Новости

Звіт про проходження виробничої практики на Колективному підприємстві Компанія «Мінос»

Работа добавлена:


Звіт про проходження виробничої практики на Колективному підприємстві Компанія «Мінос» на http://mirrorref.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра обліку і аудиту

ЗВІТ

про проходження виробничої практики

на Колективному підприємстві Компанія «Мінос»

Студентки ІV курсу 142 групи

Денної форми навчання

Спеціальності 6.03059 «Облік і аудит»

Пацарнюк Мар’яни Ярославівни

Період проходження практики12.05-07.06.2014

Керівник практики від кафедри _______________ (Скрипник Н.В.)

Керівник практики від підприємства _________ (директор Зюлковський О.О.)

Чернівці, 2014

ВСТУП

Мета виробничої практики полягає у закріпленні теоретичних знань з фінансового обліку та надбанні навиків практичної роботи з оформлення первинних документів, узагальненні облікової інформації, аналізу діяльності підприємства, заповненні балансу та звітності підприємства.

Завданнями практики є чітке та послідовне виконання програми практики, а також закріплення вивченого матеріалу на прикладі КП Компанія «Мінос»

Науковим керівником практиці на підприємстві був директор Зюлковський О.О.

Звіт з виробничої практики включає такі частини:

Перша частина – це організаційно-економічнахарактеристикаКПК «Мінос», який розташований в м. Чернівці, вул. Головна,61. У цьому розділі подана історія розвитку підприємства, його спеціалізація. Детально описано предмет діяльності підприємства, наведені основні економічні показники підприємства за 2012-2013 рр.

Друга частина вміщає процес оформлення та використання первинних документів за напрямками облікової діяльності,а саме: облік товарних запасів, облік грошових коштів та розрахунково0кредитних операцій, облік розрахунків з оплати праці, облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами, облік необоротних активів, особливості складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва.

Аналіз господарської діяльності підприємства розкритоу третій частині звіту. У ній здійснено аналіз ресурсів та їх використання, досліджено динаміку, склад та структурудоходів та витрат підприємства, оцінено фінансовий стан і фінансові результати базового підприємства практики. При аналізі враховувався вид діяльності підприємства, його розмір та подані джерела інформації. Після кожного підрозділу сформовані обґрунтовані висновки, надані пропозиції щодо підвищення ефективностігосподарювання.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Організаційно–технічна характеристика базового підприємства КП Компанія «Мінос»

Розділ 2. Бухгалтерський облік

2.1 Облік матеріальних цінностей і запасів

2.2  Облік грошових коштів в національній та іноземній валюті та облік  інших монетарних активів

2.3 Облік розрахункових та кредитних операцій

2.4 Облік основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій інших необоротних активів

2.5 Облік розрахунків з персоналом

2.6 Облік доходів, витрат і фінансових результатів

2.7 Облік капіталу і забезпечень

2.8 Фінансова звітність

Розділ 3. Аналіз господарської діяльності підприємства

3.2.1 Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів

3.2.2 Аналіз товарних ресурсів

3.2.3 Аналіз реалізації товарних запасів

3.2.4 Аналіз фінансових результатів діяльності

3.2.5 Аналіз фінансового стану підприємства

Додатки

Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика КПК «Мінос»

Колективне підприємство Компанія «Мінос» є підприємством, що засноване на власності громадян України,що являються засновниками підприємства. Підприємство створено 09.09.96 р. Воно розташоване в м. Чернівці за адресою Головна, 61.

Для здійснення діяльності, підприємство має права, які передбачені статутом (див. Додаток А).

Підприємство – самостійний господарюючий статутний суб’єкт, що здійснює підприємницьку діяльність на правах юридичної особи. Воно має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмовий знак, бланки організаційно-розпорядчої документації, необхідні для організації своєї роботи.

Основною метою діяльності підприємства є проведення робіт та  надання послуг з метою отримання прибутку.

До предмету діяльності належать:

 • торгівельно-закупівельна діяльність з використанням різних форм торгівлі в тому числі з відкриттям власних торгових точок;
 • організація оптово-роздірбної торгівлі канцелярським та офісним приладдям;
 • реалізація офісного приладдя, техніки та надання послуг по їх установці та сервісного облуговування;
 • реалізація товарів, отриманих за розрахунками з партнерами;
 • проведення маркетингової та консультаційної діяльності;

Підприємство може здійснювати діяльність, яка не дає йому прямих чи опосередкованих прибутків, тобто благодійні заходи, дарування, спонсорство тощо.

Для здійснення господарської діяльності підприємства сформовано статутний фонд у розмірі основних і оборотних засобів, що передані підприємством представником власника, та який становить 1 000 000 грн.

Основною ціллю підприємства є задоволення потреб споживачів у канцтоварах, а також отримання прибутку.

Основними   господарськими   операціями даного підприємства є розрахунково-кредитні операції, пов’язані із закупкою та реалізацією товарів.

Для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві було підписано договір із аудиторською фірмою «Джерело-Аудит». Тому виникають певні особливості у веденні обліку. До бухгалтера, який веде дане підприємство потрапляють всі первинні документи та зведена база підприємства.

З метою контролю за наявністю майна, оцінки його стану і забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності щорічно підприємство повинно в період з 1 жовтня по 25 грудня проводити інвентаризацію активів і зобов`язань.

Чисельність працівників на КПК «Мінос» досягає 15 чоловік, не включаючи засновників. Тому організаційна структура підприємства має досить спрощений вигляд (Додаток А.2.) Можемо побачити, що крім засновників та директора, на підприємстві є декілька завмагів та менеджерів по продажам, завсклад та водій.

Бухгалтерський облік ведеться методом подвійного запису за певною формою. Це означає, що кожна господарська операція реєструється в облікових регістрах на дебеті одного і на кредиті другого рахунку в однакових розмірах. Послідовність запису господарських операцій в облікові регістри та будова самих регістрів визначаються саме формою обліку. Під формою бухгалтерського обліку розуміють порядок узгодження різних видів облікових регістрів, техніки обробки облікових даних, послідовності і способів здійснення облікових записів, технічних засобів ведення обліку. На підприємстві застосовують журноально-ордерну форму обліку.На КПК «Мінос» бухгалтерський облік ведеться за допомогою автоматизованої програми «1С: Бухгалтерія».

Документооборотом називаються порядок і шляхи руху документів з моменту їх складання або надходження до моменту здачі в архів.Головне завдання документообороту — прискорення руху документів, і чим коротше і швидше буде організовано цей процес, тим він буде ефективнішим, і користувачі зможуть вчасно отримати інформацію для прийняття рішень.Кожне підприємство, враховуючи специфіку своєї господарської діяльності та структури управління, визначає напрями й обсяги документів. Організовує документооборот на підприємстві головний бухгалтер.

У кожній бухгалтерії документи з моменту їх складання або одержання від інших підприємств та організацій до повного використання й передачі до архіву проходять обробку, передаються з одного робочого місця на інше, тобто проходять певний шлях. На окремих робочих місцях бухгалтерські документи затримуються іноді на кілька днів. Через це обов'язково потрібний контроль за зберіганням документів.

Протягом місяця документи, які обробляються, зберігають в окремих папках або технічних засобах діловодства.

У кінці кожного місяця документи поточного місяця формують в окремі папки за ознаками архівного діловодства, тобто згідно з номенклатурою. На обкладинці зазначають назву справи, її номер, рік, місяць, шифр синтетичного рахунку та кількість документів. Документи добирають за певними ознаками групування (прихідні, видаткові, авансові звіти), нумерації, послідовності здійснення господарських операцій та іншими ознаками.

Основні показники роботи підприємства виражені в балансі підприємства Ф№1-м (дод. Г1, Г2). На основі звітних даних наводимо табл. 1.1., де розраховані основні показники фінансового становища підприємства.

Таблиця 1.1.

Оцінка складу і динаміки фінансових результатів КПК «Мінос» за 2012-2013 роки

Показники

Роки

Відхилення

Абсол., тис.грн

Відносне, %

2012

2013

2013/ 2012

2013/ 2012

1

Чистий дохід від реал.,тис.грн

3408,9

3830,0

421,1

+12,35

2

Собівартість реаліз., тис.грн

2613,4

3154,8

541,4

+20,72

3

Валовий прибуток

795,5

675,2

-120,3

-15,12

4

Всього операційних доходів

3414,3

3830,1

+415,8

+12,18

5

Всього операційних витрат

3245,6

3755,8

+510,2

+15,72

6

Прибуток чи збиток від операційної діяльності

168,7

74,3

-94,4

-55,96

7

Всього операційних доходів

3414,3

3830,1

+415,8

+12,18

8

Всього операційних витрат

3245,6

3755,8

+510,2

+15,72

9

Прибуток чи збиток від операційної діяльності

168,7

74,3

-94,4

-55,96

10

Чистий:прибуток

147,1

127,9

-19,2

-13,05

Дані табл. 2.1. показують зниження ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства за два суміжні періоди, що підтверджується скороченням чистого збитку на 19,2 тис. грн. або на 13,05%. Позитивні співвідношення спостерігаються серед темпів приросту чистої виручки від реалізації і собівартості реалізованої продукції як 12,35% до 20,72%, що призвело до скорочення валового прибутку  на 120,3 тис. грн. або на 15,12%. Все це свідчить про зниження ефективності господарювання підприємства в цілому та організації виробничого і маркетингового менеджменту зокрема.

2. Бухгалтерський  облік

2.1. Облік матеріальних цінностей і запасів

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про товарні запаси визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Під запасами розуміють активи, які:

 • утримують для подальшого продажу в умовах звичайної господарської діяльності;
 • знаходяться в процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
 • утримуються для споживання при виробництві продукції, виконанні робіт і наданні послуг, а також при управлінні підприємством.

Запаси визнаються активом, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена.

Придбані запаси зараховуються на баланс за первинною вартістю. Первинна вартість товарних запасів, придбаних за плату, є собівартість, яка складається зі всіх витрат понесених при придбанні, включаючи транспортно-заготівельні витрати.

Документальне оформлення надходження матеріальних, товарних, ресурсів їх наявності та витрачання є досить складним процесом, адже структура документообігу повинна забезпечувати своєчасне отримання необхідних даних як для обліку, так і для контролю й оперативного управління товарозабезпеченням.

Форми первинного обліку запасів затверджені наказами Міністерства статистики України. Однак, підприємства застосовують не всі форми, що визначені наказами, а лише ті, які найбільше відповідають вимогам підприємств щодо накопичення інформації про наявність і рух запасів. Крім того, підприємства мають право доповнювати існуючі форми необхідними графами і рядками. Перелік затверджених форм первинного обліку товарних операцій на КПК «Мінос» наведено в таблиці (2.1.1).

Таблиця2.1.1

Первинні документи з обліку товарних операцій

Форми

Назва

1

М-1мс

"Журнал обліку активів"

2

М-2а

"Акт списання бланків довіреностей"

3

М-26

"Довіреність"

4

М-3

"Журнал реєстрації довіреностей"

5

М-4

"Прибутковий ордер"

6

М-11

"Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів"

7

М-14

"Відомість обліку залишків матеріалів на складі"

На складі базового підприємства КП Компанія «Мінос» товарні запаси зберігаються в приміщенні, з всім необхідним приладдям, стелажами та інструментами. Товар поступає на склад за відповідно оформленою товарно-транспортною накладною, податковою накладною (Додаток В.1, В.2), де зазначається кількість товару та відповідність сертифікату якості (Додаток В.3). Тут же, на місці, за присутності зав. складом (той, хто приймає товар) та експедитора (того, хто виконує замовлення на поставку) відбувається розвантаження товару та прийняття його на склад. Якщо ж було виявлено нестачу поставленого товару, то ніяких актів про встановлення розбіжностей по кількості та якості товару не виписуються. Зав. складом повідомляє про недопоставку вантажовідправника по телефону і через декілька днів недопоставлений товар прибуває вже за іншою накладною. Попередню товарно-транспортну накладну ж анулюють чи факсом передають вже нову.

Прийнятий товар чи виробничий запас зав. складом реєструє в зошиті реєстрації видачі та приймання товару, вказуючи номер по порядку, номер податкової накладної, експедитора чи вантажовідправника, назву товару та кількість.

Існує також операції щодо внутрішнього переміщення товару чи виробничих запасів з одного складу до магазинів базового підприємства практики до іншого. Цей процес оформляється відповідними накладними на переміщення із зазначенням виду товару, кількості та коду товару та зазначенням місця прибуття та відправлення (Додаток В.4). Даний товар також зазначається в зошиті реєстрації видачі та приймання товару на складі.

Видача товару зі складу відбувається наступним чином: замовник (покупець), якщо він фізична чи юридична особа, по телефону або особисто виписує товар в рахунок-фактуру. Після того, як на поточний рахунок підприємства надійшла оплата, покупець приносить довіреність, за  якою офісні менеджери оформлюють належну податкову накладну та товарно-транспортну накладну (Додаток В.5) через автоматизовану комп’ютерну систему «1С: Предприятие: Торговля и Склад», зазначаючи вид товару, кількість (ціна вже автоматично з’явиться в накладній) та назву підприємства запасів по перерахунку підприємства чи фізичної особи (вибираючи зі списку запропонованих, якщо підприємство чи фізична особа є постійними клієнтами). Дата та номер накладної комп’ютер визначає самостійно, тобто номер порядковий та дата складання накладної. Далі друкують податкову накладну та ТТН і пропечатають. З цією накладною замовник слідує до складу і передає її зав. складом. Останній видає зазначений товар записуючи з зошиті реєстрації видачі та приймання товару відповідні записи. Накладні ж передає до менеджерів по роботі з клієнтами, де їх заносять до папки накладних з довіреностями. Всі довіреності заносяться в журнал реєстрації довіреностей з відповідними даними та кількістю днів дії довіреностей та підписами (Додаток В.6, В.7).

Якщо здійснюється купівля товару без довіреності, тобто за готівку і безпосередню кінцевому споживачеві, то в накладній зазначається прізвище покупця, з міста він чи з району, вид необхідного товару, кількість і, відповідно, встановлюється ціна. Та видається чек на отримання товару.

Якщо дія відбувається в зворотному порядку, тобто базове підприємство практики виписує довіреність, за якою необхідно здійснити закупівлю потрібного товару чи виробничих запасів, то вона засвідчується відповідними видатковими накладними (Додаток В.6), які згодом, за прибуттям товару чи виробничих запасів, заносяться до папки «Видаткових накладних».

Оскільки всі операції, пов’язані з видачею та прийняттям товару на склад відбуваються через локальну комп’ютерну мережу та безпосередньо через автоматизовану систему «1С: Предприятие: Торговля и Склад», то товарні залишки можна побачити в комп’ютерному вікні з запитом товарні залишки за рахунком 28.1 «Склад ()», наприклад на 31.12.06 (Додаток В.8).

Згодом, папки «Видаткових та прибуткових накладних»  потрапляють до бухгалтера, який веде облік даного підприємства, він обробляє документи, зробивши записи в облікових комп’ютерних регістрах по рахунках 28 «Товари», 28.1 «Товари на складах», 28.6 «Витрати в вартості товару» та 20 «Виробничі запаси», 20.3 «Паливо» (Додатки В.8, В.9) та рахунках, пов’язаних з кредиторської чи дебіторської заборгованістю 36, 63 та розрахунки з бюджетом 64.

Під час відпуску товарних запасів базове підприємство застосовує метод  ціни продажу. Заснована на застосуванні  підприємствами  роздрібної  торгівлі  середнього  проценту  торговельної  націнки  товарів.  Цей  метод  застосовують  підприємства,  що  мають  значну  і  змінну  номенклатуру  товарів  з  приблизно  однаковим  рівнем  торговельної  націнки.  Собівартість  реалізованих  товарів  визначається  як  різниця  між  продажною  (роздрібною)  вартістю  реалізованих  товарів  і  сумою  торгової  націнки  на  ці товари. Сума торгівельної націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотку торгівельної націнки. Середній відсоток торгівельної націнки визначається діленням суми залишку торгівельних націнок  на початок звітного місяця і торгівельних націнок у продажній вартості  одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок  звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.

На КПК «Мінос» у оборотній відомості  відображається зведення операцій по рахунках матеріальних цінностей за звітний період. На  підприємстві встановлено, що продавці щоденно здають в бухгалтерію всі  прибуткові і  видаткові  документи разом з  товарним звітом,  а  також  відображає  здану  торгову  виручку. Таким  документом  є  квитанції  прибуткових  касових  ордерів  на  здану  виручку  в  центральну  касу  підприємства.  При  перевірці  товарних  звітів  бухгалтер  контролює, з одного боку, правильність  списання  реалізованих  товарів  матеріально-відповідальною особою, а з іншого − правильність  оприбуткування  виручки  за ці товари. Перевірені  звіти  матеріально-відповідальних  осіб  і  додані  до  них  документи  є  підставою  для  відображення  руху  товарів  на  рахунках  бухгалтерського  обліку.

На підставі наказу про проведення інвентаризації здійснюється перевірка фактичних залишків матеріальних цінностей.  

Мета  її  проведення:

 • контроль  за  збереженням  матеріалів  і роботою  матеріально  відповідальних  осіб,  перевірка  якісного  стану  матеріальних  цінностей;
 • перевірка  реальності  показників  обліку  товарних  залишків  і  усунення  розбіжностей;
 • виявлення  залежалих  товарів,  що  не  користуються  попитом  споживачів  для  прийняття  відповідних  заходів  керівництвом.

До початку інвентаризації в бухгалтерії повинно бути  закінчено  опрацювання  всіх  документів  по  надходженню, відпуску  товарів,  зроблено  відповідні  записи  в  регістрах  синтетичного  і аналітичного обліку  і  виведені  залишки  на  рахунках  на  день  інвентаризації.

Матеріально  відповідальні  особи  до  початку  інвентаризації  повинні  дати розписку  в  тому,  що  всі  прибуткові  і видаткові  документи  ними  здані  в  бухгалтерію  і  що  ніяких  не оприбуткованих  або  не списаних  на  видаток  цінностей  у  них  немає.  Дані  інвентаризації  записуються  в  акти інвентаризації, які  складаються  в  двох  екземплярах  і  підписуються  головою  і  членами  комісії. В  бухгалтерії фактичні  залишки товарів,  зафіксовані  в  інвентаризаційному  опису,  звіряються  з  даними  бухгалтерського  обліку.

Таблиця 2.1.1

Основна кореспонденція рахунків з обліку товарів, що використовується

КПК «Мінос» за квітень 2014р.

Зміст

Згідно нормат. документів

На КПК «Мінос»

Сума, грн

Дт

Кт

Дт

Кт

1

Передані товари зі складу у роздріб (переміщення №156 від 02.04.2014 – Додаток В.4)

282

281

28.2

28.1

8010

2

Надійшли і оприбутковані товари від постачальників (видаткова накладна №1244 від 30.04.14 – дод. В.1

282

631

28.2

63.1

9749,75

3

Відображено податковий кредит

641

631

64.4

63.1

1949,95

4

Встановлена торгівельна націнка (35%)

282

285

28.2

28.5

2803,5

5

Реалізовано товари покупцям (н.№174 від 01.04.14 – дод.Д.2)

361

702

36.1

70.2

1343

6

Відображено податкове зобов’язання

702

641

70.2

641.5

223,83

7

Списується сума товарної націнки

285

282

28.5

28.2

2803,5

8

Повернення товарів постачальникам (розрахунок-коригування – дод. 13)

631

282

63.1

28.1

474,85

9

Списується собівартість реалізованих товарів.

902

791

282

902

90.2,

79.1

28.2,

90.2

872,95

872,95

Таким  чином,  завдяки  документуванню  та  інвентаризації  забезпечується  систематичне  хронологічне  спостереження  за  запасами  підприємства:  оцінці  та  калькулюванню − вартісне  вимірювання товарних  запасів;  рахункам  та  подвійному  запису − групування  та  систематизація  даних  про наявність  та  рух  запасів;  балансу  та  іншим  формам  фінансової  звітності − підсумкове  узагальнення  даних  про  запаси  та  забезпечення  необхідною  інформацією  апарату  управління.

Для покращення ситуації  з надходження і реалізації товарних запасів і зменшення збитку, а в подальшому отримання прибутку на базовому підприємстві необхідно розробити стратегію по реалізації товарно-матеріальних цінностей, яка в свою чергу залежить від терміну поставки і асортименту товарів, які пропонуються покупцям. Дане співвідношення веде до величини отримання виручки від реалізації і збільшує товарооборот.

Для зростання  прибутку від реалізації товарів досліджуваному підприємству необхідно виявити додаткові резерви його росту: асортиментна структура, склад товарообороту за видами продажу, комерційних угод, цінова політика тощо.

2.2. Облік грошових коштів, валютних операцій

та інших монетарних активів

Основним документом, що регулює ведення касових операцій на підприємстві, є Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. №637 зі змінами та доповненнями. У ньому розкриті основні вимоги, яких необхідно дотримуватись при проведені операцій з готівкою.

Можливість здійснення деяких готівкових виплат з каси безпосередньо залежить від джерела надходження цих коштів у касу і їх призначення. Положення поділяє готівку, що надійшла в касу підприємства, на два види:

 1. готівку, що надійшла з поточного (розрахункового) рахунка підприємства в банку (як з основного, так і з додаткових);
 2. готівку, що надійшла у вигляді виторгу підприємства за реалізовану продукцію, товари, роботи або послуги.

Положення №637 скасовує цільове використання підприємством одержаної у банку готівки. КПК «Мінос» може зберігати в касі готівку тільки в межах ліміту залишку готівки, тобто граничної суми розміру готівки, яка може залишатися в  касі підприємства на кінець робочого дня. Ліміт готівки в касі всі підприємство встановлює самостійно.

Касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі форми яких затверджені Міністерством статистики України за згодою Національного банку України та Міністерства фінансів України, і які повинні застосовуватися без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності:

КО-1 «Прибутковий касовий ордер» (Додаток Г.);

КО-2«Видатковий касовий ордер» (Додаток 17);

КО-3 «Касова книга» (Додаток 18);

Кожне вибуття грошових коштів або надходження їх до каси підприємства зазначається через прибуткові чи видаткові касові ордери. Причому дані операції оформляються через комп’ютерну систему і кожен прибутковий чи видатковий ордер відображається в «1С: Предприятие» за своїм порядковим номером та відповідною підставою. Дані для виписки прибуткових чи видаткових ордерів беруться з прибутково-видаткових накладних за день або рахунків, рахунків-фактур та ін. Але прибутковий чи видатковий ордери оформлюються за день одним (тобто один прибутковий та один видатковий) ордером із зазначенням загальної суми виручки та здачі грошей в банк – якщо операції відбувалися ідентичні.

Якщо за робочий день встановлювалися витрати по виконанню робіт чи послуг, нарахуванню заробітної плати та відрахуванню до резервів, надходила не тільки виручка до каси, а й деякі основні засоби та ін., звісно оформлюється ще й інший вид прибуткових чи видаткових ордерів із зазначенням відповідної операції, але із загальною сумою по аналогічних документах.

В кінці робочого дня виручка з каси відповідальною особою (засновником або матеріально-відповідальним працівником) здається у банк. Копія супровідної відомості залишається в касі із зазначенням дня здачі виручки, від кого, отримувача, сума інкасованої готівки, номер рахунку отримувача, банку отримувача, підписом касира та розпискою від інкасатора. Оригінал подається разом з готівкою до установи банку.

Під час інкасації касир пропечатує на касовому апараті залишок готівки за минулий робочий день та заносить даний чек до книги реєстрації розрахункових квитанцій.

Після завершення інкасації, касир виписує звіт касира на відповідному листі Касової книги, записуючи залишок на початок дня, номер аркушу, число та підстави з номерами документів. Оригінал аркушу залишається в касира в головній книзі, а копія, яка зроблена через копірку, разом з прибутковими, видатковими ордерами та копією супровідної відомості віддається бухгалтеру (Додаток Г.2,3). Причому квитанція до прибуткового ордеру залишається в комп’ютері, оскільки всі вищезазначені ордери друкуються та реєструються в комп’ютері касира. Але, після того, як звіт касира опрацьовується головним бухгалтером, і в кінці звітного кварталу вся інформація по прибуткових та видаткових ордерах знищується з пам’яті комп’ютера і залишається оригінал лише у вигляді звіту касира у головного бухгалтера.

Протягом дня також підприємство досить часто застосовує безготівкову форму розрахунків, тобто перерахування грошових коштів від установи банку покупця до установи банку продавця. Для цього на КПК «Мінос» кожного дня через клієнт-банк втягується виписка банку за день (Додаток Г.4). Також до виписки прикладаються записи по зарахуванню виручки, інкасованої в кінці робочого дня із зазначенням суми, дати та рахунку відправника. В кінці місяця складається сумарна виписка. Видача готівки з рахунків з банку безпосередньо підприємству на виплату заробітної плати не відбувається. На виплату заробітної плати підприємство використовує кошти із розрахункового рахунку. Використовуючи дані із відомості на виплату заробітної плати заробітна плата потрапляє на персональні карткові рахунки працівників.

Всі операції за день зазначені у звіті касира, виписці банку та товарно-касовому звіті бухгалтер заносить у автоматизований журнал № 1, який одразу ж реєструється в журналі проводок по 30,31,33 рахунках із відповідними кореспондуючими рахунками за місяць та в оборотно-сальдовій відомості із зазначенням загальних сум кредитових та дебетових оборотів, одразу ж виводячи залишок на кінець звітного місяця (Додатки Г.5,6,7).

Синтетичний облік касових операцій ведеться на рахунку 30 «Каса». Рахунок 30 «Готівка» має такі субрахунки:

 1. «Готівка в національній валюті»;
 2. «Готівка в іноземній валюті».

На даному підприємстві застосовується тільки рахунок 301 «Каса в національній валюті», який призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.

Розглянемо узагальнення інформації про наявність та рух коштів у касі підприємства. За дебетом рахунка 301 «Каса» відображається  надходження  грошових  коштів  до  каси  підприємства,  за  кредитом – виплата  грошових  коштів  з  каси  підприємства.  Дебетове  сальдо  надає  інформацію  про  суму  грошових  коштів  у  касі  підприємства  на  певну  дату.

Так як підприємство працює по системі Клієнт – Банк, воно в будь який момент часу може отримати виписку банка в якій зазначається рух готівки на поточному рахунку. До виписки банка обов’язково додаються виправдовуючи документи, а саме: реєстр кредитових фактичних документів, одержаних для списання коштів з рахунку клієнта, даний реєстр заповнюється на підставі платіжних доручень , які є розпорядженням підприємства обслуговуючому банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства (постачальника, кредитора). При внесені на поточний рахунок грошових коштів підприємство подає об’явку на внесок готівки.

Для зберігання коштів і здійснення усіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій у гривнях банк відкриває підприємствам, об'єднанням, і організаціям будь-яких організаційно-правових форм, включаючи малі, приватні й інші підприємства, а також особам, що займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю, поточні рахунки, на умовах, викладених в  «Інструкції про порядок  відкриття,  використання  і  закриття рахунків у національній  та  іноземній  валютах”, затвердженої Правлінням Національного банку України  від 12 листопада  2003р. №492 ,  та договором на кредитно-розрахункове обслуговування.

Для розрахункового обслуговуванняміж банком і підприємством підписується договір банківського обслуговування,  воно зобов'язане додержуватися встановлених в договорі правил.

Через поточний рахунок у банку  здійснюється  більшість розрахункових операцій підприємствами будь-якого виду діяльності.

Операції на поточному рахунку виконуються за розрахунково-грошовими документами (платіжні доручення, чеки, інші.).

Рахунок 31  «Рахунки  в  банках»  призначений  для  обліку  наявності  та  руху грошових  коштів, які  знаходяться  на  рахунках  у банку, і  які  можуть  бути  використані  для  поточних  операцій.  Він  активний, балансовий,  призначений  для обліку  господарських  засобів − грошових  коштів  і  має  такі  субрахунки:

311 «Поточні рахунки  в  національній  валюті».

Кореспонденцію бухгалтерських рахунків з обліку касових операцій та за рахунком 31 на КПК «Мінос» на підставі представлено  в  табл. 2.2.1

Таблиця  2.2.1.

Бухгалтерські  записи  господарських  операцій за  рахунком  30  «Готівка» та за рахунком 31 «Рахунки в банках» на КПК «Мінос»за квітень 2014 року (Додаток Д.16)

оп.

Зміст

операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

згідно  нормат.

документів

на

підприємстві

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1.

Перераховано ЄСВ утриманий із заробітної плати за березень, 3,6%

651

311

651.2

31.1

250,09

2

Перераховано ЄСВ нарахований на заробітну плату за березень, 36,8%

651

311

65.5.1

311

2453,78

3

Перераховано  ПДФО утриманий із з/п за березень

641

311

641.1

31.1

589,03

4

Виплачено заробітну плату на картки працівників за березень

333

311

33.3

31.1

6038,54

5

Плата за розрахунково-касове обслуговування

92

311

92

31.1

2,00

6

Отримано від покупців за реалізовані товари

311

361

31.1

36.1

522,50

7

Оплачено постачальнику за будівельні матеріали

631

311

68.5

31.1

2281,40

Отже, проаналізувавши облік грошових коштів на КПК «Мінос», робимо висновок, що більшість коштів зосереджена на 311 рахунку «Рахунки в банках в національній валюті», а рахунок 301 «Готівка» підприємством практично не використовується. Також було виявлені деякі розбіжності в кореспонденції рахунків, а саме господарських операцій, що стосуються перерахування податків та утримань із заробітної плати.

На базовому підприємстві практики широко використовуються систему «Клієнт-Банк», яка дозволяє керувати рухом коштів, контролювати всі надходження та вибуття, та значно спрощує роботу бухгалтера та економить час. Проте, підприємство користується послугами декількох банків, що створює деякі незручності у користуванні Клієнт-банком різних банків із багатьма інтерфейсами та функціональними можливостями. Тому пропонуємо зосередити кошти максимум в одному або двох банках. Це дозволить зекономити час на щоденний моніторинг надходжень на всіх рахунках.

2.3. Облік розрахункових і кредитних операцій

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації розрахункових та кредитних операцій та її розкриття у фінансовій звітності визначаються: НПСБО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість», П(С)БО №11 «'3обов'язання», П(С)БО №14 «Оренда».

Необхідною умовою нормальної діяльності будь-якого підприємства є  встановлення ним господарських  відносин  з  постачальниками,  покупцями, іншими організаціями, працівниками та іншими  особами.  Ці  зв’язки  забезпечують  безперервне  постачання  товарних запасів,  ритмічність  відвантаження  (реалізації)  продукції  покупцям тощо.  Встановлення  господарських  відносин  суб’єкта  підприємницької  діяльності  з  іншими  особами  передбачає  виникнення  між  ними  певних  прав  та  зобов’язань.

Придбання та продаж матеріальних  цінностей  може  проводитися  на  різних  умовах  оплати  їх  вартості.  На КПК «Мінос» процес реалізації товарних цінностей юридичний особам здебільшого відбувається так: підприємство згідно замовлення покупця формує рахунок-фактуру, де вказують реквізити організації – покупця, контактну особу, яка робить замовлення, найменування товару, ціну за одиницю з ПДВ та без ПДВ, загальну суму рахунку. Після цього на рахунку ставлять печатку та надають покупцю для сплати(Додаток Д.1). Як тільки кошти надходять на рахунок підприємства, менеджери виписують накладну на товар, визначений у рахунку (Додаток Д.2 ). Працівник від організації-замовника повинен мати при собі виписану довіреність на його ім’я та на вказані ТМЦ. Тільки після цього відбувається відбір та відвантаження товару зі складу КПК «Мінос». Також повинна бути виписана податкова накладна, яка в свою чергу вноситься до реєстру податкових накладних. В обов’язковому порядку реєструється в єдиному реєстрі податкових накладних на сайті Податкової служби України, в тому випадку, коли вона виписана на імпортний товар або загально сума перевищує 6000 грн. (Дод. Д.3.1). Крім того, підприємство веде власний облік виданих та отриманих  податкових накладних (Дод.Д.3.2)

Кожного місяця проводяться звірки  з всіма контрагентами (Дод. Д.4). виясняються всі неточності та вносяться поправки як в контрагентів так і на самому підприємстві.

Проведення  діяльності   підприємства  обумовлює  виникнення  також  інших  видів  дебіторської  заборгованості  (перед  робітниками,  бюджетом,  фондами  соціального  страхування),  що  в  свою  чергу  обумовлено  існуючим  порядком  проведення  відповідних  розрахунків.

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків по 36.1 рахунку зазначається в Додатку Д.5.

Для обліку розрахунків з підзвітними особами на підприємстві призначений рахунок 37.2 «Розрахунки з підзвітними особами».

Стан розрахунків та відображення операцій по рахунку 37.2 відображено в Додатку Д.7.

Аналітичний облік розрахунків з дебіторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями та фізичними особами, з якими здійснюється розрахунок.  Рахунки  для  обліку  розрахунків,  що  мають  переважне  дебетове сальдо,  включено  до  класу  3,  а рахунки  для  обліку  розрахунків, що мають переважне кредитове сальдо, а також активно-пасивні  рахунки  в  "чистому  вигляді"– до класу 6.  У зв’язку  з  цим  рахунки 377, 372 “Розрахунки  з  різними  дебіторами” і 631.1 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками” можуть мати  одночасно  дебетове  і  кредитове  сальдо і відображаються  в  балансі окремо  (розгорнуто)  в  активі  та  пасиві  відповідно.

Як правило, не всі борги дебіторів повертаються  підприємству.  Через  низку  причин,  наприклад,  банкрутство  дебітора,  його  несумлінність  і  т.д.,  частина  боргів  залишається  неповерненою. Тому  у  підприємства  завжди  є  сумніви  у  повному  погашенні  наявної  у  нього  на  балансі  дебіторської  заборгованості.  З  урахуванням  наведеної  обставини  і  з  урахуванням  міжнародної  практики  П(С)БО 10 за  поточною  дебіторською  заборгованістю  за  продукцію  передбачено  створювати резерв  сумнівних  боргів  як  частину  загальної  суми  такої  заборгованості, щодо якої  існує  невпевненість  у  її  погашенні  боржниками. Тому, КПК «Мінос» необхідно створювати резерв сумнівних боргів.

В процесі господарської діяльності базове підприємство часто вступає у розрахункові відносини з постачальниками у зв’язку з придбанням у них товарно-матеріальних цінностей. Розрахунки при цьому здійснюються у вигляді безготівкових платежів. Їх обліковують на рахунку 631 “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" –  рахунок пасивний, сальдо по кредиту його характеризує суму заборгованості перед постачальником за одержані цінності. При одержанні товарів він кредитується, а при оплаті заборгованості – дебетується.

На підставі первинних документів (накладних, рахунків, податкових накладних тощо) виписаних постачальником, проводяться записи до реєстрів по кожному постачальнику, як правило, це можна побачити, сформувавши оборотно-сальдову відомість по рахунках 631.

Основні господарські операції з обліку розрахункових операцій КПК «Мінос» наведені в таблиці  2.3.1

Таблиця 2.3.1

Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахункових та кредитних операцій на КПК «Мінос» за квітень 2014р.

№ п/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Згідно з нормат. документами

На КПК  «Мінос»

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1.

Придбано товари, виробничі запаси (прибуткова накладна №370 від 30.04.2014 – дод. В.12)

201,203,

205, 28

63.1

20.3

63.1

913,69

2.

Нараховано податкове зобовязання

64.1

63.1

64.4

63.1

182,74

3.

Погашення заборгованості перед постачальниками з рахунку в банку

63

31

63.1

31.1

1096,43

4

Надійшли платежі від покупців (дод. Д.16)

31.1.

36.1

31.1

36.1

1112,08

5

Використано підзвітні суми для придбання будматеріалів

203

37.2

20.3

37.2

2281,40

6.

Нараховано податок на прибуток

981

641

98.1

641.2

21600

Отже, на КПК «Мінос» облік розрахункових і кредитних операцій займає важливе місце у загальній системі бухгалтерського обліку. Придбання матеріальних цінностей здебільшого відбувається двома способами – за готівку та по перерахунку. Щодо реалізації товару покупцям, то здебільшого це відбувається по перерахунку при попередньому замовленні. На сьогодні це є позитивною практикою, оскільки дає змогу бути мобільними та відповідати вимогам ринку.

2.4. Облік основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій, інших необоротних активів.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та нематеріальних активів Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи».

Аналітичний облік основних засобів на КПК «Мінос» ведеться в типових формах первинної облікової документації по обліку основних засобів. Наприклад, акт приймання-передачі основних засобів, акт на списання основних засобів, інвентарна картка обліку основних засобів, картка руху основних засобів, акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів, розрахунок амортизації основних засобів.

Аналітичний облік основних засобів ведеться за об’єктами основних засобів. Облік ведеться також за видами основних засобів, місцями їх експлуатації, матеріально відповідальними особами. Порушення встановлених вимог ведення інвентарного обліку ускладнює процес обробки документів в бухгалтерії і перешкоджає отриманню оперативної, повної, достовірної, неупередженої та точної інформації про наявність та рух основних засобів.

Надходження основних засобів на підприємство оформлюється Актом  приймання – передачі основних засобів (форма ОЗ-1) (Додаток Е.1).Кожен об’єкт набазовому підприємстві зараховується до складу ОЗ за окремим актом.Схема документування процесу надходження основних засобів на КПК «Мінос» представлена на рисунку 2.4.1

Інвентарна карта обліку засобів (ф. ОЗ-6) оформляється на підставі акту прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗ-1), технічної та іншої документації (Додаток Е.2). В інвентарній картці записується тільки основні якісні та кількісні характеристики основного засобу (назву підприємства, місце знаходження, рахунок, первісну вартість, норму амортизаційних відрахувань, суму зносу, дату введення в експлуатацію, номер техпаспорту тощо).Всі зміни, що відбуваються з основними засобами, обов’язково реєструються в інвентарній картці.

затверджує

Рис. 2.4.1 Документування процесу надходження основних засобів

На базовому підприємстві практики облік основних засобів ведеться з використанням автоматизованої форми 1С: «Бухгалтерія», що значно спрощує процедуру оформлення та внесення змін щодо об’єкту основного засобу.

Всі основні придбання основних засобів на КПК «Мінос» були зроблені з початку реєстрації підприємства та визнання його як юридичної особи. Лише, як правило, відбувається лише вдосконалення або ремонт автотранспорту або комп’ютерне забезпечення, який фіксується у Акті на приймання-здачі, реконструйованих та модернізованих об’єктів форма №ОЗ-2 (Додаток Е.3). Адже, основні засоби такі, як склади, автотранспорт, меблі для офісу та офісне обладнання в експлуатації знаходиться тривалий час і заміні або покращенню не підлягає, хоча залишкова вартість даних основних засобів з кожним місяцем зменшується.

Списання основного засобу супроводжується відповідними бухгалтерськими проведення ми та оформленням акту на списання основних засобів форма №ОЗ-3 (Дод.Е.4)

Амортизація на базовому підприємстві практики на основні засоби та нематеріальні активи нараховується прямолінійним методом. Зважаючи, що більшість основних засобів мають короткий термін використання, пропонуємо КПК «Мінос» застосовувати для деяких видів основних засобів (МНМА, ЕОМ, обладнання тощо) інші методи нарахування амортизації, наприклад, 100% списання вартості або методи прискореного зменшення залишкової вартості (Додаток Е.5).

Бухгалтерські  записи  господарських  операцій з основними засобами

на  КПК «Мінос за 1 квартал 2014р.

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

на підприємстві

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Придбано основні засоби

152

685

1675,00

2

Відображено податковий кредит

644

685

335,00

3

Зараховано до складу основних засобів

104

152

1675,00

3

Нарахована амортизація основних засобів об’єктів загальногосподарського призначення (приміщення офісу – дод.Е.5)

92

131

127,67

4

Нарахована  амортизація основних засобів об’єктів, що забезпечують збут продукції (прилавки магазинні – дод. Е.5)

93

131

3,55

Отже, облік основних засобів на КПК «Мінос» ведеться з дотриманням всіх вимог чинного законодавства. Первинна документація складається вчасно та заповнюється правильно. Вся документація ведеться в програмі «1С: Предприятие», що значно полегшує ведення обліку, особливо при нарахуванні амортизації та внесення змін до інвентарних карток.

2.5. Облік розрахунків з персоналом

Згідно з Законом України “Про оплату праці” заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник виплачує працівнику за виконану роботу.

Нарахування заробітної плати проводиться виходячи із встановлених посадових окладів штатним розкладом та згідно з договорами цивільно-правового характеру.

На КПК «Мінос» застосовується  відрядна оплата праці.

При зарахуванні працівників на підприємство оформляється трудовий договір, згідно якого видається наказ про зарахування працівника. При звільнені працівника з роботи видається наказ про припинення трудового договору.

На базовому підприємстві практики фонд оплати праці складається з фонду основної заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат (матеріальна допомога, соціальні пільги, що носять індивідуальний характер).

Облік відпрацьованого часу не ведеться в табелі обліку використання робочого часу. Тому пропонуємо вдосконалити це, та вносити дані в табель робочого часу, в якому зазначається прізвище, посада та кількість годин, відпрацьованих працівником щоденно. На основі цього визначається кількість відпрацьованого працівником часу за місяць та відповідно розмір його заробітної плати.

Дані про розмір заробітної плати заносяться до розрахунково-платіжної відомості, яка складається з розрахункової та платіжної частин (Додаток Ж.1). Дані про суми заробітної плати працівників підтверджуються підписом керівника та відомість передається в банк для перерахунку коштів на персональні картки клієнтів. Крім того, дані про заробітну плату заносяться до відомості на виплату грошей (Додаток Ж.4).

Згідно Закону України „Про відпустки” кожен працівник має право на щорічну відпустку. Згідно цього видається про надання відпустки, у якій розраховується розмір відпускних, виходячи з середньоденного заробітку за останні 12 місяців.

У разі тимчасової втрати працездатності працівнику виписується листок непрацездатності (Додаток Ж.5), який візується лікарем і у якому розраховується розмір лікарняних, виходячи з його середньоденної заробітної плати за останні 6 місяців.

Для обліку розрахунків по оплаті праці на КПК «Мінос»призначений рахунок  66 “Розрахунки з оплаті праці” - пасивний, балансовий, розрахунковий. Рахунок 66 має три субрахунки:

        661 «Розрахунки із заробітної плати»

        662 «Розрахунки з депонентами»

        663 «Розрахунки за іншими виплатами»

По кредиту рахунку 661 відображаються нараховані суми. По дебету рахунку 661, відображаються суми, утримані з усіх видів оплати праці, і виплата заробітної плати (Додаток Ж.2). Залишок по кредиту рахунку 661 відображає суму невиплаченої працівникам заробітної плати.Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений строк суми з оплати праці, відображаються за дебетом субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" та кредитом субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами".

На субрахунку 663 "Розрахунки за іншими виплатами" ведеться облік розрахунків за виплатами, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомога по частковому безробіттю, по тимчасовій непрацездатності.

При нарахуванні заробітної плати кредитується рахунок «Розрахунки з робітниками по оплаті праці» й дебетуються рахунки в залежності від видів виробництв (основною, допоміжною), де виконуються роботи, характер цих робіт, категорій робітників, а також від виду заробітної плати .

Підприємство здійснює утримання з сум нарахованих доходів працівників – 3,6% Єдиний соціальний внесок (ЄСВ — сума, яку працівник зобов’язаний сплатити до відповідних фондів, розглянуті вище, з будь-якого одержуваного на підприємстві доходу); - 15% ПДФО (податок, що стягується з доходів фізичних осіб та надходить у місцевий бюджет міста, селища, загалом, того місця де зареєстроване підприємство). Відсоток нарахувань на фонд оплати праці на КПК «Мінос» складає  36,8%.

Синтетичний облік ведеться на рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою», за кредитом якого відображається сума нарахованої заробітної плати, доплат, надбавок, відпускних та лікарняних; за дебетом – видана з каси заробітна плата (Додаток Ж.2).

Синтетичний облік розрахунків по соціальному страхуванню на базовому підприємстві ведеться на рахунку 651 „Розрахунки по соціальному страхуванню”. По кредиту відображається нарахування зобов’язань за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, по дебету – погашення заборгованості та витрачення коштів страхування на підприємстві (Дод. Ж.3).

Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з персоналом КПК «Мінос» наведено в таблиці 2.5.1

Таблиця 2.5.1

Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з персоналом КПК «Мінос» за квітень 2014р.

Зміст

Дт

Кт

Сума, грн

1

Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу(президенту– дод.Ж.1)

92

66.1

1267,50

2

Нарахована заробітна плата торговим працівникам,

92, 93,

661

978,74

3

Відраховано із заробітної плати ПДФО та ЄСВ (дод. Д.16)

661

641,651

839,12

Отже, фонд оплати праці на базовому підприємстві практики складається з фонду основної заробітної плати та заохочувальних компенсацій. Виплата заробітних плат здійснюється вчасно через банк.

2.6. Облік доходів підприємства, витрат діяльності та фінансових результатів

Порядок визнання, визначення та обліку доходів, витрат та фінансових результатів регулюється НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 15 «Доходи» та  16 «Витрати».

Для узагальнення інформації про витрати КПК «Мінос» призначені рахунки класу 8 «Витрати за елементами», а саме рахунок 80 «Витрати за елементами». По дебету відображаються суми визнаних матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сума відрахувань на соціальні заходи, інші операційні витрати, витрати на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства; по дебету – їх списання на рахунок 79 «Фінансові результати», тому що підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Для узагальнення інформації про доходи базового підприємства практики призначений рахунки класу 7 „Доходи та фінансові результати”. Синтетичний облік доходів ведеться по рахунку 70 „Доходи від реалізації” за субрахунком 70.2 «Доходи від реалізації товарів» ( Додаток З.1,2). По кредиту відображається збільшення (одержання) доходу від звичайної діяльності (продажу товарів), по дебету – належна сума непрямих податків (податку на додану вартість) та списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Інформацію про стан та характер доходів базового підприємства практики можливо спостерігати за Додатками З.3, 4.

Фінансовий результат – прибуток або збиток, одержаний від діяльності підприємства. Синтетичний облік фінансових результатів КПК «Мінос» ведеться по рахунку 79 «Фінансові результати». По кредиту відображається сума порядку закриття рахунків суми доходів від операційної діяльності (рахунок 70, 70.2), по дебету – сума в порядку закриття рахунків обліку  адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (рахунок 80) (Додаток З.5-9).

Основні бухгалтерські проведення з обліку доходів, витрат діяльності КПК «Мінос» та фінансових результатів наведено в таблиці 2.6.1

Таблиця 2.6.1

Облік доходів підприємства, витрат діяльності та фінансових результатів на КПК «Мінос» за квітень 2014 року

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Отримано дохід від реалізації готової продукції (дод.Д.2)

361

702

1343

2

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

702

641/4

223,83

3

Списано дохід від реалізації на фінансові результати

701

791

1119,20

4

Списано на фінансові результати адміністративні витрати (дод.З.6)

791

92

29119,09

5

Списано на фінансові результати витрати на збут (дод.З.7)

791

93

1955,05

6

Списано на фінансові результати інші витрати операційної діяльності (дод.З.8)

791

94

19,95

8

Нараховано податок на прибуток,18%

981

641.2

12400

9

Віднесено на фінансові результати  витрати з нарахування податку

791

981

12400

Відображено нерозподілений прибуток або збиток

791

442

441

791

61900

Отже, у даного підприємства спостерігалась тенденція до збільшення нерозподілених прибутків, а відтак фінансової стабільності та незалежності підприємства (Додаток Б.1,2). Облік фінансових результатів ведеться з дотримання умов чинного законодавства.

2.7. Облік капіталу і забезпечень

Джерелами формування майна КПК «Мінос» є власні (власний капітал) та позикові кошти (позиковий капітал). Активи базового підприємства практики можуть поповнюватися за рахунок коштів інших підприємств і фізичних осіб. В такій ситуації підприємство має заборгованість (зобов’язання). З урахуванням заборгованості балансове рівняння набуває наступного вигляду:

Активи = Власний капітал + Зобов’язання

 КПК «Мінос» використовується рахунок  40  «Зареєстрований (пайовий) капітал» для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства. За кредитом рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом – його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером.

Таблиця 2.7.1

Основна кореспонденція рахунків з обліку капіталу, що використовується

КПК «Мінос»

Зміст

Дт

Кт

Сума, грн

1

Відображено заборгованність по внесках засновників до статутного капіталу

46

40

1000000

2

Збільшено пайовий капітал за рахунок додаткового капіталу

42

41

20545,94

3

Визначено нерозподілений прибуток за результатами діяльності підприємства

79

441

61 900

4

Відображено внески засновників до статутного капіталу

31.1

46

5400

Рахунок 41 "Капітал у дооцінках" - для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Рахунок 42 “Додатковий капітал” використовується Товариством для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу. За кредитом рахунку 42 “Додатковий капітал” відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом –  його зменшення.

           На рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” Товариство веде облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку. За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом – збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” має такі субрахунки:

441 “Прибуток нерозподілений”

442 “Непокриті збитки”

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

На субрахунку 441 “Прибуток нерозподілений” відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку. На субрахунку 442 “Непокриті збитки” відображаються непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу .

На субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”  відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

        Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” відображається кореспонденцією рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об’єктів класів 1- 6.

2.9 Фінансова звітність

             Основною   нормативною   базою КПК «Мінос» для регламентації  фінансової звітності є Закон України про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні від 16.07.99 р та Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами.

КПК «Мінос» є суб’єктом малого підприємництва, а тому складає спрощену фінансову звітність суб’єкта малого підприємництва Форма №1-м (Додаток Б.1,2).

Звітний період для складання фінансової звітності є календарний рік, тобто 12 місяців.

Строки подання фінансової звітності (квартальної і річної) для всіх підприємств встановлені Кабінетом Міністрів України у порядку подання фінансової звітності. Відповідно до цього документу квартальна звітність подається не пізніше 9-го числа місяця, наступного за звітним кварталом. Річна – не пізніше 20-го лютого наступного за звітним року.

Для заповнення статей балансу підприємством використовуються дані залишків за рахунками синтетичного обліку з обліку активів, зобов’язань та власного капіталу за такою схемою: з автоматизованих журналів проводок (так званої головної книги), які комп’ютером групуються в «Аналіз рахунку» або Оборотно-сальдову відомість , завдяки програмі «1С: Предприятие» дані автоматично заносяться у оборотно-сальдову відомість за необхідний період, виводячи залишки на кінець місяця. З оборотно-сальдової відомості головний бухгалтер заносить дані до балансу підприємства в комп’ютерному вигляді (Додаток К.1).

Також КПК «Мінос» щоквартально подає до управління статистики Звіт про капітальні інвестиції  Форма №2-інвестиції та Звіт про продаж і запаси у торговій мережі Форма №3-торг (Додаток К.2, К.3).

3. Аналіз господарської діяльності підприємства.

3.1. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів.

Аналіз матеріально – технічної бази підприємства полягає у завданні та оцінці рівня ефективності використання праці, засобів праці, предметів праці. Методика організаційно – технічного аналізу полягає у вивченні показників рівня технології виробництва, рівня виробництва та рівня управління. Це необхідно для вивчення багатьох факторів, щоб виявити резерви підвищення ефективності використання при виробництві безпосередньо основних засобів підприємства. Таких, як наприклад технічні та організаційні фактори, соціальні, зовнішньоекономічні, природні.Ці фактори, перш за все, залежать від типу виробництва, продукції та масштабу виробництва, загального стану основних засобів.

Організаційно – технічний рівень характеризує ступінь відповідності форм та методів до сучасних умов. Показники рівня організації класифікуються за такими ознаками:

 • показники спеціалізації та раціоналізації;
 • показники обслуговування виробництва;
 • показники рівня організації, спеціалізації та нормування праці.

          Аналіз рівня управління матеріально – технічної бази проводиться по таких напрямках:

 • аналіз організаційної структури рівня управління;
 • аналіз технічної забезпеченості;
 • аналіз складу та організації праці.

         Також важливе значення при аналізі матеріально – технічної бази підприємства є вивчення показників технічного забезпечення та методів управління. Вони полягають у вивченні рівня управлінської забезпеченості – це вартість обчислювальної техніки, механізації та автоматизації управлінської праці, показників складу та організації праці управлінського апарату.

Основними показниками ефективності використання матеріально-технічної бази є наступні:

 • Рентабельність реалізації;
 • Коефіцієнт зносу та придатності ОЗ;
 • Фондомісткість та фондоозброєність.

Рентабельність реалізованої продукції визначається відношенням чистого прибутку до виручки від реалізації продукції.

Коефіцієнт зносу = Знос / Первісна вартість

Коефіцієнт придатності = 1 – Кз

Для визначення ефективності використання матеріально-технічної бази розрахуємо фондовіддачу та фондомісткість.

Фондовіддача показує скільки гривень товарної продукції припадає на одиницю основних засобів і розраховується за формулою:

Ф/в = ЧВР / ОЗ

Фондомісткість є оберненим до фондовіддачі показником і показує скільки основних засобів припадає на одну гривню виготовленої продукції.

Ф/м = ОЗ / ЧВР

Таблиця 3.1.1

Основні показники ефективності використання матеріально-технічної базиза 2012-2013р.р.

Показник

2012

2013

Відхилення

Рентабельність реалізованої продукції, %

4,32

1,62

-2,7

Рентабельність майна, %

7,85

2,88

-4,97

Рентабельність капіталу, %

11,22

3,9

-7,32

Коефіцієнт зносу, %

81,05

82,44

+1,39

Коефіцієнт придатності, %

18,95

17,56

-1,39

Фондовіддача

23,989

14,243

-9,745

Фондомісткість

0,042

0,070

+0,028

З таблиці 3.1.1 бачимо, що показники у 2013 році майже  зазнали різних змін як в позитивну, так і в негативну сторону порівняно із 2012 роком.

Бачимо, що ОЗ зношені на 81,05% та 82,44% відповідно у 2005 і 2006 роках. Це говорить про застарілий фонд ОЗ. зростання коефіцієнту зносу негативно характеризує діяльність підприємства по удосконаленню матеріально-технічної бази Поряд із цим слід зазначити, що низькою є фондовіддача, оскільки товарна продукція збільшилася, а середня вартість ОЗ залишилась майже незмінною. Виходячи із цього, бажаним було б інтенсивніше оновлення фонду ОЗ.

Отже, аналізуючи наявність, структуру, рух основних засобів та їх якісний стан на базовому підприємстві практики, зазначимо, що структура основних засобів різнопланова (від офісних меблів до автотранспорту). Внутрішнього переміщення основних засобів не відбувається.

Щодо до якісного стану основних засобів КПК «Мінос», то з таблиці 3.1.1 можна прослідкувати незначний ріст коефіцієнту зносу основних засобів завдяки встановленій нормі нарахування амортизації. Для базового підприємства практики вона складає 2,083. Ту ж саму ситуацію спостерігаємо і з коефіцієнтом придатності ОЗ.

Вивчаючикоефіцієнт вибуття помічаємо, що жодних основних засобів не було продано чи списано за договором чи за умов неспроможності здійснення, використовуючи основний засіб, будь-яких дій. Цей показник говорить про, або справність та відповідність вимогам всіх ОЗ, або про неспроможність базового підприємства практики здійснювати нові закупівлі.

Аналізуючи показники ефективності використання ОЗ базового підприємства практики зазначимо, що фондовіддача скоротилась у 2013р. в порівнянні з 2012 на 9,75% , що свідчить про спад товарооборотів та грошових вливань за навіть при суттєвому зменшенні вартості основних засобів на 14,7 тис. грн. у 2013. Показник фондоємності незначно зріс.

Щодо рентабельності основних засобів, то простежується тенденція до скорочення частки отриманого чистого прибутку за рахунок збільшення понесених витрат на придбання та нарахування зносу на основні засоби. Тобто, можливо стверджувати, що загальна ефективність використання матеріально-технічної бази на низькому рівні та спостерігається тенденція до погіршення стану основних засобів підприємства.

Пропонуємо КПК «Мінос» впровадити план заходів щодо покращення використання матеріально-технічної бази. Наприклад, обрати різні методи амортизації, які б краще підходили до категорії основних засобів торговельного підприємства.

3.2 Аналіз товарних ресурсів

Товарні ресурси в торгівлі чи громадському харчуванні – це продукція промисловості, яка певний час знаходиться в сфері обігу. Аналіз товарних ресурсів виконує таке завдання, як визначення напрямків зростання реалізації товарів. Важливо при такому аналізі визначити фактори, які впливають на обсяги реалізації чи товарообороту. Це такі, як:

 • фактори, які пов’язані з використанням товарно – сировинних ресурсів;
 • фактори, які пов’язані з використанням трудових ресурсів;
 • фактори, які пов’язані з використанням основних засобів.

Завдання таких факторів з обсягу реалізації товарів та послуг є наступні:

 • аналіз динаміки, складу, структури товарних запасів;
 • оцінка забезпечення підприємства товарними запасами;
 • аналіз товарного балансу та товароруху;
 • аналіз наявності та руху робочої сили;
 • оцінка ефективності товарними запасами;
 • оцінка ефективності використання робочої сили.

Формула товарного балансу дає можливість наглядно побачити рух товарів за аналізує мий період на підприємстві:

Зп + Н = Р + Ів. + Зк

Р = Зп + Н – Ів - Зк,

де Зп та Зк – запаси товарів на початок та кінець звітнього періоду; Н – надходження товарів за період; Р – реалізація товарів за період; Ів., - інше вибуття товарів за період.

На КПК «Мінос» рівняння товарного балансу на 2013 рік буде мати такий вигляд:

1640,8+457,8=263,5 + 21,3 + 1619,5 + 194,5

Реалізовано товарів на263,5 тис. грн

Проаналізуємо показники рівня забезпеченості підприємства готовою продукцією:

Таблиця 3.3.1

Показники стану, руху та забезпеченості готовою продукцією за 2012-2012р.р.

Показник

2012

2013

Відхилення

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн

3408,9

3830

+421,1

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн..

2613,4

3154,8

+541,4

Готова продукція, тис. грн. (середнє значення)

1318,55

1630,15

+311,4

Оборотність готової продукції, оборотів

181,6

186,02

+4,42

Тривалість обороту готової продукції, днів

1,98

1,94

-0,04

Дані таблиці свідчать про те, що підприємство достатньо забезпечене ресурсами та ефективно їх використовує. При цьому попит на товар КПК «Мінос» зростає, оскільки зростають обсяги товарної продукції, що зумовлює більші обсяги поставок.

Оборотність готової продукції показує, скільки обертів здійснює одиниця готової продукції за рік. Чим більший цей показник, тим краще для підприємства. З даних таблиці бачимо, що цей показник у 2013 році збільшився на 4,42. Відповідно, зменшилась тривалість одного обороту (на 0,04), що також позитивно позначається на результатах діяльності підприємства.

3.3 Аналіз реалізації товарів

Завданням аналізу реалізації товарів є визначення тенденції розвитку товарообороту на підставі аналізу обсягу структури товарообігу за 2 роки, визначення ступеня впливу внутрішніх факторів на обсяг і структуру товарообігу.

Завдання аналізу реалізації товарів такі:

 • вивчення змін в товарообороті за формами в торгівлі, за асортиментом;
 • оцінка ритмічності та рівномірності товарообороту;
 • виявлення факторів, що впливають на реалізацію на кожному підприємстві;
 • оцінка величини витрат та тенденції її зміни.

Аналіз реалізації товарів та розрахунок впливу деяких факторів (вартості товарів, обсягу реалізації товарів, залишків товарів та ін.) на обсяг реалізації проводиться порівнянням фактичних рівнів факторних показників з плановими та обчисленням абсолютних і відносних приростів кожного із них. Для вивчення впливу цих факторів аналізується баланс товарної продукції (таблиця 3.3.1).

З таблиці видно, що план реалізації продукції недовиконаний за рахунок зменшення товарообороту надмірним надходження товарних запасів як і надпланових залишків товарів, відвантажених покупцям. Негативно вплинули на обсяг продаж такі фактори: зменшення залишків товарів на складах підприємства на початок року і збільшення їх на кінець року, а також збільшення надходження товарів на підприємство.

Таблиця 3.3.1

Вплив змін обсягу реалізації товарів на зміну обсягу товарообороту КПК «Мінос» за 2012-2013р.р.

Показник у планових оптових цінах підприємства

Сума, тис. грн.

план

факт

відхилен.

1

2

3

4

Залишок товарів на початок року

799,6

796,5

-3,1

Надходження

3987,6

4357,6

370

Інше вибуття

4155

3931,4

-223,6

Залишок товарів на кінець року

632,2

1222,7

590,5

Товарооборот

4322,4

3505,2

-817,2

Залишок товарів відвантажених споживачам:

 

 

 

на початок року

3

3,5

0,5

на кінець року

3,5

3,9

0,4

Реалізація товарів

4321,9

3504,8

-817,1

Тому, КПК «Мінос» необхідно якомога точніше розраховувати та передбачати товарні обороти на підприємстві враховуючи майбутні вигоди та переваги досконалого ведення реалізації товарів.

Таблиця 3.4.1

Основні техніко-економічні показники по КПК «Мінос» за 2012-2013р.р.

Показники

2005

2006

Відхилення

Товарна продукція в діючих цінах, тис. грн.

9727,0

10740,3

+1013,3

Реалізація готової продукції, тис. грн.

8608,0

9504,7

+896,7

Залишки готової продукції на кінець року, тис. грн.

16,9

12,9

-4

З даних таблиці бачимо, що підприємство нарощує темпи реалізації готової продукції. Реалізація готової продукції у 2013 році збільшилась на 896,7 тис. грн., а отже, зріс попит на цю продукцію, що зумовило необхідність більше її закупляти.

3.4. Аналіз фінансових результатів діяльності

Метою аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є пошук шляхів і кількісна оцінка резервів збільшення прибутку і підвищення  рентабельності підприємстві на основі ефективного управління його  доходами  та    втратами.

Об’єктами аналізу є обсяги, динаміка, структура та якість фінансових результатів, показники рентабельності діяльності підприємства, напрями розподілу та використання прибутку, резерви збільшення прибутку та рентабельності.

Основними завданнями є аналіз складу та динаміки фінансових результатів, доходів та витрат тощо. Аналіз формування, розподілу та використання чистого прибутку.

Ціль зовнішнього аналізу фінансових результатів є оцінка прибутковості його роботи, життєдіяльності на використання коштів.

Ціль внутрішнього аналізу – це забезпечення процесу управління якістю інформації про доходи, витрати та прибутки підприємства з метою їх максимізації.

Задачами аналізу є систематичний моніторинг виконання планів одержання прибутку, оцінка їх прибутковості та виявлення факторів формування показника прибутку та розрахунок їх впливу на нього, виявлення складових і оцінка динаміки фінансових результатів та резервів збільшення суми прибутку, розробка заходів щодо освоєння резерву росту фінансових результатів на перспективу.

Інформаційним забезпечення аналізу фінансових результаті  виступає нормативно-довідкова інформація (ННСБО №1), внутрішня інформація - фактографічна (облікові регістри за рахунками 9,7,8 класів) та спрощений звіт суб’єкта малого підприємництва Ф.№1-м (дод. Б.1,2).

Дані для аналіз фінансових результатів КПК «Мінос» за 2012-2013р.р наведено в таблиці 3.4.1

Таблиця 3.4.1

Оцінка складу та динаміки фінансових результатів КПК «Мінос» (горизонтальний та вертикальний аналіз) за 2012-2013р.р.

Показники

2012р. (базисний)

2013р. (звітний)

Абсолютне відхилення, тис. грн

Відносне відхилення, %

1

Чистий дохід від реалізації

3408,9

3830,0

421,1

+12,35

2

Собівартість реалізації

2613,4

3154,8

541,4

+20,72

3

Валовий прибуток або збиток

795,5

675,2

-120,3

-15,12

4

Всього операційних доходів

3414,3

3830,1

+415,8

+12,18

5

Всього операційних витрат

3245,6

3755,8

+510,2

+15,72

6

Прибуток чи збиток від операційної діяльності

168,7

74,3

-94,4

-55,96

7

Інші фінансові втрати або доходи

-

-

-

-

8

Інші доходи або втрати

-

-

-

-

9

Всього доходів

3414,3

3830,1

+415,8

+12,18

10

Всього витрат

3245,6

3755,8

+510,2

+15,72

11

Прибуток або збиток до оподаткування

168,7

74,3

-94,4

-55,96

12

Чистий прибуток або збиток

147,1

61,9

-85,2

-57,92

Темпи приросту доходів<12,35%< 20,72% , що означає, що Валовий прибуток скоротився на 15,12%

Провівши горизонтальний аналіз фінансових результатів бачимо, що Чистий фінансовий результат у звітному році в порівнянні з базисним зменшився на 85,2 тис. грн. або на 57,92%.

Відмітимо також, що зменшення валового прибутку на 120,3 тис. грн. або на 15,12%, яке відбулося за рахунок співвідношення між темпами  приросту чистого доходу та собівартості реалізованої продукції, як 12,35% та 20,72%. Негативним було також співвідношення між темпів приросту операційних доходів та операційних витрат, як 12,18% та 15,72%, що безпосередньо вплинуло на скорочення фінансового результату від  операційної діяльності на  94,4 тис. грн. або на 55,96%.

Отже, горизонтальний та вертикальний аналіз на КПК «Мінос» показав: чистий прибуток протягом 2012-2013 рр. мав тенденцію до скорочення  85,2 тис. грн. або на 57,92%. В цілому тенденції, які відбулися на базовому підприємстві практики свідчать про погіршення ефективності господарювання та організацію маркетингового менеджменту.

3.5. Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства – це сукупність економічних параметрів, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства характеризує забезпеченість власними оборотними коштами, оптимальне співвідношення запасів товарно-матеріальних цінностей з потребами виробництва, своєчасне проведення розрахункових операцій, платоспроможність.

Першочергові завдання аналізу фінансового стану:

— виявлення забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами і перевірка їх цільового використання;

— оцінка ступеня виконання планових фінансових заходів, програм, плану фінансових показників;

— визначення платоспроможності підприємства і ліквідності балансу;

— оцінка дотримання фінансової, розрахункової і кредитної дисципліни;

— оцінка ефективності використання капіталу;

— оцінка оборотності капіталу;

— оцінка ділової активності підприємства.

Джерелами інформації для проведення аналізу фінансового стану підприємства є фінансова звітність, а саме баланс Форма №1-м.

Першим кроком до аналізу фінансового стану підприємства є аналіз складу, динаміки та структури майнового.

Результати даного аналізу наведені в таблиці 3.5.1.

Таблиця 3.5.1

Склад, структура та динаміка майнового потенціалу КПК «Мінос» за 2012-2013 р.р. (вертикальний та горизонтальний аналіз)

Показники

На поч. року

На кін. року

Відхилення

Приріст пит.. ваги,%

Тис. грн.

Пит. Вага,%

Тис. грн.

Пит. Вага,%

Абсол. в, %

Відносне в.,%

1

Необоротні активи, у т.ч.

141,8

6,35

127,1

6,14

-14,7

-10,37

-0,21

1.1

Основні засоби

141,8

6,35

127,1

6,14

-14,7

-10,37

-0,21

2

Оборотні активи

2068,4

95,35

1920,1

93,86

-163

-7,88

+0,21

2.1

Готова продукція

1640,8

73,44

1619,5

78,19

-21,3

-1,3

+4,75

2.2

Поточна дебіторська заборгованість та інші оборотні активи

386,7

17,31

283

15,67

-103,7

-26,82

-1,94

2.3

Грошові кошти та їх еквіваленти

3

0,13

-

-

-3

-100

-0,13

3

Всього активів - майна

2234,2

100

2071,2

100

-163

-7,3

-

Вартість майна КПК «Мінос» за досліджуваний період зменшилась на 163 тис. грн. або на 7,3%. Це відбулося за рахунок: 1) зменшення вартості необоротних активів, які в основному представлені основними засобами  на 14,7 тис. грн. або на 10,37%; 2)зменшення вартості оборотних активів на 163 тис. грн.. або на 7,88%, що відбулося за рахунок скорочення вартості готової продукції на 21,3  тис. грн. або на 26,82%, дебіторської заборгованості на 103,7 тис. грн. або на 26,82%. Зменшення вартості оборотних активів свідчить про бажання підприємства скоротити обсяги своєї діяльності за рахунок зменшення обсягів реалізації продукції.

Результати структурного аналізу показали  незначне зменшення питомої ваги необоротних активів  і відповідно збільшення питомої ваги оборотних активів в загальній вартості майна на 0,21%.

Значна питома вага оборотних активів у структурі майна а саме 95,35% та 93,86 % відповідно на початок та на кінець періоду зумовлена економічним видом діяльності підприємства, а саме торгівлею. Також спостерігаються збільшення питомої ваги готової продукції на 4,75%, що свідчить про негативні тенденції на досліджуваному підприємстві.

Далі проаналізуємо фінансову стійкість КПК «Мінос» в табл. 3.5.2

Таблиця 3.5.2

Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості КПК «Мінос» за 2012-2013 рр.

Показники

2012

2013

приріст

абсол,тис.грн

відн.%

1

Власний та прирівняний до нього капітал

1540

1608,6

68,6

+4,45

2

Необоротні активи

141,8

127,1

-14,7

-10,367

3

Власний оборотний капітал

1398,2

1481,5

83,3

+5,958

4

Підсумок (валюта) балансу

2234,2

2071,2

-163

-7,296

Залечений позиковий капітал

220

83,4

-136,6

-62,09

6

Перманентний капітал

2234,2

2071,2

-13065

-27,7624

7

Довгострокові зобов`язання

-

-

-

-

8

Запаси

1640,8

1619,5

-21

-1,279

9

Оборотні активи

2068,4

1920,1

-148,3

-7,169

10

Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції

3

-

-3

-100

Коефіцієнти фінансової стійкості

11

Автономії (оптим>=0,5)

0,689

0,777

0,088

+12,72

12

фінансової залежності

1,451

1,288

1,38

95,11

13

Фінансового ризику (співвідношення позикового та  власного капіталів)

0,143

0,052

-0,091

-0,636

14

структури покриття довгострокових вкладень

10,86

12,66

1,8

0,17

15

маневреності ВК (>=0,1)

0,908

0,921

-1,00

110,26

16

фінансової стійкості

1

1

-

-

17

забезпечення запасів ВОК

0,852

0,915

0,063

7,37

18

забезпечення оборотних активів ВОК

0,676

0,772

0,096

14,14

19

Концентрації позикового капіталу (>=0,5)

0,098

0,040

-0,058

-59,18

20

маневреність ВОК

0,002

-

-0,002

-

Дані табл. 3.5.2. показують, що підприємство має дуже нестійкий фінансовий стан у 2012р., оскільки, Власний оборотний капітал та залучені позики ледве перекривають величину запасів, а у 2013р. КПК «Мінос» має кризову фінансову стійкість, оскільки дане співвідношення взагалі не відбувається – тобто, величина запасів більша за сума ВОК та залучений позик.

Також КПК «Мінос» в значній мірі є незалежним від позикового капіталу, оскільки здійснює свою діяльність в основному за рахунок власних фінансових ресурсів – на 68,9 та 77,7% відповідно на початок та кінець року. Проте, на підприємстві ситуація залишається нестабільною.

ВИСНОВКИ

Отже, основною метою діяльності підприємства є проведення робіт та  надання послуг з метою отримання прибутку. Предмету діяльності -торгівельно-закупівельна діяльність з використанням різних форм торгівлі в тому числі з відкриттям власних торгових точок та оптово-роздрібна торгівля канцелярським та офісним приладдям.

За 2012-2013р.р.на КПК «Мінос» відбулося зниження ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства за два суміжні періоди, що підтверджується скороченням чистого збитку на 19,2 тис. грн. або на 13,05%. Позитивні співвідношення спостерігаються серед темпів приросту чистої виручки від реалізації і собівартості реалізованої продукції як 12,35% до 20,72%, що призвело до скорочення валового прибутку  на 120,3 тис. грн. або на 15,12%. Все це свідчить про зниження ефективності господарювання підприємства в цілому та організації виробничого і маркетингового менеджменту зокрема.

Облік товарно-матеріальних цінностей на базовому підприємстві практики ведеться з дотримання всіх вимог, з деякими неточностями. Для покращення ситуації  з надходження і реалізації товарних запасів і зменшення збитку, а в подальшому отримання прибутку на базовому підприємстві необхідно розробити стратегію по реалізації товарно-матеріальних цінностей, яка в свою чергу залежить від терміну поставки і асортименту товарів, які пропонуються покупцям. Дане співвідношення веде до величини отримання виручки від реалізації і збільшує товарооборот.

Для зростання  прибутку від реалізації товарів досліджуваному підприємству необхідно виявити додаткові резерви його росту: асортиментна структура, склад товарообороту за видами продажу, комерційних угод, цінова політика тощо.

Проаналізувавши облік грошових коштів на КПК «Мінос», робимо висновок, що більшість коштів зосереджена на 311 рахунку «Рахунки в банках в національній валюті», а рахунок 301 «Готівка» підприємством практично не використовується. Також було виявлені деякі розбіжності в кореспонденції рахунків, а саме господарських операцій, що стосуються перерахування податків та утримань із заробітної плати.

На базовому підприємстві практики широко використовуються систему «Клієнт-Банк», яка дозволяє керувати рухом коштів, контролювати всі надходження та вибуття, та значно спрощує роботу бухгалтера та економить час. Проте, підприємство користується послугами декількох банків, що створює деякі незручності у користуванні Клієнт-банком різних банків із багатьма інтерфейсами та функціональними можливостями. Тому пропонуємо зосередити кошти максимум в одному або двох банках. Це дозволить зекономити час на щоденний моніторинг надходжень на всіх рахунках.

На КПК «Мінос» облік розрахункових і кредитних операцій займає важливе місце у загальній системі бухгалтерського обліку. Придбання матеріальних цінностей здебільшого відбувається двома способами – за готівку та по перерахунку. Щодо реалізації товару покупцям, то здебільшого це відбувається по перерахунку при попередньому замовленні. На сьогодні це є позитивною практикою, оскільки дає змогу бути мобільними та відповідати вимогам ринку.

Облік основних засобів на КПК «Мінос» ведеться з дотриманням всіх вимог чинного законодавства. Первинна документація складається вчасно та заповнюється правильно. Вся документація ведеться в програмі «1С: Предприятие», що значно полегшує ведення обліку, особливо при нарахуванні амортизації та внесення змін до інвентарних карток.

У даного підприємства спостерігалась тенденція до збільшення нерозподілених прибутків, а відтак фінансової стабільності та незалежності підприємства. Облік фінансових результатів ведеться з дотримання умов чинного законодавства.

Підприємство достатньо забезпечене ресурсами та ефективно їх використовує. При цьому попит на товар КПК «Мінос» зростає, оскільки зростають обсяги товарної продукції, що зумовлює більші обсяги поставок.

Оборотність готової продукції показує, скільки обертів здійснює одиниця готової продукції за рік. Чим більший цей показник, тим краще для підприємства. З даних таблиці бачимо, що цей показник у 2013 році збільшився на 4,42. Відповідно, зменшилась тривалість одного обороту (на 0,04), що також позитивно позначається на результатах діяльності підприємства.

Отже, горизонтальний та вертикальний аналіз на КПК «Мінос» показав: чистий прибуток протягом 2012-2013 рр. мав тенденцію до скорочення  85,2 тис. грн. або на 57,92%. В цілому тенденції, які відбулися на базовому підприємстві практики свідчать про погіршення ефективності господарювання та організацію маркетингового менеджменту.

підприємство має дуже нестійкий фінансовий стан у 2012р., оскільки, Власний оборотний капітал та залучені позики ледве перекривають величину запасів, а у 2013р. КПК «Мінос» має кризову фінансову стійкість, оскільки дане співвідношення взагалі не відбувається – тобто, величина запасів більша за сума ВОК та залучений позик.

Також КПК «Мінос» в значній мірі є незалежним від позикового капіталу, оскільки здійснює свою діяльність в основному за рахунок власних фінансових ресурсів – на 68,9 та 77,7% відповідно на початок та кінець року. Проте, на підприємстві ситуація залишається нестабільною.

Д О Д А Т К И

Додаток А.2

Організаційна структура КПК «Мінос»

Звіт про проходження виробничої практики на Колективному підприємстві Компанія «Мінос» на http://mirrorref.ru


Похожие рефераты, которые будут Вам интерестны.

1. Реферат Звіт про проходження практики на підприємстві Ратнівський молокозавод

2. Реферат Звіт з виробничої практики Технологія будівельного виробництва

3. Реферат Аналіз функцій планування персоналу на підприємстві звіт з практики

4. Реферат Аналіз основних засобів на підприємстві: ТОВ Компанія Ліна

5. Реферат Звіт з практики по Землевпорядкуванню

6. Реферат МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

7. Реферат Діяльність оператора «ПП ТРКSmila-IT» Звіт з практики

8. Реферат Звіт з учбової практики в юридичній клініці Національного університету

9. Реферат Розробка стратегії, аналіз, концептуальне моделювання та проектування бази даних проходження практики студентами ВНЗ (на прикладі факультету комп’ютерних наук НАУ)

10. Реферат ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