Новости

Регіональна економічна політика: сутність і механізм її реалізації

Работа добавлена:


Регіональна економічна політика: сутність і механізм її реалізації на http://mirrorref.ru

Тема 5. Регіональна економічна політика: сутність і механізм її реалізації

  1. Сутність державної регіональної  економічної політики (ДРЕП).
  2. Об’єкти і суб’єкти ДРЕП.
  3. Цілі  і задачі ДРЕП.
  4. Сутність механізму реалізації ДРЕП.
  5. Прогнозування і програми соціально-економічного розвитку регіонів України.

1.  Сутність державної регіональної  економічної політики (ДРЕП).

Регіональна політика (РП) держави є невід'ємною складовою частиною загальнодержавної політики.Її призначення - в забезпеченні збалансованого в територіальному масштабі розвитку країни на основі економічної самостійності регіонів.

Сутністьрегіональної політики полягає в ефективному управлінні регіональним розвитком країни з урахуванням об'єктивних процесів, які відбуваються в регіонах, і реалізації інтересів держави відносно регіонів.

Державна регіональна економічна політика -цілеспрямована діяльність держави по управлінню соціальним, економічним, екологічним розвитком регіонів. Ця політика передбачає врахування широкого спектру національних, політичних, соціальних чинників, які дозволяють впливати на тенденцію регіонального розвитку.

В умовах перехідної економіки ця політика націлена на подолання кризових явищ і дезінтеграційних процесів. Через соціально-економічний підйом регіонів зміцнюється економічний потенціал держави.

Головний напрям ДРЕП - це забезпечення раціонального використання природних ресурсів регіонів, нормалізація життєдіяльності населення, досягнення екологічної безпеки і удосконалення територіальної структури економіки.

Передумовою здійснення регіональної політики України є наявність територіальних диспропорцій в соціально-економічному розвитку.

Головні причини загострення регіональних диспропорцій :

-тривала соціально-економічна криза 90-х років ХХ ст.. продовж 2008-2009 рр., з 2013 року, яка виявила різне відношення окремих регіонів до нових економічних умов;

-нерівномірність розміщення підприємств базових галузей, які є стабільними показниками розвитку;

-невідповідність галузевої структури економіки регіонів сучасним тенденціям, внаслідок чого в деяких регіонах сільське господарство у валовій доданій вартості перевищує показники промисловості; є регіони, що є аграрно-індустріальними (Волинська, Кіровоградська, Тернопільська та ін.); - це є важливою причиною низьких темпів економічного зростання на тлі глибокої кризи в АПК;

-незавершеність правового оформлення механізму бюджетного регулювання, яке не дає можливості місцевим бюджетам сформувати фінансові ресурси для розвитку територій.

Структура промислового комплексу регіонів за останні роки не мала вагомих змін, тому для більшості регіонів велике значення продовжують мати одна-дві галузі. Так, пріоритетною галуззю промислового виробництва для 16 регіонів є харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів.

Найбільш розвиненими промисловими регіонами є Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області і м. Київ, яких припадає на частку 60 %% загальнодержавного промислового виробництва. В той же час, питома вага Волинської, Кіровоградської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької областей і м. Севастополя не досягає 1,0 %% від загального промислового виробництва по країні.

В Україні зберігаються істотні регіональні диспропорції за об'ємом промислового виробництва на одну особу.

Основні напрями регіональної політики :

-визначення співвідношення рушійних сил регіонального розвитку і забезпечення їх взаємовідношення (державного і приватного секторів економіки, внутрішніх і зовнішніх чинників розвитку регіону);

-взаємовідношення загальнодержавного і регіонального аспектів розвитку, центрального і регіонального рівнів управління економікою;

-під'їм економіки відсталих регіонів і освоєння нових регіонів ресурсів;

-проблеми урбанізації;

-демографічна політика держави;

-аграрна політика країни.

Державна регіональна економічна політика України формується так, щоб забезпечити територіальну цілісність держави, створити рівноправні умови функціонування регіональних господарських комплексів.

Вона грунтується на таких основних принципах:

-конституційність і законність;

-забезпечення цілісності території;

-наближення послуг органів влади і місцевого самоврядування до безпосередніх споживачів;

-стимулювання співпраці між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Досвід країн Європи показує, що не існує єдиної універсальної моделі регіональної політики. Так, ще в 30-і роки XX століття була запропонована класична теорія регіональної політики Дж. Кейнса - "Захисна концепція регіонального розвитку". Основні положення цієї концепції :

-утримати економічну рівновагу регіонів без втручання держави неможливо;

-участь держави в регіональному розвитку потрібна з метою зменшення диспропорцій в рівнях розвитку окремих територій;

-доцільне використання економічних засобів впливу - фінансових трансфертів (передача права володіння державними цінними паперами).

Мета трансфертів - вирівнювання бюджетної забезпеченості різних територій з розрахунку на душу населення.

У центрі уваги такої політики знаходиться економіка депресивних територій, яка характеризується загостренням проблем безробіття і різким зниженням рівня життя населення

Американським економістом М. Фридманом запропонована неокласична теорія економічного розвитку. По цій моделі втручання держави в сферу господарювання - мінімальне, а головне завдання регіональної політики полягає не в подоланні регіональних диспропорцій, а в загальному підвищенні ефективності регіонального господарського комплексу. Вважається, що найбільш гострі проблеми депресивних територій повинні вирішуватися не пріоритетно, а у міру накопичення необхідних засобів, внаслідок підвищення ефективності функціонування господарських комплексів інших територій.

У Україні потрібна розробка нової концепції ДРЕП у зв'язку з посиленням процесів глобалізації і регіональної інтеграції.

В зв'язку з цим необхідно здійснити:

-реформу адміністративного територіального облаштування країни;

-чітко визначити статус регіонів;

-відпрацювати механізм взаємодії відповідних інститутів

-на місцевому і регіональному рівнях.

2. Об'єкти і суб'єкти ДРЕП.

Серед учених переважає думка, відповідно до якоїсуб'єктомДРЕП визначається держава (в широкому розумінні). У вузькому розумінні суб'єктами ДРЕП виступають центральні , регіональні і місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, які у межах своєї компетентності вирішують питання регіонального соціально економічного розвитку.

У широкому розумінніоб'єктами ДРЕП в ринкових умовах виступають регіони. У вузькому розумінні об'єктами виступаютьадміністративно-територіальні одиниці різних рівнів (області, АР Крим, райони, міста, сіла) тасоціально-економічні процеси, що протікають на певній території,соціальні верстви населення,територіальні або галузеві пропорції господарства.

Спеціальним об'єктом регіональної політики можуть бути депресивні або монопрофільні території, зони стихійного лиха, техногенних катастроф, тобто, в центрі уваги ДРЕП завжди знаходяться проблемні регіони.

З метою формування і реалізації ефективної регіональної політики здійснюють типологію регіонів як об'єктів цієї політики.

По рівню соціально-економічного розвитку виділяють високо, середньо- і слаборозвинені регіони:

Їх основні показники:

-ВВП на душу населення;

-показники демографічного розвитку і якості життя;

-техногенне навантаження;

-фінансовий стан;

-інвестиційна активність;

-бюджетне забезпечення.

Залежно від структури економіки регіону виділяютьіндустріальні, з переважанням добувних або оброблювальних галузей промисловості,індустріально-аграрні і аграрні території.

З точки зору протікання процесів реформування регіональної економіки виділяють територіїадаптовані і неадаптованідо нових умов держави .

Для успішної реалізації державної регіональної економічної політики необхідно враховувати міжрегіональні і міждержавні економічні зв'язки. В зв'язку з цим виділяютьэкспортно-, імпортно-орієнтовані території.

Під експортно-орієнтованими регіонами розуміють території, продукція яких не лише забезпечує в повному об'ємі власні потреби цих територій, але і вивозиться за межі країни. Імпортно-орієнтовані регіони ввозять значні об'єми продукції з інших територій або роблять продукцію з привозної сировини.

Важливе значення маютьприкордонні і приморські території.

3. Цілі і завдання ДРЕП.

Стратегічною метоюрегіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку регіонів України з метою  забезпечення  соціальної та економічної єдності держави, підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, активізації економічної діяльності, підвищення рівня добробуту населення, додержання гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного громадянина незалежно від  місця проживання.

Стратегічне бачення розвитку регіонів та країни в цілому полягає в розв’язанні існуючих проблем на основі використання внутрішніх та зовнішніх можливостей регіонів та територій.

Головні цілі(пріоритети)регіональної політики до 2020 року:

Ціль 1 .  Підвищення  конкурентоспроможності регіонів ;

Ціль 2.  Територіальна соціально-економічна інтеграція Регіональна економічна політика: сутність і механізм її реалізації на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення

2. Реферат Регіональна політика в умовах сталого розвитку

3. Реферат Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика

4. Реферат СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

5. Реферат Економічна сутність санації

6. Реферат Економічна сутність та роль інструментів грошово-кредитної політики в забезпеченні стійкості банківської системи України

7. Реферат Економічна сутність грошових потоків, характеристика готівкових грошових коштів та нормативно-правове регулювання операцій з ними

8. Реферат Фіскальна політика держави (Бюджетно-податкова політика)

9. Реферат РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

10. Реферат Регіональна економіка шпаргалка