Новости

Ортақ мезанизмдер

Работа добавлена:


Ортақ мезанизмдер на http://mirrorref.ru

1.8. Ортақ мезанизмдер

UML-де модельдің нақты элементтеріне емес, бүкіл тұтас тілге қатысты жалпы ережелер мен механизмдер бар. Әдетте, келесі жалпы механизмдер бөлінеді:

  • модельдің ішкі көрінісі (спецификация);
  • Қосымшалар (әшекейлер);
  • стандартты дихотомиялар (жалпы бөлімшелер);
  • кеңейту механизмдері.

Бұлтетіктердіңмаңыздылығыменкүрделілігініңдәрежесі,сондай-ақолардыңтілдердіқолдануынаәсерібірдейболмайды.Бізқарапайымнанбастаймызжәнеодандакүрделіжұмыстарменаяқтаймыз.

1.8.1.Үлгініңішкікөрінісі

Модельде басқа құралдар қалай жұмыс істейді деген сұрақ болады? Графтар үшін (және модель, ол жүктелген граф), оларды компьютерде көрсетудің көптеген тәсілдері белгілі, және UML-ге модельдеу құралдарын әзірлеушілер олардың кез-келгенін пайдалануға немесе өздері ойлап табуға құқылы. UML-тың маңызды жалпы ережесі - құрал қандай да бір семантикалық ақпаратты  сақтауы қажет. Мысалы, құрал суретте көрсетілмеген немесе толығымен көрсетілмеген класс туралы (мысалы, операциялардың тізімі)  ақпарат беретін режимді қолдана алады. Бірақ ішкі көріністегі барлық мәліметтердің толық тізімі сақталады. Сонымен қатар, ішкі көрініс ақпарат жоғалтпастан XMI форматындағы мәтінге аударылуы мүмкін. Осылайша, UML-де модельдік серияланудың нәтижесін анықтайды. Бұл құралдардың өзара әрекеттестігі негізделген маңызды ереже.

UML модельдерінің XML пішіміндегі мәтіндік көрінісі тілдің негізгі мақсаттарына сәйкес келмейді (1.2.6-тармақты қараңыз), себебі адамдар пайдаланбайды, алайда, құралдармен қолданылады, мысалы, үлгілермен алмасу үшін.

Мысал келтірейік: Төмендегі суретте екі элементтен және бір қатынастан тұратын қарапайым модель көрсетілген.

1.8.2. Қосымша

Модельдің әрбір элементі негізгі графикалық белгілерге ие. Бұл жазба негізгі белгілерге бекітілген қосымша мәтін және / немесе графикалық объектілер арқылы кеңейтілуі мүмкін. Мұндай қосымша объектілер тура солай -қосымшадеп аталады.

Қосымшалар негізгі графикалық белгілерді пайдаланғанда көрсетілмейтін  модельдің ішкі көрінісін диаграммада көрсетуге мүмкіндік береді.

Мысалы, ассоциация байланысының негізгі белгілері - тұтас сызық 1.  Бұл негізгі жазба бірқатар толықтырулармен ұзартылуы мүмкін:2 ассоциацияның атауы;3 те ассоциация полюстерінің көптігі көрсетілген,   4 рөл5 ші агрегацияға нұсқайтын навигацияның бағытын көрсетеді  және т.б.  Тағы бір мысал: класс үшін негізгі белгілер - 6 классатауы бар тіктөртбұрыш. Бұл белгілер атрибуттар тізімі 7 және операцияларды, қосымша бөлімдерді, әртүрліліктің көрсетілуін, стереотипті және т.б кеңейтілуі мүмкін.

(Қосымшаларды пайдаланудың мысалы)

Әдетте, құралдар қосымшалардың көрінісін егжей-тегжейлі басқаруға, қажетсіз деректерді жасыруға немесе керісінше барлық мәліметтерді ашуға мүмкіндік береді.

1.8.3. Стандартты дихотомиялар

UML объектілі-бағытталған тіл болып табылады, сондықтан объектілі-бағдарлы көзқарастың негізгі ұғымдары тілде, айталық, іс-қимыл арқылы әрекет етеді. Атап айтқанда, мүмкiндiгiнше барлық жерде  екi дихотомия: класс-объект и интерфейс-реализация  бiркелкi қолданылады және бейнеленеді.

Класс-объект дихотомиясы дегеніміз не туралы айтылып жатқандығы әрдайым айқын беріледі: бір типті объектілер жиынтығының жалпы сипаттамасы (яғни, сынып туралы) немесе ұқсас нысандардың жиынтығынан белгілі бір объект туралы (яғни, сыныптың данасы туралы). Бұл маңызды айырмашылық біркелкі беріледі: егер ол белгілі бір объект болса (сыныптың данасы), онда оның атауы көрсетіледі; егер бұл сынып (жиынтықтың сипаттамасы) болса, онда ол көрсетілмейді.Әртүрлі контексттердегі бірдей мәнін сынып ретінде (жиын) және кластың (элемент) экземпляры ретінде қарастыруға болады. Осы тұрғыда нақты нені білдіретінін анық айту маңызды. Мысалы, қалыпты модельдегі 1-сынып - объектілер жиынтығының сипаттамасы және оның есімі көрсетілмеген, бірақ оның даналарының аттары көрсетіледі 2 Сонымен қатар, әрбір класс төменде көрсетілгендей,  UML метамоделінде анықталған 4 метакласстың Classifier  3 – зкземпляры болып табылады.

Дихотомия интерфейсі – бұл, модельге дәл осы немесе басқа субъект не болып табылатындығын көрсетуге мүмкіндік береді: ол басқа субъектілерге қатысты қандай болуы керек екенінің абстрактілі сипаттамасы немесе ұйымның физикалық тұрғыдан нақты сипаттамасы немесе субьекттің физикалық тұрғыдан нақты сипаттамасы. UML-де бұл көптеген жолдармен көрінеді.

Егер біз абстрактілі сипаттама туралы айтып отырсақ, онда ол үшін абстрактілі классты үш нұсқалық белгісі бойынша пайдалануға болады: класс атауы курсивпен жазылған -1, тиісті шектеу пайдаланылады - 2 немесе интерфейс стереотипі қолданылады - 3. Бұл классификаторлардың тура экземплярлары жасалмайды дегенді білдіріп тұр(қосымша ақпарат алу үшін 3.1.3 бөлімін қараңыз), өйткені олар үшін іске асу анықталмаған.

Егер классификатордың іске асырылуы бар екенін көрсету қажет болса, яғни, оның тікелей аттары болуы мүмкін, онда аты жазылған кезде тікелей мағынасы қолданылады -4.

Суретте қазіргі заманғы ұялы телефонды үш түрлі құрылғылардың (үш толық әртүрлі интерфейсті қолдайтын) біріктірілуі ретінде ұсынуға болатындығын көрсетеді.

1.8.4. Кеңейту механизмдері

Кеңейту механизмдері - тілді өзгертуге арналған бекітілген тіл болып табылады. UML авторлары түрлі әдістерді біріктіріп, тілді әртүрлі контексттерде және тақырыптық салаларда қолдануға болатындай , тілде мүмкіндігінше әртүрлі құралдарды қолдануға тырысты (ақылға қонымды негізде тілдің көлемін сақтау).

Кеңейту механизмдері қолданыстағы модельдер негізінде басқарылатын және біртұтас түрде модельдің жаңа элементтерін анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай үш механизм бар:

  • белгіленген мәндер;
  • шектеулер;
  • стереотиптер.

Бұл механизмдер тәуелсіз емес - олар тығыз байланысты.

Белгіленген мән (tagged value) - сипаттың аты және үлгінің кез келген стандартты элементіне қосуға болатын сипат мәні.

Белгіленген мәндер үлгіге келесі синтаксисі бар мәтін жолы ретінде жазылады: жүйелі жақшалар: аты мен мәні теңдік белгісімен бөлінген жұпты көрсетеді. Тізім элементтерін үтірмен бөліп, жұптардың тізімін бірден көрсетуге болады. Контекстте қай мән әдепкі мән болатыны анық болса, онда мәнмен бірге теңдік белгісі алынып тасталуы мүмкін. Келесі суретте белгіленген мәндерді пайдаланудың мысалы көрсетілген.

