Новости

Характеристика державної фіскальної служби в Україні та їх структурних підрозділів щодо оперативного управління фінансами

Работа добавлена:


Характеристика державної фіскальної служби в Україні та їх структурних підрозділів щодо оперативного управління фінансами на http://mirrorref.ru

ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

Семінарське заняття

на тему:

«Характеристика державної фіскальної служби в Україні та їх структурних підрозділів щодо оперативного управління фінансами»

Підготувала:

Студентка групи БО-23

Іляшевич Богдана

Мукачево 2016

План

 1. Вступ
 2. Основні етапи становлення Державної фіскальної служби України
 3. Структура органів фіскальної служби
 4. Завдання та функції органів фіскальної служби
 5. Висновок
 6. Використана література

1. Вступ

Державна фіска́льна служба (ДФС)  центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Утворена Постановою Кабінету Міністрів від 21 травня 2014 р. шляхом реорганізації Міністерства доходів і зборів.

21 травня прийняте, а 8 липня 2014 оприлюднене Положення про Державну фіскальну службу.

Державна фіскальна служба України визначена центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує:

 1. державну податкову політику,
 2. державну політику у сфері державної митної справи,
 3. державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
 4. державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

ДФС здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

У складі ДФС та її територіальних органах діють підрозділи податкової міліції.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДФС, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у ДФС може утворюватися колегія.

ДФС є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

Державна фіскальна служба, як і очікувалося, об'єднала повноваження податкової служби, митниці та фінансової міліції. Це ввійшло у суперечність з попередніми намірами Глави Уряду Яценюка, під чиїм керівництвом було прийняте політичне рішення про відновлення розділених функцій податкової та митної служби.

2. Основні етапи становлення Державної фіскальної служби України.

В історії становлення Державної фіскальної служби України (далі ДФС) умовно можна виділити п 'ять етапів.Перший етап (1990 - 1996pp.) - створення Державної податкової інспекції України у складі Міністерства фінансів. Другий етап (1996 - 2000pp.) - утворення Державної податкової адміністрації як самостійного органа виконавчої влади, зміна рівня підпорядкування податкової служби. Третій етап (2000 - 2011pp.) -модернізація та реорганізація податкової службу рамках євро інтеграції України.Четвертий етап (2012-2014 pp.) - створення Міністерства доходів та зборів, шляхом об'єднання Податкової та Митної служб. П'ятий етап (з кінця 2014 року) - утворення Державної фіскальної служби України.

Перший етап. Податкова служба України була утворена в 1990 році Постановою Ради Міністрів України "Про створення державної податкової служби в Українській PCP" у складі Міністерства фінансів. У той же рік Законом України "Про державну податкову службу в Україні" були визначені статус, функції та правові основи діяльності податкової служби. На підставі цих законодавчих актів на базі відділів державних доходів фінансових органів, підпорядкованих Міністерству фінансів були сформовані державні податкові інспекції.

Новостворена державна податкова служба (далі ДПС) складалась з Головної податкової інспекції України та місцевих податкових інспекцій. Місцеві податкові інспекції не входили до складу місцевих фінансових органів, а підпорядковувались податковим інспекціям вищого рівня. У такому статусі податкова служба проіснувала до кінця 1996 року.

Другий етап. Новий етап становлення податкової служби розпочався у 1996 році з прийняттям Указу Президента "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій". Згідно вищезгаданого Указу Державна податкова адміністрація (далі ДПА) стає центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Таким чином, була сформована трирівнева структура державної податкової служби: Державна податкова адміністрація України; Державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі; Державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах.

Також у 1996 році у складі ДПА України було утворено податкову поліцію на основі підрозділів з боротьби із кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування Міністерства внутрішніх справ України та працівників підрозділів податкових розслідувань. З початку 1998 року цей підрозділ перейменували у податкову міліцію. В наступному році було створено відомчий вищий навчальний заклад для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців податкової служби - Академію державної податкової служби України. У 2003 році Академії ДПС України було присвоєно статус національної. З 2006 року - це Університет ДПС України.

Третій етап. З метою трансформування державної податкової служби в орган виконавчої влади європейського типу, ДПА спільно зі Світовим банком прийняли рішення про впровадження довгострокової Програми модернізації державної податкової служби. Для забезпечення ефективного управління процесами реалізації Програми у 2000 році Постановою Кабінету Міністрів у складі ДПА утворено самостійний функціональний підрозділ з правами юридичної особи - Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби. Відповідно до Угоди між Україною й Міжнародним банком реконструкції та розвитку про виділення позики у сумі 40 млн. доларів США з 2003 року розпочався проект "Модернізація державної податкової служби України - 1". Моніторинг реалізації проекту здійснює міжнародний дорадчий орган -Наглядова рада з питань реалізації проекту.

У рамках орієнтації діяльності ДПС на формування партнерських взаємовідносин з платниками податків у 2002 році при ДПА створено Громадську колегію як самостійний дорадчий орган податкової служби. До складу Громадської колегії входять народні депутати, представники громадських та неурядових організацій.

З 2007 року для покращення обслуговування платників податків та прискорення процесу використанням сучасних інформаційних технологій у складі ДПА України утворено Інформаційно-довідковий департамент державної податкової служби. Департамент став куратором формування єдиної бази податкових знань, яка охоплює уніфіковані й офіційно затверджені відповіді на всі питання, що виникають при нарахуванні й сплаті податків.

У 2010 році згідно Указу Президента "Про оптимізацію системи органів виконавчої влади" Державну податкову адміністрацію було реорганізовано у Державну податкову службу, робота якої координується міністром фінансів. Метою реорганізації було проголошено усунення дублювання повноважень центральних органів виконавчої влади, зменшення чисельності управлінського апарату і втрат на його утримання та підвищення ефективності державного управління.

Четвертий етап. В рамках реорганізації ДПС з 2012 при центральному апараті податкової служби було створено самостійний структурний підрозділ - організаційно-розпорядчий департамент. У цьому ж році метою діяльності ДПС було проголошено надання високоякісних послуг населенню. Тобто відбулась переорієнтація ДПС на службу сервісного типу.

Наприкінці 2012 року, шляхом реорганізації Державної митної служби і Державної податкової служби (згідно Указу Президента "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади") створено Міністерство доходів і зборів. Новій структурі передано функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

П'ятий етап. Постановою КМ України від 21.05.2014 р. №160 "Про утворення Державної фіскальної служби" було утворено Державну фіскальну службу як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України, реорганізувавши Міністерство доходів і зборів шляхом перетворення.

Таким чином, можна констатувати перехід до нового - п'ятого етапу функціонування фіскальних органів, який ознаменувався реформуванням податкової системи та оптимізацією структури органів виконавчої влади.

3. Структура органів фіскальної служби

Структуру підпорядкування органів Державної фіскальної служби України можна представити у вигляді схеми:

ДФС очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. Голова ДФС має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

У складі ДФС та її територіальних органах діють підрозділи податкової міліції. Координацію діяльності підрозділів податкової міліції здійснюють перший заступник Голови ДФС та перші заступники керівників територіальних органів ДФС. На заступника Голови ДФС покладено виконання завдань із здійснення державної митної справи.

Структурна побудова ДПІ базується на функціональній основі та передбачає два варіанти:

- розширений - наявність функціональних та забезпечуючих структурних підрозділів;

- звужений - наявність лише функціональних структурних підрозділів.

Використання того чи іншого підходу до організації ДПІ залежить від наступних показників: чисельності населення, кількості платників податків, розміру території, що обслуговується органом податкової служби. ДПІ, структурна побудова яких базується на звуженому принципу називаються відділеннями.

У складі органів фіскальної служби можуть бути наступні структурні підрозділи:

департамент - структурний підрозділ, що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності, координації роботи, пов'язаної з виконанням цих завдань, за умови, що у його складі буде не менш як чотири відділи;

самостійне управління (самостійний відділ) - структурний підрозділ одно галузевого або одно функціонального спрямування. До складу управління входять не менш як два відділи. Самостійний відділ утворюється з чисельністю не менш як 6 працівників;

самостійний сектор — структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з чисельністю не менш як два працівники;

відділ у складі департаменту (самостійного управління) - структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади, з чисельністю не менш як п'ять працівників.

Поділ структурних підрозділів на департаменти здійснюється у ДФС вищого рівня. У структурі ДФС середнього рівня виділяють управління, відділи та сектори. Для ДПІ характерний поділ на управління та відділи.

 1. Завдання та функції органів фіскальної служби

До 12.08.2012 року статус державної податкової служби, її функції та правові основи діяльності визначав Закон України "Про державну податкову службу в Україні". З цього часу функції та правові основи діяльності податкової служби визначаються Податковим кодексом. Зміст Податкового кодексу доповнено статтею 19-1, котра визначає функції контролюючих органів. Права фіскальних органів, обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів регламентуються відповідно статтями 20 та 21 Податкового кодексу.

Статус органів ДФС та напрями діяльності визначені в Постанові Кабінету міністрів "Про Державну фіскальну службу України" від 21.05.2014р. Вищезгаданий Указ окреслює комплекс завдань органів державної фіскальної служби:

- реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи;

- боротьба з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, сплати єдиного внеску;

- контроль за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів;

- контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

- контроль за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків;

- контроль за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності;

- внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування політики у підконтрольних сферах.

Відповідно до покладених завдань у Положенні визначений широкий спектр функцій фіскальної служби. Серед них можна виділити: розробка проектів законів та форм звітності; адміністрування податків, зборів та цільового соціального внеску; застосування адміністративного арешту майна платників податків; погашення податкового боргу; верифікація сертифікатів про походження товарів; підготовка пропозиції щодо прогнозу доходів бюджетів і надходжень єдиного внеску; ліцензування митної брокерської діяльності; надання консультацій відповідно до Податкового та Митного кодексів, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та ін.

Отже, Державна фіскальна служба України - це центральний орган виконавчої влади (його територіальні органи), що утворився в результаті трансформації податкових і митних органів України з метою забезпечення реалізації державної політики у фіскальній, митній сфері і сфері адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, розроблення пропозицій щодо забезпечення її формування, а також здійснення контролю за дотриманням законодавства у фіскальній, митній сфері і сфері адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та попередження виявлення, розкриття і усунення правопорушень під час застосування такого законодавства.

 1. Висновок

Отже, у процесі свого становлення фіскальна служба України пройшла п'ять етапів. З середини 2014 розпочався новий - п'ятий етап в історії фіскальної служби, пов'язаний з консолідацією контролюючих органів та створенням служби сервісного типу. В Україні діє фіскальна служба комплексного типу на яку покладено функції адміністрування податків, зборів, митних платежів та єдиного соціального внеску. За рівнем підпорядкування вона півавтономна. Внутрішня організаційна структура фіскальної служби побудована за комбінованим принципом, з переважанням функціонального підходу. Структурна побудова ДФС здебільшого базується на функціональній основі і передбачає звужений або розширений тип організації. Функції та правові основи діяльності фіскальної служби визначаються Податковим кодексом. Статус органів ДФС та напрями діяльності окреслені в Постанові Кабінету міністрів "Про Державну фіскальну службу України".

 1. Використана література

 1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
 2. http://pidruchniki.com/67006/ekonomika/derzhavna_fiskalna_sluzhba_ukrayini
 3. http://pidruchniki.com/67008/ekonomika/struktura_organiv_fiskalnoyi_sluzhbi

Характеристика державної фіскальної служби в Україні та їх структурних підрозділів щодо оперативного управління фінансами на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

2. Реферат Організація роботи органів внутрішніх справ України щодо протидії дитячій злочинності: функції структурних підрозділів ОВС з профілактики дитячої злочинності; аналіз, облік та оцінка їх роботи

3. Реферат АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У СКЛАДІ МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ

4. Реферат ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

5. Реферат ПОЛІТИЧНА НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ГАРАНТІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

6. Реферат Система органів державної влади в Україні

7. Реферат Принципи управління освітою в Україні. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст. про шляхи реалізації принципів управління

8. Реферат Законодавча і нормативна база управління персоналом в Україні

9. Реферат Характеристика факторів макросередовища маркетингу в Україні

10. Реферат ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