Новости

Екологічне право Тести с ответами

Работа добавлена:


Екологічне право Тести с ответами на http://mirrorref.ru

Тести з дисципліниЕкологічне право

1. Який з нище наведених  методів не відноситься до екологічного права:

А) делегуючий

Б) комплексний

В) санкціонуючий

Г) цивільно - правовий

2. Які з природних ресурсів є не відновлювальними:

А) корисні копалини

Б) родючість грунтів

В) атмосферне повітря

3. Природні ресурси придбані внаслідок спільної праці членів сім’ї, якщо інше не встановлено письмовою угодою між ними:

А) приватною власністю

Б) спільною сумісною власністю

В) спільною частковою власністю

Г) колективною

4. Підставою виникнення права власності на природні ресурси вважається:

А) юридичний факт

Б) юридична дія

В) юридична подія

Г) наявність природних ресурсів

5. Що з нище наведеного не є способом захисту порушеного екологічного права:

А) визнання права

Б) притягнення до кримінальної відповідальності

В)визнання правочину не дійсним

Г) примусове виконання обов’язку в натурі

6. За способом виникнення права природокористування поділяється на:

А) право загального і спеціального природокористування

Б) право землекористування, право водокористування та право водокористування

В) право первинного та право вторинного природокористування

Г)право природокористування фізичними та юридичними особами

7. Підставою виникнення права загального природокористування є:

А) укладення договору оренди

Б) прийняття правової норми

В) рішення компетентного органу про надання конкретного природного ресурсу в користування

Г)наявність природних ресурсів

8. Якої екологічної експертизи не існує відповідно до Закону України «Про екологічну експертизу»:

А) державної

Б) громадської

В) оціночної

Г) комплексної

9. Який характер носить висновок громадської екологічна експертизи:

А) обов’язковий

Б) добровільний

В) рекомендаційний

Г) інформаційний

10. Позитивний  висновок  державної  екологічної  експертизи  є дійсним протягом:

А) 1 року

Б) 2 років

В) 3 років

Г) 5 років

11. Не є об’єктом екологічного аудиту:

А) підприємства, установи    та   організації,   їх   філії   та представництва   чи   об'єднання,   окремі    виробництва,    інші господарські об'єкти;

Б) перевірка та оцінка діяльності спеціально уповноважених природоохоронних органів

В) системи  екологічного  управління

12. Кіотський протокол 1997 року присвячений вирішенню глобальної екологічної проблеми пов’язаної з :

А) зміною клімату та парниковими ефектами

Б) міжнародним захистом навколишнього природного середовища

В) міжнародним захистом водних об’єктів від зменшення викидів в води

Г) руйнування озонового шару атмосфери

13. Монреальський протокол 1987 року прийнятий у відповідності до Віденської конвенції 1985 року присвячений вирішенню глобальної екологічної проблеми пов’язаної з :

А)  зміною клімата та парниковими ефектами

Б) міжнародним захистом навколишнього природного середовища

В) руйнування озонового шару атмосфери

Г) міжнародним захистом водних об’єктів від зменшення викидів в води

14. Екологічне право – це  сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини в сфері:

А) природокористування і охорони навколишнього природнього середовища

Б) природокористування,  охорони навколишнього природнього середовища і забезпечення екологічної безпеки

В) забезпечення екологічної безпеки

Г) охорони навколишнього природнього середовища і забезпечення екологічної безпеки

15. Який із нижче наведених елементів не відноситься до поняття «Екологічне право»:

А) суб’єкт

Б) об’єкт

В) предмет

Г) норма

16. До обов’язків громадян відповідно до конституції України не відноситься вимога:

А) охороняти природу

Б) охороняти навколишнє природнє середовище

В) раціонально використовувати природні ресурси

Г) обережно відноситися до природнього надбання

17. Конституція України передбачає, що земля і природні ресурси використовуються і охороняються, як:

А) матеріальна основа існування органів місцевого самоврядування

Б) невід’ємна частина суб’єктів України

В) є об’єктом права власності українського народу

18. Володіння, користування і розпорядження природними ресурсами здійснюється їх власниками:

А) вільно, якщо це не завдає збитків навколишньому природньому  середовищу

Б) вільно, якщо це не завдає шкоди інтересам інших осіб

В) вільно, якщо це не завдає шкоди інтересам держави

Г) вільно, якщо це не завдає збитків навколишньому природньому  середовищу і не порушує права та законні інтереси інших осіб

19. Як необхідно діяти, суб’єкту в випадку якщо ратифікований Україною міжнародний договір містить іншу норму  суспільних відносин ніж це передбачено чинним законодавством України:

А) звернутися до Конституційного суду України для отримання офіційного тлумачення

Б) керуватися нормою міжнародного договору

В)  використовувати одночасно норми і міжнародного договору і норму законодавчого акту

Г) застосовувати норму законодавчого акту

20. Який із перелічених нижче суб’єктів не являється суб’єктом екологічних правовідносин:

А) іноземна держава

Б) іноземна юридична особа

В) особа без громадянства

Г) іноземна фізична особа

21. Який із названих нижче заходів не відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування України:

А) розробка і затвердження нормативів в області охорони навколишнього природнього середовища

Б) участь і розробка регіональної програми в області екологічного розвитку держави

В) проведення екологічної паспортизації

Г) оголошення території відповідного регіону України  зоною екологічного лиха

22. В число спеціально уповноважених державних органів в області використання, охорони і захисту лісового фонду та відтворення лісів:

А) міністерство лісового господарства

Б) міністерство екології та природних ресурсів

В) державна агенція лісового господарства

Г)   державна агенція кадастру лісового фонду

23. Спеціально уповноваженим державним органом виконавчої влади з питань  охорони атмосферного повітря є:

А) міністерство екології та природних ресурсів

Б) державна агенція атмосферного регулювання

В) спеціально   уповноважений   центральний    орган  виконавчої  влади  з  питань екології та природних ресурсів

Г) державна агенція по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища

24.  З метою  забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини в районах житлової забудови,  масового відпочинку  і  оздоровлення населення  при  визначенні  місць розміщення нових,  реконструкції діючих підприємств та інших об'єктів,  які  впливають  або  можуть впливати    на    стан    атмосферного   повітря,   встановлюються:

А) санітарно – захисні зони

Б) охоронні зони

В) рекреаційні зони

Г) природно – заповідні території

25. Висновок державної екологічної експертизи не може бути:

А) позитивним

Б) негативним, але з зауваженнями

В) негативним

Г) позитивним, але з зауваженнями

26. Який з нижче наведених органів вповноважений організувати громадську екологічну експертизу:

А) органи місцевого самоврядування

Б) органи виконавчої влади

В) суд

Г) спеціально уповноважений орган в області екологічної експертизи

27. Чи обов'язкові рекомендації укладання громадської екологічної експертизи під час реалізації об'єкта такої експертизи:

А) да, обов’язкові як безпосередньо діючі

Б) да, але лише у випадку затвердження висновку наказом керівника спеціально уповноваженого на те органу державної влади

В)  да, за участі в такій експертизі штатних працівників спеціально уповноваженого на те органу державної влади

Г) ні, не обов’язково не є рішення держаних органів

28. Обмеження, призупинення чи заборона діяльності, здійснюваної  з порушенням екологічного законодавства, здійснюється:

А) в судовому порядку

Б) в адміністративному порядку

В) в адміністративному і судовому порядку

Г) рішенням референдуму

29. Відповідно до законодавства України екологічне страхування:

А) має бути лише обов’язкове

Б) може бути лише добровільним

В) може бути тільки обов’язковим

Г) може бути і обов’язковим і добровільним

30. Екологічна сертифікація:

А) має бути лише обов’язкове

Б) може бути лише добровільним

В) може бути тільки обов’язковим

Г) може бути і обов’язковим і добровільним

31. Які з нижче перелічених суб’єктів не можуть притягуватися до  адміністративної відповідальності за вчинення екологічних правопорушень

А) посадові особи

Б) органи місцевого самоврядування

В) фізичні особи

Г) юридичні особи

32. Хто не являється суб’єктом вчинення екологічних злочинів

А) посадова особа органу державної влади

Б) керівник комерційної організації

В) юридична особа

Г) фізична особа

33. Якими із перелічених прав не можуть бути наділені особи, які не являються власниками водних об’єктів:

А) право безстрокового користування

Б) право довгострокового користування

В) право короткострокового користування

Г) право обмеженого користування

34. Чи можуть ділянки надр бути предметом відчуження:

А) можуть

Б) можуть,  але визначені в установленому законом порядку

В) можуть, у випадках передбачених міжнародним договором

Г) ні, не можуть

35. Яке з нижче наведених понять  не відноситься до системи екологічного права:

А) спеціальна частина

Б) особлива частина

В) загальна частина

Г)  особова частина

36. Екологічні правовідносини – це врегульовані нормами екологічного права відносини, які виникають, змінюються і припиняються в сфері:

А) забезпечення екологічної безпеки і охорони навколишнього природнього середовища

Б) охорони навколишнього природнього середовища і природокористування

В) забезпечення екологічної безпеки

Г) природокористування, охорони навколишнього природнього середовища, забезпечення екологічної безпеки

37. Володіння, користування і розпорядження  природними ресурсами здійснюється їх власниками:

А) вільно, якщо не завдає збитків навколишньому природньому середовищу

Б) вільно, якщо це не шкодить інтересам інших суб’єктів

В) вільно, якщо це не порушує інтересів держави

Г) вільно, якщо не завдає збитків навколишньому природньому середовищу і не порушує

права та законні інтереси  інших осіб

38. Який із перелічених нижче об’єктів не відноситься до об’єктів охорони навколишнього середовища

А) озоновий шар атмосфери

Б) полігони розташованих відходів виробництва та споживання

В) навколоземний космічний простір

Г) лікувально – оздоровча місцевість

39. Дії та рішення спеціально уповноважених органів в області охорони навколишнього середовища можуть бути оскаржені:

А)  лише в судовому порядку

Б) в суд чи в вище стоячий державний орган

В)  в суд, в вище стоячий державний орган  чи прокуратуру

Г) в вище стоячий державний орган  чи прокуратуру

40. Громадська екологічна експертиза не може проводитися:

А) після проведення державної екологічної експертизи

Б) до проведення державної екологічної експертизи

В) без дозволу спеціально уповноваженого органу в області екологічної експертизи

Г) одночасно з проведенням державної екологічної експертизи

41. Призупинення діяльності здійснюваної з порушенням екологічного законодавства, проводиться:

А) рішенням референдуму

Б) в адміністративному порядку

В) в судовому порядку

Г) як в адміністративному так і в судовому порядку

42. При вчиненні яких порушень екологічного законодавства не наступає майнова відповідальність:

А) злочини

Б) адміністративні правопорушення

В)  дисциплінарні проступки

Г) при будь – яких, якщо не завдано шкоди навколишньому середовищу

43.Спори в області природокористування, охорони навколишнього природнього середовища і забезпечення екологічної безпеки можуть вирішуватися лише:

А) в судовому порядку

Б) в адміністративному порядку

В) як в адміністративному так і в судовому порядку

Г) прокурором

44. Що з нижче наведених не є основним видом адміністративного стягнення:

А) попередження

Б) штраф

В) конфіскація предмета, що став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення

Г)  позбавлення спеціального права.

45. Суб’єктами  дисциплінарної відповідальності не можуть бути:

А) фізичні особи

Б) працівники

В) посадові особи

Г) керівники підприємств, установ, організацій

46. Право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою є:

А) право земельного суперфіцію

Б) право земельного емфітевзису

В) право земельного сервітуту

Г) право добросусідства

47. Забір води з водних об’єктів із застосуваннями споруд і технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у воді об’єкти є:

А) загальне водокористування

Б) спеціальне водокористування

В) первинне водокористування

Г) вторинне водокористування

48. На території водоохоронних зон дозволяється:

А) використання стійких і сильнодіючих пестицидів

Б) добування піску і гравію за межами земельного водного фонду на сухій частині заплави

В) скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості

Г) влаштування звалищ, полів фільтрації

49. З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх відносності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм виділяються земельні ділянки під:

А) водоохоронні зони

Б) санітарні зони

В) прибережні захисні смуги

Г) санітарні захисні смуги

50. До водного фонду України не належать:

А) водні об’єкти в межах природно – заповідного фонду

Б) підземні води та джерела

В) внутрішні морські води та територіальне море

Г) поверхневі води

50. До водного фонду Українине належать:

А) водні об’єкти в межах природно – заповідного фонду

Б) підземні води та джерела

В) внутрішні морські води та територіальне море

Г) поверхневі води

51. За способом здійснення право водокористування можна поділити на:

А) скидання стічних вод

Б) для потреб сільського господарства

В) для задоволення питних та господарсько - побутових потреб

Г) для потреб водного транспорту

52. Тимчасове водокористування може бути строком :

А) від 1 до 10 років

Б) від 2 до 20 років

В) від 3 до 25 років

Г) від 5 до 49 років

53. Відповідно до порядку здійснення водокористування поділяється на:

А) Загальне та спеціальне водокористування

Б) первинне і вторинне водокористування

В) спільне  водокористування

Г) відособлене водокористування

54. Який із нижче наведених видів водокористування не відноситься ні до загального,  ні до спеціального водокористування:

А) використання води для потреб водного транспорту

Б) централізоване та децентралізоване водопостачання

В) подача води водокористувачам у маловодні регіони

Г)  водокористування з метою риборозведення та потреб рибного господарства.

55. Основною метою державного обліку води є:

А) збирання, обробка, збереження та аналіз інформації про стан вод

Б) встановлення відомостей про якісний і кількісний склад вод

В) видача дозволів на спеціальне водокористування

Г) прогнозування та розроблення науково – обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень в галузі використання і охорони вод

56. З метою систематизації даних державного обліку вод та визначення наявних для використання водних ресурсів складається:

А) розподіл і перерозподіл водних ресурсів

Б) державний моніторинг вод

В) комплексна програма використання та охорони водних об’єктів

Г) державний водний кадастр

57. Державний контроль в галузі використання і охорони вод здійснює Кабінет Міністрів України, а функції контролю безпосередньо покладені на:

А) Державну екологічну інспекцію

Б) Міністерство екології та природних ресурсів

В) Державну агенцію водного господарства

Г) Державну Азово – Чорноморську екологічну інспекцію

58. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється прибережна захисна смуга шириною не менше :

А) 500 метрів від урізу води

Б) 1 кілометра від урізу води

В) 2 кілометрів від урізу води

Г) 100 метрів від урізу води

59. Річкою загальнодержавного значення вважається річка, яка охоплює територію:

А) всієї України

Б) не менше як 30 відсотків території України

В) охоплює територію більш як однієї  області

Г) всі річки на території України є річками загальнодержавного значення

60.  У приватну власність можуть передаватися закриті водні об’єкти загально площею не більше як:

А) 3 га

Б) 5 га

В) 7 га

Г) 10 га

61.  Які із нижче наведених дій не становлять негативний вплив на водні об’єкти:

А) Висихання вод

Б)  Забруднення вод

В) Вичерпання вод

Г) Засмічення вод

62.  На судноплавних водних шляхах за межами міських поселень для проведення робіт, пов’язаних з судноплавством, встановлюються:

А) смуги відведення

Б) зона санітарної охорони

В) берегові смуги

Г) водоохоронні зони

63. Всі ліси України в залежності від їх екологічного і соціально-економічного значення та залежно від основних та виконуваних ними функцій поділяються на:

А) лісовий фонд

Б) категорії лісів

В) землі лісогосподарського призначення

Г) види лісів

64. Що із нижче наведеногоне відносять до категорії лісів:

А) захисні ліси

Б) зелені насадження в межах населених пунктів

В) експлуатаційні ліси

Г) рекреаційно – оздоровчі ліси

65. До лісового фонду Українине належить:

А) зелені насадження в межах населеного пункту

Б) захисні насадження лінійного типу

В) лісові ділянки площею 0.1 га

Г) лісові ділянки площею  до 5 га, що перебувають у приватній власності

66. Корисні властивості  лісів, що полягають у їх здатності зменшувати негативні наслідки природних явищ, захищати ґрунти від ерозій, запобігати забрудненню навколишнього природнього середовища та очищати його є:

А) функції лісів

Б)  завдання лісового законодавства

В) лісові ресурси

Г) лісові відносини

67. Громадяни та юридичні особи України можуть безоплатно або за плату набувати у власність у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств земкнені земельні лісові ділянки загальною площею до:

А) 3 га

Б) 5 га

В) 7 га

Г) 10 га

68. У постійне користування ліси на землях державної власності для ведення лісового господарства без встановлення строку надаються:

А) фізичним особам - суб’єктам підприємницької діяльності

Б) юридичним особам резидентам

В) спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам

Г) у  постійне користування земельні ділянки державної власності не надаються

69. Право на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною лісовою ділянкою це:

А) суборенда

Б) лісовий емфітевзис

В) лісовий суперфіцію

Г) лісовий сервітут

70. Розрахункова лісосіка – це

А) встановлення стиглості деревостанів

Б) норма заготівлі деревини в порядку рубок головного користування

В)  визначення площі рубки головного користування

Г) визначення лісових ділянок, що прилягають до земель історико – культурного призначення

71. Лісовпорядкування є обов’язковим на всій території України та ведеться:

А) власником або користувачем лісової ділянки

Б) Державною агенцією лісового господарства

В) Міністерством екології та природних ресурсів

Г) державними лісовпорядними організаціями

72. З метою ефективної організації і захисту лісів, раціонального використання лісового фонду України, відтворення лісів, здійснення систематичного контролю за якісними і кількісними показниками лісів здійснюється:

А) охорона лісів

Б) лісова сертифікація

В) моніторинг лісів

Г)державний лісовий кадастр

73. Система регулярного спостереження, оцінки і прогнозу динаміки кількісного і якісного стану лісів являє собою:

А) охорону лісів

Б) лісову сертифікація

В) моніторинг лісів

Г) державний лісовий кадастр

74. Оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку є:

А) охорона лісів

Б) лісова сертифікація

В) моніторинг лісів

Г) державний лісовий кадастр

75. Метою лісової сертифікації є:

А) підвищення рівня вивчення і знань про екологічний стан довкілля.Зокрема лісового фонду України

Б) своєчасне отримання, комплексності оброблення та використання екологічної інформації щодо ведення лісового господарства

В) забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства

Г) аналіз відомостей про розподіл лісового фонду між власниками лісів і постійними

лісокористувачами, поділ усіх лісів на категорії.

75. Метою лісової сертифікації є:

В) забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства

76. Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться на підставі:

Б) лісорубного квитка

77. Залежно від категорії лісів та ряду інших специфічних особливостей застосовуються різні системи рубок, яка із нижче наведених систем не передбачена чинним законодавством:

В) лісо відновлювальна

78. До побічних лісових користувань належать:

Г) випасання худоби  та розміщення пасіки

79. Спеціальне використання природних ресурсів є платним, крім:

А) розміщення пасіки

Б) проведення науково дослідних робіт

В)  використання корисних властивостей лісів в туристичних цілях

Г) при заготівлі пнів, лубу, кори

80.  Керівництво заповідною справою здійснює:

А) Кабінет Міністрів України

Б) Міністерство екології та природних ресурсів

В) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів

Г) районна державна адміністрація

81. Кабінет Міністрів  України  забезпечує  офіційне  видання  та розповсюдження  Червоної  книги України не рідше одного разу:

Б) на 10 років

82. Офіційний державний документ, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних, таких що перебувають під загрозою зникнення та типових природних рослинних угрупувань, які підлягають охороні:

Б) Зелена книга України

83. Форма подання відомостей у Червоній книзі України про занесені до неї види тварин і рослин визначається:

В) Національною комісією з питань Червоної книги України

84. Організація ведення Червоної книги України здійснюється:

А) Центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища

85. Якого виду рибальства не існує:

В) комплексного

86. Не дозволяється використання диких тварин з метою:

А) їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі

Б) отримання продуктів їх життєдіяльності

В) проведення експериментів та дослідів

Г) наукових, культурних, освітніх та естетичних цілей

87. Що не відноситься до правових форм розподілу і перерозподілу тваринного світу:

А) передача або придбання об’єктів тваринного світу у власність

Б) моніторинг тваринного світу

В) вилучення мисливських угідь і рибогосподарських об’єктів

Г) надання мисливських угідь і рибогосподарських водоймищ у користування

88. Основні функції контролю у галузі використання, охорони і відтворення  тваринного світу покладено на:

В) спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природнього середовища

89. Завданнями  законодавства України про охорону, використання та відтворення тваринного світу є:

А) регулювання відносин  у  галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу

Б) збереження та поліпшення середовища існування диких тварин

В)  забезпечення умов збереження всього видового і  популяційного різноманіття тварин

90. Хід строку позовної давності в суперечках, пов’язаних зі стягненням нанесеній природі шкоди, починається від дня:

В) складення акту про виявлену шкоду

91. Діяльність відповідних суб’єктів, спрямована на забезпечення додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища всіма державними органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами:

А)  екологічний контроль

92. Якого виду екологічного контролю в залежності від системи органів, які його здійснюють не існує:

Г) спеціалізований

93. Основним різновидом екологічного контролю виступає:

В) екологічний аудит

94. Контроль який реалізується відповідними міністерствами і комітетами, які здійснюють управління окремими природними об’єктами і поширюються на підпорядкованих їм суб’єктів:

А) самоврядний контроль

Б) відомчий контроль

95.Базовим документом, який детально визначає форми та методи участі громадськості в управлінні охороною довкілля, є:

Б) Орхуська конвенція

96. Метою екологічної експертизи є:

Б) запобігання негативному впливу виробничо – господарської діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей

97. Скільки стадій екологічної експертизи передбачено Законом України «Про екологічну експертизу»:

Б) 3

98.  Висновки державної екологічної експертизи дійсні:

А) 3 роки

99.  Право приватної власності на земельні ділянки в Україні мають:

А) виключно громадяни України

100. Принцип екологічного права України

А) обов’язкового екологічного страхування

Б) сталого розвитку

В) платності загального використання природних ресурсів

Г) пріоритетності розвитку економіки

100. Принцип екологічного права України

Б) сталого розвитку

101. Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є:

Б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей

102. До основних принципів охорони навколишнього природного середовища не відносяться:

Г) платність загального використання природних ресурсів

103. Статтею 50 Конституції України кожному гарантується:

Б) право вільного доступу до інформації про стан довкілля, а також право на її поширення;

104. Для забезпечення охорони атмосферного повітря впроваджуються організаційно-економічні заходи, що передбачають:

А) надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам – суб’єктам підприємницької діяльності податкових, кредитних та інших пільг у разі впровадження ними мало відхідних, енерго- і ресурсо зберігаючи технологій.

105. Охорона атмосферного повітря – це система заходів, пов’язаних із:

Г) покращення стану атмосферного повітря

106. Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря видаються за умови:

А) неперевищення протягом терміну їх дії встановлених нормативів екологічної безпеки;

107. До заходів щодо відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря викидами транспортних та інших пересувних засобів і установок та впливу їх фізичних факторів не належать:

А) нераціональне планування та забудова населених пунктів

108. Назвіть нормативи, які не встановлюються в галузі охорони атмосферного повітря:

Г) нормативи гранично допустимого рівня використання атмосферного повітря фізичними

особами;

109. Порядок проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи, встановлюється:

В) Кабінетом Міністрів України;

110. Забруднююча речовина це –

Б) речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний впив на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища;

111. Джерело викиду це –

В) об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин;

112. Норматив якості атмосферного повітря це –

Б) критерій якості атмосферного повітря, який відображає гранично допустимий максимальний вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і при якому відсутній негативний вплив на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища;

113. Норматив екологічної безпеки атмосферного повітря це –

В) група нормативів, дотримання яких запобігає виникненню небезпеки для здоров'я людини та стану навколишнього природного середовища від впливу шкідливих чинників атмосферного повітря;

114. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися стаціонарними джерелами після отримання дозволу, який видається:

В) територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів

115. На збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище спрямований Закон України:

Б) Про охорону атмосферного повітря;

116. Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря переглядається Кабінетом Міністрів України за пропозицією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я не менше одного разу на:

Б) п’ять років;

117. Атмосферне повітря це –

В) життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень

118. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд несуть особи, винні у:

Б) порушенні вимог проектів створення та організації територій природно-заповідного фонду

119.На території природних заповідників забороняється:

Б) влаштування місць відпочинку населення

120. Території та об’єкти природно-заповідного фонду з додержанням законодавства України можуть використовуватись:

А) в освітньо-виховних цілях

121. Збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду забезпечується шляхом:

Б) проведення комплексних досліджень з метою розробки наукових основ їх збереження та ефективного використання

122. До штучно створених об'єктів природно-заповідного фонду України не належать:

В) біосферні заповідники

123. До природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду України належать:

А)   національні  природні  парки

124. Завданням законодавства України про природно-заповідний фонд України є регулювання суспільних відносин щодо:

В) відтворення їх природних комплексів природно-заповідного фонду

125.  Згідно з функціональним зонуванням території регіональних ландшафтних парків поділяються на такі зони:

В) господарська зона

125.  Згідно з функціональним зонуванням території регіональних ландшафтних парків поділяються на такі зони:

А) зона антропогенних ландшафтів

Б) наукова зона

В) господарська зона

Г) експозиційна зона

126. Згідно з функціональним зонуванням територія біосферних заповідників поділяється на такі зони:

А) зона антропогенних ландшафтів

Б) зона регульованої рекреації

В) господарська зона

Г) зона стаціонарної рекреації

127. У межах ботанічних садів для забезпечення необхідного режиму охорони та ефективного використання можуть бути виділені зони:

А) зона антропогенних ландшафтів

Б) зона регульованої рекреації

В) заповідна зона

Г) зона стаціонарної рекреації

128.Найбільш визначні та цінні зразки паркового будівництва з метою охорони їх і використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях оголошуються:

А)зоологічними парками

Б)ботанічними садами

В) парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва

Г) дендрологічні парки

129. З метою організації екологічної освітньо-виховної роботи, створення експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин, збереження їх генофонду, вивчення і розробки наукових основ її розведення в неволі, створюються:

А) парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва

Б) ботанічні сади

В) заповідні урочища

Г) зоологічні парки

130. Як називаються території природно-заповідного фонду, що створюються з метою збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання?

А)  пам'ятками природи

Б)  зоологічними парками

В) дендрологічні парки

Г) парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва

131. З метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та ефективного господарського використання рідкісних і типових видів місцевої і світової флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної та освітньої роботи, створюються:

А)  зоологічними парками

Б)  заповідні урочища

В) ботанічні сади

Г) парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва

132. Лісові, степові, болотні та інші відокремлені цілісні ландшафти, що мають важливе  наукове, природоохоронне і естетичне значення, з метою збереження їх у природному стані, без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або користувачів оголошуються:

А)  зоологічними парками

Б)  заповідні урочища

В) ботанічні сади

Г) заказники

133. Окремі  унікальні  природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне і пізнавальне значення, з метою збереження їх у природному стані без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або користувачів оголошуються:

А)  зоологічними парками

Б)  пам'ятками природи

В) ботанічні сади

Г) дендрологічні парки

134.З метою збереження і відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів природні території та об’єкти оголошуються:

А)  зоологічними парками

Б) заказники

В) ботанічні сади

Г)біосферні заповідники

135. Природоохоронні рекреаційні установи місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об'єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення, це -

А)регіональні ландшафтні парки

Б) дендрологічні парки

В) ботанічні сади

Г)заповідні урочища

136. Природоохоронні, рекреаційні, культурно-освітні, науково-дослідні  установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність, це –

А)  національні природні парки

Б) дендрологічні парки

В) заказники

Г)заповідні урочища

137.Ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об’єктів природно-заповідного фонду , називаються:

А)екологічна мережа

Б)землі природно-заповідного фонду

В)природно-заповідний фонд

Г)території природно-заповідного фонду

138.Рішення про скасування статусу територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення приймається:

А)Державною агенцією по земельних ресурсах

Б)обласними, Київською та Севастопольською міськими радами

В)Кабінетом Міністрів України

Г)Президентом України

139. Рішення про створення природних заповідників, національних природних парків, а також щодо інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення приймаються:

А)Державною агенцією  по земельних ресурсах

Б)обласними, Київською та Севастопольською міськими радами

В)Кабінетом Міністрів України

Г)Президентом України

140.Рішення про зміну меж природних заповідників, національних природних парків, а також щодо інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення приймаються:

А)Державною агенцією  по земельних ресурсах

Б)обласними, Київською та Севастопольською міськими радами

В)Кабінетом Міністрів України

Г)Президентом України

141. Рішення скасування статусу природних заповідників, національних природних парків, а також щодо інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення приймаються:

А)Державною агенцією  по земельних ресурсах

Б)обласними, Київською та Севастопольською міськими радами

В)Кабінетом Міністрів України

Г)Президентом України

142. Рішення зміну меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення приймається:

А)Державною агенцією  по земельних ресурсах

Б)обласними, Київською та Севастопольською міськими радами

В)Кабінетом Міністрів України

Г)Президентом України

143. За які види спеціального використання об'єктів тваринного світу справляється збір:

А)використання диких тварин  з  метою  отримання  продуктів  їх життєдіяльності

Б) використання об'єктів тваринного світу в наукових цілях з метою відтворення тваринного світу

В)використання об'єктів тваринного світу з метою регулювання чисельності диких тварин в інтересах охорони здоров'я населення

Г)регулювання чисельності хижих і шкідливих  тварин у порядку ведення мисливського  і   рибного господарства

144. Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу є:

А) урахування висновків екологічної експертизи щодо об'єктів господарської та іншої діяльності, які можуть негативно впливати на стан тваринного світу

Б) допустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин

В) збереження цілісності природних угруповань свійських тварин

Г) урахування висновків екологічного аудиту щодо об'єктів господарської та іншої діяльності

145. Під час здійснення загального використання об’єктів тваринного світу не забороняється:

А) руйнування їхнього житла

Б) порушувати середовище існування тварин

В) використовувати корисні властивості життєдіяльності тварин

Г) знищення тварин

146. Громадяни відповідно до Закону України «Про тваринний світ» зобов’язані:

А)на загальне використання тваринного світу

Б)мати у власності окремі об'єкти тваринного світу

В)на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами

Г)використовувати об'єкти тваринного світу відповідно до закону

147. До об'єктів тваринного світу не належать:

А)дикі тварини

Б)частини диких тварин

В)продукти життєдіяльності диких тварин

Г)залишки викопних тварин

148. До об'єктів тваринного світу  належать:

А) середовище існування викопних тварин

Б) середовище існування свійських тварин

В) продукти життєдіяльності диких тварин

Г) залишки викопних тварин

149. Вид спеціального використання тваринного світу, яке здійснюється шляхом добування диких звірів та птахів, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь і які можуть бути об'єктами полювання вважається:

А) використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності

Б) мисливством

В) добування водних безхребетних

Г) використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності

150. Право приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється у разі:

А) незабезпечення диким тваринам можливості розмноження

Б) втечі дикої тварини із неволі

В) захворювання тварини на сказ

Г) встановлення законодавчими актами заборони щодо перебування у приватній власності окремих об'єктів тваринного світу

150. Право приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється у разі:

А) незабезпечення диким тваринам можливості розмноження

Б) втечі дикої тварини із неволі

В) захворювання тварини на сказ

Г) встановлення законодавчими актами заборони щодо перебування у приватній власності окремих об'єктів тваринного світу

151. Дія Закону України "Про тваринний світ" не поширюється на :

А) шляхи міграції диких тварин

Б) середовище існування свійських тварин

В) місця гніздових колоній птахів

Г) мурашники, боброві загати та інше житло і споруди  тварин

152. Не належать до об'єктів тваринного світу :

А) дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні

Б) ембріони, яйця, лялечки диких тварин

В) дикі тварини які утримуються у напіввільних умовах чи в неволі

Г) свійські тварини

153. Відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього  природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження  з ними називаються:

А) транснаціональні відходи;

Б) радіоактивні відходи;

В)небезпечні відходи;

Г)побутові відходи;

 1. Систематизований перелік кодів та назв відходів, призначений для використання в державній статистиці з метою надання різнобічної та обґрунтованої інформації про утворення, накопичення, оброблення (перероблення), знешкодження та видалення відходів називається:

А)державний реєстр відходів;

Б)державний облік відходів;

В)моніторинг відходів;

Г)державний класифікатор відходів;

 1. Дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцем видалення називаються:

А)поводження з відходами

Б)оброблення відходів

В)розміщення відходів

Г)  перероблення відходів

 1. Використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів називається:

А)утилізація відходів

Б)перероблення відходів

В)захоронення відходів

Г)видалення відходів

 1. Здійснення операцій з відходами, що не призводить до їх утилізації називається:

А)видалення відходів

Б)знешкодження відходів

В)оброблення відходів

Г)зберігання відходів

 1. Остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів, називається:

А)видалення відходів

Б)знешкодження відходів

В)захоронення відходів

Г)розміщення відходів

 1. Визначення режиму використання безхазяйних відходів покладається на:

А)Міністерствоекології та природних ресурсів

Б)екологічну інспекцію;

В)місцеві органи виконавчої влади ;

Г)Кабінет Міністрів України;

 1. Суб’єктами права власності на відходи є:

А)держава

Б)громадяни України

В)територіальні громади

Г)лише державні підприємства

Д)лише фермерські господарства

Є)підприємства, установи, організації усіх форм власності

Ж)Автономна Республіка Крим

З)лише підприємства та організації усіх форм власності

 1. З метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини забороняється:

А)вести будь-яку господарську діяльність, пов'язану з утворенням відходів, без одержання від спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів

Б) приймати рішення про розміщення і розвиток міст та інших населених пунктів із визначенням технічних та інших заходів щодо створення умов для утилізації чи видалення побутових відходів

В) вводити в дію нові і реконструйовані підприємства та інші об'єкти, які забезпечені устаткуванням і технологіями для безпечного поводження  з відходами

Г) проектувати та будувати регіональні і міжрегіональні комплекси оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, якщо вони відповідають екологічним та санітарно-гігієнічним  вимогам

 1. Правопорушення у сфері поводження з відходами:

? А)зберігання відходів на території підприємств

Б)перевезення відходів водними шляхами

В)вивезення відходів в інші держави

Г)несвоєчасне внесення платежів за розміщення відходів

 1. Назвіть відповідь в якій неправильно визначено заходи у галузі охорони земель:

А)державна комплексна програма спостережень

Б) економічне стимулювання впровадження заходів щодо раціонального використання та охорони земель

В) встановлення обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок;

Г)розробка загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм використання та охорони земель

 1. В яких відповідях правильно вказані ознаки земельної ділянки як об’єкта права власності?

