Новости

Звіт про виробничу переддипломну практику на базі ПАФ «Петрівка»

Работа добавлена:


Звіт про виробничу переддипломну практику на базі ПАФ «Петрівка» на http://mirrorref.ru

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра комп’ютерної інженерії

ЗВІТ

про виробничу переддипломну практику на базі

ПАФ «Петрівка»

                                                                          Виконав: студент 501-ТМс групи

                                                                          Казидуб О.О.

                                                                          Керівники практики:

                                                                          від кафедри комп’ютерної інженерії

                                                                          доц., к.т.н. Сомов С.В.

                                                                          _________

                                                                          від підприємства

                                                                          Захарчук І.Г.

                                                                          _________

Полтава 2015

ЗМІСТ

 • ЗМІСТ
 • ВСТУП
 • 1. ОПИС СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ, ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
 • 2. УНІВЕРСАЛЬНЕ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ОБ’ЄКТІ ПРАКТИКИ
 • 2.1. Апаратне забезпечення
 • 2.2. Програмне забезпечення
 • 3. ТОПОЛОГІЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА
 • 4. ВИКОНАННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • ВИСНОВОК
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Проходження студентами практики, є обов’язковим складовим елементом підготовки будь-якого спеціаліста. Під час проходження практики студент закріплює здобуті знання і навички, отримуючи практичний досвід роботи в реальних економічних умовах.

Студент може мати досконалі теоретичні знання, але може розгубитися в ситуації, коли виникне необхідність прийняти рішення в реальних економічних умовах. Тому необхідно забезпечувати студентам змогу пройти практику ще під час навчання у вузі, для того, щоб спробувати себе не тільки в ролі теоретика, але й практика.

Дана практика для студентів спеціальності 7.05090302 "Телекомунікаційні системи та мережі" є невід'ємною складовою частиною процесу їх професійної підготовки і проводиться на сучасних підприємствах та організаціях, оснащених відповідним апаратним та програмним забезпеченням комп'ютерних систем та мереж. Передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань та умінь.

Метою переддипломної практики для студентів спеціальності 7.05090302 є оволодіння студентами сучасними методами ефективного застосування комп'ютерних та мережних технологій для вирішення задач комплексної автоматизації підприємств і установ, вивчення практичних рішень в галузі організації та побудови регіональних, корпоративних та локальних комп'ютерних мереж, розподілених комп'ютерних систем, дослідження характеристик, виконуваних функцій, етапів розробки, тестування та впровадження використовуваних на об'єктах практики універсального та спеціалізованого апаратного та програмного забезпечення телекомунікаційних систем та мереж.

1. ОПИС СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ, ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Моїм місцем для проходження практики була ПАФ «Петрівка», яка знаходиться в с. Петрівка Глобинського району Полтавської області. За час проходження практики в цій установі ознайомився з видом її діяльності та організаційною структурою.

ПАФ «Петрівка» має розширений спектр діяльності. Основним родом діяльності є реалізація с/г продукції, проте Генеральний директор Новосел І.І. на базі даної організації займається різноманітними видами діяльності, зокрема доставка товарів, перевезення пасажирів, вирощування продукції, магазин, але мені як студентові напрямку «Телекомунікаційні системи та мережі» була надана можливість проходити практику в сервісному центрі, що належить ПАФ «Петрівка» опис якого наведено нижче. Слід зазначити, що опис буде для мого конкретного місця проходження практики в ПАФ «Петрівка», а не загалом для всієї організації, оскільки як було вже згадано, вона займається досить широким спектром послуг.

Сервісний центр ПАФ «Петрівка» здійснює ремонт, діагностику і налаштування комп'ютерів та ноутбуків, а також їхню модернізацію (удосконалення із заміною застарілих складових).

Пропонує компаніям повне комплексне сервісне обслуговування всієї офісної техніки (принтери, сканери, плотери, друкарські машини, ноутбуки, робочі станції, сервери, ДБЖ, копіювальна техніка, факси, міні-АТС, мережеве обладнання), готові комплексні рішення, продаж комп'ютерної техніки, заправки та відновлення картриджів, а також здійснює поставку оригінальних видаткових матеріалів і комплектуючих. Успішно виконує завдання з термінальним рішенням, проектування та монтажу мереж різних рівнів складності, комплексному ліцензійного програмного забезпечення, систем відеоспостереження, систем контроль + доступ, профілактики, ремонти, заправки і відновлення друкарської техніки - унікальний комплексний сервіс «під ключ». Надає професійні рекомендації з проведення регламентних профілактичних робіт для оптимальної експлуатації техніки.

Під організаційною структурою управління розуміється упорядкована сукупність ланок управління та зв'язків між ними. У ній виділяють такі поняття, як елементи (ланки), зв'язки та рівні. Елементами організаційної структури є служби, групи та працівники, що виконують різні функції. У свою чергу, між підрозділами існують певні зв'язки, серед яких виділяють горизонтальні, вертикальні, лінійні і функціональні зв'язки.

Розглянемо організаційну структуру управління ПАФ «Петрівка», яка представлена на (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Організаційна структура ПП “ГРОНО”

Як видно з (рис. 1.1) підприємство має організаційну структуру, яка характеризується горизонтальним та вертикальним поділом праці, має лінійні зв’язки.

Горизонтальний поділ праці є дворівневим. Головне призначення - сприяти найбільш ефективній взаємодії частин організації при вирішенні виникаючих проблем.Вони мають ряд важливих переваг: економлять час, підвищують якість взаємодії, розвивають у керівників самостійність, ініціативність, вмотивованість.

Вертикальний поділ праці - це зв'язки підпорядкування, необхідність у них виникає при ієрархічності управління. Дані зв'язку служать каналами передачі розпорядчої та звітної інформації, створюючи тим самим стабільність в організації.

Лінійні зв'язки відображають рух управлінських рішень інформації між лінійними керівниками

Організаційна структураПАФ «Петрівка» доцільна для даного підприємства, працівники якого виконують приблизно однакові дії. Перевагою цієї структури є можливість швидко приймати рішення, реагувати на зміни у зовнішньому оточенні і забезпечувати неформальний підхід до мотивації і контролю діяльності співробітників.

Така структура задовольняє виповненню цілей та завдань, які стоять перед підприємством.

Перед кожним працівником стоять свої завдання, цілеспрямоване виконання яких кожним окремо приведе до конкурентоспроможного функціонування всього підприємства.

В період від 12 січня до 8 лютого 2015 року, під час проходження переддипломної практики вПАФ «Петрівка» дослідив організацію роботи з охорони праці. Власником підприємства забезпечені комфортні та нешкідливі умови праці. До роботи допускаються особи, які пройшли навчання за професією, вступний та первинний інструктажі, перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки.

Власник не вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

Разом з тим на працівників також покладаються певні обов'язки:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співпрацювати з власником або уповноваженим ним органом у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Персональна відповідальність за організацію роботи з охорони праці покладена на інженера з охорони праці. З метою чіткої координації питань в галузі охорони праці наказом директоравизначено функціональні права і обов’язки усіх працівників, що зазначено в посадових інструкціях працівників, затверджених в установленому порядку.

Витрати на охорону праці вПАФ «Петрівка» становлять 0,5% від обсягу доходів. Спостерігається позитивна тенденція щорічного зростання витрат на охорону праці у зв’язку з приростом реалізації продукції. Завдяки цьому керівництво може забезпечити своїм працівникам належні умови праці.

Вимоги до освітлення при роботі на ВДТ регламентовані ДНАОП 0.00.-1.28-10, згідно з якими освітлення у приміщеннях з ЕОМ має бути суміщеним, при якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнене штучним. Природне освітлення має бути бічним, бажано одностороннім. Для зменшення засліплюючої дії сонячних променів світлові отвори мають бути зорієнтовані на північ чи північний схід.

На даному підприємстві для виробничого освітлення використовуються усі три види:

- природне - світло сонця (небосхилу що освітлює приміщення через світлові прорізи).

- штучне - здійснюється штучними джерелами світла (лампами розжарювання та газорозрядними).

- сполучене (суміщене) - одночасне поєднання природного і штучного освітлення в похмурі дні та вечірній час роботи.

Директор постійно проводить контроль за додержанням працівниками вимог нормативних актів про охорону праці.ПАФ «Петрівка» не залучалась до відповідальності за невиконання вимог з охорони праці.

В ПАФ «Петрівка» опрацьована загально об’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень. Ці інструкції вивчаються під час проведення протипожежних інструктажів проходження пожежно-технічного мінімуму, а також у системі виробничого навчання і вивішуються на помітних місцях.

Керівник підприємства контролює виконання усіма працівниками вимог цієї інструкції; проводить інструктажі з питань пожежної безпеки; періодично перевіряє стан пожежної безпеки на об'єкті; слідкує за утриманням у справному стані засобів пожежогасіння та шляхів евакуації.

2. УНІВЕРСАЛЬНЕ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ОБ’ЄКТІ ПРАКТИКИ

Звичайно на кожному підприємстві використовувалася велика кількість інформації. Тобто здійснюється її пошук, збирання, обробка, передача, збереження. Самостійно це все людина виконати не в змозі. Особливо зараз, коли наступила інформаційна ера ми маємо справу з надзвичайно великою кількістю інформації. Тому, щоб бути успішними підприємства намагаються використовувати найновіші технології, що значно полегшують роботу з інформацією.

2.1. Апаратне забезпечення

Отже, апаратне забезпечення підприємства або іншими словами офісна техніка є невідмінною складовою інформаційної системи, що включає:

 • набір комп’ютерів;
 • вхідні пристрої (пристрої введення);
 • вихідні пристрої (пристрої виведення);
 • комунікаційне обладнання.

Зараз на підприємствіПАФ «Петрівка» є три настільні і один портативний комп’ютер, а також сервер. Комп’ютери особливо використовуються в бухгалтерії. За допомогою них здійснюються економічні розрахунки та ведеться вся бухгалтерська документація. Насамперед комп’ютери використовуються для обробки великої кількості інформації.

Щодо пристроїв введення-виведення то звичайно сюди входить багатофункціональний лазерний пристрій Brother DCP-7065DN, що включає в себе принтер, сканер, копір. Саме він дає змогу створювати електронні копії, друкувати на папір та копіювати текстові та графічні документи, які не розпливаються під дією води чи вологи як це часто буває у випадку струменевого пристрою. Крім того чорнило (фарбувальний порошок) – тонер лазерних пристроїв характеризується високою стійкістю і практично не вицвітає.

Також звичайно використовуються:

 • Телефони і факси, що відіграють функцію засобів зв’язку
 • Блоки безперебійного живлення FSP VESTA 1500
 • Камери відеоспостереження 4х Axis M3006-V
 • Мережеві комутатори D-Link DES-1008A
 • Безпроводовий маршрутизатор D-Link DIR-615/A

2.2. Програмне забезпечення

Для виконання більшості задач з програмного забезпечення загального призначення традиційно використовують офісні програмні продукти з пакету MS Office, розроблені для операційної системи Windows.

Також використовують наступні програми:

 • Mozilla – Internet-браузер (навігація в Internet та доступ до сервісів Іnternet)
 • Oracle, MySQL – системи управління базами даних
 • Kaspersky Internet Security 2014 – антивірусна програма
 • 10-Strike LANState Pro – програма моніторингу серверів і комп’ютерів в мережі
 • Acronis Disk Director Home — управління розділами жорсткого диска
 • Auslogics BoostSpeed – оптимізація і прискорення роботи комп’ютера

Також встановлені операційні системиMicrosoftWindowsXP 2006SP3 на настільних комп’ютерах,Microsoft 7Professional на портативному комп’ютері таWindowsServer 2009 на сервері.

3. ТОПОЛОГІЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА

Важливу роль відіграє локальна мережа, що об’єднує комп’ютери підприємства. Вона створена для спільного використання ресурсів та обладнання. На підприємствіПАФ «Петрівка» використовується топологія мережі «зірка». В центрі мережі знаходиться спеціальний пристрій - концентратор, який відновлює сигнали, що надійшли і пересилає їх у всі інші лінії зв'язку «рис. 3.1».

Рис. 3.1. Топологія мережі підприємства «зірка»

ОскількиПАФ «Петрівка» має вихід до глобальної мережі Internet, то роль адаптера відіграє модем. Всі вузли мережі з’єднані між собою за допомогою мережевого кабелюUTP.

Переваги мережі із зіркоподібною топологією:

 • така мережа допускає просту модифікацію і додавання комп'ютерів, не порушуючи інші її частини. Досить прокласти новий кабель від комп'ютера до центрального вузла і підключити його до концентратора. Якщо можливості центрального концентратора будуть вичерпані, слід замінити його пристроєм з великим числом портів;
 • центральний концентратор зіркоподібної мережі зручно використовувати для діагностики. Інтелектуальні концентратори (пристрої з мікропроцесорами, доданими для повторення мережних сигналів) забезпечують також моніторинг і управління мережею;
 • відмова одного комп'ютера не обов'язково приводить до зупину всієї мережі. Концентратор здатний виявляти відмови і ізолювати таку машину або мережний кабель, що дозволяє решті мережі продовжувати роботу;
 • у одній мережі допускається застосування декількох типів кабелів (якщо їх дозволяє використовувати концентратор);
 • зіркоподібна топологія відрізняється найбільшою гнучкістю і простотою діагностики у разі відмови.

Недоліки мережі із зіркоподібною топологією:

 • при відмові центрального концентратора стає непрацездатною вся мережа;
 • багато мереж з топологією типу "зірка" вимагають застосування на центральному вузлі пристрою для ретрансляції широкомовних повідомлень або комутації мережного графіка;
 • всі комп'ютери повинні з'єднуватися з центральним вузлом, це збільшує витрату кабелю, а отже, такі мережі дорожчі, ніж мережі з іншою топологією.

4. ВИКОНАННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Під час проходження переддипломної практики вПАФ «Петрівка» мені довелося виконувати наступні завдання:

 • консультував адміністрацію підприємства по питаннях застосування засобів обчислювальної техніки і комп'ютерних інформаційних технологій;
 • здійснював інсталяцію, налаштування і оптимізацію системного програмного забезпечення, і освоєння прикладних програмних засобів, рис 5.1, рис.5.2.

Рис. 5.1. Встановлення СКБД MySQL

Рис. 5.2. Налаштування інтернет-браузераOpera

 • організовував супровід договорів із сторонніми організаціями, що надають послуги з комунікаційного, програмного і апаратного оснащення підприємства;
 • забезпечував обмін інформацією локальної мережі із зовнішніми організаціями по телекомунікаційних каналах;
 • проводив налаштування, тестування і ремонт окремих пристроїв, засобів обчислювальної техніки, кабельних ліній локальної мережі, рис. 5.3.

Рис. 5.3. Налаштування маршрутизатораTP-LINK