Шектеу (constraint) - модель элементтерінің қасиеттерінің мәндері туралы логикалық мәлімдеме.

Модельдік элемент үшін шектеуді көрсетіп, шектеудің орындалғанын талап ете отырып біз оның семантикасын өзгертеміз. Шектеу бір элементке немесе модель элементтерінің жиынына жата алады.

Шектеулер жүйелі жақшаға алынған мәтін жолында жазылады. Бұл табиғи тілде бейресми мәтін болуы мүмкін, немесе басқа ресми тілде өрнек немесе құралмен қолдау көрсетілетін программалау тілінің логикалық өрнегі болуы мүмкін. Бұл табиғи тілде бейресми мәтін болуы мүмкін, басқа ресми тілдегі өрнек немесе құралдың қолдауымен  көрсетілетін программалау тілінің логикалық өрнегі болуы мүмкін.

Белгіленген мәндер сияқты шектеу, элементтің атауынан кейін немесе элементке бекітілген жеке түсініктемеден кейін жазылуы мүмкін. Төменде шектеуді қолданудың мысалы келтірілген.

Стереотип (stereotype) - бұл қазіргі модельдеу элементіне негізделген жаңа модельдеу элементінің анықтамасы.

Стереотиптің анықтамасы келесідей. Моделдің кейбір элементтерін негізге ала отырып, оған жаңа таңбалы мәндер (ішкі көріністі кеңейте), жаңа шектеулер (семантиканы өзгерту) және толықтырулар, яғни жаңа графикалық элементтер (анықтаманы анықтайтын) қосылады.

Стереотипті анықтағаннан кейін ол жаңа үлгінің элементі ретінде пайдаланылуы мүмкін. Егер стереотипті құру кезінде ешқандай толықтырулар қолданылмаған болса және графикалық белгілер модельдің базалық элементінен алынатын болса, онда оның стереотипі үлгі элементінің атына қойылған қос бұрыштық жақшалардағы («тырнақша») стереотип атауымен белгіленеді. Егер стереотипте өзінің жеке белгілері болса, мысалы, жаңа графикалық таңба болса, онда бұл таңба көрсетіледі. Дегенмен, анық болу үшін, стереотиптің атауын да, графикалық таңбаны (белгіше) де көрсете аламыз. Төмендегі суретте жауапты адамның стандартты стереотипі негізінде анықталған «PowerUser» стереотипін анықтау және пайдалану мысалынан көрінеді.

Стереотиптер тілді кеңейтудің күшті механизмі болып табылады, бірақ оларды қаоыпты түрде пайдалану керек. Көптеген стандартты емес стереотиптерді анықтай отырып, модельді автордан басқа кез келген адамға түсініксіз ету оңай.

1.9. Үлгінің жалпы қасиеттері

Модель тұтастай алғанда оның практикалық қолданылуына айтарлықтай әсер ететін маңызды қасиеттерге ие болуы мүмкін (немесе болмауы мүмкін). Кіріспеде осы қасиеттерді толық сипаттау мүмкін емес –оның нақтылануы бүкіл кітапта қаралған, бірақ олар ең басында аталуы керек.

Ортақ мезанизмдер на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Ғұндар мен монғолдарың қоғамдық құрылысы мен соғыс өнеріндегі ортақ белгілері

2. Реферат Ж.Нұрмұхамедұлы мен Е.Көтібарұлы бастаған көтерілістердің ортақ және ерекше белгілерін анықтаңыз

3. Реферат Ауруханаға дейінгі этпапта акушерия-гинекологиялық көмекті ұйымдастырудың ортақ қағидалары

4. Реферат Есік қорғанынан табылған сақ ханзадасының баскиімі мен Қарғалы шатқалынан табылған тәтіде бейнеленген ортақ белгілерді және айырмашылықтарды анықтаңыз

5. Реферат Есік қорғанынан табылған алтын адаммен Шілікті қорғанынан табылған алтын адамның ортақ белгілері мен айырмашылықтары