до підготовки дипломних робіт

для студентів

напряму підготовки  6.030201 «Міжнародні відносини»

спеціальність 7.03020101 «Міжнародні відносини»

спеціальність 8.03020101 «Міжнародні відносини»

денної та заочної форм навчання

Київ – 2013

Укладачі:

Костиря І.О., зав. кафедри міжнародні відносини, проф., канд. пол. наук;

Ластовський В.В., професор, доктор історичних наук;

Карасьова Н.А., к.е.н., ст. викладач кафедри міжнародних відносин.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

міжнародних відносин від «31»  серпня  2013 р., протокол № 1

ЗМІСТ

передмова……………………………………………………………………..

1. основнІ ЕТаПи виконання ДИПЛОМНоЇ РоБоТи……………

2. сТРУкТУРа ДИПЛОМНоЇ РоБоТи……………………………………

3. ПРавила оФоРМлЕння ДИПЛОМНоЇ РоБоТи……………………

4. ПРавила ЦиТУвання Та Посилання на викоРисТанІ ДЖЕРЕла ............................................................................................................

5. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

5.1. Попередній захист роботи

5.2. Відгук наукового керівника

5.3. Рецензування роботи

5.4. Подання роботи до ДЕК та захист

ДОДАТОК 1. Зразок оформлення титульної сторінки дипломної роботи.....

ДОДАТОК 2. Зразок оформлення заяви на затвердження теми дипломної роботи....................................................................................................................

ДОДАТОК 3. Зразок оформлення завдання на дипломну роботу...................

ДОДАТОК 4.Зразок оформлення списку використаних джерел....................

ДОДАТОК 5.Зразок оформлення рецензії на дипломну роботу.....................

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ......................................................................................

4

5

6

7

9

11

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

передмова

Письмова дипломна робота, що виконується випускниками рівнів підготовки «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр», є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраним професійним спрямуванням.

Дипломна робота є підсумком самостійного дослідження, виконаного студентом за участю наукового керівника згідно існуючих вимог до даного виду робіт. Робота є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної підготовки студента, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації та видачу випускнику диплома державного зразка.

Метою написання дипломної роботи є глибоке осмислення теми дослідження, оволодіння методами самостійного дослідження, практичне застосування  теоретичних знань для вирішення конкретних завдань в сфері міжнародних відносин.

Виконана дипломна робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам: містити глибокий самостійний аналіз та інтерпретацію досліджуваної теми; вносити реальні пропозиції щодо вдосконалення досліджуваного об’єкта; бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Захист дипломної роботи є формою державної атестації випускника, під час якого ДЕК враховує сутнісні аспекти і якість проведеного дослідження, його наукову новизну; вміння захистити сформульовані положення та висновки; оформлення роботи та характер (форма) презентації її результатів.

основнІ ЕТаПи виконання ДИПЛОМНоЇ РоБоТи

Увесь перебіг наукового дослідження, який триває під час підготовки, написання та захисту дипломної роботи, можна представити у вигляді такої логічної схеми:

 1. Вибір теми і об’єкта дослідження.
 2. Затвердження теми і призначення керівника дипломної роботи.
 3. Складання плану дипломної роботи.
 4. Пошук інформаційної бази дослідження і робота з нею.
 5. Оформлення результатів дослідження в письмовій формі.
 6. Подача дипломної роботи на перевірку керівнику.
 7. Підготовка супровідних документів (завдання керівника, рецензії, подання голові ДЕК щодо захисту дипломної роботи).
 8. Підготовка дипломної роботи до захисту (написання доповіді та підготовка наочних матеріалів).
 9. Захист дипломної роботи перед Державною екзаменаційною комісією.

Своєчасний і обґрунтований вибір теми дипломної роботи значною мірою підпорядкує собі весь процес засвоєння знань і набуття вмінь у процесі навчання. Від цього залежать успішний захист роботи та ефективність майбутньої діяльності. Як правило, тема роботи може бути пов’язана з попередньою чи майбутньою сферою діяльності студента. Щорічно кафедра міжнародних відносин оновлює рекомендований перелік тем дипломних робіт, який відображає актуальні питання і проблеми менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Слід звернути увагу, що в переліку наведено лише напрями робіт, а конкретна тема має бути адаптована студентом і керівником роботи до об’єкта та предмета дослідження.

Допомагають у виборі теми ознайомлення з аналітичними оглядами і статтями у спеціальній періодичній літературі, а також бесіди та консультації з фахівцями-практиками. Вибравши тему, студент повинен усвідомити, у чому полягають мета, конкретні завдання й аспект її розробки. Для цього треба визначити суть пропонованої ідеї, актуальність теми, її теоретичну новизну і практичну цінність. Це значно полегшить оцінку й остаточний вибір теми.

сТРУкТУРа ДИПЛОМної РоБоТи

Дипломна робота повинна мати відповідну структуру, яка складається з наступних елементів:

 1. титульний аркуш;
 2. зміст;
 3. вступ;
 4. розділ 1 (теоретичний);
 5. розділ 2 (аналітичний);
 6. розділ 3 (рекомендаційний);
 7. висновки та пропозиції;
 8. список використаних джерел;
 9. додатки.

Титульний аркуш є першою сторінкою дипломної роботи і заповнюється за визначеними правилами (додаток 1). Титульний аркуш не нумерується, але при загальній нумерації враховується.

Після титульного листка йдезміст, у якому наведено всі заголовки розділів та підрозділів дипломної роботи і вказано сторінки, з яких вони починаються. Заголовки змісту повинні точно повторюватись у заголовках в тексті. Усі заголовки починають із прописної букви без крапки в кінці.

Увступі до роботи зазначають актуальність обраної теми, мету і зміст поставлених завдань, формулюють об’єкт і предмет дослідження, вказують обраний метод (чи методи) дослідження, повідомляється, у чому полягають теоретична значущість і прикладна цінність отриманих результатів, відзначають положення, що виносяться на захист, а також вказуєтьсяінформаційна база дослідження.

Розділ 1 (теоретичний) розглядає загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних джерел, можливе зіставлення різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела. Цей розділ містить теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні підходи.

Розділ 2 (аналітичний) містить розорений огляд проблеми дослідження, системний підхід до розгляду понять, методичні аспекти, а також  досліджуються різні аналітичні підходи та розрахунки.

Розділ 3 має містити пропозиції автора щодо вирішення виявлених у процесі проведеного аналізу проблем, пов’язаних з темою дослідження, а також можливі прогнози та перспективи.

Дипломна робота закінчуєтьсявисновками та пропозиціями, які обумовлені логікою проведення дослідження, мають характер синтезу накопиченої в основній частині наукової інформації. Це виклад отриманих підсумків і їх співвідношення із загальною метою та конкретними завданнями, поставленими і сформульованими у вступі.

Після висновків та пропозицій розміщується бібліографічнийсписок використаних джерел. Включені у такий список джерела повинні бути згаданими у тексті дипломної роботи.

Вдодатки до дипломної роботи доцільно включати допоміжний матеріал, корисний для повного сприйняття роботи: матеріали анкетувань чи опитувань, таблиці допоміжних цифрових даних, схеми, інструкції та методики, ілюстрації допоміжного характеру тощо.

ПРавила оФоРМлЕння ДИПЛОМноЇ РоБоТи

Дипломну роботу подають у друкованому вигляді на аркушах білого паперу формату А4 (210×297 мм). Текст роботи друкують через півтора міжрядкового інтервалу до тридцяти рядків на сторінці з використанням шрифту Times New Roman 14 розміру текстового редактора Word.

Поля в тексті роботи мають бути таких розмірів: лівий — 30 мм, правий — 15 мм, верхній — 20 мм, нижній — 20 мм. Абзацний відступ має становити 1,27 см.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка — чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту основної частини роботи повинна бути однаковою. Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні позначки можна чорнилом тільки чорного кольору. Для формул використовувати редактор Microsoft Equation.

Обсяг дипломної роботи студентів ОКР “Бакалавр” повинен становити приблизно 80-85 сторінок, дипломної роботи студентів ОКР “Спеціаліст” — 95-100 сторінок,  дипломної роботи студентів ОКР “Магістр” — 110-120 сторінок.

Не рекомендується виділяти текст роботи чи окремі його фрагменти курсивом або жирним шрифтом. Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти, підпункти.

Текст заголовків структурних частин роботи: “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ ТА пропозиції”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” — друкують великими літерами по центру жирним шрифтом. Кожну структурну частину дипломної роботи треба починати з нової сторінки. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу жирним шрифтом. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовками та текстом повинна становити 1 інтервал.

До загального обсягу дипломної роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації.

Нумерацію сторінок, розділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. Нумерацію сторінок починають з 2-го аркуша в області верхнього колонтитула праворуч, арабськими цифрами.

Зміст, вступ, висновки та пропозиції, список використаних джерел не мають порядкового номера.

Пункти нумерують у межах кожного розділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, між якими ставлять крапку, наприклад: “2.3.” (третій пункт другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту.

Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, карти, рисунки) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які займають всю площу сторінки, виносять у додатки. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2. Номер ілюстрації та її назву розміщують послідовно під ілюстрацією і друкують жирним шрифтом.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу). У разі переносу частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2”.

Слово «Таблиця» і її номер друкують курсивом 14 розміру. Назву таблиці розміщують по центру і друкують жирним шрифтом 14 розміру. Текст таблиці друкують шрифтом 12 розміру.

Приклад побудови таблиці:

Таблиця 2.1

Назва таблиці

Назва рядка

Назва стовбчика

ПРавила ЦиТУвання Та Посилання на викоРисТанІ ДЖЕРЕла

У дипломній роботі необхідно робити посилання на кожну цитату, запозичену думку, цифровий матеріал, приклад з досвіду роботи тощо. Наявність у роботі цитування чужих думок без посилання на них неприпустиме і, як наслідок, спричиняє відмову у прийнятті роботи до захисту. Посилатися слід на останні видання публікацій. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з відповідного джерела.

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: “...у працях [1–7]...”. Посилання оформляються в основному тексті із зазначенням номера джерела зі списку літератури і сторінки, з якої наведено цитату, які записують у квадратних дужках, наприклад: [3, с. 42]; [12, с. 33].

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого тексту слід наводити цитати. Цитата має бути точною, жодні виправлення в запозичених словах та реченнях не допускаються. Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він наданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців у цитаті позначається трьома крапками. Вони ставляться в будь-якому місці цитаті (на початку, всередині, в кінці);

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) у разі непрямого цитування слід бути абсолютно точним у викладенні думок автора і також давати відповідні посилання на джерело.

Список використаних джерел розміщується після висновків та пропозицій. Список літератури має самостійну нумерацію. Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту.

Список використаних джерел складається в алфавітному порядку. Авторів з однаковими прізвищами розміщують за алфавітом їх ініціалів, а праці одного автора — за алфавітом заголовків його видань чи згідно з хронологією написання робіт.

Назви використаних робіт не перекладають і подають мовою оригіналу.

Необхідно мати на увазі, що у списку використаних джерел обов’язково вказуються джерела, на які автор посилався в роботі, а також ті, на які немає посилань, але їх опрацювання допомогло авторові більш змістовно написати ті чи інші розділи.

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках. Їх розміщують у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожен такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток ___” і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка, за необхідності, може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: В.3.1 — підрозділ 3.1 додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2. — другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) — перша формула додатка А.

ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Попередній захист роботи.за графіком, затвердженим кафедрою міжнародних відносин (за 15-20 днів до засідання ДЕК із захисту дипломних робіт), відбувається попередній захист роботи в комісії, яка складається з викладачів кафедри.

На засіданні комісії, як правило, мають бути присутні керівники дипломних робіт студентів.

На попередньому захисті студент повинен мати такі матеріали:

-  дипломну роботу, яка буде подано до захисту у ДЕК (у незброшурованому вигляді);

- роздатковий матеріал, скріплений степлером або підшитий у папку (у трьох примірниках, що вручаються викладачам-членам комісії з попереднього захисту дипломних робіт, призначених кафедрою);

На попередній захист студент-випускник має підготувати коротку доповідь (на3—4хвилини), у якій треба викласти актуальність, мету, завдання роботи, яку він виконував, а також за кожним завданням коротко зазначити, що було зроблено. наприкінці доповіді студент має повідомити про стан готовності роботи.

Відгук наукового керівника має свідчити про самостійність дослідження, актуальність теми, відповідність змісту роботи плану, містити висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК, про відповідність роботи кваліфікаційним вимогам до напряму підготовки та можливість присвоєння студенту відповідної кваліфікації. Зазвичай відгук наукового керівника пишеться у довільній формі, у ньому зазначають:

- відповідність змісту роботи темі, затвердженій завідувачем кафедри, та завданню, узгодженому з керівником роботи;

- ступінь самостійності виконання дипломної роботи і особисту відповідальність за дотримання термінів календарного плану;

- рівень підготовки студента до виконання професійних обов'язків;

- уміння використовувати літературу і комп'ютерну техніку;

- ступінь оволодіння методами дослідження; повноту та якість розроблення теми;

- ступінь повноти, логічність, послідовність, аргументованість, літературну грамотність викладання матеріалу;

- відповідність якості оформлення пояснювальної записки і роздаткового наочного матеріалу чинним стандартам;

- можливість практичного застосування роботи або окремих її частин;

- недоліки роботи;

- об'єктивну якісну оцінку роботи;

- висновок про те, якою мірою вона відповідає вимогам, що ставляться перед дипломними роботами за спеціальністю.

На засіданні комісія з попереднього захисту складає протокол про можливість допуску роботи для передання роботи у зброшурованому вигляді на рецензування та до секретаря ДЕК, який є підставою для прийняття рішення кафедри економіки про допуск студента до захисту роботи у ДЕК.

Рецензування роботи.до захисту дипломна робота допускається після зовнішнього рецензування (додаток 5), підписаного викладачем, призначеним кафедрою.

Зовнішня рецензія на роботу складається в довільній формі і може висвітлювати ті ж питання, що й відгук керівника. Особливу увагу в ній слід звернути на таке:

- актуальність теми;

- уміння застосовувати теоретичні знання для вирішення конкретних практичних завдань;

- наявність у роботі особистих пропозицій і рекомендацій, новизна, перспективність, практична цінність;

- достовірність результатів і обґрунтованість висновків;

- стиль викладу та оформлення роботи;

- недоліки роботи.

Рецензент оцінює роботу за п'ятибальною шкалою.Внесення змін до роботи після отримання рецензії не допускається. Рецензія подається на кафедру міжнародних відносин не пізніше, ніж за три дні до офіційного захисту на засіданні ДЕК.

Рецензія повинна бути надрукована або написана власноручно рецензентом і підписана ним.

Ознайомлення рецензента з наданими йому документами являє собою очний навчальний процес, тобто здійснюється у присутності студента.

Оформлену належним чином рецензію рецензент зобов'язаний особисто передати студентові протягом того ж робочого дня, коли він ознайомився з наданими йому документами. отже, на одержання зовнішньої рецензії студенту рекомендується планувати один робочий день.

Рецензія передається студенту рецензентом після того, як студент своїм підписом на рецензії підтвердив факт ознайомлення з її змістом. при цьому студент повинен дати відповіді на зауваження рецензента лише виключно під час роботи ДЕК.

Подання роботи до ДЕК. Допущена до захисту дипломна робота, відгук керівника і рецензія, наочні матеріали, електронний носій інформації, а також інші документи подаються секретареві ДЕК не пізніше ніж за три дні до захисту.

У процесі підготовки до захисту дипломної роботи доцільно ретельно ознайомитись з відгуком наукового керівника і рецензією та продумати аргументовані відповіді на зауваження.

Захист дипломної роботи. Допуск випускників до захисту дипломної роботи здійснюється випусковою кафедроюне пізніше ніж за два тижні до початку роботи ДЕКна підставі результатів проведеного передзахисту і оформлюється протоколом засідання випускової кафедри.

Захист дипломної роботи проводиться публічно у терміни, визначені наказом ректора КНУКІМ, на відкритому засіданні ДЕК. До захисту допускаються роботи, які відповідають вимогам цих методичних рекомендацій та інструкцій з підготовки випускних та дипломних робіт у вищих навчальних закладах, затверджених Міністерством світи і науки України.

Мета захисту - визначити рівень знань випускника з певної проблеми, ступінь оволодіння теоретичним й практичним матеріалом і рівень підготовленості фахівця в цілому.

До аудиторії, де проводитиметься захист, допускаються: керівник роботи, професорсько-викладацький склад кафедри, рецензент та студенти з дозволу голови комісії. Особам, які перебувають в аудиторії і не входять до складу комісії, категорично забороняється втручатися в хід захисту.

Виконання та захист дипломної робіт здійснюються випускниками державною мовою, за винятком випускників (у тому числі громадян України), що проходили навчання в університеті з повним викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами, порядок проходження державної атестації яких регламентується окремими документами.

Система оцінювання кваліфікаційної роботи

Оскільки бакалаврська, дипломна, магістерська роботи носять комплексний науково - навчальний характер,  підхід до їх оцінки є багатоаспектним. Оцінюванню підлягають як сам зміст роботи, так і її оформлення та представлення під час захисту, що розкриває вміння ерудовано репрезентувати опрацьований матеріал та аргументовано доводити кожне положення. Враховується також виявлена самостійність суджень автора, вміння здійснювати широкомасштабний пошук джерел, що висвітлюють тему роботи, працювати з навчальною та науковою літературою тощо.

Якосновні критерії для оцінювання кваліфікаційної роботи виступають вимоги до фахівця, що визначаються його освітньо-кваліфікаційною характеристикою, а саме здатність студента:

– визначати проблему в умовах, що склалися;

– вміння переводити проблему в сфері міжнародних відносин на рівень завдань;

– визначати найбільш ефективні засоби вирішення проблеми;

– здійснювати вибір і реалізацію продуктивних технологій;

– встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

– використовувати діагностичний інструментарій, адекватний задачам дослідження і особливостям об’єкта дослідження;

– впливати на об’єкт з метою досягнення бажаного результату, виявляти можливості продуктивної діяльності;

– поєднувати теоретичний аналіз проблем з міжнародних відносин із рекомендаціями щодо оптимальних шляхів їх розв’язання.

Система оцінювання ґрунтується на 100-бальній шкалі, яка надає досить широкі можливості для визначення рівня підготовки кваліфікаційної роботи.

За цією шкалою визначено такі рівні: «високий» (91-100 балів), «середній» (76-90 балів), «достатній» (61-75 балів), «низький» (менш ніж 61 бал).

Виходячи з наведеної шкали, а також з того факту, що на захисті студент може набрати максимально 40 балів, до захисту можуть бути допущені лише ті роботи, які на кафедральному допуску (попередньому захисті) набрали не менше 21 бала.

Весь процес оцінювання охоплює п’ять основних позицій, які відображають процес підготовки і захисту кваліфікаційної роботи:

- вступ та висновки,

- теоретична та емпірична частини,

- оформлення роботи та безпосередньо процедура захисту.

За кожною позицією  встановлена максимальна кількість балів, яку студент може набрати в процесі підготовки та безпосереднього захисту роботи (табл.1).

Таблиця !

Складові роботи, що підлягають оцінюванню

Сума в балах