А)Частина земельної ділянки з надрами

Б)Частина земної поверхні з установленими межами

В)Частина земельної ділянки певного призначення

Г)Частина земельної ділянки з вагомим цільовим призначенням

 1.  Назвіть відповіді, в яких правильно вказано завдання охорони земель:

А) забезпечення збереження земельних ресурсів;

Б) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб;

В)попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогеннихландшафтів;

Г)забезпечення функціонування єдиної екологічної мережі;

 1. В яких відповідях правильно вказані права власників земельних ділянок?

А)продавати, або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину

Б)своєчасно надати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом

В)дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон

Г)використовувати без погодження суміжні земельні ділянки

 1. В яких відповідях неправильно вказані обов’язки власників земельних ділянок:

А)забезпечувати використання їх за цільовим призначенням

Б)самостійно господарювати на землі

В)дотримуватись правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон

Г) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі

 1. Нормативно-правовий акт, який регулює гірничі відносини з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб, є :

А)Кодекс України Про надра

Б)Гірничий кодекс

В)Земельний кодекс України

Г) Закон УкраїниПро використання надр

 1. Частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння це –

А)земельна ділянка

Б)техногенні родовища корисних копалин;

В)надра;

Г)корисні копалини.

 1. Нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового використання це –

А)гірничий відвід;

Б)надра;

В)родовища корисних копалин;

Г)техногенні родовища корисних копалин;

 1. Частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин це –

А)родовища корисних копалин

Б)гірничий відвід

В)надра

Г)земельна ділянка з корисними копалинами

 1. Тимчасове короткострокове користування надрами надається до:

А)одного року;

Б)п’яти років;

В)десяти років;

Г)п’ятнадцяти років

 1. Тимчасове довгострокове користування надрами надається до:

А)п’ятдесяти років;

Б)п’яти років;

В)десяти років;

Г)двадцяти років

 1. Державний фонд надр не включає ділянки надр:

А)не залучені до використання

Б)континентального шельфу

В)виключної (морської) економічної зони

Г)що є у приватній формі власності

 1. Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб:

А)прісні підземні води до двадцяти метрів

? Б)корисні копалини місцевого значення загальною глибиною розробки до чотирьох метрів

В)прісні підземні води до десяти метрів

Г)торф загальною глибиною розробки до чотирьох метрів

175-а176-г177-г178-б179-в180-в181-г182-а183-а184-б,в,д185-б,в,г

186-в187-а188-а189- г190-в191-в192-б193-г194-д195-а196-а197-?198-5 червня 1992199-усі варіанти вірні200-в

225. Діяльність уповноважених державних органів управління щодо нагляду, збирання, передачі, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього середовища, прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій, необхідних для прийняття управлінських рішень, – це:

А) екологічний моніторинг;

Б) екологічне інформування;

В) облік природних ресурсів;

Г) екологічна експертиза.

226. Вкажіть, які з названих органів мають повноваження щодо управління в сфері використання і охорони атмосферного повітря:

А) Державний комітет природних ресурсів України;

Б) Міністерство транспорту та зв’язку України;

В) Міністерство внутрішніх справ України;

Г) Міністерство екології і природних ресурсів України;

Д) Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;

Є)Міністерство охорони здоров’я України.

227. Вкажіть, які об’єкти можуть перебувати в приватній власності:

А) земельні ділянки оздоровчого призначення;

Б) ділянки надр;

В) штучні водні об’єкти;

Г) тварини, занесені до Червоної книги;

Д) зоологічні парки;

Е) природні заповідники.

228. Виберіть твердження, яке найбільш повно і правильно характеризує права власника земельної ділянки:

А) право власності на земельну ділянку поширюється в її межах лише на поверхневий (ґрунтовий) шар і не розповсюджується на інші природні ресурси;

Б) право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться;

В) право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а також на простір, що знаходиться над і під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд;

Г) право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а також на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки.

229.  Яким чином може бути здійснено зміну цільового призначення природного об’єкта, що перебуває у приватній власності:

А) за рішенням власника з наступним внесенням за його клопотанням змін до відповідного кадастру;

Б) за рішенням компетентного органу державної влади;

В) за заявою власника на підставі рішення компетентного органу державної влади.

Г) за рішенням суду.

230. Іноземці, які отримали в спадщину земельну ділянку водного фонду:

А) зобов’язані відчужувати її протягом 6 місяців;

Б) зобов’язані відчужувати її протягом 1 року;

В) не зобов’язані відчужувати таку земельну ділянку.

231. Вкажіть у наведеному переліку первинні підстави виникнення права власності на природні об’єкти:

А) націоналізація природного об’єкта;

Б) конфіскація природного об’єкта;

В) дарування природного об’єкта;

Г) привласнення загальнодоступних природних об’єктів;

Д) відтворення (розведення) живих природних організмів.

232.  Вкажіть, які природні ресурси (об’єкти) перебувають винятково у державній власності України:

А) територіальні та внутрішні морські води України;

Б) виключна (морська) економічна зона України;

В) континентальний шельф України;

Г) надра, розташовані під сухопутною та водною територією України;

Д) природно-заповідний фонд України;

Е) лісові ресурси та ділянки лісогосподарського призначення в межах території України.

233.  Суб’єктами права комунальної власності на природні об’єкти є:

А) сільські, селищні та міські ради;

Б) територіальні громади сіл, селищ, міст;

В) районні та обласні державні адміністрації;

Г) територіальні громади районів та областей;

Д) громадські організації та організації кооперативного типу.

234.  Максимальний термін оренди землі становить:

А) 10 років;

Б) 25 років;

В) 50 років;

Г) 99 років.

235. Суперфіцій – це:

А) користування чужою сусідньою (суміжною) земельною ділянкою для обслуговування власної;

Б) користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб;

В) користування чужою земельною ділянкою для забудови.

236.  Юридичними критеріями безпеки навколишнього середовища є:

А) гранично допустимі ліміти природокористування;

Б) гранично допустимі концентрації шкідливих речовин;

В) гранично допустимі рівні шкідливого впливу;

Г) екологічні ліцензії;

Д) гранично допустимі вмісти шкідливих речовин в продуктах харчування

237.  У наданні екологічної інформації може бути відмовлено, якщо:

А) ця інформація є державною таємницею;

Б) ця інформація є конфіденційною;

В) запитуваний орган не володіє відповідною інформацією;

Г) надання екологічної інформації не оплачено у встановленому порядку.

Д)запит є  очевидно  необґрунтованим  або  сформульованим  у надто загальному вигляді;

238. Нормативи збору за спеціальне водокористування встановлюються:

А) Верховною Радою України;

Б) Кабінетом Міністрів України;

В) Міністерством екології та природних ресурсів України;

Г) Державна агенція водного господарства України;

Д) Державною фіксальною службою України.

239.  Рекультивація земель передбачає:

А) тимчасове вилучення земель з господарського використання з проведенням заходів щодо їх залуження або заліснення;

Б) відновлення порушеного родючого шару ґрунту;

В) проведення гідромеліоративних заходів.

240.  Згідно з Водним кодексом України абоненти – це:

А)вторинні водокористувачі;

Б) суборендарі водних об’єктів;

В) споживачі води, що отримують її за цивільно-правовими дого- ворами;

Г) спеціальний підрозділ державної служби охорони вод.

241. Перелік водних об’єктів, що віднесені до лікувальних, затверджується:

А) Кабінетом Міністрів України;

Б) Міністерство екології та природних ресурсів України;

В) Міністерство охорони здоров’я України;

Г) обласними радами щодо своєї території.

242.  Дозвіл на спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення надає:

А) обласна рада за погодженням з органами Державної агенції водного господарства  України;

Б) обласна рада за погодженням з органами Міністерства екології та природних ресурсів України;

В) обласна державна адміністрація за погодженням з органами Державної агенції водного господарства  України

Г) органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням зобласними державними адміністраціями

243.  Дозвіл на спеціальне використання води водних об’єктів загальнодержавного значення надають:

А) органи Міністерства екології та природокористування України;

Б) органи Державної агенції водного господарства України;

В) Кабінет Міністрів України та місцеві державні адміністрації;

Г) такі об’єкти перебувають у державній власності і тому їх використання є загальнодоступним і не потребує спеціальних дозволів.

Д)обласними державними адміністраціями 

244. Лісосплав в Україні:

А) дозволений на всіх водотоках;

Б) дозволений на всіх водотоках, крім малих річок;

В) дозволений на всіх водотоках, крім судноплавних річок;

Г) дозволений на всіх водотоках, крім гірських річок;

Д) заборонений на всіх водних об’єктах.

245. Віднесення корисних копалин до копалин загальнодержавного та місцевого значення здійснює:

А) Кабінет Міністрів України;

Б) Міністерство екології та природних ресурсів України;

В) Державний агенія  природних ресурсів України;

Д) Державна служба геології і використання надр.

246. Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування видається:

А) постійним лісокористувачем;

Б) районною або обласною державною адміністрацією;

В) сільською, селищною або міською радою;

Г) територіальним органом Державної агенції лісового господарства

Д) міністерством екології та природокористування

247.Вкажіть, які з названих органів мають повноваження щодо управління в сфері використання та охорони тваринного світу:

А) Державний комітет України полісовомугосподарству щодо ведення мисливського господарства

Б) Міністерство лісового господарства України;

В)Державна агенція лісового господарства;

Г) Міністерство екології і природних ресурсів України;

Д) Міністерствоаграрної політики та продовольстваУкраїни;

Е) Державний комітет мисливського господарства і полювання України.

248.Полювання заборонено:

А) у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду згід- но з положеннями про ці об’єкти;

Б) в лісах першої категорії;

В) в межах населених пунктів та на відстані ближче 200 м від окремо розташованих будівель;

Г) на землях комунальної та приватної власності

Д) у темний період доби (після заходу сонця і до сходу сонця)

249.  Проекти оголошення природних територій курортними в обов’язковому порядку підлягають:

А) державній екологічній експертизі;

Б) державній санітарно-гігієнічній експертизі;

В) державній землевпорядній експертизі.

250. Право на використання природних ресурсів Антарктики мають:

А) США, Великобританія, РФ, Франція та ФРН за принципом сек- торального розподілу;

Б) всі зацікавлені держави;

В) держави-учасниці Договору про Антарктику 1959 року.

Г) держави, які проводять у регіоні постійну або експедиційну наукову діяльність;

Д) жодна з держав, оскільки Антарктика (простір південніше 60-ї паралелі) проголошена міжнародним заповідником.

Екологічне право Тести с ответами на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

2. Реферат Екологічне право. Сбоірник тестів

3. Реферат Информатика Вопросы с ответами

4. Реферат Тесты по физике с ответами

5. Реферат Гистология тесты с ответами

6. Реферат География с ответами тесты

7. Реферат Тест по криминологии, 75 вопросов с ответами

8. Реферат Теория вероятностей сборник тестов с ответами

9. Реферат Операционные системы детальное пособие со всеми ответами

10. Реферат СБОРНИК ЗАДАНИЙ С ОТВЕТАМИ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАОЧНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОЛИМПИАД