Новости

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Работа добавлена:


ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ на http://mirrorref.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

Кафедра фінансів суб’єктів

господарювання і страхування

КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ

З дисципліни «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

На тему «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ»

                                                                   Виконав: студент групи ФМОм – 11

                                                         Андрухів Тарас Анатолійович

                                                Перевірила: к.е.н. доцент

                                                   Спасів Наталя Ярославівна

ТЕРНОПІЛЬ – 2015

Вступ

Агрострахування або страхування аграрних (сільськогосподарських) ризиків – це  комплексне страхування сільськогосподарських культур, які підлягають компенсації страховою компанією або державою.Страхування ризиків сільськогосподарського виробництва є важливим елементом системи фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських виробників.Головна мета страхування агроризиків – частково  або повністю компенсувати фермеру втрату врожаю, яка можлива з-за несприятливих природних явищ, таких як посуха, град, ураган.

«Проблеми розвитку страхування сільськогосподарської продукції в Україні»

Розвиток ринку страхування сільськогосподарської продукції як одного із складників фінансової безпеки агарного сектору України є важливою державною проблемою та потребує постійного моніторингу з боку як науковців, так і практиків.Окремітеоретичнітапрактичніаспектидосліджуваноїпроблемивисвітленіупрацяхтакихвітчизнянихізарубіжнихученихз державного управління, як О. В. Алейнікова, М. В. Болдуєв, В. А. Іляшенко, Т. М. Лозинська, М. А. Латинін, І. І. Шкуратова і таких учених-економістів, як Ю. В. Алескерова, О. Т. Прокопчук, М. П. Сахацький, І. А. Шубенко та ін.

Нині рівень агрострахування в Україні залишається невиправдано низьким. Він коливається в межах від 5 до 7 %. Даний показник, наприклад у Канаді, сягає 80 %, а за деякими високовартісними культурами – 100 %. Причин такого низького страхового показника в Україні багато. Одна з них має пряме відношення до обмежених фінансових можливостей українських сільгоспвиробників. Сааметому багато хто з них змушений економити на

агрострахуванні [1].

Використовуючипоказникидіяльностістраховихкомпаній,щоздійснюютьстрахуваннясільськогосподарськоїпродукції,визначимоосновнітенденціїрозвиткуцьогоспецифічноговидустрахуваннявУкраїні.Інформаціяпрокількіснийскладкомпаній,щонадаютьпослугизістрахуваннясільськогосподарськоїпродукціївУкраїні,малатакутенденцію:

у 2009 р. – 17 компаній; у 2010 р. – 13; у 2011 р. – 15, у 2012 р. – 14. Таким чином, за останні чотири роки спостерігається консолідація агрострахового ринку, кількість страхових компаній відносно стабільна та основні обсяги ринку забезпечуються одними й тими ж страховими компаніями (Брокбізнес, Інго-Україна,Оранта, Оранта-Січ, Провідна, ТАС, УАСК, Універсальна, УНІКА,PZU Україна).

Для більш повної характеристики роботи страхових компаній у 2011–2012 рр. розглянемо детальніше роботу наведених страхових компаній за найбільш важливими показниками, а саме: кількістю укладених договорів, застрахованою площею, кількістю отриманих страхових премій та іншими показниками, наведеними в таблицях 1 та 2 [2; 3].

Таблиця 1. Інформація про діяльність страхових компаній, що здійснювали страхування сільськогосподарських культур у 2011 андерайтинговому році.

Страхові

компанії

Кількість

договорів

Площа

загальна

(тис. га)

Страхова

сума

(тис. грн)

Сума

Премій

(тис. грн)

Середня

ставка премій %

PZU Україна

125

44,3

96345,7

2041,0

1,36

Брокбізнес

353

85,2

489176,3

15916,0

2,87

Інго-Укріїна

110

79,5

452672,1

4504,5

4,39

Оранта

226

63,3

97259,3

4332,7

5,85

Оранта-Січ

7

3,5

9233,7

272,6

2,18

Провідна

939

193,8

947880,1

35613,9

3,61

ТАС

94

34,9

120931,9

2511,4

3,99

УАСК

621

143,7

1037655,8

58730,3

6,27

Універсальна

5

1,6

1917,5

121,5

7,62

УНІКА

59

77,6

222438,6

8137,37

2,09

Разом

2539

727,4

3475511

132181,6

4,02

Аналіз даних «Проекту розвитку агрострахування в Україні» (табл.1, 2) свідчить про те, що у 2011 андерайтинговому році лідером ринку страхових послуг у сільському господарстві стала страхова компанія«Провідна», яка уклала 939 угод, що становить 35 % від загальної кількості угод, а площа застрахованих посівів становила майже 194 тис. га. Друге місце за даними показниками у 2011 р. посідала Українська аграрно-страхова компанія«УАСК»– 621 угода (23 %, 144 тис. га). Третя позиція в компанії«Брокбізнес» – 353 угоди (13 %, 85 тис. га). Проте абсолютним лідером за показником зібраних премій стала «УАСК», яка зібрала 57,8 млн грн премій.

Таблиця 2. Інформація про діяльність страхових компаній, що здійснювали страхування сільськогосподарських культур у 2012 андерайтинговому році

Страхові

компанії

Кількість

договорів

Площа

загальна

(тис. га)

Страхова

сума

(тис. грн)

Сума

Премій

(тис. грн)

Середня

ставка премій %

PZU Україна

149

104,1

294766,5

4009,9

1,36

Брокбізнес

71

46,0

354376,6

10185,3

2,87

Інго-Укріїна

114

75,2

171064,5

7506,7

3,39

Оранта

120

32,6

62330,5

3649,1

5,85

Оранта-Січ

11

3,1

3675,5

80,2

2,18

Провідна

366

126,0

664606,1

24005,8

3,61

ТАС

81

13,2

37397,6

1492,4

3,99

УАСК

648

113,6

793318,5

49763,8

6,27

Універсальна

5

1,5

3308,4

252,0

7,62

УНІКА

63

49,9

227023,7

4737,0

2,09

Разом

1628

565,2

2611867,9

105682,2

3,92

У 2012 р. андерайтинговому році лідеромринку страхових послуг у сільському господарстві за кількістюукладених договорівстрахування стала«УАСК». Вона уклала з аграріями 648 договорів (33,5 %, 113 тис. га). Другупозицію за цим параметром зафіксованоу страхової компанії«Провідна» (366 договорів,18,9 %, 126 тис. га). Третюпозицію зайняластрахова компанія«PZU Україна» зі 149 договорамистрахування(7,7 %, 104 тис. га).

Вітчизняний ринок страхування сільськогосподарської продукції останніми роками характеризувався зниженням таких показників, як страхові премії та виплати, кількість страховиків.На жаль, ринок страхуваннясільськогосподарської продукції в Українізалишається слабо розвиненим, а його рольу державній стратегії розвитку агропромислового комплексу України є недооціненою. Залишається невирішеною на ринку страхування і проблема недовіри аграріїв до страховихкомпаній, через що підприємства досить рідковертаються до страховиків цілеспрямовано.Крім того, низький рівень доходів більшостіаграріїв не сприяє залученню до страховихвідносин. Головною проблемою нині для ринку страхування сільськогосподарської продукції залишається відсутність попиту з бокусільгоспвиробників [4].

Для подолання зазначених проблем необхідно розробляти та здійснювати заходи з підвищення ефективності державного управління у цій сфері. Передусім ідеться про необхідність вдосконалювати державну політику у сфері страхування сільськогосподарської продукції в Україні, яка має бути спрямована на розроблення та законодавче закріплення взаємовигідних відносин між суб’єктами системи страхування в АПК. Адже одним із загальнонаціональних пріоритетів нинішніх реформ в Україні є стимулювання розвитку аграрного сектору, який має стати рушійною силою розвитку національної економіки. За допомогою страхування сільськогосподарської продукції аграрії можуть компенсувати більшу частину витрат на вирощування сільгоспкультур і тварин або гарантувати дохід від виробництва сільськогосподарської продукції.

Отже, проаналізувавши сучасний стан реалізації страхування сільськогосподарської продукції в Україні, можемо зробити висновок, що український ринок страхування сільськогосподарської продукції лише розпочав

формуватися, не є досить капіталізованимі послуги зі страхування є високими за вартістю для сільгоспвиробників. Також встановлено, що вітчизняний ринок страхуваннясільськогосподарської продукції, зважаючина низькі темпи зростання, останніми рокамимає низький рівень попиту серед аграріїв.І тому державним органам влади необхіднопідтримувати довіру аграріїв до страхуванняяк до однієї з передумов розвитку агропромислового комплексу України, що забезпечить економічний і соціальний розвитокдержави.

Основними перспективними напрямкамирозвитку агрострахування в Україні, на нашпогляд, мають стати:

  • надання державної підтримки сільгоспвиробникам шляхом компенсації вартостістрахової премії;
  • забезпечення щорічного плануванняу Державному бюджеті України видатків надержавну підтримку страхування сільськогосподарської продукції;
  • стандартизація форм надання страховихпослуг і впровадження нових ефективнихстрахових продуктів з урахуванням потребаграріїв;
  • використання засобів масової інформаціїдля широкого інформування громадян простан страхового ринку та запровадження державного контролю за його діяльністю.

Перспективами подальших досліджень цієї проблематики є опрацювання конкретних напрямків вдосконалення державної політики й державного управління у сфері страхування сільськогосподарської продукції, а також розроблення концепції державної програми розвитку системи агрострахування в Україні.

Висновок

Можна сказати, що сучасний стан аграрного страхування в Україні знаходиться на перехідному етапі розвитку. Страхування сільськогосподарської продукції здійснюється з метою отримання кредиту, що є не досить чесним ходом. Для подальшого розвитку аграрного страхування потрібно повернути довіру сільськогосподарських виробників до страхової компанії, розширити спектр страхових послуг і зробити їх доступними для всіх сільськогосподарських товаровиробників.

Список використаних джерел

1. Луговий М. Держава повертається в агрострахування / М. Луговий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://politika.cn.ua/

2. Рынок агрострахования в Украине в 2011 году / Проект розвитку агрострахування в Україні Міжнародної фінансової корпорації (IFC) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifc.org/

3. Рынок агрострахования в Украине в 2012 году / Проект розвитку агрострахування в Україні Міжнародної фінансової корпорації (IFC) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifc.org/

4. Шубенко І. А. Розвиток ринку страхування як одна зі складових фінансової безпеки України /І. А. Шубенко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2011. – № 1. – С. 327–333.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні

2. Реферат Динаміка споживання продукції галузі в Україні

3. Реферат ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ РИБИ І ПРОДУКЦІЇ АКВАКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

4. Реферат Проблеми і перспективи запровадженнямедіації в Україні

5. Реферат ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

6. Реферат Екологічні проблеми забруднення в Україні: смітники

7. Реферат Проблеми формування ефективної системи управління якістю продукції в сучасних агроформуваннях (на прикладі ТОВ АФ «Довіра» Конотопського району, Сумської області)

8. Реферат Проблеми формування стратегій розвитку країн транзитивної економіки

9. Реферат Підприємництво та бізнес у сільському господарстві: проблеми та особливості розвитку

10. Реферат Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи